24 óra, 1993. február (4. évfolyam, 26-49. szám)

1993-02-01 / 26. szám

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja A részjegyeket „túljegyezték” 3. oldal Szaktanácsadással segítenek 3. oldal van, aki a matekot szereti 4. oldal Értékes győzelem a Danubius ellen 7. oldal Merényletkísérlet Jelcin ellen Borisz Jelcin orosz elnök ellen akart pokolgépes merényletet el­követni az orosz hadsereg egyik őrnagya. A tisztet letartóztatták. Az orosz hírügynökség az őrnagy szombati vallomását idézve be­számolt arról, hogy a Habarovszkban szolgáló katonatiszt két po­kolgépet készített távol-keleti otthonában. Az acélgolyókkal töltött robbanószerkezetekkel január elsején érkezett Moszkvába, hogy - mint elismerte - meggyilkolja Jelcin elnököt. Szándékait politikai indítékokkal magyarázta, azzal, hogy csalásnak tartja az elnökvá­lasztást, az elnök politikáját pedig népellenesnek. A jövőbe vetett hitet erősíti az NDSZ Gyakorlatias centrumpolitikát! A Nemzeti Demokrata Szövetség szombaton és vasárnap tar­totta közgyűlését Budapesten, a Villányi úti szabadegyetemi konferenciaközpontban. 381 küldött képviselte az országban már szép számmal működő szervezeteket. Megyénkben is szá­mos értelmiségi, munkás és vállalkozó tagja van Pozsgay Imre és Bíró Zoltán vezette mozgalomnak, amely a közelmúltban párttá alakult. A kétnapos tanácskozáson meghatározták az NDSZ társadalmi, gazdasági, politikai programját, és újjáalakí­tották a párt választmányát. Ünnepi találkozó, eskütétellel Megyénk és Main-Kinzig barátsága Dr. Kovács György Zoltán és Kari Eyerkaufer az egyezmény aláírása után (Fotó: Kiss T.J.) Képviselők Granadában Csáti György (MDF), a Kül­ügyi Bizottság alelnöke és Vá­sárhelyi Miklós (SZDSZ), a Külügyi Bizottság tagja, or­szággyűlési képviselők vasár­nap a spanyolországi Grana­dába utaztak. A képviselők részt vesznek az Észak-atlanti közgyűlés február 1-3-án zajló szemináriumán. A tanácskozás napirendjén szerepel a Földközi-tenger biz­tonsága és a térség országainak együttműködése. Taxiengedélyek Az űj taxisengedélyhez és a hozzátartozó sárga színű rend­számtáblához február elsejétől, hétfőtől juthatnak a személy- szállító vállalkozók az illetékes közlekedési felügyeletnél. Már­cius elseje után a törvény értel­mében, csak sárga rendszámtáb- lájú járművel lehet taxizni. Délen a helyzet... Két bosznia-hercegovinai közösség, a szerbek és a moha­medánok képviselői szombaton Genfben elutasították a Jugo- szlávia-konferencia béketervét, annak ellenére, hogy Lord Owen figyelmeztetett: az ENSZ Biztonsági Tanácsa elé viszi a délszláv válság ügyét, s a világ- szervezet vezető testületé akár katonai kényszert is alkalmaz­hat ellenük. Az elvileg szövetséges bosz­niai muzulmán és horvát fegy­veres erők képviselői szomba­ton tűzszüneti megállapodást ír­tak alá a hetek óta folyó harcok befejezéséről. A tűzszünet va­sárnap lépett életbe. Amerikai katonai vezetők el­lenzik a Boszniával szemben el­rendelt fegyverszállítási em­bargó feloldását, mert az véle­ményük szerint csak éles fegy­verkezési versenyt és állandó­sult káoszt idézne elő. Felerősödtek szombaton az összecsapások Bosznia-Herce­govinában a muzulmán és az el­szakadásért küzdő szerb fegy­veresek között, valamint a hor­vátországi Zára környékén a szerb és horvát egységek kö­zött. A horvátországi Krajina szerb vezetői visszautasították a tűzszüneti tárgyalásokat. Február 25-én lép hatályba... A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló tör­vény a Magyar Közlöny 8. számában látott napvilágot. Az állam által biztosított szociális ellátások első törvényi szintű szabályozása a kihirdetést kö­vető harmincadik napon, vagyis február 25-én lép hatályba. A programbeszédeket Pozs­gay Imre elnök és Bíró Zoltán társelnök tartotta. Pozsgay Imre szerint: bár nehéz pártot szer­vezni a jelenlegi helyzetben, mégsem nem légvárépítés egy megfontolt centrumpolitikát képviselő, nemzeti értékeket vállaló, a demokratikus játék­A választásig hátralévő 15 hónapra 15 pontos javaslatcso­magot dolgozott ki az SZDSZ. A szabaddemokraták 15 pontja - szerzői szerint - nem kormányellenes, és ahogy Pető Iván pártelnök szombat délután újságírók előtt kifejtette, a koa­líció akár feltétel nélkül is elfo­gadhatná, hiszen nem sérti ér­dekeit. A 15 pont nem válasz­tási program, hanem azoknak a gyakorlati javaslatoknak a lis­tája, amelyeket az SZDSZ a kormánytöbbséggel együtt megvalósíthatónak tart, és azért fogalmazta meg ezeket az SZDSZ vezetése, hogy a Par­lament és a kormány a választá­sokig hátralévő időben olyan kérdésekkel foglalkozzon, ame­lyek valóban az állampolgárok érdekeit szolgálják. A javasla­szabályokat betartó párt útnak indítása. Örömét fejezte ki, hogy a mai „artikulátlan hang­zavarban” - amikor nagy a kí­sértés a politikai életben dema­gógiára, a szélsőséges kijelenté­sekre - az NDSZ praktikus, gyakorlatias politikát tud képvi­selni. (Folytatás a 2. oldalon.) tokát szombaton együttes ülé­sen vitatta meg a párt Országos Tanácsa és parlamenti képvise­lőcsoportja. A konstruktív ellenzéki ma­gatartás bizonyítékának szánt pontok közül az első indítvá­nyozza a kormánynak: készít­tessen független gazdaságku­tató intézetekkel tárgyilagos helyzetképet és prognózist a gazdaság állapotáról. A gazda­sághoz kapcsolódik az a javas­lat is, hogy a pénzügyminiszter a 93-as költségvetés teljesítésé­ről az első négy hónap után számoljon be a Parlamentnek. Beszámolót várnak a szabad- demokraták a nemzetközi gaz­dasági kapcsolatok miniszteré­től is a világkiállítás előkészíté­séről. (Folytatás a 2. oldalon.) „Jövő” helyett megélhetést! A volt kommunisták a kom­munizmusba akarták elvinni a népet, a mostani hatalom meg Európába. Mindkettő a ,jövőt” kínálta ahelyett, hogy jólétet, tisztes fizetést és nyugdíjat, a fiataloknak lakást adott volna - mondotta Torgyán József kis­gazda pártelnök Győrött. A TIB észak-dunántúli szervezete rendezésében tartott ülésen el­mondta: a jelenlegi hatalom összejátszik a volt kommunis­tákkal. A hatalom- és a vagyon- átmentéseket, a falu kirablását és a jól működő üzemek kiárusí­tását sorolta példának. A Hessen tartomány beli, Main-Kinzig járásból érkezett német delegáció négy napos Komárom-Esztergom megyei látogatásának legjelentősebb eseménye volt vasárnap délelőtt 11 órától a megyeházán megtar­tott ünnepi találkozó, melyen résztvettek a megye települése­inek polgármesterei, a közgyű­lés tagjai, a társadalmi és gaz­Változik február 1-jétől a munkanélküli ellátásból kikerü­lők segélyezési rendszere. Mint a Népjóléti Minisztériumban elmondták, a szociális törvény szerint nem is segélynek, ha­nem jövedelempótló támoga­tásnak nevezik ezt az ellátást. Eddig önkormányzati közre­működéssel a munkaügyi köz­pontoktól kapták meg a segélyt a rászorulók, ezentúl - a febru­ári hónap után, tehát március elején - már az önkormányza­tok folyósítják a pénzt. dasági élet jeles képviselői. Ott volt Klaus M. Reiff, a budapesti német nagykövetség követtaná­csosa, dr. Csalótzky György, a belügyminisztérium főtaná­csosa, Schneider Lászlóné, a Magyarországi Németek Szö­vetségének elnöke, dr. Keresz­tesi Istvánná, a köztársasági megbízott megyei hivatalának vezetője, Horváth József és dr. gyaltak a kétoldalú kapcsola­tokról.) A meghívást az orvos igazgató örömmel fogadta, s kus szövésű mintadarabok mel­lett láthatók voltak a modem vonalvezetésű, nagycsomó- számú szőnyegek, illetve a GÉSA fantázianévre keresztelt 75 százalékban pamutból ké­szült „parkett-terítők”, melyek nagy tetszést arattak. A látoga­tók kissé meglepve vették tu­domásul, hogy itt csinálják a Mercedes autók egy részének A korábbi 4000 forintos fix segélyösszeg is változik. A mindenkori minimális öregségi nyugdíj 80 százaléka, tehát a je­lenlegi 6000 forintot alapul véve 4800 forint lehet az ellátás maximális összege. Amennyi­ben viszont a rászoruló valami­lyen jövedelemmel rendelkezik, akkor ezzel az összeggel csök­kentik a 4800 forintot. A támogatásra való jogosult­ságot továbbra is a család jöve­delmi viszonyaihoz, szemé­lyenkénti 4800 forinthoz kötik. Freund Tamás országgyűlési képviselők. Dr. Krajczár Gyula, a me­gyei közgyűlés ügyrendi bizott­ságának vezetője, Komárom polgármestere nyitotta meg a ta­lálkozót a magyar és a német himnusz elhangzása után. A ta­tabányai fúvósötös, majd a ma- inzi Belcanto kórus adott szép műsort. (Folytatás a 2. oldalon) Bontják a nagymarosi gátat? Megkezdődtek az előkészületek a nagymarosi Duna-töltés el­bontására. Az összesen 7 milliárd forintba kerülő munkálatok ko­ordinálásával a Dunai Rehabilitációs Iroda foglalkozik, amely versenytárgyalást írt ki a speciális feladat elvégzésére. A 11 hazai pályázó vállalatból végül a szakmai zsűri döntése alapján 6 felelt meg az előírt követelményeknek: számukra a részletes tervdo­kumentáció elkészült, a pályázók hamarosan megtehetik az aján­latukat. A nyertes a második félévben indíthatja meg a hazai gya­korlatban ez idáig egyedülálló különleges bontási munkát. Károlyi Csaba, a rehabilitációs iroda helyettes vezetője el­mondta: az első lépésben a körgáton belüli száraz területen vé­geznek majd a munkálatokkal. A VITUKI vízi modellkísérletei alapján a leendő Duna-fenékre betonbordákat építenek be, ame­lyek a víz sodrását befolyásolva, a hajózás biztonságát szolgálják. Éz a munka hónapokig is eltarthat, így magának a gátnak a bon­tása csak 1994-ben kezdődhet meg, és a gátbontás ideje alatt biz­tosítani kell a hajózást. A gátnál a visegrádi oldalon 300 méterrel odébbterelték a Dunát, it két öblöt képeznek ki vízisporiolásra. Látogatás a megyei kórházban A vendégek megtekintették többek között a művese állomást is GÉSA-nézőben Tatán elmondta, ugyanilyen örömmel látja ő is a main-kinzigi kollé­gákat... (Folytatás a 2. oldalon) belső szőnyegeit, továbbá új­donságként, egy svájci céggel közösen azokat, melyekben egy 70 wattos izzószál 30 fokra me­legíti a fűthető szőnyegeket. Kiderült az is, hogy a legna­gyobb méret négyszer hat méter hosszú darabokat csaknem húsz márkáért exportálják a világ több országába. (Folytatás az 1. oldalról) Új típusú kapcsolatok Szóban és tettben egy­aránt új partneri kapcsola­tokat javasolt Oroszország­nak John Shalikashvili ame­rikai tábornok. A NATO európai erőinek főparancs­noka háromnapos moszkvai tárgyalásai befejeztével tar­tott szombaton sajtóértekez­letet az orosz fővárosban, és hangsúlyozta: a NATO már nem tekinti ellenségének Oroszországot. Az SZDSZ tizenöt pontja Tárgyilagos gazdasági helyzetelemzés kell! Szombaton délelőtt a megyei kórház egy részét is megekin- tette a delegáció kilenc tagja. A kórházban dr. Varga Péter or­vos, igazgató és Balatoni Er- nőné ápolási igazgató fogadták a vendégeket, kiket dr Szamos György, a megyei Népjóléti Bi­zottság elnöke kísért. A kórházi „sétát” rövid be­szélgetés előzte meg. Erich Pipa, Main-Kinzig járás elnök- helyettese, egy írást nyújtott át dr. Varga Péternek, megpe- csélve ezzel egy hosszú és hasznos együttműködés kezde­tét, mely orvosokat, ápolónőket invitál járásukba, tapasztalat- cserére. (Egy ilxen meghívót a tatai kórházban is átadott Erich Pipa pénteken, hiszen a vendé­gek a megye több részén tár­A main-kingizi küldöttség egyik csoportja Kari Eyerkaufer járási főnök vezetésével szom­bat délelőtt látogatást tett a tatai szőnyeggyárban, ahol az üzlet­embereket és a német újságí­rókat Német Gyula igazgató kö­szöntötte. A házigazda először a bemutatóterembe invitáta őket, ahol megtekintették az üzem legszebb termékeit. A klasszi­Jövedelempótló támogatás

Next

/
Oldalképek
Tartalom