24 óra, 1993. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-01 / 50. szám

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Komáromban vannak az olajfaló baktériumok 3. oldal A KDNP nyilvánosságot akar 3. oldal Művészeti és zenei értékeinkért 4. oldal A második győzelem 7. oldal Fontos pontok idegenből 7. oldal A Duna jövője: Európa! Szombaton délután fejeződött be Esztergomban a neves hazai sdzakemberek részvételével megrendezett kétnapos országos kon­ferencia, amelyen a Duna jövőjével kapcsolatban minden szakem­ber kifejthette véleményét. A szekciók ajánlásaiból mindössze ket­tőt nem fogadtak el az ankéton, ám kilenc javaslatból kilenc megál­lapodás született... (Beszámolónk a 2. oldalon) Megállapodás a Suzukival T engely kapcsoló Tatabányáról A magyarországi Suzuki-program új állomásaként a világ­hírű autógyár egyik legnagyobb japán beszállítója, a Daikin ve­gyesvállalatot hoz létre partnerével, a tatabányai Bákány Mű­vekhez tartozó Bákersz Kft.-vel, és a világ egyik legnagyobb ke­reskedőházával, a japán Itochu-val. Ez az első eset, hogy a magyar beszállítói háttéripar kialakí­tását a japán cégek nem csak licencátadással segítik, hanem vál­lalkozóként vesznek részt a termelés beindításában és felfutta­tásában. Az alapító okiratot vasárnap írták alá Budapesten, a Fórum Szállóban. Kanadai út Ötnapos hivatalos látogatása befejeztével vasárnap hazaérke­zett Kanadából a dr. Balsai Ist­ván által vezetett igazságügyi delegáció. A miniszter tárgyalá­sokat folytatott a szövetségi igazságügy-miniszterrel, Qué- beck és Ontario tartomány igaz­ságügyi szerveinek vezetőivel az igazságszolgáltatás számító- gépes fejlesztésének lehetősé­geiről és az együttműködésről. Politikai fórum Felsőgallán Tatabányán, a felsőgallai vá­rosrészben Szalay Gábor or­szággyűlési képviselő politikai fórumot tart március 4-én, 17 órától a Széchenyi Művelődési Házban. A fórumot fogadóóra követi. Fogadónapok Esztergom polgármestere, dr. Könözsy László március 3-án 13-17 óra között tartja fogadó­napját. Balogh Péter alpolgár­mester március 31-én ugyaneb­ben az időben. Kund Ferenc, alpolgármester fogadónapja március 10-én lesz, 13 órától, míg dr. Takács Mária jegyzőt március 17-én 13 órától 17 óráig kereshetik fel az állam­polgárok... Segítsék az orvosokat! A környei önkormányzat cél- támogatást kér a két háziorvos és az egy gyermek háziorvos munkáját segítendő hordozható EKG-készülék vásárlásához. TB változások Ma, március 1-jén lép ha­tályba a társadalombiztosításról szóló 1975. évi II. törvény mó­dosítása, amely - egyebek kö­zött a biztosítási szabályokat, a táppénzre vételt, illetve a nyug­díjakat érintően - több lényeges változást hoz. Az új jogszabá­lyokra visszatérünk. A képviselő fogadónapja Kovács Nimród, a tatabányai 2. számú választókerület képvi­selője március 3-án délután fél öttől fogadónapot tart a József Attila Általános Iskolában. A képviselő amelyre várja a kör­zet állampolgárait és valameny- nyi érdeklődőt. A vegyesvállalat a Japánból érkező technológiai berendezé­sek apportálása után, a várha­tóan június-júliusi tőkeemelés­kor éri el a tervezett, 115 millió jen értékű alaptőkéjét. Indulás­kor a Daikin 50, a Bákersz Kft. 40, az Itochu pedig 10 százalé­kot jegyez, de a magyar cégnek öt éven belül joga van 10 száza­lékot megvásárolni a Daikintól. A vegyesvállalat tengelykap­csolók összeszerelésére, minő­sítésére és forgalmazására jön létre. Kezdetben a kuplungház és tárcsa valamennyi alkotóelemét Japánból szállítják Tatabányára, Pozsgay Imre előadásával folytatódott vasárnap, Kisúj­szálláson a népi politizálás esé­lyeiről rendezett konferencia. A Nemzeti Demokrata Szövetség elnöke kijelentette: Kelet-Kö- zép-Európában szerves fejlő­dés, felemelkedés csakis a népi politizálás alapján képzelhető el. A politikus az egymás mel­lett élő népekkel - szlovákok­kal, románokkal, szlovénokkal, ruszinokkal - való közös tanu­ahol, az összeszerelést végzik. Később - várhatóan két éven belül - magyar cégek, köztük a Bákány Kft.-k fokozatosan rá­állnák a gyártásra, s Tatabányán magyar alkatrészekből is szere­lik össze a kuplungokat. Erre várhatóan akkor nyílik komoly lehetőség, ha a Suzuki igénye meghaladja az 50 ezeres db-számot. (Mint ismeretes, az esztergomi termelés felfutása után évi 50-50 ezer Suzuki Swift készül majd Magyaror­szágon, de a Daikin természete­sen más piacokat is hozna ma­gyar vegyesvállalatának.) (Folytatás a 2. oldalon) lást szorgalmazta, s felvetette egy jövőbeni konföderáció gondolatát, amiben a népi dip­lomáciának éppúgy feladatai lehetnek. „A nemzeti érzés, a népi politizálás olyan adománya a történelemnek ebben a térség­ben, amit egész Európa saját gazdagságaként ismerhet el” - hangsúlyozta. A konferencia felszólalások­kal folytatódott, majd záróköz­leményt fogadtak el. A népi politizálás esélyeiről Kamarazenei fesztivál Szombaton Dorogon, a Jó­zsef Attila művelődési köz­pontban rendezték meg a Ko- márom-Esztergom megyei ze­neiskolák - immár 28. - kama­razenei fesztiválját. A fesztivá­lon a csolnoki német nemzeti­ségi, az esztergomi városi, a komáromi, a nyergesújfalui „Szabolcsi Bence”, az oroszlá­nyi „Bakfark Bálint”, a tarjáni német nemzetiségi, a táti, a ta­tai, a tatabányai „Erkel Ferenc”, és a dorogi „Erkel Ferenc” ze­neiskolából érkezett kamaraze­nekarokban muzsikáló 150 nö­vendék mutatta be tudását. A fesztiválok egyre népesebb tá­bora a zenepedagógiai sikereket is jelzi. (Folytatás a 2. oldalon) Leverték a Lukács­emléktáblát Leverték Lukács György Belgrád rakparti emléktábláját. A rendőrség lakossági jelentés­ből értesült az emléktábla meg­rongálásáról vasárnap délelőtt. Egyelőre nem lehet tudni, kik a tettesek, sem azt, mikor történt a vandál pusztítás. A nyomozás nagy erőkkel folyik. Történelmi pillanat A Magyar-Izraeli Baráti Tár­saság tagjai gyűltek össze va­sárnap délelőtt a Wesselényi ut­cai Goldmark-teremben. Ven­dégeként ezúttal Boross Péter belügyminiszter vett részt az összejövetelen. Hídvégi György, a baráti társaság főtit­kára hangsúlyozta: azzal, hogy a belügyminiszter elfogadta meghívásunkat, az összejövetel bátran nevezhető történelmi pil­lanatnak, a jelenléte olyan kér­dések felvetését, átgondolását teszi lehetővé, amelyek nem­csak a társaságot, de társadal­munk többségét érdeklik. Képünkön a Szabolcsi Bence zeneiskola növendékei, Neichl Nóra, Göbölös Andrea és Szádóczki Irén. (Fotó: Kiss T. J.) Húsz országból kétszázötvenen Tatán Ifjúsági Európa Parlament A portugál lányok szépsége az első pillanattól kezdve magukra vonta a fiúk figyelmét A kötelet tizen húzták. Öt-hat méter magasan, egy fenyőfán volt az indulóállás, ahová egy csiga segítségével felkerült a csoport tizenegyedik tagja. Onnan, mint „katonáéknál"’, átcsúszott a levegőben a szomszédos fáig, majd szerencsésen landolt, és beállt ő is húzni. Az avatatlan szemlélő mindenre gondolhat, de arra valószínűleg nem, hogy ez ifjú politikusok összeszoktató gyakorlata a tatai edzőtáborban. Húsz országból kétszázötven fiatal érkezett a múlt héten, pénteken Magyarországra, hogy részt vegyen az Ifjúsági Európa Parlament bizottsági ülésein és közgyűlésén. Ismerkedéssel kezdtek: szombaton és vasárnap Tatán, az edzőtábor ter­meiben, csarnokaiban, és - mint a fentiekből ki­derült - fáin tartották a majdani munkavégzést segítő szellemi és fizikai tréningeket... (Folytatás a 2. oldalon) Küldöttgyűlést tartottak megyénk szocialistái Az egység jegyében Szavaz a tagság (balra), Böjté András beszámolóját tartja Küldöttgyűlésüket tartották szombaton Esztergomban me­gyénk szocialistái. Mintegy hetven küldött hallgatta meg a Szabadidő Központban az MSZP megyei szervezetének elmúlt évi munkájáról készült elnöki beszámolót. A jól bevált szokásnak megfelelően az or­szágos vezetők ezúttal is többen voltak kiváncsiak a helyi szoci­alisták múltat értékelő és jövőt tervező állásfoglalására. A vendégek között ott láthat­tuk és hallhattuk Keleti Györ­gyöt, megyénk szocialista or­szággyűlési képviselőjét, Máté László főpénztárnokot, Csinta­lan Sándor országos ügyvivőt, dr. Balogh Sándort, az Orszá­gos Egyeztető Bizottság elnö­két, Paál Bélát, az MSZP Vá­lasztmányának alelnökét. A késő délutánba nyúló me­gyegyűlésre - a nyílt vita elle­nére - az egység volt a jel­lemző. Ezt erősítette meg az is, hogy minden megyei vezetőt meghagytak tisztségében. Az MSZP esztergomi szerve­zete nevében dr. Gábris József elnök köszöntötte a megjelente­ket. Ezután Böjthe András az Országos Választmány munká­járól és aktuális feladatairól adott tájékoztatást, Mohácsi La­jos pedig az Országos Egyeztető Bizottság tevékenységéről adott számot. A napirendnek megfelelően ezután Nagy László megyei el­nök írásos beszámolóját kiegé­szítő szavait hallgatták és vitat­ták meg a küldöttek. A mai társadalmi helyzetet elemezve és benne elhelyezve a szocialisták szerepét, többek közt hangsúlyozta: napjainkban alapvető stílusváltásra lesz szükség a szocialisták egymás közötti kioordinációjában. Értékelte az elmúlt időszakot is. Az elnök aláhúzta, hogy a helyi pártszervezetek aktívan politizáltak és nagy hangsúlyt helyeztek a civil-szféra meg­szervezésére. Több helyen kivá­lóan működik a szocialisták ön- kormányzati munkája. Ezek alapján a helyi szervezetek minő inkább a párt közvéle­mény előtti megjelenésének fő­szereplőivé váltak. Ami pedig társadalmunk je­lenlegi helyzetét illeti, Nagy László úgy látta, a csökkenő fo­gyasztás mellett is vésztjóslóan deficites a gazdálkodásunk. A gazdasági helyzetünk tovább romlik, és ennek nem csak az elmúlt negyven év az oka. A privatizáció címén vagyon- osztogatás folyik az ország­ban: működőképes szervezet­nek szinte csak az adóbehajtás tekinthető. Túlköltekezés jel­lemző a kormányhivatalokra, és alulköltekezés a szociális kiadá­sokra... A kormány a feladatok­ból egyre kevesebbet vállal, ugyanakkor egyre többet költ el az adóbevételekből. (Folytatás a 2. oldalon) Lopott rendszám, kitűnő szemtanúk Erős hálót szőttek a rendőrök Esztergomban még mindig szóbeszéd tárgya a múltheti nyugdíjrablás. Kétségtelenül érdekes fej­lemény volt, amikor az esztergomi rendőrkapitányságra, bemasírozott a két jóma­dár. A nyomozás még folytatódik ám, de érdemes az eddigiekre visszatekinteni. Jól érezték a vétke­sek, hogy jelentkezniük kell, ha kisebb büntetés­sel akarják megúszni a kalandot, ugyanis már szo­rult a hurok körülöttük. Mint arról hírt adtunk, február 24-én 20 perccel délelőtt 11 óra előtt támadtak ketten a nyugdíjat kihordó postásra. Mivel a támadás lépcsőházban történt, azt nem látta senki. Ám az eszeveszetten száguldó fiatalemberek többeknek feltűntek. Az egyik ilyen szemtanú olyan jó személyleírást adott, hogy kitűnő robotkép készülhetett. A kö­zelben tartózkodó egyik postás szintén látta az el- rohanókat, sőt azt is, hogy egy Trabantba ülnek s azzal száguldanak el a helyszínről... (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom