24 óra, 1993. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-01 / 50. szám

24 ÓRA INFORMÁCIÓ 1993. március 1., hétfő HÍREK A nehézvíz csatája Ötven évvel ezelőtt haj­tották végre norvég hazafiak a második világháború egyik legjelentősebb parti­zánakcióját. A csodával ha­táros módon, sikerrel vég­ződött támadás súlyos csa­pást mért a náci Németor­szág katonai célú nukleáris programjára. Varrótű a szívben Egy kolumbiai férfi 48 napon át egy varrótűt hor­dott a szívében. Ez idő alatt a szívtájéki fájdalmakra pa­naszkodó páciens orvosai többször is azt állították, hogy a rendellenességet idegzavar okozza, mire ki­derült, a zavar oka egy var­rótű. Az idegen testet sikeres műtéttel eltávolították. Erdei remete lett Litvánia legsűrűbb erdő­ségeinek mélyén a napok­ban rábukkantak egy magá­nyos remetére, aki már majd harminc éve ott éli életét. Elmondta, hogy szereti az erdőt, és nem is gondol arra, hogy visszatérjen a civilizá­cióba. Pingvinmentés A pingvinek fő tartózko­dási helye, a chilei Ot- way-öböl, sokáig egyáltalán nem jelentett biztos mene­déket a helyi halászok elől. A pingvinek sorsa négy éve fordult jobbra, amikor Horst George lett a német iskola vezetője, aki sokat tett az ál­latok megmentéséért. A madarak száma azóta né­hány százról 5000-re nőtt. Cáfolat Nem Magyarország felett röpültek át a Boszniába tartó Hercules típusú amerikai szállítógépek, amelyek se­gélyszállítmányokról szóló röplapokat szórtak le Bosz­niában - közölte Schmidt István alezredes, a honvéd­ség Egyesített Repülési Irá­nyító Főközpontjának veze­tője. AustriaLotto 3 4 10 17 20 34, ill. 16 A jokerszám: 804 248 Az egység jegyében (Folytatás az I. oldalról) A demokráciáról szólva a szocialisták egyetértettek az el­nökükkel: a demokrácia intéz­ményes kereteit nem a jelenlegi koalíció találta ki! Sőt, sok esetben bosszantja is a kor­mánypártokat, akik a hatalmu­kat kívánják - az elektronikus sajtót kisajátítva - centralizálni.- De a fő veszélyt a tömegek passzivitása jelenti. Ha a polgá­rok többsége elfordul a közélet­től, ez a demokrácia halála le­het, és táptalajává válhat bármi­lyen puha diktatúrának. Robbanásos feszültséget te­remthet az a tény is, hogy 1989-hez képest, egyre éleseb­ben különül el egymástól a sze­gények és a gazdagok rétege. Szakítópróba a pártunkban nincs, a választópolgárok nö­vekvő bizalmát élvezzék. A vá­lasztások közeledtével ismét számíthatunk arra, hogy lebol- sevikoznak bennünket, de ez már hatástalan lesz. Az embe­rek ugyanis ma már jóval tisz­tábban látnak - hangsúlyozta az elnök, aki a szakszervezetek szerepét a jövőben, ha lehet, még fontosabbnak tartotta. A szocialisták programjáról szólva elmondta, nem új prog­ramról van szó, de azt továbbra is vállalják, hogy valós, igaz, szociálisan érzékeny és megva­lósítható programot kínálnak az embereknek. A már megkezdő­dött, - és nem a szocialisták ál­tal indított - választási harcra kitérve hangoztatta: az ellenfe­lekkel a jövőben is együtt kell működniük a szocialistáknak az önkormányzatokban és a Par­lamentben. Fontosnak tartotta az elnök a nyílt és tisztességes politizálást, a választókerületek szerinti szerveződést, és a civil-szféra felé történő szélesebb nyitást.- Nem szabad se kishitűnek, se elbizakodottnak lennünk! - summázta véleményét Nagy László. Nyílt de egyetértésre törekvő vitával folytatták a megyei kül­döttgyűlést. E megoldásokra törekvő vé­leménycsere során az egyik fel­szólaló küldött olyan igazságot mondott ki, amellyel minden je­lenlévő egyetértett.- Nincs közöttünk elhárítha­tatlan akadály, de arra kell töre­kednünk, hogy a valódi arcun­kat és értékeinket mutasssuk föl! Okosan polemizáló kérdé­sek következtek: Kinek a pártja vagyunk? Mit ígérhetünk? A válaszokból kiderült, hogy mindazok pártjának érzik ma­gukat a szocialisták, akik balol­dali értékrenddel szimpatizál­nak. Sokat nem, de alternatívát igen is kínálnak a szocialisták, akik nem a Németh-kormány Ortodox egyházi egyetem Ortodox egyházi egyetem nyitotta meg kapuit a múlt héten Moszkvában. A felsőfokú okta­tási intézmény létrehozói azt a célt tűzték maguk elé, hogy összekapcsolják az egyetemi ismeretanyag és a vallásos vi­lágnézet elsajátítását. A megnyitó ünnepségen töb­ben is hangsúlyozták: a vallásos felsőfokú oktatás hagyományá­nak újjászületését az diktálja, hogy a társadalom most törté­nelmi választás előtt áll. Az egyetem feladata tudományos elit nevelése. Kamarazenei fesztivál Dorogon (Folyatás az 1. oldalról) Mint máskor is, Dorogon is ismert művészek hallgatták meg a kicsik produkcióit. Gábor Jó­zsef zongoraművész vezette a Bakos József klarinét,- Bekényi József fagott-, Dénes László he­gedű-, és Steiner Ferenc harso­naművészekből álló zsűrit. Gréts Katalin, a dorogi zene­iskola igazgatója a fesztivál vendégeit köszöntve elmondta, hogy névadójuk, Erkel Ferenc halálának századik és a helyi, állami zeneiskola megalakulá­sának 40. évfordulója előtt is tisztelegnek a mostani kamara­zenei fesztivállal. Dr. Dávid Anna, Dorog pol­gármestere nyitotta meg a fesz­tivált. Emlékeztetett arra is, hogy Dorogon milyen mély gyökerei, hagyományai vannak a muzsikálásnak. A régi ismert tanárok közül Bulchardt Vil­mos harsonaművészt, dorogi zenepedagógust említette, aki­nek növendékei közül már Do­rogon is többen tanítanak. A fesztivál tapasztalatait megkíséreljük később összefog­lalni. Most csak annyit: valóban kamarazenélés, az egymásért és egymáshoz alkalmazkodás ha­totta át a sok produkciót. A zsűri a legjobbakat meg­hívta az országos kamarazenei fesztiválra.. -cséna­Megállapodás a Suzukival T engelykapcsoló Tatabányáról (Folytatás az L oldalról) Az összeszereléshez szüksé­ges technológia - néhány prés­gép kivételével - Japánból ér­kezik, a termelés várhatóan nyáron kezdődik, s októbertől számítva magyarországi kup­lungokat szerelnek majd be az esztergomi Swiftekbe. A máso­dik évtől a cég 160-200 millió jen értékben szeretné eladni tengelykapcsolóit. Bákány Ferenc tatabányai vállalkozó a 70-es, 80-as évek­ben állami cégnél, majd terme­lőszövetkezetnél dolgozott. 1985-től a vállalkozások külön­böző formáiban, gmk-kban, szakcsoportokban kezdte a ta­pasztalatszerzést, majd 1988 őszén, 12 munkatárssal, kisipa­rosként kezdte meg önálló tevé­kenységét. Egy év múlva vette fel a Bákány Művek nevet, s az azóta eltelt időszakban sorra vágott bele újabb és újabb üzle­tekbe. A „Bákány-birodalom” tíz kft.-jének mindegyikében többségi tulajdona van. A cégek alkatrésze-, szerszám- és gép­gyártással, bolgár és japán tar­goncák értékesítésével, javítá­sával, építőipari tevékenység­gel, műanyagfeldolgozással, kereskedelemmel és piackuta­tással - szervezéssel foglalkoz­nak. Köztük a legtőkeerősebb a Bákersz Kft., amely most kezdi meg termelő tevékenységét, ed­dig a többi cég munkájához biz­tosította a szükséges -jórészt pénzügyi - feltételeket. A vegyesvállalat létrehozását az Ipari és Kereskedelmi Mi­nisztérium is segíti, hiszen a Corvinbank által felvett 22,9 millió forintos kölcsön kamat terhének 60 százalékát átvál­lalta. A japán kapcsolatot Bákány Ferenc jórészt Szalay Gábor or­szággyűlési képviselőnek és a tatabányai önkormányzatnak köszönheti, hiszen egy delegá­ció japán útján ajánlották az ő üzemét. A japánok több ma­gyarországi cég közül végül a Bákány Műveket tartották a legalkalmasabbnak. Az előké­szítés egy évet vett igénybe. Bongó-sorsolás A Szerencsejáték Rt. közlése szerint a február havi Bongó-sorsolás nyerőszáma: 2 627 377 A nettó nyereményösszegek: Amennyiben a sorsjegy utolsó 2 számjegye 77, a nye­remény hetven Ft. Ez számon­ként tízszeresre nő, s ha a sors­jegy 2,627.377, akkor tízmillió forintot ér. Akció az Otthon Kisáruházban (Tatabánya, Győri út 16/B. Gerecse mellett) Franciaágyak, totelágyak meg­rendelhetők 2 000-1 000 Ft-os árengedménnyel Egyéb kínálataink:- Új szekrénysorok 29 900 Ft-ért- Elemes szekrénysorok több színben megrendelhetők- Új kárpitozott garnitúrák és jó állapotú használt bútorok kedvező áron-100 féle tapéta és kellékei Euro 2 000 is- 75 féle padlószőnyeg és amerikai PVC-k megrendelhetők Telefon: 34/10-744/10 m. reinkarnációját szeretnék vi­szontlátni, bár egyesek szívesen élnek ezzel a váddal... Mintegy ezzel összecsengve a munkástagozat megyei el­nöke, Böröndi József így fogal­mazott: Igenis szükség van a munkástagozat erősítésére! Ahol az értelmiség élre áll, ott sok munkás lesz a szocialista párt tagja. így van ez jól, hiszen közös célt csak együtt tudunk meghatározni és elérni. A szo­cialisták soha nem nyugodhat­nak bele Bihari Mihály figyel­meztető megállapításába, mely szerint szolgalelkűvé válik a munkás. Az MSZOSZ megyei képviselője, Kovács Gábomé is felszólalt, aki szintén megerősí­tette azt a mind nyilvánvalóbbá váló tényt, hogy a baloldalnak és a szakszervezeteknek termé­szetes szövetségesként kell együttműködniük. - Más kérdés - mondotta -, hogy a társada­lombiztosítási önkormányzatok lesznek-e, hiszen számolnunk kell a közömbösséggel is... Igen, a szocialisták számol­nak a közömbösséggel is, de - úgy tűnt -, a gazdasági beszá­molót és a megyei tisztségeket is megerősítő megyei küldött- gyűlés éppen attól volt szocia­lista, hogy minden gondunk és bajunk ellenére hinni tudtak és tudnak a jövőben... Mészáros István Nagy Imre ügynök volt? A torinói La Stampa című lap szovjet irattári dokumentumok alapján azt írta, hogy Nagy Imre a harmincas években az NKVD (a KGB elődje) ügynöke volt és számos feljelentést tett ismerősei­ről. A cikk két irat másolatát is közölte illusztrációként: egyik az a „kötelezvény”, amelyet Nagy Imre 1930. szeptember 4-én írt alá információk szolgáltatására a másik pedig Vlagyimir Krjucs- kovnak, a KGB utolsó elnökének levele 1989. júniusából Grósz Károlyhoz, hogy lejárassa Nagy Imrét, és megakadályozza rehabi­litálását. Grószék azonban nem használták fel ezeket az iratokat. A lap szerint Nagy Imre Vologya fedőnéven 1930-tól 1941-ig mű­ködött együtt a rendőrséggel. Erős hálót szőttek a rendőrök (Folytatás az 1. oldalról) Bár a postás nem tudhatta, hogy rablás történt, de a gyanús száguldók miatt följegyezte az autó rendszámát. Erről a rend­számról később a nyomozás so­rán kiderült, hogy más autóról lopták. Húsz perccel a rablás be­jelentése után az esztergomi rendőrkapitányság emberei már lezárták a várost. Riasztották a megye, sőt Bicske és Pilisvö- rösvár rendőri erőit. így aztán egy külső ellenőrzési gyűrűt is vontak az utakra a dorogiak, ta­taiak, bicskeiek. Az esztergomi nyomozók a menekülők szemtanúit kikér­dezve, már kiválóan követhető nyomokat találtak. Olyannyira, hogy Horváth Lajos nyomozó már szerdán megszerezte az egyik gyanúsított fényképét. Pallai Ferenc, Kálmán István és Kozma Attila is jeleskedett a felderítésben. A szökésben lé­vők körül egyre szorult a hurok. Csak tartózkodási helyüket kel­lett megtalálni, hiszen mint tud­juk, egyikükről már a rendőrség birtokában volt a szülőktől megszerzett fotó. Telefonon többen érdeklődtek, hogy miért nem írtuk meg a két nyugdíj­rabló nevét. Ennek az az oka, hogy mindketten büntetlen előé- letűek, és önként visszaszolgál­tatták a pénzt. így anyagi kár nem esett. Talán, egy életre szóló lecke a két amatőr rabló számára az eset. Az is biztos azonban, hogy a 26 esztendős postás is elég nagy sokkot élhe­tett át, s mégis bátran szembe szegült kirablóival. A felderítésben résztvevő rendőrök munkájáról is csak a legjobbat mondhatjuk. Haté­kony, jól szervezett akciójuk hálóján hamar fennakadtak a nyugdíjrablók. Madarász Anna Ifjúsági Európa Parlament (Folytatás az 1. oldalról) Az Európa Parlament tevé­kenysége közismert, de az Ifjú­sági EP-t érdemes bemutatni. Eredetileg az Európai Közösség országainak diákjaiból állt ösz- sze a Nemzetközi Diákkonfe­rencia, az utóbbi években bő­vült a „mezőny”, most már a volt szocialista tábor, az újon­nan alakult államok, valamint az öreg kontinens északi és déli részéről is delegálnak küldötte­ket. Magyarországot három éve hívták meg először, azóta rend­szeres résztvevő. Komoly politikai témákban kell dolgozatot írniuk az isko­láknak (Nyugaton), vagy egy-egy érdeklődő diáknak (ná­lunk), és a legjobbak meghívót kapnak a soron következő ülésszakra. Általában évente két ilyen van, tavasszal és ősszel. Az első három napon az Eu­rópa Parlamenthez hasonlóan alakul például környezetvé­delmi, szociális, oktatásügyi (stb., stb.) bizottság. A viták végeredményeként kialakuló határozatot a közgyűlés elé vi­szik, ott megvédik (vagy nem), A Duna jövője: Európa! (Folytatás az L oldalról)- Kialakultak azok a szem­pontok, melyek alapján elkez­dődhetnek, és hosszú távon folytatódhatnak a Duna jövőjét biztosító cselekvési programok. Májusban konferenciát szerve­zünk, és ezen megjelenik az érintettek véleménye is - nyi­latkozta lapunknak dr. Juhász József professzor, az MHT el­nöke.- Professzor úr! Milyennek látja az ankét tükrében a hol­napi Dunát?- Ha abból indulunk ki, hogy a magyar lakosság 40 százalé­kának a Duna jelenti az élette­Szenzációs tavaszi előzetes csak a Centrumban Konfekció osztályunkon tavaszi, nyári ruhatárát nagyon olcsó áron, jó minőségben - már 290 Ft-tól ­kiegészítheti. Kínálatunkból ajánljuk:- Női blézereket, blúzokat, szoknyákat, nadrágokat- Férfiingeket, nadrágokat- Farmereket, szabadidőfelsőket Amíg a készlet tart! CENTRUM TATABÁNYAI ÁRUHÁZ módosítják (vagy jóváhagyják). A közgyűlés által hozott határo­zatokat elküldik az Európa Par­lamentnek, Brüsszelbe. Hogy mennyire veszik komolyan? Több visszajelzésből is kiderül, hogy legalább elolvassák... Nem is az a célja az Ifjúsági Európa Parlamentnek, hogy be­leszóljon a felnőttek döntéseibe. Jó iskola ez a leendő politiku­soknak; nyilván sokan kerülnek közülük politikai pályára, és az itt tapasztaltak alapján várha­tóan kevesebb tanulópénzt fi­zetnek majd, mint a tényleges politikacsinálók. Az is fontos, hogy a tíz nap alatt a lett közép- iskolás megismeri a horvátot, az ír a ciprusit, barátságok szö­vődnek - határozatok nélkül.-Egyet kell érteni Európá­ban, együtt kell nagyon sok dol­got megoldani, és nem az ellen­téteket szítani. Ez az értelme a találkozónak! - mondta Bognár Nanda, az egyik szervező. Gon­dolatát a majdani határozattal együtt érdemes lenne elküldeni Brüsszelen kívül Belfastba és Belgrádba, Tbiliszibe és Szara­jevóba is... (mórocz) rét, nem lehetünk pesszimisták. Tehát szinte bizonyos, hogy a folyó jövője az emberibb, ter­mészetesebb környezet lesz.-S ha az érdekelteket is megkérdezik... ?- A Duna jövőjét meghatá­rozó eredmények is tartósab- bak, európaibbak lesznek. A professzor véleménye sze­rint a Duna ügyében is lehetsé­ges politikamentes konszenzus.- A Duna mentén olyan ter­mészetbarát környezet alakul­hat ki, amelyben mindannyian jól érezhetjük magunka - mondta a professzor.-mészáros­VIRAG- ES AJÁNDÉKBOLT nyílik március 1-én, Vértesz- szőlősön a, Múzeum út 45. sz. alatt. Telefon: 79-057 Nyitvatartás: hétfő-péntek 10-19 óráig, szombaton 9-13 óráig. Virágkosár, menyasz- szonyi csokor, névnapi- és szUletésnapi csokor - igény szerint - házhoz szállítással! Minden kedves vásárlót szeretettel várok! Schaffer Róbert, Vér­tesszőlős, Múzeum u. 45. (x) FIGYELEM! Március 1-jén beindul a betongyártás a STRABAG HUNGÁRIA ÉPÍTŐ KFT keverőtelepén (Tata, Szomódi út 6.) Mindenfajta kevert betonnal, mixerkocsival állunk Tisztelt Ügyfeleink rendelkezésére! DIVATÁRU ES FARMER VÁSÁR Gyermek-, női és férfinadrágok, dzsekik, kabátok, joggingok REKLÁMÁRON március 2-án, 10-16 óráig A Közművelődés Házában 4007

Next

/
Oldalképek
Tartalom