24 óra, 1992. szeptember (3. évfolyam, 206-229. szám)

1992-09-01 / 206. szám

24 ÓRA INFORMÁCIÓ Panic ellen BELGRAD. A jugoszláv parlament hétfői ülésén bi­zalmatlansági indítványt terjesztettek be Milan Pa­nic szövetségi miniszterel­nök ellen, s erről három nap múlva' szavaznak. A javaslatot a Szerb Szocia­lista Párt és a Szerb Radi­kális Párt képviselői ter­jesztették be. A két párt a parlamentben abszolút több­séget élvez. A bizalmatlan- sági indítványt azzal indo­kolták, hogy Milan Panic a londoni konferencián „el­tért az előzetes parlamenti felhatalmazástól”. A minisz­terelnök — mint ismeretes — Londonban több ízben támadta Slobodan Milose­vic elnököt, s korábban le­váltotta egyik hívét, Kertész Mihály belügyminiszter-he­lyettest. Kuvaiti harcok KUVAIT. Kuvaiti források szerint fegyveres összetű­zésre került sor vasárnap az Irak és Kuvait között fekvő demilitarizált övezet­ben. Az incidens során egy kuvaiti rendőr életét vesz­tette, kettő megsebesült. A kuvaiti védelmi miniszté­rium hétfői közleménye szerint 12.—15 iraki egy te­herautóval behatolt a zóna északi részébe, majd tüzet nyitott egy határőrposztra. Az ott-tartózkodó, mintegy 15, önvédelmi céllal fegyvert viselő vámtisztviselő és rendőr viszonozta a tüzet és néhány támadót meg is se- besített. A támadást köve­tően az irakiak északi irány­ban elmenekültek — hangzik a közlemény. Lantos üntallnál Antall József miniszterel­nök hétfőn fogadta Tom Lantost, az Egyesült Álla­mok Kópviselőháza magyar származású tagját. A talál­kozóról. valamint a megbe­szélésről a kormányszóvivő tájékoztatta a hírügynöksé­get. janin parlamenterek Budapesten Szabad György, az Ország- gyűlés elnöke hétfőn a Par­lamentben fogadta a Japán Parlament Képviselőházának Szakuraucsi Josio házelnök által vezetett küldöttségét, amely nem hivatalos láto­gatásra érkezett hazánkba. A baráti hangulatú, a ja­pán—magyar parlamenti kapcsolatokat tüzetesen át­tekintő tárgyaláson Szaku­raucsi Josio elmondta: a Magyarországon békés úton végbement történelmi vál­tozások nagy tiszteletet éb­resztettek Japánban hazánk iránt. Elismeréssel szólt Magyarország önálló külpo­litikájáról, amelynek célja a nemzetközi béke és bizton­ság erősítése. Magyar diplomata halála Életmentési kísérlet köz­ben halálát lelte Pakisztán­ban Regenye Győző magyar kereskedelmi tanácsos. Az ötvenhét éves diplomata szombaton bekövetkezett ha­láláról Karacsiból telefonon hétfőn tájékoztatta az MTI-t Szilasi István, a tragikus véget ért tanácsos utódja. Busztrialottó A 35. heti Ausztrialottó nye­reményjegyzéke a következő: A 3 darab G találatos szel­vényre egyenként 8 637 386 schillinget, a 16 darab 5 plusz 1 találatos szelvényre egyen­ként 312 074 schillinget, az 589 darab 5 találatos szelvényre egyenként 12 716 schillinget, a 410 darab 4 találatos szelvény­re egyenként 328 schillinget. a 31 darab 3 találatos szelvényre egyenként 25 schillinget fizet­nek. A nyerőszámok: 3, 4. 11, 27, 32. 