24 óra, 1992. december (3. évfolyam, 283-307. szám)

1992-12-01 / 283. szám

KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI 1992. DECEMBER 1. KEDD III. ÉVFOLYAM 283.SZÁM ÁRA 13,80 FORINT 21 ÓRAI *£SZ Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Az eurogyerekek és mások... 3. oldal Nem volt semmi zűr 4. oldal Történelem és érem 4. oldal Megyei labdarúgó-bajnokság 7. oldal Kisbér és vidéke betegeiért Országgyűlés Nézeteltérések - már az elején Az Országgyűlés kétszeri si­kertelen kísérlet után - az ellen­zéki képviselők nem vettek részt a szavazásban - a szüksé­gest alig meghaladó számú sza­vazattal elfogadta Kónya Imre javaslatát az 1993. évi költség- vetési törvényjavaslat részletes vitájának megnyitására. Az MDF-frakció vezetője azzal in­dokolta javaslatát, hogy a ház­nak legyen lehetősége megvi­tatni a költségvetési bizottság által támogatott módosító indít­ványt a Magyar Televízió és Magyar Rádió költségvetési fe­jezetének megszüntetésére, és a minisztertelnökségi fejezetben való szerepeltetésére. Az ellen­zék alkotmány- és házszabály­ellenesnek minősítette a javasla­tot, amely szerintük a két in­tézmény önállóságát kívánja korlátozni. (Folytatás a 2. oldalon) Stercken kitüntetése A Magyar Köztársaság el­nöke - a magyar miniszterel­nök javaslatára- a magyar kormány haladó elképzelése­inek támogatásáért a Bundes­tagban, valamint az IPU-ban Hans Sterckennek, a Német Bundestag külügyi bizottsága elnökének a Magyar Köztár­sasági Érdemrend Középke­resztje a Csillaggal kitünte­tést adományozta. Mentőszolgálati alapítványt hoztak létre Kisbéren, hogy a térség betegei az eddigieknél is gyorsabban, szükség esetén gyors, szakszerű ellátás után juthassanak kórházba. Az alapítvány hosszabb távú programjában a mentést segítő hírközlő hálózat kialakítása , és a betegszállítást kiszolgáló számítógépes hálózat kiépítése is szerepel. Tamás Tibor vezérigazgató szolgált a nem mindennapi számú fogyasztónak meglepe­téssel. Az EGÁZ Vállalat díjta­lanul bekötötte Frulán Ferenc lakásába a földgázt, és a lakás­hoz szükséges fűtő bemdezése- ket is térítésmentesen bocsátotta a százezredik fogyasztó rendel­kezésére. Az ÉGÁZ vezetőitől megtud­tuk, hogy 1993-ban tovább foly­tatódik a dinamikus földgáz program. Várhatóan 1993-ban Baleset, súlyos betegség mindenkit érhet, s a legyőzött másodpercek életet menthet­nek. A térség valamennyi lakó­jának érdeke, hogy erejéhez mérten támogassa az alapít­ványt. A támogatásra szánt adomány összege az adóalapból leírható. Számlaszámúk 369- 98364-1050149 a kisbéri Ba- konyvidéke takarékszövetke­zetnél. Kesztölc, Pilicsév, Tát, Nyerge­sújfalu, Lábatlan. Gyermely és Szomor jut gázhoz. Természe­tesen tovább bővítik az eszter­gomi rendszert is. Továbbá a közeljövő tervei közé tartozik Komáromot, Tatát, Tatabányát, Mocsát is ellátni földgázzal. Az ÉGÁZ nagy gondot fordít arra, hogy e helyi önkormányzatok­kal és a lakossággal olyan kap­csolatot építsen ki, amely ser­kentője a további munkának. (Folytatás a 2. oldalon) Százezredik gázláng Tovább folytatódik a földgázprogram Hétfőn kiemelkedő eseménye volt Dorogon a megye földgáz ellátási programja gazdájának, s a győri székhelyű ÉGÁZ Vál­lalatnak. Dorogon a három éve elkezdődött földgáz program­ban a földgázra kapcsolt 1100 lakás egyikében, Furlán Ferenc Hungária utcai otthonában, az ÉGÁZ szerelte hálózat százezre­dik pontján gyulladt meg a földgáz kékes fénye. Ez alkalomból Tamás Tibor, az ÉGÁZ vezérigazgatója, dr. Laczó Sándor, az ÉGÁZ Komárom-Esztergom megyei kirendeltségének vezetője és Jámbor Gábor Dorogi telepvezető, dr. Dávid Anna polgár- mester kíséretében kereste fel a százezredik gázfogyasztót. Fur­lán Ferenc egyike a legismertebb dorogi családoknak, hosszú ideig a Dorogi Szénbányák dolgozója volt, s mint ismert festő­művész is népszerű, megbecsült Dorog határain kívül is. Tengerentúli testvérváros Tatabánya és Fairfield együttműködése Jacquelyn Durrell, Fairfield polgármesterasszonya A Kolombusz évforduló évé­ben Tatabánya is felfedezte a maga kis Amerikáját. Hétfőn délelőtt a megyeszékhely ön- kormányzata és az USA Con­necticut államának Fairfield vá­rosa testvérvárosi szerződést kötöttek. Az 55 ezer lelket számláló amerikai településen az átla­gosnál több magyar él, akik megbecsült polgárai a városnak. A kapcsolatok felvételében, az együttműködési lehetőség ki­dolgozásában fontos szerepe volt Dr.Helmle Lászlónak, a ta­tabányai önkormányzat külügyi tanácsnokának. A testvérvárosi szerződést Jacquelyn Durrell, Fairfield város polgármeste­rasszonya és Bencsik János, Ta tabánya polgármestere írták alá. Az együttműködési megállapo­dás aprópénzre váltását a váro­sok vezetői az iskolai és kultu­rális programok cseréjében, a gazdasági kapcsolatok kialakí­tásában és a turizmus fellendíté­sében látják. Fairfield polgár­mesterasszonyával készült be­szélgetésünket egy következő lapszámunkban olvashatják. P.V. Iliescu „magyarbarát” lesz? Ion Iliescu román államel­nök is tagja lesz a pécsi szék­helyű Magyar-Román Baráti Társaságnak, s ha ellátogat Magyarországra, kész eleget tenni a társaság meghívásának és szívesen felkeresi Pécs vá­rosát is. Egyebek között erről tájékoztatta hétfőn az újságí­rókat dr. Iglói Zoltán, a társa­ság elnöke, aki küldöttség élén a román fővárosból tért haza. Új váltópénz Új váltópénzérméket bocsá­tanak december elsejétől - tájé­koztattak a nemzeti bankban. Bőd Péter Ákos beszámolt arról is, hogy továbbra is az infláció csökkentése és fizetőképessség fenntartása a monetáris politika fő célkitűzése. A nemzeti bank devizatartaléka jelenleg 4,6 mil­liárd dollár. Ä jegybank to­vábbra is úgy látja, hogy emelni kell a turista devizakeretet. Vi­szont ehhez szükséges lenne a devizamegtakarítások kamatai­nak megadóztatása. „Gázos” Ikarus Forgalomba állították Tehe­ránban azt a propán-bután gáz­zal működő Ikarus autóbuszt, amelyet az iráni fél kérésére a magyar autógyár szakemberei egy 280-as típusú, csuklós buszból alakítottak át. Az így átalakított autóbusz drágább a dízelesnél, ám jóval kevesebb szennyezőanyagot bocsát ki. A gyengék elmentek A Magyarországon tanuló 326 szudáni diák közül csak 55 hagyta el az országot. Főként azok. akiknek gyenge tanulmá­nyi eredménye miatt a szudáni kormány nem vállalta finanszí­rozásukat -hangzott el a BM sajtótájékoztatóján, ahol hang­súlyozták: főkapitányi utasí­tásra foglalkozni kell vala­mennyi skinhead támadással kapcsolatos bejelentéssel. Megalakult a megyei balesetmegel'ózési bizottság / Életünk, testi épségünk védelmében ■—f Horváth Dénes főkapitányhelyettes (balra) a bizottság előtt álló feladatokat vázolja November 30-án, hétfőn Ta­tabányán, a megyei rendőr-fő­kapitányságon számos társa­dalmi, gazdasági szervezet ve­zetőinek részvételével megala­kult a Komárom-Esztergom Megye Balesetmegelőzési Bi­zottság. A testület elnöke Hor­váth Dénes, rendőr főkapitány­helyettes, társelnök dr. Farkas Károly, a megyei Közlekedési Felügyelet igazgatója és Kom­játhy László, a Közúti Igazgató­ság igazgatója. Az ügyvezető elnök dr. Szakács Károly, a me­gyei rendőr-főkapitányság köz­lekedési osztályának vezetője lett. Horváth Dénes elöljáróban vázolta azokat a tényeket, ame­lyek a balesetmegelőzési bizott­ság létrehozását indokolják. Ezek közül a leglényegesebb: ennek a bizottságnak arra kell törekednie, hogy minél sokolda- lalúbban részt vegyen a rendőr­ség közúti baleseti megelőző munkájában. A balesetmegelő­zési tevékenység elsősorban a rendőrség feladata, de nem nél­külözhetik a jól felkészült