24 óra, 1992. november (3. évfolyam, 258-282. szám)

1992-11-02 / 258. szám

2 24 ÓRA INFORMÁCIÓ 1992. november 2., hétfő Márványba vésett nevek Tokodon Az emlékezés tiszta indulata Emléktáblás közelmúlt Csolnok golgotája Dr. Surján László emlékbeszédét mondja Megbuktatni Jelcint Borisz Jelcin és az orosz kormány megbuktatására szólí­tott fel a Der Spiegel legújabb számában Sztanyiszlav Tyere- hov, az orosz tisztek szövetsé­gének az elnöke. Tyerehov. aki állítása szerint tízezer tiszt ne­vében beszél, az orosz, elnök le­váltását a Népi Küldöttek kong­resszusának Decemberi tanács­kozásától várja.- Magától értetődik, hogy a kívánt váltás nem megy majd végbe erő alkalmazása vagy rendkívüli állapot nélkül, de nem fogják olyan külsőségek sem kísérni, mint a tavaly au­gusztusi puc. kísérlet alkalmá­val — vélekedett Tyeherov. Azerb jdzsán támadás Az örmény e tők nagyszabású azerbajdzsán uimadást vertek vissza pénteken Karabah keleti részén, Aszkerár. térségében. A harcokban több mint száz azer­bajdzsán i vesztette életét - vált ismertté szombaton karabahi örmény forrásból. Az AFP jelen­tése szerint az azerbajdzsán i lé­gierő Szuhoj típusú harci gépei szombat reggel bombázták Ka­rabah központját, Sztyepanaker- tet. Gadrut, Martuni és Marda- kert körzetében az azeri csapa­tok pedig heves tüzérségi táma­dást hajtottak végre. Az atomhulladék felderítése Borisz Jelcin orosz elnök uta­sítást adott egy olyan kormány- bizottság felállítására, amely­nek feladata annak kiderítése, hogy mennyi atomhulladékot süllyesztettek a szovjethatalom idején a tengerbe. Szombati moszkvai lapjelentés szerint az elmúlt évtizedekben elhaszná­lódott atomreaktorok és radio­aktiv hulladékot tartalmazó hordók kerültek a tengerbe az északi Novaja Zemlja szigetek térségében. Az ADN jelentése szerint Borisz Jelcin utasította az érin- , tett minisztériumokat és más ha­tóságokat, hogy bocsássák a bi­zottság rendelkezésére a kér­désre vonatkozó összes iratot, beleértve a titkos dokumentu­mokat is. Segély - korlátozással Washington korlátozza az Oroszországnak megszavazott segélyt, amennyiben az orosz csapatokat nem vonják ki mara­déktalanul a balti országokból - közölte pénteken az amerikai külügyminisztérium A kongresszus korábban 417 millió dolláros támogatást sza­vazott meg Ororszországnak. Ausztria lottó A Lottó Unió Kft. tájékozta­tása szerint a 44. játékhéten a leadott szelvények száma 2.562.952 darab volt. A lottó fogadási díj 123.552.737 schil­ling. A nyereményösszeg első nyerőosztályban 33.030.740 schilling. A nyerőszámok: 5, 22, 23, 31, 33, 45, a pót­szám: 37. A joker fogadási díj 26.339.371 schilling. A nyere­ményösszeg első nyerőosztály­ban 5.267.874 schilling. A jokerszám: 179.513 A Bongó nyerőszáma A Szerencsejáték Rt. közlése szerint az október havi Bongó sorsoláson kihúzott nyerőszám a következő: 1.765.649. (Folytatás az I. oldalról) Vargha Miklós Péter tokodi plébános üdvözölte az egyházi méltóságokat és az állami ve­zető személyiségeket, a temp­lomot megtöltő hívek sokasá­gát. Dr. Paskai László bíboros, esztergomi érsek, prímás a szentmise prédikációjában a mindenszentek és a halottak napja ünnepkörének tartalmá­hoz Szent János tanításának tükrében aktualizálta az alka­lomhoz szavait. A szentmise után a templom tőszomszédságában új díszkerí­tésre erősített márványtáblából vaskereszt kimagasló szimbó­lumnál foglaltak később helyet Tokod vendégei. Itt Csipke László polgármester kérte fel dr. Surján László népjóléti mi­nisztert a második világháború­ban elhunytak emléktáblája fel­avatására. Sinkovics Imre szín­művész Vörösmarty Mihály Szózatát, nemzeti imáink egyi­két megdöbbentő erővel mondta el. Ezután lépett a szónoki emelvényre dr. Surján László. A miniszter az európai hősi em­lékművek körüli képzeletbeli utazásra hívta hallgatóságát: A fájdalom elékművei közel hoz­zák egymáshoz a népeket! A nemzet halottaira emlékezni tiszta indulatokat vált ki. Bo­nyolult korunkban - így mondta (Folytatás az L oldalról.) Az érkezők között volt Rud- lof Tibor megyei főjegyző, Tóth-Kurucz János országgyű­lési képviselő és Ridly István, az MDF megyei elnöke. A közel háromszáz embert a szikrázó napsütésben Kátai Fe­renc polgármester köszöntötte, majd dr. Dobos László, a Hon­védelmi Minisztérium főosz­tályvezetője mondott ünnepi beszédet. Az emlékmkűvet - melynél a Táti I. számú Katonai Díszőrség katonái álltak - dr. Borsa Mi­hály tiszteletbeli kanonok, helybéli plébános szentelte újjá. Ezután Adolf Nándortól Netopil Ferencig harminckilenc név hangzott el, az emlékműre vé­Szombaton a koraesti órákig sem fejezte be munkáját az a Pozsonyban tanácskozó háro­moldalú bizottság, amely arra hivatott, hogy helyzetfelmérő jelentést adjon az Európai Kö­zösségnek a bősi erőmű jelen pillanatban rögzíthető műszaki állapotáról, és egyben a munká­latok felfüggesztésének idő­pontjáról tegyen javaslatot. A harmadik napja munkál­kodó bizottság üléséről szinte alig szivárgott ki annál több ér­tesülés, hogy a „testület szigo­rúan zárt ajtók mögött dolgozik, és hogy munkájáról ennél is szigorúbb hírzárlatot rendeltek el”. Annyi bizonyos, hogy az Európai Közösséget a dán Jens Christian Refsgaard, Magyaror­szágot Bakonyi Péter, Cseh­szlovákiát pedig Igor Mincha képviseli. Az Európai Közösség Az oroszvári (Rusovce) hatá­rátkelőhely közlése szerint szombaton mintegy 300-400 magyar környezetvédő lépte át Rajka felől a határt, és ment to­vább Dunacsúnra (Cunovo), hogy ott kifejezze tiltakozását a a miniszter - emlékműveket bontunk - és emlékműveket ál­lítunk. A katonasors emberi buktatói népünk fiait sem ke­rülhette el, akik önakaratukon kívül kerültek a vérzivatarba. „Imádkozzunk halottainkért, nyújtsuk ki kezünket emlékük tisztaságáért! Ki kell monda­nunk -kiáltott fel dr. Surján lászló-, hogy egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók! Il­lesse a tokodi emlékművet tisz­telet, őrizze elődeink emlékét, sosem bántsa ezt a vak indulat! Valljuk meg múltunkat és szen­vedésünket - mert van jövőnk, amely felemel!” Az emlékműavató beszéd után katonai pompa mellett sett áldozatok nevei. Minden név mögött sorsok, a vissza soha nem térők, és a felejteni máig nem tudók sorsa. A helyi német nemzetiségi fúvószenekar tolmácsolásában Erkel Bánk bánjából a Hazám, hazám... érzelmeket felkavaró, gyönyörű dallamai hangzottak fel. Eközben a talapzatra koszo­rút helyezett el, Kátai Ferenc az orosz hómezőket megjárt hely­béli, Szabó József, a helytörté­neti kuratórium elnöke, a HM képviseletében dr. Dobos László, Urbán-Papp Ferenc és Tisch János, Rudlof Tibor és Marsi László, a megyei honvé­delmi bizottság elnöke és me­gyei önkormányzat nevében.- efká ­szakértői csoportjának egyik - magát megnevezni nem kívánó - tagja az MTI érdeklődésére te­lefonon megerősítette, hogy a bizottság munkájáról szóló je­lentést még nem tudták eljut­tatni Brüsszelbe, mert egyelőre még nem készült el. Mindebből arra lehet következtetni, hogy a zárt ajtók mögött valamilyen huzavona folyik. A bősi erőmű térségében le­folytatott tényfelmérés, illetve az arról szóló jelentés alapján kellene majd felállítani az öt­tagú nemzetközi szakbizottsá­got. A testületnek a munkálatok felfüggesztésétől számított 15 napon belül egy olyan ajánlás elkészítése lenne a feladata, amelynek rendelkezéseihez a bősi erőmű ügyében érintett Magyarország és Csehszlovákia egyaránt igazodna. bősi erőmű építése ellen. A Duna-elterelés munkaterületét mintegy kétszáz méterre tudták csak megközelíteni, mert a rendőrök nem engedték őket közelebb. incidens nem