39, a pótszám: 15. A 2 darab telitalálatos joker- szelvényre egyenként 2 115 865 schillinget fizetnek. Joker- nyerőszámok : 3 1 2 8 5 3. flz agrárpiacról (Folytatás az 1. oldalról.) port megszűnt. Ugrin Eme­se munkáját az egységesülő kisgazda frakcióban kíván­ja folytatni. . Győrivánvi Sándor pedig időközben ar­ról tájékoztatta a Házejnö- köt, hogy vezetésével 5 ta­gú képviselőcsoport alakult. Antall József miniszterel­nök az Országgyűlés hétfői ülésén napirend előtti fel­szólalásában kijelentette: Csurka István „politikai pamfletje” politikailag káro­san és tévesen válaszol meg jelentős kérdéseket, s ezek­kel a válaszokkal sem a miniszterelnök, sem a kor­mány, sem pedig az MDF nem azonosíthatja magát. Nem ért egyet ugyanakkor azzal sem, hogy a vitát nem a párton belül, hanem az ellenzéki sajtótermékekben folytatták le pártjának tag­jai. Az Országgyűlés hétfőn megkezdte az agrárpiaci rendtartás törvényjavaslatá­nak általános vitáját. Az előterjesztő Gergátz Elemér földművelésügyi miniszter kiemelte, %hogy fa jogszabá­lyok megalkotásával meg­kezdődik a honi agrárágazat új játékszabályainak kiala­kítása. A gyors ütemben átalakuló magyar mezőgaz­dasági termelés, feldolgozás és kereskedelem új rendsze­rének magvát a magántu­lajdon képezi, és olyan sza­bályozó, támogató mechaniz­musokat építenek ki, ame­lyek alkalmassá teszik a ha­zai agrárszektort a nemzet­közi megmérettetésre. Ezután Boross Péter bel­ügyminiszter — az általános vita újbóli megnyitásának keretében — bejelentette: a kormány átdolgozásra visz- szakéri a III/III-as tisztek és ügynökök adataival kapcso­latos törvényjavaslatot. Az elhúzódott napirend előtti hozzászólások miatt ennél többré nem is maradt ideje a Háznak. A nyári rendkí­vüli ülésszak utolsó mun­kanapja hétfőn este hét órákor véget ért. A plenáris ülés kedden reggel, a rendes őszi ülés­szak első munkanapjával folytatódik. Lépést vált a MOV ? Júniusban a MÁV sűrí­tette járatait Oroszlány és Tatabánya között. A vona­tók félóránként közleked­nek,. a huszonhárom járat­pár — különböző kedvezmé­nyekkel — egyre népsze­rűbb, negyvenszázalékos volt a forgalomnövekedés. Az iskolaév kezdetével úiabb utasökban bízik a MÁV. A huszonhárom járatpár­ból nyolc szeptember else­jétől felmegy Felsőgalláig, a tatabányai önkormányzat kezdeményezésére, ismét megnyitják — a helyi sze­mélyközlekedés javítására — a nem is olyan régen bezárt vasútállomást. A ré­gi várótermet teljesen át­alakították, korszerű, ma­gas peron készült. Az ünnepélyes nyitány vasutasünnepségként (is) kedden, (ma), délelőtt lesz a felsőgallai állomáson. Egy kérdés — a jó hír mellett — még válaszra vár: Tud-e kontrázni a Volán? Képünkön: — Azt írja az újság, hogy Oroszlánytól idáig közlekedik a vonat. Megvárjuk. A háztáji megerősítésére (Folytatás az 1. oldalról.) még nem találtak ki, de aki a közös helyett inkább a maga erejében bízik, ma az előtt is nyitva áll az út. A kárpótlási törvény révén földhöz jutva egyéni gaz­dálkodóként folytathatja to­vább. A bársonyosi árverés kezdete előtt Csőke Sándor, a megyei kárrendezési hi­vatal vezetője jelezte, hogy a kifüggesztett térképnek megfelelően egy 29 hektá­ros 320 aranykorona-érté­kű területre licitálhatnak a jelentkezők. A hivatal veze­tője megnyugtatta a kedé­lyeket, hogy nagyság és minőség tekintetében is fo­lyamatosan ütemezve bo­csátják rendelkezésre a föl­deket, így minden jelent­kező igényét ki tudják elé­gíteni. Hiszen a jelenlegi, s majdan a szeptemberi és októberi árveréseken kiki­áltásra kerülő közel három­ezer aranykorona-értékű föld az e célra rendelke­zésre álló terület egyhar- madát sem éri el. Ezen hasznos informáci­ók birtokában kezdetét vet­te az árverés, Czihlár Ká­roly, árverési osztályvezető irányításával. A szakember az előírt koreográfiának megfelelően ismertette a li­citálás szabályait, felhíva a figyelmet arra is, hogy visszaigényelt földet 5 évig nem lehet a mezőgazdasági termelésből kivonni. Mivel a földárverésre előzetesen vételi szándékát jelző két fő nem kívánt egyezséget köt­ni a szóban forgó területre, aranykoronánként 3 ezer forintról indult a licit, s hamarosan az alsó határnál, 500 forintnál állapodott meg. Üjabb vásárlási szán­dékot jelző kéz a licitálás alatt nem lendült a magas­ba. Így Nagy Andrásné 35 ezer forint értékű kárpótlá­si jeggyel, 70 aranykorona- értékben közel 8 hektáros földhöz jutott, Sirigla La- josné 10 ezer forint értékű kárpótlási jeggyel 20 arany­korona-értékű kéthektáros földterület tulajdonosa lett. A terveket illetően Nagy Andrásné fia, Nagy Károly, a helyi téesz főállattenyész­tője úgy nyilatkozott, hogy hiba lett volna ezt a föld­területet nem visszaigé­nyelni. A háztájiban szarvas­marha-tenyésztéssel foglal­kozik, s a visszakapott föld az állatállomány tömegta- karmány-szükségletét bőven megtermi. Hangsúlyozta, ez a háttér különösen fontos, mert nem tudni, hogy a jö­vőben a téesz mennyi ide­ig tudja biztosítani a ház­táji járandóságot. Pulay Meciar bírál Meciar éles hangon bírál­ta a magyar koalíció indít­ványát és elítélte a magyar képviselők eddig eredmény­telenül maradt törekvéseit, amelyek azt célozták, hogy az új szlovák alkotmány rögzítse a nemzetiségek al­kotmányos jogait is. Meci­ar azt állította, hogy a ter­vezet megfelel ennek az el­várásnak, megfelel ugyan­akkor a nemzetközi elvárá­soknak is. Az emberi és pol­gári jogok védelmét ugyan­úgy biztosítja, mint a ki­sebbségek jogainak védel­mét — jelentette ki a szlo­vák kormányfő és hozzátet­te: ha valakinek kétségei lennének, akkor hasonlítsa össze az' alkotmányterveze­tet a megfelelő nemzetkö­zi dokumentumokkal. Ki­derül majd, hogy a szlovák alkotmánytervezet kidolgo­zói, „ahol ez lehetséges volt, ott túllépték a garan­tált mértéket is”. Ezért e al­kotmány elfogadása minden rosszindulatú jóslatra rácá­fol majd — így a szónok. — Nekünk a nemzeti na­cionalizmus nem sajátunk, de nem sajátunk és nem is válik azzá a kisebbségek és az etnikai csoportok nacio­nalizmusa sem — jelentette ki Vladimir Meciar. Az Együttélés és a Magyar Ke­reszténydemokrata Mozgalom felől érkező javaslatok nem a szlovákok és a magyarok együttélését kívánják elmé­lyíteni, hanem az elszigete­lődést, az államigazgatás nemzetiségi alapon történő megosztását, Szlovákia te­rületi integritásának meg­osztását és a nemzetközi szerződések kétségbe voná­sát célozzák. Munkahelyekért... Az egyre növekvő mun­kanélküliséget valamelyest enyhítik a munkahelyjerem- tő beruházások/ melyek létrehozásához a megyei munkaügyi központok anya­gi segítséget nyújtanak. A pályázat útján elnyerhető összeg jelentős támogatást biztosít az új munkahelyek létrehozásához. A megyei munkaügyi központ legutób­bi pályázatra beérkezett munkákat szeptember 4-én, pénteken délelőtt 9 órától bírálják el Tatabányán, a megyei munkaügyi központ­ban. Eladó —Mitsubishi 1500-as Lancer irányár: 500 ezer Ft —Ford Tranzit 9 személyes, 1/2 éves 1,6 millió Ft Tatán, Ffi úton 48 nm üzlethelyiség TELJES FELSZERELÉSSEL ELADÓ. Irányár: 2 millió Ft. Érdeklődni: 34/83-585, egész nap6M wmsm A jóképű tecJuuJiá ! Szeptember 2-án — Waltham 65 cm színes TV akció, TXT 0SD 54 ezerről 46 ezer Ft — Funai 51 cm TV MK 5 30 ezerről 26 ezer Ft — Műholdvevők nagy választékban ÜZLET és SZERVIZ Tata, Ady Endre út 46. nyitva: hétfő—péntek 9—17 óráig Telefon: 34/83-584 Hit, tudás, erkölcs (Folytatás az 1. oldalról.) emberben folyamat, s en­nek a feltételei az intéz­ményben adottak úgy a ta­nárok személyében, mint a tárgyi ^ feltételekben. Felújí­tották az elektromos háló­zatot, s mintegy 2,6 millió forint költséggel befejező­dött a tetőtér-beépítés. A tavaly érettségizettek közül 111-en jelentkeztek külön­böző felsőoktatási intézmé­nyekbe, s közülük 78-at fel­vettek. Az igazgató azzal fe­jezte be tanévnyitó beszé­dét, hogy magunk formál­juk a jövőt. A megnyitó vendége volt a gimnázium egykori taná­ra, dr. Kálmán Attila, a Művelődési és Közoktatási Minisztérium politikai ál­lamtitkára. Beszédében szólt történelmi sajátosságaink­ról, a nemzetmegtartó ha­gyományban a templom és az iskola szerepéről, s a rendszerváltozással feltörő gyökértelen percemberkék hadáról, hangsúlyozva, hogy ellenükre az erkölcs, a tu­dás, a testi-lelki harmónia, a hagyományok tisztelete, ápolása, továbbadása, s nyi­tottság értékpillérein kell szilárd jövőt építeni. A tatai öregdiákok egye­sülete nevében jutalmakat adtak át egyetemi és kö­zépiskolai tanulóknak. Só­vágó Gyulának, a kollégi­um elhunyt igazgatójának posztumusz ítélték oda a művelődési és közoktatási miniszter Arany Katedra plakettjét, amit az állam­titkár adott át özvegyének, s a neves tanár emlékére alapítványt hívtak életre. Az egyszerűségében meg­ható, tartalmában felemelő tanévnyitó ünnepség a Szó­zat eléneklésével ért véget, s ma reggeltől már a diá­kok az osztálytermekben ta­lálkoznak egy új tanévvel. —csató— Készültségben az egész megye (Folytatás az 1. oldalról.) Sivatagi napokat élünk. Kiégett növények, felperzselt földek mindenütt. Milliós károkról röppennek fel hírek, mentőautó szirénája vijjog egész nap. Hónapok óta tart a nyár „hadüzenete”. Most kritikus ponthoz érkeztünk. A kialakult helyzetről kérdeztük Csi­szár Imrét, a polgári védelem alezredesét, megyei parancs­nokhelyettest. — Augusztus 29-én, szombaton, 20 óra 8 perckor kap­tuk meg a BM Polgári Védelem Országos Parancsnokának intézkedését. Azonnal felvettük a kapcsolatot a polgári vé­delem körzeti parancsnokaival, akik értesítették a hozzá­juk tartozó települések polgármestereit, akik a jelen hely­zetben területileg a legnagyobb hatáskörrel rendelkeznek. Tudomásunk szerint már meg is kezdték a tűz- és kárfi­gyelő csoportok létrehozását. Ezek feladata elsősorban az esetleges tüzek, illetve az egyéb károk bejeieiilése. KÖZVEt~ len vonalat építettünk ki a tűzoltósággal is... — Mi a helyzet az üzemekkel? — A gyárak és üzemek önálló tűzoltó alegységeket hoz­nak létre. Ennek a felügyelete az ottani vállalati igazgató kötelessége. Az önállóság persze viszonylagos, hiszen, ha bárhol az országban egy másik üzem károsodik, a kieső termelést — a lehetőségekhez mérten — kötelesek átvállal­ni, illetve szükséghelyzetben minden segítséget megadni. Mi is már számba vettük az összes eszközt, amely könnyít­heti majd a munkánkat. Ilyenek például a vízszállító au­tók, buldózerek, de szükség esetén csatasorba állíthatjuk — ugyancsak vízhordóként — a tejszállító autókat is... Dián Tamás Az elsó amerikai-magyar BIZTOSÍTÓ RT. magas színvonalú EGYÉNI ÉLET-, BALESET- és HITELFEDEZETI ÉLETBIZTOSÍTÁSAI már Komárom-Esztergom megye valamennyi takarékszövetkezeti fiókjában megköthetők. 363C 1992. szeptember 1., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom