24 óra, 1992. szeptember (3. évfolyam, 206-229. szám)

1992-09-01 / 206. szám

KÖTELES P PL DÄNV 1992. szeptember 1., kedd Ára: 1,61 forlut III. évfolyam, 206. szám mi sÉMrtÉsi Üj autócentrum Győrben 3. oldal Védőbeszéd a színészekért 4. oldal Számvetés a közös munkáról 5. oldal Kemál búcsúzott, Randi berobbant... 7. oldal Klímaberendezés Izraelből Kizárólagos hazai forgal­mazóként Izraelből impor­tált klímaberendezések érté­kesítését kezdte meg a Ta­tabányai Delta Nova Rész­vénytársaság. Az autókba utólag beszerelhető légkon­dicionálókat a közel-keleti cég 14 ismert nyugati már­ka több mint 100 típusához fejlesztette ki. Valamennyi­re felvesz rendelést a tata­bányai Delta. Izraelben egyébként a gépjárművek 90 százaléka ilyenekkel közlekedik, s a szakembe­rek jelzése ezerint, Nyugat- Európában néhány éven belül 40 százalékos lesz az arány. A Tatabányai Delta No­va Rt. dolgozóit a Tel-Aviv melletti gyárban tanították be a klímaberendezések be­szerelésére. Egy-egy nyu­gati gépkocsi értékének 10—15 százalékáért kínál­ják a berendezést. Bár ná­lunk egyelőre a költséges extrák körébe sorolják a légkondicionálókat, a ma­gyar autósok közül is egy­re többen építtetnek be gépkocsijukba ilyen szerke­zetet. Különösen az állan­dóan úton lévők. A Delta által forgalmazott esziközök első vevői üzletemberek, .menedzserék. Az izraeli gyár egyébként a nyugati márkákba illőkön kívül ki- fijiuatcttc—a—Skoda Favo­ritba építhető berendezése­ket, és készen áll a magyar Suzuki gépkocsiba beépít­hető szerkezetek szállításá­ra is. Esett... Végre! Megtört a jég. Leszá­mítva a három héttel ez­előtti néhány cseppet, hat hét után végre ismét esett az eső. iVárakozásteli, gyönyö­rű pillanatok megvaló­sulásának tanúi lehet­tünk vasárnap este, amikor úgy fél tizenegy felé a csontig száradt földön, a porzó járdán és a még zöld faleveleken megkoppantak az első kövér cseppek. Sajnos kevés esett, hiszen a föld még nedves sem lett, a víz rögtön leszi- várgott a mélybe. De nem is ez volt a lényeg. Látni kellett vol­na a tömblakások erké­lyeit. Az első pár kop- panás után benépesül­tek emberekkel. Senki sem akart hinni a sze­mének. Mindenki a cso­dáról beszélt. Villámlások vakították az embereket, de a mennydörgés hangja tá­volról hallatszott. A várva várt, enyhülést hozó időjárási front „csak” súrolta hazánk területét. S a hiányolt 500—600 milliméter csa­padék még mindig nem érkezett meg. Esett az eső. Boldogan fröccsent szét az aszfal­ton. Friss, hűvös levegő fújt a másfél évtizedes lakótömbök között. S mivel minden csoda ha­mar véget ér, a „vihar” is húsz perc alatt „ki­tombolta” magát. A föld továbbra is csontszáraz, az aszfalt porzik, a levelek sárgul­nak. — eszel — Kevesebb turista Júliusban .4, millió kül­földi látogatott hazánkba, 6 százalékkal kevesebb, mint az elmúlt év hasonló időszakában. A magyar ide­genforgalom szempontjából különösen fontos országok közül Ausztriából 16, Né­metországból pedig 24 szá­zalékkal kevesebben érkez­tek. Szerdán fogad az alpolgármester Száraz Sándor Tatabá­nya megyei jogú város al­polgármester szeptember 2- án (szerdán) 13—15 órakor fogadóórát tart Tatabányán a polgármesteri hivatal földszinti fogadószobájában. fl köztársasági megbízott parancsára: Készültségben az egész megye Bármiféle bevezető helyett... lapunkat az alábbi köz­érdekű felhívás megjelentetésére kérték fel: „Figyelembe véve a tartós szárazság következtében ki­alakult nagy kiterjedésű tüzek keletkezését, mely a termé­szeti környezetet, anyagi értékeket és a szélesebb értelem­ben vett nemzeti vagyont veszélyeztetik, a -honvédelemről szóló törvény, valamint a polgári védelemről szóló kor­mányrendelet alapján a belügyminiszter elrendelte az ál­lampolgárok és gazdálkodó szervezetek részére a polgári védelmi és anyagi szolgáltatási kötelezettséget. Az emberi életek, a nemzeti és közvagyon fokozott vé­delme érdekében elrendeltem a települések közigazgatási és polgári védelmi vezetőinek: — az igénybe vehető állampolgári erők és a kárelhárí­tásba bevonható eszközök felmérései, — a folyamatos tűz- és kárfigyelő szolgálat megszer­vezését, — a kárelhárító polgári védelmi szervezetek megszer­vezését és alkalmazását, — a közvetlenül nem veszélyeztetett településeken a segítségnyújtásra való felkészülést. A fenti intézkedésekkel összefüggésben kérem a me­gye és a régió lakosságát, hogy tartózkodjon minden tűz­veszélyt okozó magatartástól és erre másokat is figyelmez­tessen. Kérem továbbá a polgárokat és a gazdálkodó szer­vezeteket a tűzesetek jelzésére, a felkészülésben, illetve a védekezésben való tevékeny közreműködésre. Az esetleges veszélyforrást vagy tűzesetet a tűzoltóság­nál, a települések polgármestereinél kell bejelenteni. Az előállott veszélyhelyzetben bízom polgáraink fele­lősségteljes magatartásában és segítőkész közreműködésé­ben. Dr. Horváth József, címzetes államtitkár, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas megye köztársasági megbízottja (Folytatás la 2. oldalon.) Országgyűlés fiz agrárpiacról Két hónapos szünetének végéhez érve, hétfő délután megkezdte nyári rendkívüli ülésszakának ötödik munka­napját az Országgyűlés plenáris ülése. Szabad György a plenum tudomására hozta azt is, hogy Ugrin Emese levélben jelezte: a sajnálatos halál­esetek után a Független Kisgazdapárt 10 fős képvi­selőcsoportja a Házszabály­ban előírt létszám alá csök­kent, így a képviselőcso- (Folytatás a 2. oldalon.) Már 50 hektáron ég az erdő Hit, tudás, erkölcs Tanévnyitó a tatai Eötvös lizsef Gimnáziumban Juhász Gyöngyi görög—latin szakos egyetemi hallgató, ösz­töndíjat vett át dr. László Gábortól, a kuratórium elnökétől Fotó: Haraszti Koppánymonostor határá­ban, tovább tombol az erdő­tűz, és a lángok hétfő estig már 50 hektárnyi területen pusztítanak. A megyei tűz­oltók és a Győrből, Ácsról, Nagyigmándról érkezett ön­kéntesek a helybéliekkel együtt földsáncokkal pró­bálják útját állni a tűz to­vaterjedésének. A lángok már az üdülőövezetet is ve­szélyeztették, az épületeknél azonban megtorpantak. A ko­máromi városházán állandó ügyeletet tartanak, s onnét tudtuk meg: a hétfőn lábra - kelt rémhírekkel ellentét­ben sem a koppánymonos- tori gyermektábor, sem a város tulajdonát képező fa­ház nem lett a lángok martalékává. A nagy erők­kel folyó mentés és oltás azzal biztat, hogy kedden a tűzoltóiknak sikerül úrrá lenniük a lángokon. (Hely­színi beszámolónkat holna­pi számunkban olvashat­ják.) A tanévnyitó igazából az elsősök nagy élménye. Az idén 112-en ülnek először az intézmény padjaiba két nulladik, hat rendes, és egy ötödik évfolyamos idegen- vezető- és titkárképző osz­tályban. A „régiek” egy szál virággal köszöntötték az is­kolatársakat, s ez a kis gesztus lelkiekben megha­tározó értékű. Mészáros András igazga­tó beszédében arról szólt, hogy a tudás építése az (Folytatás a 2. oldalon.) Elsznmnrilá Képei mutálnák a növények Félmilliárdos aszálykár Még a legöregebbek sem nagyon emlékeznek ilyen szá­raz és forró augusztusra, mint az idei. Sajnos, az időjárás e szélsőséges viselkedése egyre elszomorítóbb képűre ala­kítja a határt. Aki látott mostanában kukorica- vagy nap- raforgóláblát, annak nem kell ecsetelni a problémát. A növények elsárgultak, néhány helyen pedig már ki is szá­radtak. A cukorrépa levelei kókadtan fekszenek a beton- keménységű, szürke, repedezett talajon. Nem kell nagy jóstehetség ezek után ahhoz, hogy megállapítsuk: jelentős károkat okozott a szárazság. Hogy pontosan mekkorát? — erről kérdeztük dr. Papp. Imrét, a megyei Földművelésügyi Hivatal vezetőjét. — Egészen friss adatok­kal tudok szolgálni, mivel a napokban készült el a je­lentés a várható aszályká­rokról, az FM. számára. Eb­ben többek között szerepel, hogy a megyében július 13-a óta — néhány helyi záport leszámítva — nem esett eső. Az évi csapadék összege 80 mm-rel marad el a sok éves átlagtól. A szárazság és a hőség együttes hatására a talajok vízkészlete a növé­nyek számára kritikus szintre csökkent. — Milyen ma az őszi be­takarítása növények állapo­ta? — Legfontosabb takar­mánynövényünk a kukorica, néhány hete még ígéretes képet mutatott. Mára vi­szont a helyzet katasztrofá­lisra változott, főleg a gyen­gébb területeken. De a leg­jobb földeken is csak gyen­ge-közepes termés várható, összességében a kiesés 30 százalék körül lesz, ami a megyében 65—70 ezer ton­nát jelent, 430—450 millió forint értékben. A gazdasá­gok, hogy valamennyire mérsékeljék a kárt, több helyen megkezdték a tábla­szélek silózását. Némileg vigasztalóbb a helyzet a szárazságtűrőbb napraforgónál, amelynél szintén megindult a kény­szerű betakarítás. A kasza­tok szorultak, vékonyak, a kiesés pedig 20 százalékosra tehető. A cukorrépa a kötöttebb talajokon még tartja magát, de máshol a répatestek ki­csik, a levélzet fonnyadt. Itt 25 százalékos terméski­esés várható. Meg kell továbbá- említe­ni a szőlőt-gyümölcsöt, ame­lyet szintén megvisel az aszály. A szőlőnél még kü­lön gond, hogy a liszthar­mat soha nem látott mér­tékben támadott, kihasznál­va a szárazságot. A bogyók fejlődése leállt, és legalább 20 százalékos kár keletke­zett már eddig. Mindent összevetve, azt mondhatom, hogy a megyé­ben körülbelül 30 százalé­kos terméscsökkenés írható az aszály számláiéra, ami pénzben kifejezve megha­ladhatja a félmilliárd fo­rintot. — Jelenthet-e ez ellátási zavart a takarmányozásban? — Biztosan mondhatom, hogy nem, mivel idén amúgy is nagyobb területre került a kukorica, és még a vártnál jóval kevesebb ter­més is bőven fedezi a hazai szükségleteket. De így van ez a napraforgónál és a cu­korrépánál is. Szőts Földárverés Bársonyoson A háztáji megerősítésére A bársonyos! kultúrház- ban hétfőn 10 órára hirde­tett földárverésre gyüleke­zőik között' jó néhány idős arcot láthattunk. Századunk­ban ez. a korosztály már sok mindent megélt, a föld­tulajdonviszonyok meglehe­tősen gyakori változásai közben. Ahogy a föld, az emberek is sok mindent ki­bírnak, hol az üdvözítőnek kikiáltott nagyüzemi, hol pedig az egyéni gazdaság­ban tették a dolgukat. Min­denki számára egyaránt üd­vözítő gazdálkodási formát (Folytatás .a 2. oldalon.) Közmeghallgatás és rendkívüli ülés A Komárom-Esztergom Megtyei Közgyűlés az 1990. LXV. tv. 18. paragrafus (2) bek. és a 4/1991. (III. 21.) ÖR. 55. paragrafus (1) bek. alapján 1992. szeptember 3-án, csütörtökön, 9 órától közmeghallga­tást tart a megyei önkormányzati hivatal nagytermé­ben (Tatabánya V., Fő tér 4. I. emelet), amelyre vár­ja a megye érdeklődő állampolgárait. Napirend: 1. A helyi önkormányzatok közszolgál­tatási feladatai. Előadó: dr. Kovács György Zoltán, a közgyűlés elnöke. 2. Közérdekű kérdések, javaslatok. Ezt követően, a megyei közgyűlés rendkívüli ülést tart, amelynek napirendje a következő: 1. Tájé­koztató a közgyűlés két ülése közötti eseményekről, beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehaj­tásáról. 2. Beszámoló az 1992. I. félévi gazdálkodás tapasztalatairól. 3. Az 1993. évi cél- és címzett tá­mogatások igénybejelentése. 4. Gyermekrehabilitációs, intézmény alapítása. Minden érdeklődőt tisztelettel várnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom