24 óra, 1993. április (4. évfolyam, 76-100. szám)

1993-04-01 / 76. szám

KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 1993. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK 24 ÓRA ÉVFOLYAM 76. SZÁM ARA: 13,80 FORINT ^'ÉSZTí-RC0^ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Pusztaságos időben őrizte a hitet 3. oldal A fafaragás megszállottja 7. oldal A (legjobb) Mini a Sportcsarnokban Vadetetés Titokzatos oldal 8. oldal 12. oldal 13. oldal Thomas Klestil Budapesten Göncz Árpád köztársasági elnökkel és Antall József miniszterelnökkel folytatott megbeszélést szerdán Thomas Klestil, az Osztrák Köztársaság elnöke. Ausztria államfője a déli órákban érkezett a magyar fővárosba, és a Kossuth téri ünnepélyes fogadtatást követően azonnal megkezdődtek a magyar-osztrák tárgyalások. A két államfő örömmel nyugtázta a problémák­tól mentes kétoldalú kapcsolatok fejlődését, és szót váltott a magyar-osztrák viszony időszerű kérdéseiről - az infrastruktúra közös fejlesztésé­ről, a magyarok ausztriai munkavállalásáról és a közúti fuvarozásról. Antall József és Thomas Klestil tárgyalásán is megfogalmazódott, hogy a világpolitika és a ré­gió kérdéseit Budapest és Bécs nagyon hasonlóan ítéli meg, és ez igen fontos Magyarország szá­mára Antall József úgy értékelte, hogy a két or­szág közös küldetése a kétoldalú és a regionális együttműködés erősítése, hogy a térség ezáltal is közeledjék Európa felé. (Folytatás a 2. oldalon) Az alapvető célok nem változtak A privatizációról szakembereknek Nagy-Paskai A krátert szeméttel telítik? Bajna baja Mintha záptojást törtek volna föl! Amikor reggel kinyitom az ablakot és nyomott a levegő, ide érezni a szagot! Ebből már tud­juk: megint begyulladt a hantospusztai bányagödör. így pa­naszkodnak mostanában a bajnaiak, s miközben ezt teszik az önkormányzatnál őrzött jegyzőkönyv sorai adják a refrént: A privatizációs konferencia nyitó előadását Tánczos Gábor az ÁVÜ igazgatója tartotta Paskai László bíboros, esz­tergomi érsek és Nagy Sándor, az MSZOSZ elnöke szerdai ta­lálkozóján megbeszélést folyta­tott a katolikus egyház szociá­lis, személyiséget formáló taní­tásairól, arról, hogy a szakszer­vezeteknek és a katolikus egy­háznak közös célja és törekvése a szociális feszültségek mérsék­lése, a rászorulók segítése. Paskai László és Nagy Sán­dor egyaránt fontosnak tartotta a közelgő társadalombiztosítási választásokat. Ezért úgy vélik: lényeges, hogy május 21-én minél többen vegyenek részt a nyugdíj- és egészségbiztosítási önkormányzati választásokon. MDF-MSZOSZ közös közlemény A Magyar Demokrata Fórum és az MSZOSZ tárgyaló cso­portja Boross Péter alelnök és Nagy Sándor elnök vezetésével március 30-án megbeszélést folytatott. Ä találkozón többek között gazdasági és társadalompoliti­kai kérdéseket érintettek, és ki­fejtették véleményüket a kö­zelgő társadalombiztosítási ön- kormányzati választások előké­születeiről. Mind az MDF, mind az MSZOSZ igen fontosnak tartja, hogy május 21-én a választások érvényesek legyenek, a válasz­tópolgárok minél nagyobb számban járuljanak az urnák­hoz, létrejöjjenek az önkor­mányzatok. Az iparvédelemről A hatékony ipar- és fogyasz­tóvédelem nélkül sok olcsó, rossz minőségű külföldi jön az országba, miközben az üzletek­ből hiányzik az olcsó, hazai termék - jelentette ki Fiiló Pál képviselő az MSZP szerdán rendezett vitaestjén. Kilencvenhét meghívót kül­dőt szét Tatabánya különféle szervezeteinek, egyesületeinek, pártjainak és baráti köreinek a városi önkormányzat, azzal a céllal, hogy megalakítsák kép­„A DOSZÉN Rt. vezérigaz­gatója kérte, hogy tájékoztat­hassa a testületet a tízmillió köbméteres külszíni szénfejtés­sel keletkezett kráter rekultivá­cióval kapcsolatos elképzelé­sekről. Matyók László elnök-ve­zérigazgató a szénkitermelés megszüntetése után visszama­radt bányagödör hulladékkal, földdel vagy vízzel történő fel­töltési kötelezettségről, illetve lehetőségről szólt. Szakértő ismertette a hulla­déklerakó létesítésével kapcso­latos megoldásokat és bizton­sági intézkedéseket. A felsorolt érvek: Nem ha­gyományos szeméttelep ala­kulna ki. A hulladékot tömörí­tenék. Bajna ingyenes szemétle­rakóhoz jutna. Tíz-húszmilliós fejlesztési lehetőség kínál­kozna. A témában falugyűlés összehívását is kérték. Ellenérvek: „Nagy a bizal­matlanság. Ki garantálhatja ma hosszú távon a biztonságot? A hatalmas kráter sokáig telne meg, s nem lehetne mindent azonnal befedni. Mi lesz a szaghatással? Bajnának legfőbb érték a jó levegő!” Vitalij Csurkin orosz kül­ügyminiszter-helyettes kedden Belgrádban Slobodan Milosevic szerb elnökkel tárgyalt a bosz­niai válság megoldásáról. Csur­viselőikből a városi érdekfeltáró fórumot. Szerda délután a szakmai, ér­dekvédelmi szerveztek tizenki­lenc, a társadalmi szervezetek, egyesületek, baráti körök tíz, a Ennyit a jegyzőkönyvből, ami azt is rögzíti: nemsokára tanulmányútra indul egy cso­port, megnézni, hogyan néz ki máshol a korszerű szemétle­rakó.- Mehetnek, ahova akarnak! Nekem Zsámbékon, a szemétte­lep mellett van egy gyümölcsö­söm, tudom milyen azon a kör­nyéken a levegő! - érvel dühö­sen Kincses Tivadar a műszaki boltban. Pista bácsi meg ráfelel:- Én már öreg vagyok! Ne­kem mindegy, hogyan döntenek majd! Azért vannak mai hangok is:- Ha megbízhatóan csinálják azt a lerakót, hadd tegyék! Legalább pénzünk lesz belőle! - tűnődött hangosan Pallagi Sándor. Ki tudja, mi lesz még a baj­nak fővárosi érdekektől is moz­gatott szemétlerakó ügyből. Tény, hogy Bajnán, pontosab­ban Hantospusztán hatalmas seb éktelenkedik a tájon... Tény, hogy Budapest lassan belefullad a saját szemetébe... Tény, hogy az ide szállított, bálázott szemét ellenőrizhetetlen. Az ügyet ala­posan meg kell fontolni... ész­kin el szeretné érni, hogy a boszniai szerbek írják alá a boszniai horvátok és muzulmá­nok képviselői által már aláírt Vance-Owen béketervet. setét - mondta Kosa László, majd a sokszínű, erősen tagolt társadalomban az egyeztetés, a tipikus gondok megfogalmazá­sának fontosságáról beszélt. Ezután következhetnek csak a javaslatok a hogyan továbbra. A civil társadalom önszerve­ződését is segíti, ha a különböző érdekek érvényesítéséért küzdő emberek minél többször talál­koznak, megismerik a többiek véleményét, meghallgatják ötle­teit.- Oda kell figyelni a másikra, nem elég csak elviselni, tole­rálni is tudni kell a magunkétól eltérő gondolatokat - mondta a Privatizációs konferenciát rendezett az Észak-Dunántúli Kereskedelmi és Iparkamara március 31-én Tatabányán. En­nek keretében előadás hangzott el az Állami Vagyonügynökség tevékenységéről, az E-hitelről, a munkavállalói résztulajdonosi A Komáromi Városi Válasz­tási Bizottság és Választási Iroda tájékoztatása szerint a komáromi 5-ös számú választó- kerületben a március 21-én megtartott választás érvényte­lensége miatt a választás II. for­dulóját április 4-én, vasárnap tartják. A szavazás reggel 6 órá­tól 18 óráig tart. A 9-es szava­zókor polgárai a Jókai Mór Gimnáziumban, a 10-es szava­Új NATO-tagok? Lengyelország, Magyaror­szág, Csehország és Szlovákia sorsa igen fontos az USA szá­mára, mivel ezek lehetnek maj­dan egy kibővített NATO új tagjai - mondta az amerikai külügyminiszter. Szerinte az EBEÉ képes foglalkozni ezen országok kisebbségeivel. szónok befejezésül a hallgatók­nak. A beszámoló elején említett csoportok külön termekbe vo­nultak. Kiválasztották maguk közül azt a két-két „közös képvise­lőt”, akik az önkormányzat két, ezzel megbízott szekemberével, valamint a témában érintett kö­zösség, intézmény stb. két kép­viselőjével tizenkét tagú fóru­mot alkotnak. Ennek a „grémiumnak” nem a döntéshozás, hanem a dönté­sek előkészítése lesz a-feladata. Javaslatait, amennyiben min­denki egyetért, az önkormány­zat közgyűlése elé terjeszti; ha vita van, a bizottságok elé kerül a felvetés. Az érdekfeltáró fórumról la­punkban részletesen szomba­ton, a Tatabányai Kis Újságban olvashatnak a téma iránt érdek­lődő olvasóink. Mórocz K. Fotó: Kiss T. József programról (MRP), az újonnan alakult Hitelgarancia Rt-ről, va­lamint a különböző lízing konstrukciókról. A rendezők nevében Balogh Istvánná köszöntötte a megje­lenteket, majd átadta a szót Tánczos Gábornak, az Állami zókör polgárai pedig a Tűzoltó- kiképző Központban szavaz­nak. A képviselőjelöltek közül Bazsó László, a Munkáspárt je­löltje a II. fordulóban nem kí­ván indulni. A második fordu­lóban induló jelöltek: Gábris János (független), Gyökér Lajos (KDNP), Papp László (MDF), Petrin László (SZDSZ, FI­DESZ), Zatykó János (MSZP). Göncz Árpád és Antall József is köszöntötte a Települési Ön- kormányzatok Országos Szö­vetségének, a TÖOSZ-nak évi rendes küldöttgyűlését, amit szerdán tartottak Budapesten. A Villányi úti konferencia köz­pontban először dr. Köllner Fe­renc főtitkár adott számot a szervezet elmúlt évi tevékeny­ségéről. Kiemelte, hogy „csapa­tuknak” 976 önkormányzat a tagja, s rajtuk keresztül több mint ötmillió polgár érdekeit próbálják képviselni a kor­mányzattal szemben a teljes Vagyonügynökség igazgatójá­nak, aki ismertette a privatizá­cióra vonatkozó legújabb irá­nyelveket. Ebből kiderült, hogy a kormány elfogadta a privati­záció gyorsításának programját, és a vagyonpolitikai irányelve­ket. (Folytatás a 2. oldalon) Vox Humana szolgálat A vajdasági magyarok a tel­jes szociális összeomlás esetére - saját védelmükre - alapították meg a Vox Humana emberba­ráti szolgálatot, amelynek célja: alaptartalék létrehozása védőol­tásokból, inzulinból és gyógy­szerekből és csecsemőtápsze­rekből. Az adományok küldhe­tők: Vox Humana, Tito marsall utca, Római Katolikus Plébánia Hivatal, Mohol 24435 Jugo­szlávia. együttműködésre törekedve. Dr. Kara Pál, a Belügymi­nisztérium képviseletében kije­lentette, hogy a jelenlegi ön- kormányzatok lényegesen sze­gényebbek mint a tanácsok vol­tak, ami nem csak a csökkenő állami támogatás következmé­nye, de annak is, hogy a jogi szabályozás miatt nem jutottak jelentős vagyonhoz, s a lakos­ság általános életszínvo­nal-csökkenése miatt helyi adó­kat sem állapíthatnak meg olyan mértékben, mint amire szükség volna. (Folytatás a 2. oldalon) Szenzációs Szamara-vásár! Ma reggel nyitja meg kapuit az orosz GUM áruházlánc első magyarországi gyöngyszeme Tatabánya központjában. A HUNGARO-GUM rögtön szenzációs akcióval hívja fel magára a figyelmet, ugyanis aki az elmúlt rendszerben gondosan össze­gyűjtötte Kari Marx, Friedrich Engels, és Vlagyimir Iljics Le­nin műveit, annak 9 órától, mint a tetszés szerinti színben kivá­lasztott Lada Szamara leendő gazdájának mindössze az autó vételára negyven százalékát kell megfizetnie a HUNGARO- GUM alkalmi pénztáránál a Fő téri parkolóban, ahol további tíz-tíz százalékot elengednek a „kalsszikusok összeséért”. A német, illetve orosz nyelvű kiadások a dupláját érik! A közelmúltban alakult nemzetközi vegyesvállalat bőkezű vállalkozói önt és barátait is várják. Nem érdemes késlekedni, mert ilyen kedvező lehetőség többé nem lesz, mivel értesülése­ink szerint e szuperkedvezményben csak az első kétszáz jelent­kező részesülhet, utána már nem fogadnak el megrendelést. Érdekfeltáró fórum - Tatabányán szakmai szervezetek kilenc, a pártok egy (!) - a tizenegyből...- képviselője hallgatta meg Kása László alpolgármester be­vezetőjét az önkormányzat ta­nácstermében.- A nehezedő élethelyzet egyre inkább igényli a problé­mák megoldásának közös kere­Kósa László alpolgármester és az „érdekfeltárók” Orosz-szerb találkozó Választási előzetes A második fordulóra készülnek Helyhatósági választások 1995-ben? Szegény önkormányzatok

Next

/
Oldalképek
Tartalom