24 óra, 1992. október (3. évfolyam, 232-257. szám)

1992-10-01 / 232. szám

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI 111 ­■ 1992. OKTÓBER 1. CSÜTÖRTÖK gg in. cvi-czltmivi £o<:.öz_mivi «n« io,ou re 24 ÓRAI! . ÉVFOLYAM 232.SZAM ARA 13,80 FORINT Tatabánya, Esztergom, Dorog, Kisbér, Komárom, Nyergesújfalu, Oroszlány, Tata és környékük napilapja Tatabánya sok zenével ünnepel Fogadóóra Tatán Dr. Kálmán Attila, a kör­zet országgyűlési képvise­lője október 3-án, szomba­ton 14-17 óra között foga­dóórát tart Tatán, a Harang­láb melletti irodaházban (Agostyáni u. 1.). Minden panaszost, javaslattevőt vár. Drágul a PB-gáz is A Primagáz-Hungária Rt. október 1-től módosítja a pro­pán-bután gázkeverék fogyasz­tói árát. A PB-gáz termelői ára - a MÓL Rt. és a Prímagáz Rt. által nemrégiben aláírt szerződés szerint - havonta követi a vi­lágpiaci árváltozásokat. A fo­gyasztói árak emelését ez a tény, valamint a közelgő téli időszak korábbinál magasabb beszerzési árai tették indokolttá. (A részletekre visszatérünk.) Az aradi vértanúk tiszteletére A MEASZ dorogi szervezete október 3-án 9 órakor az aradi vértanúk tiszteletére rendező emlékműsor vendége Csintalan Sándor, az MSZP országos el­nökségi tagja, érdekvédelmi ügyvivő lesz. Előadásában a szakszervezetekről és munka- vállalói érdekekről tájékoztatja a megjelenteket. Előtte az aradi vértanúkról emlékezik dr. Szőcs István. Október elsején, Tatabánya alapításának 45. évfordulóján ünnepel a város. Ennek kereté­ben a következő programokra invitálják a város lakóit az ön- kormányzat vezetői: délután négy órától a Gyermekek Házá­ban ,A zene útjai"-kiállítás és vásár megnyitója lesz. Kiállító az Atlantis Yamaha-hangsze­rek, a Hungaroton Magyar Hanglemezgyártó Vállalat és az Editio Musica Zeneműkiadó, valamint Kónya Lajos hang­szerkészítő mester. Este hatkor folytatódik a mű­sor. A Népház-Játékszín elő­adását láthatják az érdeklődők. Ezután nyitják meg a „75 éves a Népház” kiállítást. A tárlatot Bencsik János polgármester ajánlja a jelenlévőknek. 19 órától a Népház-Játék- szín, színháztermében!, „A zene világnapja” címen tartanak elő­adást, majd a Tatabányai Szim­fonikus Zenekar és a Tatabá­nyai Fúvósötös nagylemezének bemutató koncertjét hallgathat­ják az érdeklődők. Az MDF a tévéről titokzatosan... Több mint négy órán át ta­nácskozott a hét elején a Képvi­selői Irodaházban az MDF kép­viselőcsoportja. Az ülés után Kónya Imre frakcióvezető el­mondta: a frakció megtárgyalta „a televízió körül kialakult helyzetet a legutolsó fejlemé­nyek tükrében és egyetértésre jutott a további politikát ille­tően". Kónya Imre azonban ki­jelentette: a kormány csak a törvényeknek és az alkotmány­nak megfelelő lépéseket tesz. A vita folytatódik... ÖMV kútavató mazsorettekkel, tánccal, zenével Tatabányán, a Károlyi sarok­nál október 2-án, pénteken dél­után öt órakor lesz az ÖMV benzinkút ünnepélyes avatása, színes műsor kíséretében. Fel­lépnek az oroszlányi mazsoret- tek, a bánhidai szlovák nemze­tiségi Rozmaring táncegyüttes magyar és szlovák táncokat mu­tat be, majd Bencsik János, a megyeszékhely polgármestere, és Illés Ferenc igazgató ünnepé­lyesen átadják rendeltetésének az új benzinkutat. Ezután ismét móka, szórakozás. Lesz sportos vetélkedő olimpikonok részvé­telével, bemutatót tart a RE- NAULT-cég, a közönségét pe­dis mesvendéselik. „Fészket” az alkotmány bíráknak! Esztergom ajándéka: a Sándor-palota Ajándékozni sok mindent lehet. Egy filléres apróság ugyan­úgy elérheti a célját, mint az a figyelmesség, amelyért egy va­gyont raktak le az asztalra. No és persze az ajándékozó szán­déka is lehet önzetlen vagy számító. Az esztergomi városatyák - élen a polgármesterrel - jól megtanulták mindezt. Mindenki tudja, hogy az Alkotmánybíróság Esztergom váro­sában működik - papíron. Gondoltak egyet a városházán, és elhatározták, hogy a tettek mezejére lépnek. Presztízs ez a ja­vából kérem, nem mindegy, hogy a törvény emberei ott hoz- zák-e döntéseiket, ahol azt előírják számukra a paragrafusok... Nyilván az ajándékozás nemes gesztusában bízva döntöttek úgy, hogy Esztergomba „csalogatják” az alkotmánybírákat. Az ajándék úgyszólván az utcán hevert: Sándor-palotának hívják és minden köve a történelmet idézi. Díszes meghívót kaptunk mi is dr. Könözsy László polgár- mestertől. Az invitálás többek között így fogalmaz: „Eszter­gom... a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága esztergomi jelenlétének érdekében az esz­tergomi Sándor-palotát az Al­kotmánybíróság tulajdonába adja.” Az október 7-én, 11 órakor a városháza nagytermében tar­Forradalom Tatán Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékei Ta­tán és környékén címmel tart előadást Kecskés László hely- történész a Fellner Jakab Kultu­rális Egyesület programsoroza­Köszönünk mindent, Kollégák! tandó tulajdon-átruházó ünnep­ségre illusztris vendégeket hív­tak meg. A szerződés aláírásá­nak remélhetően hosszú távra szóló pillanatait Szabad György, Paskai László és Holló András is átérzi majd. Mi pedig sokakkal együtt reméljük, hogy a Sándor-palota új lakói számára csupán a köl­tözködés lesz a legnagyobb gond... -médián­tának keretében október 1-jén, délután öt órai kezdettel a Ma- gyary művelődési központban. Az ismert író-helytörténész elő­adása ajánlható a felnőtt érdek­lődőkön túl minden iskolásnak. A nyomdászok, akiktől elköszönünk (balról jobbra): Körnvei Rudolfné, Sebestyén Ferencné, Viktor Lilla, Regedei Erika, Varga Róbert, Környei Rudolf, Tóth Gyula, Bartók Gyula, Fábri Ferenc, Raáb Ferencné, Pluhár Mihály Majd a jövő héten Valószínűleg a jövő héten ke­rül sor a hat oszágos szakszer­vezeti szövetség és a parlamenti pártok közötti szerdára terve­zett, de elmaradt találkozóra. Bálint Attila, az MSZOSZ szó­vivője szerint nincs különleges akadálya az egyeztető tárgya­lásnak, de a kormány álláspont­ját illetően még további egyez­tetésre van szükség. Eszperantó hétfőn Tokodaltárón, a Bányász Művelődési Házban mozgalma­sak a hétfők. Most délután ötkor - dr. Páva ./óz.se/irányításával - az eszperantó barátai találkoz­nak, majd este hattól az énekkar tartja próbáit. A heti három könyvtári nap egyike is hétfőre esik, délután kettőtől este hatig nyitott a betűk birodalma. A másik két nap szerda és péntek.» Swift-Tuttle üstökös - 130 év után újra... Újra látták - 130 év óta elő­ször-a Swift-Tuttle üstököst, jelentették csillagászok kedden. A Swift-Tuttle egyébként az augusztusi meteorhullás oko­zója, 1862-ben láttak utoljára. Vasárnap újra észlelte egy ja­pán amatőr csillagász, később pedig amerikai és kanadai kol­légái is. {Ha olvasóink is látják, kérjük, írják meg - a szerk). Most búcsúznak, elmennek... Amikor új kezdődik, az sok­szor fájdalmas. Az elektronikus „újságcsinálás” következmé­nye, hogy október elsejétől nyomdász kollégáink egy ré­szének nem lesz munkája a ta­tabányai lapnyomdában. Kollégáink voltak ők. Együtt készítettük délutánonként és es­ténként, gyakran éjszakába nyú­lóan a megyei napilapot. A ké­ziszedő és a szerkesztő egymás mellett állva bűvölte a telexgé­pet, lapzártakor várva a Hírre, Ami Nem Maradhat Ki. Aztán, ha mégis kifelejtődött, a fi­gyelmes korrektor észrevette... A mettőr szólt, ha szerinte szebben-jobban lehetett volna alakítani egy-egy oldalt. A ké­ziszedő újra formálta a címet, s akkor alakult ki az igazi. Kollégáink voltak. Együtt örültünk a hibátlan lapnak, egy­ütt átkoztuk a szerkesztőbe, szedőbe, korrektorba bújt „nyomda ördögét”. Viták, szó­váltások is akadtak, de a „békés egymásért élés” jegyében múl­tak el a lapzárták - éveken, év­tizedeken keresztül. Most búcsúznak... Köszö­nünk nekik mindent. Köszönjük, Kollégák! A 24 ÓRA szerkesztősége és a kiadó Tiszta lappal... KEDVES OLVASÓINK! A mai nap, 1992. október elseje történelmi dátum a 24 ÓRA életében. Mint már korábban bejelentettük, a mai naptól döntő változás következett be a lap szerkesztésében - valamennyi új­ságoldal a szerkesztőségben készült komputerek segítségé­vel. Megváltozott a lap külső képe - hisszük, hogy előnyére, hi­szen olvashatóbbak a szövegek, tisztább a tipográfia, áttekinthe­tőbb az oldalak felépítése - és ezzel együtt a tartalmi változást is jelzi, hogy nőtt a hírek száma, bővült a kitekintés lehetősége a megye városaira, községeire. A lap átalakítása, korszerűsítése hosszú folyamat eredménye, I és természetesen most sem ért véget. A lapgazda, az Axel Springer Kiadó teljesítette ígéretét - korszerű technikával szebb, igényesebb, gazdagabb tartalmú lapot készíthetünk. Megváltozott fejlécünkben a címer azt jelzi: mindenekelőtt a megye lapja kívánunk lenni - a városok nevének felsorolásával azt kívánjuk erősíteni, hogy szeretnénk megfelelni a helyi lap feladatainak is - hétről hétre minél több város, városkörnyéki település életéről tudósítani, hiszen tudjuk, olvasóink számára ma különösen fontos, mi történik szűkebb környezetünkben, városunkban, községünkben. A mai nappal már a megváltozott áron 13,80-ért kapja meg lapunkat az olvasó. A lap korszerűsítése azonban nincs össze­függésben az áremeléssel. A technikai fejlesztés régi elhatáro­zás - a lapáremelés, amint azt korábban már jeleztük, gazdasági kényszer, amit a terjesztési, a nyomdai, a papírköltségek növe­kedése tesz elkerülhetetlenné. Olvasóink, akiket személyes ismerőseinknek, munkatársa­inknak is tartok, hiszen sok tekintetben együtt készítjük a lapot, közülük sokan időnként szereplői is újságunknak, bizonyára elégedetten nyugtázzák, hogy szebb lett a 24 ÓRA, s megértik a kényszerű áremelés szükségességét. Olvasóink, előfizetőink maradnak továbbra is. Részt vesznek a jövőben is szinte szemé­lyes ismerősként a lapkészítésben - ötleteikkel, kéréseikkel, ja­vaslataikkal, még bíráló megjegyzéseikkel is... Mindennek reményében ajánlom figyelmükbe a megújult megyei lapot. Gombkötő Gábor főszerkesztő Elkészült a „fészek” - jöhet a madár Szemetelt az eső, fújt a szél, kimondottan barátságtalan idő volt tegnap Tatabányán, amikor a Turul-kuratórium nevében két műszaki ellenőr megmászta a posztamentumot, a hatalmas madár elkészült talapzatát. Az állványok és a létrák segítettek a nyaktörő műveletben, odafönt a magasban valóban csak az el­végzett munkát tudták szemre­vételezni. Vastag felhőtakaróba burko- lódzott a város, még a tornyok sem látszottak a ködben. Valko- vicsné Párnái Valéria kicsit bá­natos is volt az eltakart panorá­máért, hiszen nem mindennap adódik, hogy az ember ennyire magasra jut. No de azt Seres Bé- lánéval együtt megállapították, hogy az ÉRT. elvégezte a vál­lalt feladatot, jöhet tehát a ma­dár. S. Tóth József, a munkála­tok építésvezetője, munkatársa­ival, Bérces Lászlóval, Román Józseffel és Öllé Gyulával egy­ütt vett részt a hivatalos mű­szaki átadáson. Dr. Csőké Sán­dor, a Turul kuratórium ügyve­zetője is személyesen győződött meg arról, hogy az előkészüle­tek rendben megtörténtek, min­den a helyén. A posztamentum felépítéséhez az eredeti köveket használták fel, a dokumentum értékű, régi fotók alapján dol­goztak. A betonba ágyazott kö­vek nem kínálnak támasztékot a lábnak. A Turul biztonsággal tekinthet majd le a városra. Fotó: Jusztin Tibor A megyeszékhelyen is drágábban fütenek Nem sokáig örülhetett Tata­bányán 21 ezer lakás tulajdo­nosa és bérlője a megyeszék­hely önkormányzata által alig két hete hozott döntésnek, amelyben elutasította a KOM- TÁVHŐ díjemelési kérelmét. A tatabányai közgyűlés szerdai, rendkívüli ülésén ismét napi­rendre tűzték a témát, s a távhő- szolgáltató vállalat igazgatója, Kovács László a korábbiakban kifogásolt kétoldalas előterjesz­tés helyett, negyven oldalon ke­resztül kívánta a képviselőket meggyőzni az áremelés elkerül­hetetlenségéről. Ez most, a má­sodszori nekifutásra sikerült. A közgyűlés döntése értel­mében november elsejétől a fű­tési díj 13,3 százalékkal, a me­legvízdíj 15,4 százalékkal emelkedik Tatabányán. A válla­lat jelen helyzetben nem talált más megoldást arra, hogy a Magyar Villamosművek Rész­vénytársaság augusztus 1 —el végrehajtott jelentős hődíj eme­lését kompenzálja. Százhu­szonöt millió forint a kinntlévő- ségük, az összeg hetven száza­lékával Tatabányán tartoznak. A KOMTÁVHŐT ebben a pénzügyi helyzetben csőd fe­nyegeti. (Folytatás a 2. oldalon) Emléktúra a Gerecsében A sporthivatal, s a Móra is- a tragikus körülmények között kola, októberben, a Gerecse elhúnyt Boros János pedagógus, hegységben emléktúrát szervez túrista emlékére.

Next

/
Oldalképek
Tartalom