történt. Csipke László polgármester és Vargha Miklós Péter tokodi plébános rántotta le a márvány­táblát fedő leplet. Cserkészek olvasták fel a közönség néma csendjének közepette a már­ványba vésett neveket. Dr. Paskai László ünnepélye­sen megáldotta a második vi­lágháborús tokodi áldozatok emlékművét. Az elhunytak csa­ládjai, a tokodi ünnepség ven­dégei halk gyászzene emlett he­lyezték el koszorúikat az emlék­táblánál. Sinkovics Imre szín­művész a világháború borzal­mai közül epizódnyi irodalmi emléket mondott el. A tokodi ünnepség a Himnusz közös elé- neklésével ért véget. - csín ­SZDSZ kritika-Az MDF nem teljesítette vá­lasztási ígéreteit, az állam to­vábbra is gyámkodik, a kor­mányzat nem teremtette meg a szociális piacgazdaság, a szoci­ális biztonság feltételeit, még azon a szinten sem, amelyen ez létrejöhetett volna. A magyar társadalom az 1990-es választásokon kiszá­mítható nyugodt átalakulást kí­vánt, ám ma az emberek a ki­számíthatatlanságtól félnek. A Szabad Demokraták Szövetsége alkalmas arra, hogy választ ta­láljon a társadalom kérdéseire, ám ehhez a pártnak javítania kell az emberekben róla élő ké­pet. Erre lesz majd hivatott a no­vember 13—f szabaddemokrata küldöttgyűlés utáni politika. Mindezt Pető Iván, az SZDSZ pártvezetői tisztére as­piráló politikus mondta szomba­ton, a párt számos jelentős sze­mélyiségét felvonultató újpesti rendezvényén , ahol jó néhány kritika szólt a kormánynak. Néhány nappal az amerikai elnökválasztás előtt szorosabbá vált a verseny, bár a jelek válto­zatlanul arra utalnak, hogy Bili Clinton, a demokratapárti jelölt legyőzi George Bushta kedden lezajló választáson. A feszült­séget növeli, hogy az elnök el­len további, megalapozottnak tűnő gyanú merült fel az Iran- gate-ügyben, s egyúttal Ross Perot, a független jelölt Bushék elleni személyes vádjaival gon­doskodik további izgalomról. A CNN és az USA Today napilap pénteki felmérése sze­rint Clinton 41, Bush pedig 40 százlékot kapna azoktól, akik várhatóan szavaznak majd. (Az amerikai választóknak általában csak a fele megy el voksolni). Az ABC tévé este 41:37, a CBS hálózat 45:35 arányban mutatta győztesnek Clintont, a News­week hírmagazin felmérése pe­(Folytatás az 1. oldalról) A vendégek köött volt Mor­vái István, belügyminisztériumi politikai államitkár, dr. Arató Géza országgyűlési képviselő (akik koszorúkat is elhelyeztek az emléktáblán), az „Igazolt Magyar Szabadságharcos Vi­lágszövetség” elnöke, Bocskay József. A „Londoni Szabadság- harcos Világszövetséget” £/- lenhacher Károly vezetőségi tag képviselte. Dr. Kovács György Zoltán, a megyei közgyűlés el­nöke és a magyar politikai fog­lyok egyesületeinek több képvi­selője is eljött szombaton Csol- nokra. A katonai díszsorfal övezte emléktáblánál a Himnusz közös eléneklése után Bérezés József Csolnok polgármestere, majd a volt bebörtönzöttek egyike, To- back Tibor nyugalmazott repülő alezredes mondott emlékbeszé­det. Göncz Árpád, köztársasági elnök meleg, személyes hangú levelet írt a volt csolnoki bebör- tönzötteknek. Ezt a levelet Hárs Gyuláné, a község alpolgármes­tere olvasta fel. Az emléktáblát Bérezés Jó­zsef polgármester és Toback Mióta a városi rendőrkapi­tányság melletti parkolóban is feltörtek, s kifosztottak autót Tatabányán, már semmi sem meglepő. Most október 30-áról 31-éré virradó éjjel, a betörést vizsgáló helyszínelő csoport szerint éjjel 1 óra és hajnali 5 óra között a megyeháza alagso­rában lévő volt tanácsi - most Kazamata névre hallgató - klubszerű vendéglátó egység­ben nyitottak zárás után. Az épületnek van riasztó-vé­dőberendezése, éjjeliőre sőt nem titok, hogy végszükség esetén fegyveres védelme is. Mindez kevés volt. Nem is lehetett elég, hiszen az alagsort megvilágító ablakok közül kettőn olyan külső rács van, melyet csupán néhány fa­csavarral erősítettek valaha a kerethez. Ezeket a csavarokat egy elszánt bűnöző szinte könnyűszerrel kitépheti, sőt fel- szerszámozva egy csavarhúzó­val, akár rombolás nélkül, hang­úig 41:39 százalékarányt mutat. A számok megtévesztőek: az amerikai közvetett választási rendszerben egy államban az szerez meg minden elnökvá­lasztó elektort, aki a szavazatok többségét kapja. Így számítva viszont e felmérések szerint Clinton szilárd többségben re­ménykedhet. Az eredmény mindenesetre a vártnál szoro- sabbnak Ígérkezik, így a jelöl­tek az utolsó napokban hevesen folytatják a kampányt. Bush elnök - felidézve, hogy az 1976-os választáson a de­mokrata Jimmy Carter csak kis többséggel győzte le a republi­kánus Gerald Fordot - még re­ménykedik, hogy sikerül be­hoznia hátrányát. Az elnök számára mindenesetre kínos fej­lemény a pénteki, újabb vád­emelés Caspar Weinberger, Ronald Reagan elnök egykori Tibor volt elítélt a bányász himnusz méltóságteljes dalla­mainál leplezték le. A Londoni szabadságharcos Világszövet­ség két csolnoki bányászt, akik segítői voltak a bebörtönzöttek- nek, id. Nagy Ispánnak és Ha­las Mihálynak jelvényeket adományozott, amelyeket El­lenbacher Károly adott át. A Történelmi Igazságtétel Bizott­ság koszorúját is* elhelyezték a táblánál. A csolnoki ifjúsági zenekar gyászzenéjére nagyon sok ko­szorú, virágcsokor került a márványtábla talpához. Az ün­nepség a Szózat közös eléneklé- sével ért véget. Nem lenne hűséges az alka­lomhoz a tudósításunk, ha a sok megdöbbentő találkozásról, volt rabtársak és özvegyek egymásra ismerő öleléséről, nem titkolt férfi könnyekről, a volt rab, a színész Tichi Vilmos elmondta gyönyörű versről (amelyet egy rab költő, Tollas Tibor írt) (Az öreg lőmester...)-ről ne tennénk említést. Szombaton Csolnok önkormányzata állófogadást adott a volt bebörtönzöttek tisz­teletére. Cs.Nagy Lajos talanul eltávolíthatja. Ezután elegendő (volt) az ablakkilincs­nél betömi az üveget, elfordí­tani a zárat és kiadogatni erősí­tőt, hi-fitomyot, márkás dohány - és italárukat nagy mennyiség­ben. Az nagyon valószínűtlen, hogy a tetemes súlyú zsák­mánnyal a megyeszékhely kö­zepén flangáltak volna a tette­sek, vagy a tettes. Bizony, az akcióhoz gépkocsi feltétlenül szükségeltetett. A mozgás sen­kinek sem tűnt fel. A kár az eddigi megállapítá­sok szerint mintegy 96 ezer fo­rint, ehhez hozzájön még a rombolásból eredő csekély öte­zer forint.. A betörést szombaton, októ­ber 31-én reggel nyolckor ész­lelték az alkalmazottak. Az azonnal helyszínre siető rend: őrök rögzítették a nyomokat, $ elkezdték a szakszerű vizsgála­tot az ügyben. (kádár) védelmi minisztere ellen az Irangate-ügyben. A sok éve hú­zódó perek, vizsgálatok azt de­rítik fel: kik felelnek azért, hogy Irán annak idején törvénysértő módon amerikai fegyverekhez juthatott. Bush mindeddig tagadta, hogy annak idejen - mint alel- nök - tudott volna a súlyos visszaélésekről. Weinberger fel­jegyzései azonban világosan rögzítették, hogy Bush részt vett a fegyverszállításokról folyt fehér házi tárgyaláson és azokat - ellentétben a kormány más tagjaival - támogatta. Az elnök az éjjel a CNN hírtévének adott nyilatkozatában azt mondta, hogy az üléseken való­ban ott volt, támogatta a fegy­vereladást Iránnak - de nem tudta, hogy mindez amerikai tú­szok kiszabadítását szolgálja. H. A. Tüntetés Bős ellen Táti nevek - sorsok Hármas bizottság Pozsonyban Választás előtt Amerikában Betörők a megyeházán VÉRTESALJA^ EGY ÚJ OPEL FORRÁS! WB tatabAnva Már rendelhető a ‘93-as modellév újdonsága, az új OPEL VECTRA! Találkozásunkat várva, az Ön OPEL FORRÁSA VÉRTESAUA-FORRAS KERESKEDELMI KFT OPEL MÁRKAKERESKEDÉS Tatabánya, Erdész u. 1. Telefon/lax: 34/10-135. 4972

Next

/
Oldalképek
Tartalom