24 óra, 1993. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-01 / 26. szám

1993. február 1., hétfő £ 24 ÓRA INFORMÁCIÓ Megyénk és Main-Kinzig barátsága GÉSA-nézőben Tatán A bemutatóteremben megtekintették a szép szőnyegeket A fasizmus ellen Több százezer ember vonult ki az utcákra a hét végén Né­metországban Hitler hatalomra jutásának 60. évfordulóján, je­lezve, hogy elítélik a szélsőjob- boldaliság bármely megnyilvá­nulását, az erőszakot, az idege­nekkel szemben megnyilvá­nuló, tettlegességig fajuló ellen­szenvet. Tavaly Németország­ban tizenheten haltak meg a szélsőjobboldali erőszak követ­keztében. Lemondott a főtitkár Mayer Zoltán György, a Ma­gyarok Világszövetségének fő­titkára a szövetség szombati el­nökségi ülésén posztjáról le­mondott. A 36-ok vitanapja A 36-ok parlamenti frakciója a vasárnap megtartott rendkí­vüli ülésén úgy döntött, hogy a képviselőcsoport megőrzi egy­ségét - mondta Szabó János. LIGA Tanács alakult... Nagyobb szerepet kapnak ezentúl a LIGA vezetésében a legnagyobb létszámú tagszer­vezetek. A LIGA vasárnap be­fejezett III. küldöttgyűlésén el­fogadott alapszabály szerint új intézményt, úgynevezett Liga Tanácsot választottak. A 21 tagú, havonta ülésező testület­ben tíz mandátumot nyernek el automatikusan a legnagyobb fi­zető taglétszámmal rendelkező tagszervezetek, szövetségek. A LIGA 16 szakmai és 22 területi szövetséggel, 250 tagszervezet­tel és több mint 200 ezer taggal rendelkezik. A választmány ezentúl félévente ülésezik. AustriaLotto A 4. heti nyerőszámok: 4, 24, 29,36,39 40 A pótszám 34 A jókerszám: 3 3 2 2 9 0 (Folytatás az 1. oldalról) Ezután Dr. Kovács György Zoltán, Komárom-Esztergom megye közgyűlésének elnöke mondta el beszédét.- Olyan ünnepség résztvevői vagyunk, melynek jelentősége messze kiemelkedik a hétköz­napokból - mondta. - A két te­rület nagyjából azonos, a lakos­ság létszáma is közel ugyan­annyi. A különbözőségek is jelentő­sek. Főleg a szervezettség, a gazdasági élet területén. Kie­melte, hogy nem titok: a megye tanulni akar a németektől. A kapcsolatok megerősítését az is indokolja, hogy a megyé­ben jelentős számú németajkú lakosság él. Páldául Csolnokon, Leányváron, Tarjánban, Süttőn, Bajon, Kecskéden, Oroszlány­ban és Esztergomban ígéretes német kapcsolatok vannak kia­lakulóban. „Mi most barátot vá­lasztottunk, s ezt jól meg is gondoltuk!” - mondta befejezé­sül, német nyelven. Kari Eyerkaufer, Main-Kin­zig járási főnöke válaszában megköszönte a vendégszeretet. Hangsúlyozta, hogy a szerző­dés, melyet most kölcsönösen aláírnak, tartalmazza mindazt a baráti érzést és törekvést, me­lyet a két nép egymás iránt érez.-A politikai megosztottság megszűnt, most azt kell meg­akadályozni, hogy szakadék (Folytatás az 1. oldalról) A kórházi látogatás első ál­lomása az ideg- és pszichiátriai osztály volt, valamint az új rész­leg, ahol a hirtelen kialakult agyi vérkeringési zavarokkal küzdő betegeket kezelik. A ta­valy átadott művese állomást is megtekintették a vendégek, majd a manuális pavilonban a röntgen és laboratórium volt a következő állomás. A röntgenosztályt átalakítják, alakuljon ki az anyagi jólét te­rén. Járásunk szerény eszközei­vel kíván hozzájárulni Komá­rom-Esztergom megye gazda­sági fejlődéséhez. „Folytassák bátran a gazdaság átalakítását!” - mondta többek között. Megemlítette, hogy az utóbbi három esztendőben az együtt­működés folyamatosan szélese­dett az iparban, kereskedelem­ben, mezőgazdaságban, kézmű­iparban, sőt a szakszervezeti munka területén is. A sport, is­kolai, kulturális együttműködés máris gyümölcsöző. A mostani látogatás során például Barabás Mihály, az Oroszlányi Szénbányák felszá­moló biztosa felajánlotta a közművesített bányaépületeket, telephelyeket hasznosításra. Hasonló javaslatot tett Tóth Ist­ván is Tatabányáról. Nagy tapsot kapott Rózsavöl­gyi István, az ötvenes évek vé­gének világcsúcstartó középtáv­futója, aki a pályán akkoriban a tartományi főnök ellenfele is volt, s most teljesen véletlenül találkoztak. Albert Hof, a Main-Kinzig já­rási parlament elnökhelyettese elmondta, hogy a körzet parla­mentje szívesen ratifikálta a partnerkapcsolatot. Az egysé­ges európai házba vezető úton ez egy nagyon fontos lépés. A megyei közgyűlés elnöke és a német járási főnök ezután készítik a helyet az új kompute­res rétegvizsgáló készüléknek. A készülék a diagnosztikai fej­lesztési program része, a me­gyei önkormányzat 120 millió forintot áldozott rá, e rétegvizs­gáló készülék szinte belelát majd testünk titkaiba... A készü­léket Japánból rendelték meg, s talán már a holland kikötőben vár további, „felénk tartó” út­jára... A paviloni laboratórium új kézjegyével látta el az díszes együttműködési szerződést. A hozzászólásokat követően beje­let ések hangzottak el. Kari Eyerkaufer dr. Kovács György Zoltánnak, Albert Hof dr. Krajczár Gyulának adott át egy-egy csekket egészségügyi, illetve szociális támogatásként. A közgyűlés elnöke köszöne­tében kiegészítette a bejelenté­seket: a német járásból már ad­tak a megyei mentőállomásnak egy felszerelt mentőkocsit, fel­ajánlották a támogatást a nővér­képzésben, gépkocsit adtak a közgyűlésnek, intenzív ágyakat a kórháznak. Csatlakoztak a ta­tai kórház alapítványához, melyhez Helmuth Hotz építési vállalkozó, a küldöttség tagja, külön is tetemes összeggel já­rult. Ő egyébként egyik kezde­ményezője a két terület közötti kapcsolatfelvételnek. A kül­döttség Tarjánban egy több részből álló turistaház építését ígérte meg, melyet Main-kin- zigi háznak neveznek majd. Befejezésül dr. Kovács György Zoltán és Kari Eyerkau­fer letette az Európai Charta ajánlására készített eskü szöve­gét. Ünnepélyesen elkötelezték magukat a béke, a haladás, az európai egység mellett, majd Beethoven Örömódája, az Eu­rópa- himnusz csendült fel. Délután fogadás volt a ven­dégek tiszteletére. Kádár Péter ultrahangkészülékkel büszkél­kedhet, mely színes képet ad, sokkal többet tud, mint a célirá­nyos, kisebb készülékek, és ami a beteg számára lényeges, sok fájdalmas vizsgálatot vált ki. A látogatás útolsó állomása az intenzív osztály volt, ahová mérgezett betegek, balesetesek, frissen műtötték kerülnek, ha azt állapotuk indokokja. A ven­dégek érdeklődését jelezte a sok kérdés, figyelem... -monos­(F oly tatás az 1. oldalról) Bár az eredeti programban a szabadszombat miatt nem sze­repelt az üzemlátogatás, a nagy­fokú érdeklődésre való tekintet­tel megmutattak két olyan gyár­tósort is a csoport tagjainak, melyek még a volt NDK-ból ér­Rendhagyó tanácskozáson vettek részt az amerikai ma­gyarság több, sok tekintetben eltérő politikai nézeteket valló szervezeteinek képviselői. Lipták Bélának, az Amerikai Magyar Környezetvédelmi Alap elnökének meghívására az Amerikai Magyar Koalíció, az Amerikai Magyarok Országos Szövetsége, az Amerikai Ma­gyarok Szövetsége és más szer­keztek, majd kötetlen beszélge­tés keretében további informá­ciókat szereztek a nagymúltú gyárról, jelenéről és jövőbeli esélyeiről. A gyárlátogatást követő vá­rosnéző séta után Tarjánba in­dultak a vendégek. vezetek képviselői egy teljes napon át vitatták, milyen szere­pet vállaljon az amerikai ma­gyarság az óhazai belpolitikai vitákban, illetve milyen állás­pontra helyezkedjenek - többek között - a külföldi magyarok választójogának kérdésében. A nézetek az utóbbi kérdés­ben eltérnek: vannak, akik igénylik a külföldi magyarság arányos képviseletét. Élénkülés helyett... Kiszorítja a pénzpiacról a vállalkozókat a hihetetlen hitel­igényeket támasztó költségvetés, a likviditásbőség megfojtja a gazdaságot ahelyett, hogy élénkítené a vállalkozásokat. Mind­erre Antal László mutatott rá a költségvetési deficit hatásait elemezve a fiatal közgazdászok Salgótarjánban tartott orszá­gos találkozójának zárónapján, vasárnap. A Magyar Külke­reskedelmi Bank főosztályvezetője veszélyes ideológiának ne­vezte a tőkeszegény hazai befektetők támogatását, mivel tőke­hátteret nélkülöző befektetéseket generál. Látogatás a megyei kórházban Amerikai magyarok fóruma Tárgyilagos gazdasági helyzetelemzés kell! (Folytatás az 1. oldalról.) A munkanélküliség okozta gondok enyhítésére a szabad- demokraták szerint a válságré­giókban központi források se­gítségével új munkahelyeket biztosító ipari parkokat lehetne létrehozni, és lehetővé kellene tenni a korengedményes nyug­díjazást abban az esetben, ha az érintett munkahelyet munka- nélkülivel töltik be. Az állam túlzott gazdasági hatalmát korlátozandó az SZDSZ független szakértőkből álló felügyelő bizottságok létre­hozását javasolja az Állami Va­gyonügynökséghez és az Ál­lami Vagyonkezelő Részvény- társasághoz. Az SZDSZ szerint ki kell mondani: országgyűlési képviselők ne lehessenek tagjai olyan vállalatok vezetésének, ahol az állam kezében van a részvénytöbbség. 1994-ig meg kell születnie azoknak a parlamenti döntések­nek, amelyek segítségével le le­het zárni a múltat, az igazságté­tel kérdését - vélik a szabadde­mokraták. A Parlament ennek érdekében fogadjon el nyilatko­zatot az elkövetett bűnökről, hozzon létre társadalmi vizsgá­lóbizottságot, amely feltárja és elemzi az elkövetett vétkeket. A szabaddemokraták szerint a kormánynak a 94-es választá­sokig biztosítania kellene az önkormányzatoknak az ahhoz szükséges pénzeszközöket, hogy oktatási intézményeket ne kelljen bezárni, és pedagóguso­kat se kelljen elbocsátani. Az egyházakat állami függőségben tartó költségvetési finanszíro­zást megszüntetni javasolják a szabaddemokraták, ehelyett azt tartanák jónak, ha az adófizetők dönthetnének arról: egyházakat vagy más közhasznú karitatív vagy egyéb szerveződéseket kí­vánnak adójukkal támogatni. A Parlamentnek a 94-es vá­lasztás után olcsóbban, szaksze­rűbben és hatékonyabban kel­lene működnie - vélik a sza­baddemokraták - és 250 tagú törvényhozás mellett foglalnak állást javaslatcsomagjukban. A választási törvény módosításá­val az SZDSZ korlátozná a kampányköltség összegét is, mert a túl magas választási költ­ségek visszatetszést keltenek az állampolgárokban. Gyakorlatias centrumpolitikát! A jövőbe vetett hitet erősíti az NDSZ (Folytatás az 1 . oldalról.) Az NDSZ arra a kérdésre szeretne válaszolni, hogy ki oldja meg a mai ember problé­máit. A pártelnök veszélyes fo­lyamatnak nevezte az emberek passzív viselkedését és az in­tézményrendszereken kívüli po­litizálásukat. Véleménye szerint ez mind a nemzetre, mind a de­mokráciára veszélyes, mivel növeli a talajt a tekintélyelvű megoldások számára. Nemzet és demokrácia összetartozó fo­galmak a modem ember szá­mára, a nemzetnek jelentősége van a XX. század végén is. Ugyanakkor a modem nemzet­tudat nem jelenthet kirekesztést vagy mások revolverezését - hangsúlyozta az NDSZ veze­tője. Az állam szerepvállalásá­ról a következőket mondta: az államnak hosszú távú érdekeket kell képviselnie, biztosítania kell a tulajdon és a megélhetés biztonságát, valamint az esé­lyegyenlőséget. Modem piac­gazdaságra van szükség, ahol az államnak is szerepe van, nem pedig a mai bazári árukereske­delemre. Bíró Zoltán társelnök néhány aktuális politikai kérdésről szólva hangsúlyozta: a magyar mezőgazdaság helyzetét, a pri­vatizáció megfontolatlan metó­dusait, az elszegényedés kérdé­sét kellett volna józanul, hig­gadtan megvitatni a médiahá­ború helyett. A létminimum alatt élők népszavazási kísérle­tével kapcsolatban elmondta: ezzel a kezdeményezéssel a po­litikai elit nem tudott mit kez­deni, ezért azt az Alkotmánybí­róság hatáskörébe utalta. Bíró Zoltán kijelentette: tiszteletben tartja a testület döntését, ugyan­akkor - véleménye szerint - a demokrácia a választáson és a visszahívhatóságon alapul. A Parlament és a kormányzat „be­betonozta magát” - vélekedett. Hangsúlyozta: az 1989-es rend­szerváltozás során nem az 1956-os forradalom ismétlődött meg, ezért nem lehet visszame­nőleg hősöket csinálni. A szov­jet csapatokat sem egyetlen em­ber küldte ki, hanem a történe­lem és a nagyhatalmak meg­egyezése. A feladatokról szólva kiemelte: meg kell állítani a kö­zéposztály romló helyzetét, ki­emelte a családvédelem fontos­ságát, esélyegyenlőség fenntar­tását a tanulásban. Kijelentette: olyan elit kell az országnak, amely mögött teljesítmény, műveltség és a nemzet iránti el­kötelezettség van. Ezt követően a közgyűlés há­rom szekcióban folytatta mun­káját a gazdasági növekedés és szerkezet, a tulajdonviszonyok, privatizáció, gazdaság és hu­mánpolitika, valamint az ön- kormányzati és alkotmányjogi kérdések témakörében. Vasárnap a program elfoga­dásával és a választmány ú t­választásával fejeződött be a közgyűlés. Pályázatot hirdet MARKETING OSZTÁLYVEZETŐI állás betöltésére Feladata lesz: a piaci információk megszerzése mellett, rövid- és hosszú távú marketing terv kidolgozása, szervezése és irányítása, valamint a reklám-, propagandamunka szervezése és irányítása, GLOBUS márka karbantartása. 30-35 éves, az újra fogékony, angolul vagy németül beszélő, felsőfokú szakirányú végzettségű szakembert keresünk, aki a marketing területén tapasztalatokat szerzett és vezetői gyakorlata is van. Élelmiszeripari vagy kereskedelmi területen szerzett gyakorlat előnyt jelent. Ha szeret hosszabb távon előre gondolkodni, képes összetett feladatokat egységben látni, kedvet érez magas színvonalú csapat tagjaként alkotó munkát végezni, akkor ez az Ön lehetősége. márka sikere, az Ön sikerét jelenti. Kérjük, pályázatát és szakmai önéletrajzát az alábbi címre küldje, 1993. február 15-ig GLOBUS Konzervgyár személyügyi oktatási és szociális ellátási osztály 1475 Budapest, Pf.: 21. 1533

Next

/
Oldalképek
Tartalom