24 óra, 1993. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-13 / 61. szám

KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 21 ÓRA« „Eljő még az idő, midőn egyetlen nagyhatalom lesz e döldön: a munka!” (Juhász Gyula) 1993. március 13., szombat Krisztián napja Latin eredetű név A Nap kel: 6 óra 02 perc­kor, nyugszik: 17 óra 47 perckor. A Hold kel: -, nyugszik: 8 óra 27 perckor. 1993. március 14., vasárnap Matiid napja Germán eredetű név, je­lentése hatalmas harcosnő. Matilda virága: kála és fré- zia. A Nap kel: 6 órakor, nyugszik: 17 óra 48 perc­kor. A Hold kel: 0 óra 34 perckor, nyugszik: 9 óra 16 perckor. 1993. március 15., Nemzeti ünnep ~ Kristóf napja Görög eredetű név, jelen­tése Krisztust hordozó. A Nap kel: 5 óra 58 perc­kor, nyugszik: 17 óra 49 perckor. A Hold kel: 1 óra 31 perckor, nyugszik: 10 óra 12 perckor. „Veszprém a művészetben” A Magyar Honvédség Veszp­rémi Helyőrségi Klubja, a Sza­bad Képző- és Iparművészek Országos Szövetsége, és a Yeszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hir­det „Veszprém a művészetben” címmel a Gizella napok kulturá­lis rendezvénysorozata alkal­mából. A pályázaton részt vehetnek azok a művészek, akiket a város történelmi hangulata inspirált, akik a város történetével, kör­nyezetével, építészetével stb. kapcsolatos alkotásokat készí­tenek. Kategóriák: I. Festészet, gra­fika - egyedi és sokszorosított. II. Szobor, kerámia, kiplasztika és érem. III. Textil, illetve egyéb iparművészeti ágak. IV. Fotó. Kategóriánként 3 díjat adnak ki. A lejobb fotókból képeslap készül. A pályaműveket zsűrizés után a Veszprémi Helyőrségi Klubban állítják ki 1993. május 5-30 között, s az alkotók en­gedélyével árusítjuk. A pályázatra előzetesen je­lentkezni 1993. március 22-ig lehet levélben, melyben fel kell tüntetni a mű alkotójának lak­címét, a mű címét, műfaját, mé­retét, technikáját, s azt hol kí­vánja beadni a pályázati anya­gát. Nevezési díj alkotásonként 100 forint. (Sorozat esetében minden egyes darabért is!) A pályázati anyag gyűjtése Veszprémben, a helyőrségi klubban (8200 Veszprém, Zalka M. tér 1.) 1993. április 14- 16-án, és Budapesten a Magyar Művelődési Intézet épületében (1011 Budapest, Corvin tér 8.), a Szabad Képző- és Iparművé­szek Országos Szövetsége titká­ránál - Ágoston Albertnál tör­ténik 1993. április 17-én (szombaton) 10-15 óra között. Csak kiállításra kész állapot­ban fogadnak el pályázati mű­veket. Postán történő szállításnál sé­rülésekért felelősséget nem vál­lalnak. Tatai TV A Tatai Televízió március 15-én, este 20.30-kor: - Ünnepi összeállítás - Tervek a kórház felújítására - SZDSZ fórum - Földárverés - Katonai eskü - Narancs buli Várgesztesen - Já­ték - Sport - Ültetés a kiskert­ben - Fába faragott ballada ESZTERGOMBAN SVÁJCI KILÓSRUHA-VÁSÁR A HOTEL FÜRDŐ ÉTTERMÉBEN MÁRCIUS 16-17. (kedden és szerdán) Nyitva: 9-17 óráig 5140 Kölcsön a tartozóknak A tatabányai önkormányzat legutóbbi közgyűlésén ismét foglalkoztak a lakossági köz- műdíj-hátralékok behajtásának a kérdésével. A közüzemi hátralékok rende­zéséhez a szociális helyzet fi­gyelembevételével kamatmen­tes kölcsönt biztosít az önkor­mányzat. Meghívó lakossági fórumra Dr. Petrássy Miklós, a tata­bányai X. sz. választókerület képviselője lakossági fórumot tart március 16-án - kedden- 17 órakor a KPVDSZ székhá­zában az Ü, Ty, és a T épületek (Töhötöm vezér u. 2-4-6, Győri út 38-40 és Huba vezér u. 1. felújításáról. A képviselő tudni szeretné, mit kér a lakosság? A fórum vendégei: Bencsik János polgármester, Makainé Pólya Zsuzsa, a lakásügyi bi­zottság elnöke, Molnár Lász- lóné, a Városgondnokság Rt. igazgatója, Miklós Ákos, a vá­rosgazdálkodási bizottság el­nöke, és Szalontay Csaba. Ajánljuk magunkat, ajánljon bennünket barátainak, ismerőseinek és mindenkinek Előfizetőinket kérjük, hogy szervezzenek újabb előfizetőket a negyvenezer példányban megjelenő 24 ÓfíÁ nak Ajánlja a lapunkat, s ha megnyerte ismerősét az előfizetésre, töltse ki és levelezőlapra ragasztva juttassa el az itt következő szelvényt a 24 ÓRA Szer-kesztősége (Tatabánya, PF. 141.) címére. Szerveztem egy új előfizetőt A a 24 ORA-nak barátaim, ismerőseim között. Az új előfizető neve: Címe (ahova az újságot kéri, s ahol a postásnak kifizeti az előfizetési díjat): Az új előfizető aláírása A díjbeszedő keresheti: 2. csak délelőtt 3. csak délután 1. egész nap 4. csak munkaidő után A beküldő neve:........................................................ Címe: .......................................................................... M ióta előfizetője a lapnak: ....................................... A kitöltött szelvények beküldői között havonta 2 db 3000 Ft-os ajándékutalványt sorsolunk ki. (Egyiket a beküldő, másikat az új előfizető kapja.) 3699 U— Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy a szeretett édesanya, nagymama, dédnagymama, jó testvér és rokon, özv. Varga Ferencné kertvárosi lakos életének 93. évében csendesen elhunyt. Temetése 1993. március 18-án, 14 órakor lesz Tatabányán, az újtelepi temetőben (új ravatalozó). A gyászoló család Oroszlány Város Önkormányzata megbízásából az Oroszlányi Városgazdálkodási Részvénytársaság pályázatot hirdet az alábbi, önkormányzati tulajdonban álló öröklakások nyilvános versenytárgyaláson való értékesítésére: • Oroszlány, Táncsics M kettőszobás, 50 nm-es, induló ára: 428 000 Ft ■ Oroszlány, Táncsics M. kettőszobás, 51 nm-es, induló ára: 432 000 Ft ■ Oroszlány, Táncsics M. kettőszobás, 55 nm-es induló ára: 480 000 ■ Oroszlány, Petőfi S. u. 1 kettőszobás, 55 nm-es, induló ára: 484 000 Ft- Oroszlány, Petőfi S. u. 1 kettőszobás, 54 nm-es, induló ára: 467 000 Ft u. 14. II. 12. komfortos öröklakás u. 14. fszt. 2. komfortos öröklakás u. 22. I. 5. komfortos öröklakás . I. 6. komfortos öröklakás . fszt. 1. komfortos öröklakás A pályázatok benyújtási határideje: 1993. április 9. A pályázatok benyújtásának helye: Városgazdálkodási Rt. Oroszlány, Táncsics M. u. 59. Pályázati feltétel: 30 000 Ft bánatpénz befizetése. A lakások megtekintése céljából érdeklődni lehet a Város­gazdálkodási RT. házkezelőségén. (Oroszlány, Bánki D. u. 35.) A versenytárgyalás ideje és helye: 1993. április 14-én, 9 óra, a Városgazdálkodási RT. irodaépületében: Oroszlány, Táncsics M. u. 59. A pályázattal kapcsolatban részletes információt a VGRT in­gatlankezelési részlege nyújt. (Oroszlány, Táncsics M. u. 59. Telefon: 34/61-411) 5268 Végre sütkérezhetek! (Fotó: Fenyvesi Á.) Gyertyák Szomódon Az HBO kínálata Vasárnap este hatkor gyer­tyával vonulnak fel a szomó- diak a hősi emlékműhöz. Ezzel a látványos, szép programmal kezdődik a március 15 tisztele­tére rendezett megemlékezés. Az ünnepi köszöntőt Ferpász József községi képviselő mond, majd a fiatalok műsora és a ko­szorúzás következik. Környei Falu TV Közkívánatra vasárnap meg­ismétli a környei Falu TV az egy héttel korábbi műsort. Az óvodás, iskolás farsangot láthat­ják l órától a helybéliek, majd a környei hírek következnek. A stúdióbeszélgetés után a tóparti nyárfasortól búcsúznak a nézők. Még egy információ tartozik a hírhez. Ä Falu TV a régi helyén, a Duna TV és a Sky adó között sugározza a műsort. Fogadónapok Tatán Kerti Katalin polgármester március 17-én 9-12 óráig, Dóba György alpolgármester március 22-én 13-15-ig, Simon Sándor alpolgármester március 26-án 8-10-ig, dr. Pap Kálmán jegyző március 31-én 14-18-ig tartják fogadónajukat hivatali helyiségükben. Március 13. (szombat): 17.31 Állati élet: Az elefánt a termé­szet bástyája. Angol természet- film. 18.30 Azok a csodálatos férfiak a repülőmasinájukon. Amerikai vígjáték. 21.00 Vas­madarak 2. 22.40 Kétes döntés. Amerikai krimi. 0.15 Erosz a nagyvilágban. Március 14. (vasárnap): 17.30 Arthur 2. Amerikai vígjá-í ték. 19.30 A kínai part. Ameri­kai dráma. 21.10 Piszkos Harry. Amerikai akciófilm. 22.50 Bird. Március 15. (hétfő): Arthur. Amerikai vígjáték. 19.10 Min­denem a tiéd. Amerikai vígjá­ték. 20.45 A túlélés ára. Magyar film . 22.20 Hajsza az igazsá­gért. Amerikai krimi. Véradások Március 16-án Császáron 14 - 18 óra között az ifjúsági ház helyiségeiben véradás lesz. Március 17-én Epöl kultúr- házában 9-16 óra között a la­kosság részére véradás lesz. Bízunk abban, hogy nagyon so­kan adnak vért, mert életmendő műtéteket is el kell halasztani vérhiány miatt. Bízunk abban, hogy nagyon sokan adnak vért, mert életmentő műtéteket is el kell halasztani vérhiány miatt. Hirdetések ARIZONA DISCO március 14-én, vasárnap is! Kezdés: 21 órától. Buli a „KAZÁNHÁZBAN”! (x) Az ÉDÁSZ Rt. kisbéri ki- rendeltsége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy 1993. már­cius 16-án, 7—16 óráig áramszünetet tart Császár: Petőfi, Dózsa, Ady, Bem, Kisfaludy és Szőlőhegyi ut­cák területén. A hálózat élet— és vagyonbiztonsági szem­pontból folyamatosan fe­szültség alatt állónak tekin­tendő. Kérjük az érintettek szíves megértését! (x) Az ÉDÁSZ Rt. komáromi kirendeltsége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy 1993. már­cius 16-án, 7—15 óráig áramszünetet tart karban­tartási munkák miatt: Al­másfüzitő és Neszmély köz­ségek egész területén, vala­mint Dunaalmáson a lakóte­lep kivételével. A hálózat va­gyon- és életvédelmi szem­pontból folyamatosan fe­szültség alatt állónak tekin­tendő. Kérjük az érintettek szíves megértését! (x) Az ÉDÁSZ Rt. kisbéri ki- rendeltsége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy 1993. már­cius 16-án, 8—14 óráig áramszünetet tart az alábbi területen: Nagyigmánd egész területe, kivéve: Dobi, Bocs­kai, Bajcsy-Zs. u. felső része. A hálózat élet- és vagyonbiz­tonsági szempontból folya­matosan feszültség alatt ál­lónak tekintendő. Kérjük az érintettek szíves megérté­sét! (x) Az ÉDÁSZ Rt. kisbéri ki- rendeltsége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy 1993. már­cius 16-án, 8—15 óráig áramszünetet tart telefonhá­lózat-építés miatt az alábbi területen: Bakonyszombat- hely: Árpád, Táncsics és Szabadság utcákban. A há­lózat élet- és vagyonbizton­sági szempontból folyamato­san feszültség alatt állónak tekintendő. Kérjük az érin­tettek szíves megértését! (x) FORTÉLYOK ÜZLET- ASSZONYOKNAK! cím­mel öt alkalommal, hasznos ismereteket, ötleteket nyújtó találkozót szervez áprilistól az Oroszlányi Művelődési Központ és Könyvtár. Rész­letes információ kérhető személyesen vagy a 34/61- 327-es telefonszámon. (x) A JOLLY JOKER KFT húsvéti bevásárló útjai REKLÁMÁRON! BÉCS minden hétfőn III. 15-től, Somogyi busszal 680 Ft. In­dulás Oroszlány 4 óra, Tata­bánya Konzum 4.30 óra. Fel­szállás: Környe, Tata, Ko­márom, igény szerint a 100- as út mentén. Tel. hétvégén: 34/50-066, 32-320. SZA­BADKA: 800 Ft. TRIESZT III. 24-én: 1700 Ft. ISTAN BUL: 7500 Ft. MÜNCHEN IV. 4. 2750 Ft. Jelentkezés Tatabánya, Mártírok u. 7 Tel.: 34/31-113. (x) HÚS! Tovább tart az en­gedményes húsvásár a DU- NAHÚS KFT termékeiből Tatán, az Almás! úti (Gö­röghősök útja), a Zsigmondi úti, Tatabányán, a Mártírok u. 44. sz. alatti, Dunaalmáson és Nyergesújfalun a Wink- ler-féle húsboltban. Szere­tettel és előzékeny kiszolgá­lással várjuk minden kedves vásárlónkat! (x). Komárom—Esztergom megyei napilap. Kiadja az Axel Springer Magyarország Kiadói Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GÁBOR. Főszerkesztő-helyettes: MADARASZ ANNA. Olvasószerkesztők: GYiMES ZSOLT, MISKEI FERENC. MÓROCZ KÁROLY, TÓTH ILONA, VEIZER TAMÁS, JUSZTIN TIBOR (fotó) Kiadja: az AS-M. Kft. Komárom—Esztergom Megyei Irodája. Irodavezető: VASS MIHÁLY. Szerkesztőség és kiadó: 2801 Tatabánya V., Fő tér 4. III. emelet. Postacím: 2801 Tatabánya, Pf.: 141. Telefon: 34/10-81 1, 11-991. Ügyeleti telefon: 34/10-468. Telefax: 34/11-010. Hirdetési iroda: Tatabánya V., Fő tér 4. földszint. Marketing, hirde­tés és reklámvezető: VIDA LÁSZLÓ. Szerkesztő: TÓTH TIHAMÉR. Telefon és fax: 34/16-055. Telex: 27-243. Terjeszti: a Magyar Posta Vállalat. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzletei­ben, a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), 1990 Budapest XIII., Lehel u. 10/a., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR Postabank Rt. 219-98636 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 319 Ft negyedévre 957 Ft., egy évre 3388 Ft. Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem adunk vissza. Készült a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft. Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: Kovács Jánosné igazgató. ISSN 0863-9168.

Next

/
Oldalképek
Tartalom