24 óra, 1992. október (3. évfolyam, 232-257. szám)

1992-10-01 / 232. szám

2 24 ÓRA INFORMÁCIÓ 1992. október 1., csütörtök Levélváltás Vladimír Meciar szlovák kormányfő - a szlovák hírügy­nökség által szerda este közzé­tett nyilatkozatában - sajnálko­zását fejezte ki Antall József magyar miniszterelnök Bőssel kapcsolatos legutóbbi levelének tartalma miatt. Meciar azt minősítette sajná­latosnak, hogy a Duna tervezett elterelésével kapcsolatban a magyar kormányfő az államha­tárok megsértéséről, az állami szuverenitás veszélyeztetéséről tett említést. Szlovákia az utolsó betűig betartja Magyar- országgal aláírt valamennyi megállapodását - mondta a po­zsonyi kormányfő, és úgy véle­kedett: Magyarország a környe­zetére igyekszik hárítani saját problémáit. Ez Szlovákiával szemben sem tisztességes, de Magyarország hosszútávú ér­dekeit sem szolgálja - állapí­totta meg. Vladimír Meciar szerint Szlovákiának Magyarország kivételével minden más ország­gal jó a viszonya. A szlovák­magyar kapcsolatok távlati le­hetőségei is kedvezőek, ez azonban nem csupán a szlová­kok akaratán múlik: „a magyar félnek is tennie kell valamit” - mondta a szlovák miniszterel­nök. Andrásfalvy Kárpátalján járt Larisza Horolec ukrán és dr. Andrásfalvy Bertalan magyar művelődési és közoktatási mi­niszter, ungvári találkozásának második napján, kedden a kár­pátaljai közoktatás helyzetével és az itt élő magyarok kulturális életével ismerkedtek. András­falvy Bertalan felkereste a Hungarológiai Központot, ahol találkozott az ungvári Állami Egyetem és a központ vezetői­vel és diákjaival. Tájékozódott az egyetemen és a Hungaroló­giai Központban folyó tudomá­nyos munkáról, a főiskola ma­gyar tanszékének tevékenysé­géről, egyebek közt az ott folyó utánpótlás-nevelésről. Munkácson a miniszterek kí­séretükkel ellátogattak a várba, melynek restaurálása megbe­szélésük egyik központi kérdé­sét képezi, majd a Tanítóképző­ben tájékozódtak a középfokú szakoktatás helyzetéről. Ä dél­utáni órákban Beregszászon volt több érdekes találkozásuk a város vezetőivel, a Kossuth La­jos középiskola tanáraival. Kalóztámadás Csittagong - Kedden nyoma veszett két, összesen 300 utast szállító komphajónak a Bengál- öbölben, miután kalózok meg­támadták őket. A rendőrség és a túlélők beszámolói szerint 25 utast halászok húztak ki a ten­gerből. Ők akkor ugrottak a vízbe, amikor a banditák tüzet nyitottak a kompokra.A többi utas sorsa ismeretlen. November 7.: ünnep Oroszországban Az oroszországi parlament által hétfőn a munkaszüneti na­pokról elfogadott határozat ér­telmében november 7-e, az Ok­tóberi Forradalom évfordulója továbbra is munkaszüneti nap Oroszországban. A határozat kimondja to­vábbá, hogy ezután is ünnep lesz Oroszországban május el­seje, a Munka Ünnepe, amely­hez munkaszüneti napként járul május 2-a, a tavasz beköszön­tőnek ünnepe. Őszi lomtalanítás Tatabányán Október 1—5. Újváros egész területe, Dózsákért, Bánhidai lakótelep, Sárbereki lakótelep 44e9 Magasszintü nyilatkozatok médiaügyben A Miniszterelnöki Sajtóiroda szerdán az alábbi közleményt juttatta el a távirati irodához: A kormány eddig a maga ré­széről mindent megtett azért, hogy az úgynevezett média­kérdés minél előbb rendeződ­jék. A rádióról és a televízióról szóló törvényjavaslat szövegét véglegesítő tárgyalásokhoz mindkét fél szükségesnek tartott bizonyos garanciákat. Ennek eredményeként megállapodás jött létre, hogy egyik tárgyaló fél sem tesz visszavonhatatlan, egyoldalú lépéseket. Mind a Magyar Rádióban, mind a Ma­gyar Televízióban végrehajtott személyi változások azonban a vállalt moratóriummal ellenté­tes lépések, amelyek károsan befolyásolják a politikai légkört és veszélyeztetik az eredményes tárgyalásokhoz elengedhetetlen nyugodt és biztonságos hátteret. Ezek a lépések is alátámasztják a tömegkommunikációban fel­merülő személyi kérdések mi­nél előbb történő rendezésének szükségességét. A kormány véleménye sze­rint a Magyar Rádiónál és a Magyar Televíziónál kialakult konfliktusok már önmagukban is igazolják a korábbi, minisz­terelnöki előterjesztések indo­koltságát. A kormány továbbra is min­dent elkövet annak érdekében, hogy a média-törvény megal­kotható legyen, azt megelőzően pedig sor kerülhessen a szüksé­ges lépések határozott megtéte­lére. Senkinek a nevében nem ál­lapodhatom meg médiaügyben, a magam nevében a legkevésbé állapodhatom meg egy függet­len szerv vezetőjével, és nem ál­lapodhatom meg egyik pártnak a nevében sem, tehát megálla­podás nem volt - mondta Göncz Árpád az MTI munkatársának arra a kérdésére válaszolva, ho­gyan értékeli a „médiaháború” legújabb fejleményét, s az an­nak kapcsán elhangzott utalást a megállapodásról. - Ha valaki­vel beszélgetek, az nem megál­lapodás, hanem beszélgetés - szögezte le a köztársasági el­nök, aki a pécsi osztrák tiszte­letbeli konzulátus avatásán, majd a megyék szerepéről ren­dezett harkányi konferencián vett részt szerdán Baranyában. Göncz Árpád hangoztatta, hogy mindenkivel hajlandó tár­gyalni, aki jót akar és a kérdés megoldására törekszik, de te­kintettel arra, hogy sem a pártok nevében nem nyilatkozhat, s a rádió vagy a tévé nevében sem köthet megállapodást, jószolgá­latot azzal tehet, hogy igyekszik mindenkivel beszélni, a jövőre nézve azonban nem jósolgathat. Mivel a helyzet majdnem az el­lehetetlenülés stádiumába ju­tott, olyan kivetező utat kell ke­resni, melyre mindenki ráléphet - mondotta Göncz Árpád arra, hogy milyen esélyt lát a „médi­abéke” megszületésére. A megyeszékhelyen is drágábban fűtenek (Folytatás az 1. oldalról) A határozat hosszas vita után született, amely során a képvi­selők többsége hangsúlyozta, kényszerpályán mozog az ön- kormányzat. A távhődíjak meg­állapítása törvény által előírt kö­telezettsége, ugyanakkor eddi­giekben a vállalat gazdálkodá­sába beleszólásuk nem volt. Másfelől az önkormányzatot el­látási kötelezettség is terheli, hogy legyen megfelelő víz és hőszolgáltatás a városban. A képviselők némelyike nem igazán viseltetett empátiával a lakosság problémája iránt. Ezt tette szóvá a Szolidaritás Szak- szervezet és Munkásszövetség országos elnökségének tagja, Árvái Ists’án, amikor elmondta: a vitát hallgatva számára úgy tűnt, a közgyűlés tagjai hamar elfeledkeztek a választópolgá­rokról. Mindezek előtt tolmá­csolta szakszervezetük határo­zott tiltakozását, a készülő ár­emelés ellen. Nem tudta ked­vező irányba befolyásolni a végső döntést az a levél sem amelyet Hegedűs Csaba nyúj­tott át a testületnek 360 aláírás kíséretében, melyben a lakosság a terheiket tovább növelő, vár­ható áremelés ellen emelte fel szavát. A közgyűlés lapzártakor tartott, eseményeire lapunk ha­sábjain a későbbiekben még visszatérünk. Pulay Violetta Botrány nélkül Féltünk és aggódtunk. A bratiszlavai BEK meccs után mit is várhattunk? Mégis kellemesen csalód­tunk, már ami a visszavágó mérkőzést illeti. Az Üllői úton a találkozó alatt semmi botrányosnak nevezhető nem történt. Mindössze a Fradi 0-0-ás eredménye számít tragédiának. Hiába támadtak a zöld-fehérek, a vendégek jól álltak a lábu­kon. Voltak ugyan jó hely­zetek, de ezek kimaradtak. Az FTC játékán látszott, hogy ezt a meccset meg kell úszni, lehetőleg botrány nélkül. A pályán nem is volt gond... Ebben reménykedett minden jóérzésű ember. Konferencia a megyék jövójéról „Európába megy-e a me­gye?” címmel háromnapos or­szágos konferencia kezdődött szerdán Harkányban a közép­szintű közigazgatás időszerű problémáiról és jövőjének kér­déseiről. A tanácskozáson résztvevő megyei önkormány­zati vezetőket és régiókutató szakembereket Göncz Árpád is köszöntötte. A köztársasági el­nök a megyékről szólva kifej­tette, hogy napjainkra talán túl­ságosan is visszaszorult a sze­repük, amit előbb-utóbb korri­gálni kell majd. Hangsúlyozta: Magyarországon az emberi ér­ték a legnagyobb tartalék, s ez lehet a közigazgatás korszerűsí­tésének legfőbb forrása is. Az emberi türelem, ötletes­ség, alkotóképesség az autonó­miák együttműködésére, érde­kérvényesítő erejére is hatással lehet, amire már sok jó példa van az országban - mondotta Göncz Árpád. A konferencián Kőtörő Mik­lós, a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke bevezetőül megállapította, hogy a megyék egy évnyi útkeresés után annak tudatában dolgoznak a felelősségi körükbe tartozó polgárokért, hogy régi szerepük a múlté. Új funkcióikat a térsé­gek középszintű igazgatását meghatározó háttérmotívumok tudományos kutatásokra tá­maszkodó feltárásával lehet és kell megfogalmazni, s ennek során nemcsak a megyék, ha­nem az érintett települések ön- kormányzatainak igényeit is fel kell mérni. A MÖOSZ a Ma­gyar Tudományos Akadémia pécsi székhelyű Regionális Ku­tatások Központjával e célból készíttetett egy tanulmányt, mely a területfejlesztési célok kitűzését segítheti. A konferen­cia vitaanyagául is szolgáló ta­nulmány egyik felmérése sze­rint a megkérdezett önkor­mányzatok hetven százaléka szükségesnek tartja a megyei önkormányzatokat, s leginkább az információközvetítésben, a társadalmi koordinációban, az érdekképviseletben, az intéz­ményfenntartásban és a nem­zetközi kapcsolatokban számít működésére. A jövő a területi önkormányzati elvet megvaló­sító megyéké - vélte a MOOSZ elnöke, s hozzáfűzte, hogy eh­hez olyan szabályozásra volna szükség, mely mindazokat a ha­tásköröket és eszközöket bizto­sítja számukra, amelyekkel ké­pesek lehetnek egy modem, eu­rópai léptékű és igényű testület­ként működni. A konferen­cián előadások hangzottak el a megyék területfejlesztési szere­péről, a középszintű közigazga­tás fejlesztésének lehetőségei­ről. Privatizáció itt és ott Moszkva - Az orosz kor­mány csütörtökön útjára indítja minden idők legnagyobb priva­tizációs programját, lehetőséget teremtve ezzel 150 millió em­bernek - a csecsemőtől a bá- buskáig - arra, hogy kapitalis­tává váljék. A következő három hónapban valamennyi orosz ál­lampolgár 10 ezer rubel értékű (jelenlegi árfolyamon számolva 40 dollár) bont kap, hogy annak fejében részesedést szerezhes­sen az igencsak öregedő orosz iparban. A tervet a konzervatív erők élesen bírálják, mivel az - vé­leményük szerint - tőkések egy kis magjának a kialakulását eredményezi majd. A kormány viszont azzal érvel, hogy a lé­péssel sikerül megteremteni a középosztályt, amely fogékony lesz a további reformok iránt. Oroszországhoz hasonlóan Ukrajnában is a napokban indul a lakosságot érintő privatizáció, a liberális közgazdászok azon­ban attól tartanak, hogy a sajá­tos szabályok miatt inkább újabb kollektivizálásról, sem­mint valódi piaci viszonyok kia­lakításáról van szó. A bírálók azt kifogásolják, hogy a kor­mány végülis jelentősen eltért a radikális reformer hírében álló Vlagyimir Lanovoj egykori mi­niszterelnök-helyettes tervétől. Lanovoj, akit a nyáron me­nesztett Leonyid Kravcsuk el­nök, azt javasolta: a vagyon 15 százalékát adják oda ingyen a vállalatok dolgozóinak, 40 szá­zalékát a kiosztandó 30 ezer kupon értékű bonokért lehessen megvenni, a maradékot pedig magánvállalkozók nyerhessék el. A kabinet ezzel szemben 70 százalékot szavazott meg a dol­gozóknak, így a fennmaradó 30 százalék túl kevés ahhoz, hogy a kívülállók is számottevő tu­lajdonjogot szerezhessenek. Prága - Október 14—ikén kezdődik és november 17-ikén fejeződik be a májusban elkez­dett kuponos csehszlovák priva­tizáció negyedik fordulója - je­lentette be a szövetségi pénz­ügyminisztérium. Eddig összesen 6 millió cseh és 2,6 millió szlovák iratkozott föl a kuponfüzetre várók közé - általuk szeretné a vezetés a le­hető leghamarabb magánkézbe adni az állami vagyon 30 száza­lékát. Valamennyi leendő rész­vényes 33 dollárért ezer úgyne­vezett befektetési pontot kap, amit egy erre a célra rendszere­sített alapon keresztül szabadon cserélhet részvényekre. A priva­tizáció másik ngy hulláma jö­vőre kezdődik el. Ez azonban már nem szövet­ségi szinten, hanem közhtársa- ságonként külön-külön megy majd végbe. A zöldek alternatív költségvetése A GDP 2-A százalékos gaz­dasági növekedését, 100-200 ezer új munkahely létesülését, környezet- és egészségkímé- lőbb gazdaságot ígérnek a Le­vegő Munkacsoport szakértői - Kiss Károly és Pavics Lázár - alternatív költségvetési terveze­tükben, amelyet szerdán mutat­tak be a sajtónak és az érdeklő­dőknek a Budapesti Műszaki Egyetem Vásárhelyi Pál Kollé­giumában. Az új tervezet sajátossága - mondta el Kiss Károly -, hogy összességében nem növeli az adóterhet, a jelenlegi rendszer átstrukturásával csupán azokat adóztatja fokozottabban, akik a környezetre káros tevékenysé­get folytatnak. Az első magyarországi zöld költségvetési alternatíva csök­kentené a társasági és a szemé­lyi jövedelmadóból befolyó költségvetési bevételt, és nö­velné a fogyasztási-, az általá­nos forgalmi adóból származó befizetése. Az adók behajtható­ságát szeretnék javítani. Számí­tásaik szerint így 107 milliárd forinttal több lenne a költségve­tés adóbevétele a Pénzügymi­nisztérium által jelenleg terve­zettnél, amiből részben a költ­ségvetés hiányát lehetne csök­kenteni, részben pedig adóvisz- szatérítésekre és tartalékkép­zésre lehetne fordítani. A lakosság adóterhe azokon a területeken nőne - az üzem­anyagok fogyasztási adójának és áfájának és az energiaárak­nak a növelése terén -, amelye­ken a fogyasztás visszafogása reális alternatíva lehet. Az üzemanyagra kivetett 38 milli­árd forint értékű áfával kizáró­lag a személygépkocsival köz­lekedőket tervezik sújtani, ugyanakkor 35 milliárd forinttal csökkenne a személyi jövede­lemadó teher. Nem emelnék vi­szont sem az élelmiszer, sem a gyógyszerek áfáját. A szociális gondok csökkentése érdekében továbbra is visszatérítenék a la­kásépítési áfát. Szerb etnikai tisztogatás Horvátországban A szerb félkatonai szerveze­tek továbbra is folytatják az et­nikai tisztogatást Horvátor­szágban, egyebek között több ENSZ-védelem alatt álló öve­zetben is - mutatott rá Butrosz Gáli ENSZ-főtitkár. Jelentésében, amelynek egy példánya az AFP-hez is elju­tott, a főtitkár hangsúlyozza: az ENSZ-békefenntartóknak nem sikerült teljes egészében megva­lósítani a horvátországi ENSZ- tervet, főképpen a menekültek és a kiköltöztetett személyek hazatelepítésére vonatkozó program megkezdését.- Amennyiben a helyzeten sürgősen nem változtatnak, újabb jelentős konfliktus kirob­banásával számolhatunk - álla­pította meg a világszervezet fő­titkára az AFP által szerdán is­mertetett dokumentumban. Gáli szerint az aknavetőkkel és automata fegyverekkel fel­szerelt, a jugoszláv hadsereg volt katonáiból álló félkatonai erők és a szerb irreguláris csa­patok összlétszáma a 16 000 főt is elérheti. A „Krajinai Szerb Köztársa­ság” hatóságai szerint rendőr­ségi erőkről van szó, de ezt az állítást az ENSZ-békefenntartó erők elvetik. Butrosz Gáli szerint ezek a félkatonai erők - a kéksisako­sok erőfeszítései ellenére - to­vábbra is arra kényszerítik a la­kosságot - egyebek között a ke­let-horvátországi Szlavóniában -, hogy javaikról és lakhelyük­ről lemondó nyilatkozatokat ír­janak alá. A főtitkár a jelentésben kéri a Biztonsági Tanácsot, hogy hoz­zon sürgős intézkedéseket az ef­fajta gyakorlat megakadályozá­sára. Belföldi hírek sorokban Az Országgyűlés emberi jogi sára fordítani, amely vállalko­bizottsága valamennyi kisebb­ség képviselőjét meghívja a nemzetiségeket érintő kérdések plenáris parlamenti tárgyalása­ira. A nemzeti és etnikai ki­sebbségekről szóló törvényter­vezettel foglalkozó bizottsági ülésekre pedig megfigyelőként a Kisebbségi Kerekasztal kép­viselőjét várja a testület, hogy ily módon is elősegítse a köl­csönös tájékozódást. *** Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága támogatta az 1992— es vagyonpolitikai irányelvek­hez benyújott módosító indít­ványt a privatizációs bevételek felhasználására. A kormányzat­tal egyeztetett javaslat többek között a privatizációs bevéte­lekből 4 milliárd forintot kíván a Világkiállítási Alap támogatá­Eltűnik egy Az Egyesült Államok 50 év után megszünteti egyik légibá­zisát Grönlandon - jelentette az AP amerikai hírügynökség. A támaszpontot 1941-ben a II. vi­lágháború legvészterhesebb évében létesítette az amerikai légierő, akkor, amikor a Wehr­macht elfoglalta Dániát. A Sondrestrom nevű fjord mellett RS Epítőanyagkereskedés raklámíron kínálja u alábbi termékeket — 50 x 50 x 5 cm beton járdalap 105 Ft/db — csempe 280 Ft/nm-től Import piros hódfarkú cserép szállí­tását egyhetes határidővel vállaljuk. Kiváló minőségű 50 x 50 x 5 cm és 40 x 40 x 4 cm-es kőzúzalék felületű járdalapok 5 színben kaphatók. Komárom, Bajcsy-Zs. u. 29. Telelőn: 34/42-600 zási tőkeként működne az Expo Rt.-ben és az Ingatlanfejlesztési Kft.-ben. Új elem még a javas­latban: amennyiben a privatizá­ciós bevételek meghaladnák a 70 milliárd forintot, akkor az előterjesztés felhatalmazza a kormányt, hogy a többletet az Állami Vagyonkezelő Rt. és az Magyar Befektetési és Fejlesz­tési Rt. alaptőkéjének emelé­sére, illetve az államadósság terheinek csökkentésére hasz­nálja fel. Ausztria első magyarországi és egyben első kelet-közép-eu- rópai tiszteletbeli konzulátusát Göncz Árpád köztársasági el­nök jelenlétében avatták fel Pé­csett. Baranya a nemzetiségek több évszázados békés együtté­lésének színhelye. támaszpont fekvő, „Sondy”-nak becézett támaszpont fontos összekötő láncszem volt az USA és Eu­rópa között, s még az Öböl-há­borúban is felhasználták. Fel­adata volt az is, hogy kiszol­gálja az amerikai Korai Előre­jelző Rendszert, amelynek ra­darjai az Északi Sarkvidék szá­mos pontján működnek. TÁRSASHÁZAK KÖZÖSKÉPVISELETE INGATLANKÖZVETÍTÉS INGYENES NYILVÁNTARTÁS INGATLANFORGALMI ÉRTÉKBECSLÉS INGATLAN ÜGYEKBEN: Új elmünk: UNICENT KFT Oroszlány, Rákóczi u. 94. Telefon: 34/60-339 Dorog, Kossuth u. 2. Telefon: 33/31-053 157

Next

/
Oldalképek
Tartalom