köz­lekedési, biztosítási, államigaz­gatási, hírközlési és más kép­zettségű szakemberek segítsé­gét. Ennek alátámasztására Horváth Dénes elmondta, hogy idén a megyében 580 közúti baleset történt, ez több, mint négy százalékkal kevesebb volt, mint a tavalyi. Az elmúlt évben 56-an haltak meg megyénk közútjain, idén 40 halálos ki­menetelű tragédia történt. A későbbiek során a baleset­megelőzési bizottság számos feladatot jelölt meg önmaga számára. Ezek közül kiemelke­dik a fiatalok nevelése, hiszen ők a legvédtelenebbek a közúti forgalomban. Szó esett arról, hogy milyen anyagi eszközök­kel és szellemi kapacitással le­het és kell megelőzni a közúti baleseteket. „Isten áldja a tisztes ipart!” Német vendégek Esztergomban Több évi együttműködés után az iparos kapcsolat újabb állo­mása volt szombaton Eszter­gomban. Németországból, Észak- -Rajna Westfália tar­tomány Kézműipar Iparkamará­jának népes küldöttsége, élén Klaus Schloesser főtitkárral tett eleget az esztergomi ipartestület meghívásának. A helyi" ipartes­tületben, majd a városházán le­zajlott iparos találkozó vendége volt dr. Horváth József címzetes államtitkár, Győr-Moson-Sop- ron, Vas, Komárom-Esztergom megyék köztársasági megbí­zottja. Eljött Horváth Kálmán, lakatos-kovács mester, a helyi Kolping-család világi elnöke is. Az ipartestületben Juhász Jó­zsef, az Iposz országos alelnöke, az esztergomi ipartestület el­nöke fogadta a vendégeket. Megtudtuk, hogy három éve szövődő kölcsönösen hasznos­nak ítélt együttműködés fűzi össze Esztergomot a németor­szági társ szervezettel. Több mester és még több fiatal tanuló járt már Észak-Rajna Westfáli- ában az újabb modem techniká­kat megismerni. (Folytatás a 2. oldalon) Hankiss fegyelmit kapott A Miniszterelnöki Sajtóiroda közleménye szerint: „A kor­mány a közalkalmazottak jogál­lásáról szóló 1992. évi törvény alapján gazdálkodás körében fennálló kötelezettségek meg­szegése miatt fegyelmi eljárást indított dr. Hankiss Elemérrel, az MTV elnökével szemben. A eljárás vizsgálóbiztosának a kormány dr. Balsai István igaz­ságügy-minisztert jelölte ki.” Dorogi fogadóórák Dr. Dávid Anna, polgármes­ter december 9 -én. 13 -16 óráig, Pécsiné dr. Németh Etelka, jegyző december 2 -án, 8 -16 óráig, hivatalukban, a do­rogi városházán tartják hivata­los fogadónapjukat. Mi lesz a paksi fűtőelemek sorsa? Bizonytalanná vált a paksi kiégett fűtőelemek Oroszor­szágba szállítása. Ezért ameny- nyiben nem építenének tárolóte­ret, 1995-től az atomerőműi blokkok leállítására kénysze­rülnének a paksiak. Erről az Országos Atomener­gia Bizottság hétfői ülését köve­tően tájékoztatták az újságíró­kat. A jelenlegi tárolótérben 1995-ig helyezhetnék el az évi 500 kiégett fűtőelemet. Előké­szítettek ezért Pakson egy beru­házást, amelynek kivitelezése 1994— ben kezdődhet meg: 1,7 milliárd forintért egy központi épületet és összesen 6 évnyi termelés kiégett fűtőelemeinek elhelyezésére alkalmas tárolóte­ret létesítenének. Ennek első egysége már 1995- ben fogadhatná a kiégett fűtőelemeket. Az elhasznált fű­tőelemeket tovább feldolgo­zásra szállítás előtt néhány évet, a végleges elhelyezés előtt 40- 50 évet szükséges pihenteni. Az oroszországi feldolgozásról is folytatódnak a tárgyalások. Suzuki Autószalon nyílik Komáromban December első napjaiban nyitják meg Komáromban a Su­zuki Autószalont, amelynek tulajdonosa Géringer László, el­mondotta, hogy igen szép munkát végzett a komáromi Mező­gazdasági Kombinát Építő Kft.-je Lendvai Imre építészmér­nök irányításával. A mintegy 14 millió forintos beruházás magában foglalja az ízléses autószalont, a hozzá tartozó márka-szerviz mű­szer-parkját és természetesen az eladásra kínált első adag Su- zukikat is. Képünkön a reklám feliratot festik a nyitásra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom