24 óra, 1992. augusztus (3. évfolyam, 181-205. szám)

1992-08-01 / 181. szám

HÍREK LOS ANGELES. Egy ka­liforniai fürdőruhatervező cég minden eddiginél me­részebb női bikinivel ruk­kolt ki az idén. Ez pedig nem más, mint a felfújható bikini. A lényeg abban áll, hogy a fürdőruha megna­gyobbított melltartókosara felfújható, pontosabban egy mini pumpával levegő jut­tatható a melltartó lágy műanyagból készült kam­ráiba. Az új viselet a „Top Secret”, vagyis a „Szigorú­an Titkos” nevet kapta al- kotójátör. NEW YORK. Le kellett zárni péntekre virradó éj­szaka a New York-1 Ken­nedy repülőteret, mert a TWA légitársaság egyik Kaliforniába induló járata a felszállásra való készülő­dés közben kigyulladt és letért a kifutópályáról. A Lockheed TriStar típusú gép 275 utasát és 12 főnyi személyzetét azonnal kime­nekítették a lángokból: az első jelentések szerint a csodával határos módon, csak tizenöten szenvedtek könnyebb sérüléseket. LOS ANGELES. Az Egyesült Államok egyik leg­népszerűbb filmcsillagá­val, Arnold Schwarzeneg- gerrel kötött megállapodást a Columbia Picture film- vállalat. Ennek értelmében ő játssza a főszerepet az Utolsó hős című új, re­ménybeli kasszasiker-film- ben. Arról nincsenek meg­bízható értesülések, hogy az új főszerepért mennyit kap Schwarzenegger. A Ter­minator 2-ért körülbelül 15 millió dollárt fizettek neki. WASHINGTON. Mintegy 200 000 dolláros gyorssegélyt ajánlott fel egy amerikai ál­latvédő egyesület a zim­babwei kormánynak vég­veszélybe került elefántok megmentésére. A tervek szerint a Gonarezhou nem­zeti parkból a környező me­zőgazdasági területekre te­lepítenek át 400 elefántot, mert ott a vadak könnyeb­ben jutnának élelemhez és ivóvízhez. Zimbabwét az utóbbi évtizedek legsúlyo­sabb szárazsága sújtja. A park területén 5000 elefánt kóborol élelem és ivóvíz után kutatva, kétszer any- nyi, mint amennyit a park el tudna tartani. LONDON. A Rolling Sto­nes együttes vezetője, Mick Jagger és felesége Jerry Hall, texasi modell 15 évi együttélés után, immár kü- lönváltan él. A hírt meg­erősítette a feleség is egy angol lapnak adott interjú­ban. A hölgy 34 éves, és Jagger három gyermekének az édesanyja. Jagger fele­sége idegösszeomlást ka­pott, amikor meghallotta a pletykákat 48 éves férje és a 23 éves olasz modell, Carla Bruni viszonyáról, aki tagadta, hogy intim kap­csolata lenne a sztárral. MOSZKVA. A krónikussá vált pénzhiány enyhítésére az orosz központi bank megkezdte a magasabb cím­letű pénzérmék kibocsátá­sát is. A sorozat első része­ként jelent meg a százru­beles érme. E fémpénzt ha­marosan követi az egyru- beles, háromrubeles, tízru­beles, húszrubeles és ötven- rubeles érme is. Oroszor­szágban a hónap elején bo­csátották ki az ötezer ru­beles címletű bankjegyeket. ATHÉN. A kormány dön­tésére Athén utcáin pénte­ken reggel katonai teher­autók bonyolítják a tömeg­közlekedés egy részét, mi­vel a tervezett elbocsátások miatt a görög főváros álla­mi buszvezetői pénteken sem vették fel a munkát. A kormány közölte: nem en­ged a nyomásnak, és az el­bocsátásokat végrehajtja. Tovább nehezíti az athéni közlekedést, hogy pénteken sztrájkba léptek a taxisok is: a csütörtökön sztrájkoló metróvezetők viszont pén­teken felvették a munkát. 24 ÉRA« Konnányszévivől tájékoztaté Vagyonhasznosítás (Folytatás az 1. oldalról) A kormány — miként László Balázs szóvivő is­mertette — feladattervet fo­gadott el a tartósan és az ideiglenesen állami tulaj­donban lévő vagyon haszno­sításáról, értékesítéséről. Pontosan meghatározzák a tartós állami vagyon, vala­mint az állami közfeladatot ellátó, alapítványi formá­ban működő vagyon körét. Célul tűzték az Állami Va­gyonkezelő Részvénytársa­ság szervezetének, az AVÜ működési—versenyeztetési szabályainak kialakítását, s a vagyonpolitikai irányel­vek, illetve a privatizációs törvények közötti összhang. A kabinet módosította a levéltári anyagok védelmé­vel kapcsolatos rendeletet. Ennek értelmében a két ko­rábbi állampárt iratait, amelyek a tagnyilvántartá­sok kivételével állami tu­Traiktorral ütközött pén­teken délben az Egerből Putnok felé közlekedő te­hervonat. A baleset a szil­vásvárad!, kötelező megál­lást jelző közlekedési táb­lával ellátott vasúti keresz­teződésben történt, ahol Orbán László 43 éves, szil­vásvárad! lakos figyelmetle­nül a sínekre hajtott az erőgéppel. Könnyű fejsérü­lést szenvedett, kórházi el­látásban részesítették. A traktorom tartózkodott még — szabálytalanul — Molnár Roland 10 éves tanuló, aki a baleset következtében a Milesz, FIDESZ? Továbbra is feszült a hangulat a fiatal demokra­ták Andrássy út 105. szám alatti háza táján. Az «gykor MSZP tulaj­donban volt épület körül kialakult huzavona újabb történéseként, kedd óta, ki­zárólagos tulajdonosként a Fidesz tartja a 24 órás portaszolgálatot az András­sy úti házban, de a bent- lévő kft.-k dolgozói, ügyfe­lei ,részére — a törvény- szerint — biztosítja a sza­bad mozgást. Ennek ellené­re a kft.-k jogi képviselője csütörtökön felszólította a Fidesz munkatársát, hogy a birtokában lévő kulcsokat adja át neki, mert ha nem, akkor erőszakkal fognak az épületbe behatolni, s a kul­csokat tőle elvenni. Mindez egy jogi személy szájából, két tanú jelenlétében hang­zott el. lajdont képeznek — csak a művelődési miniszter en­gedélyével lehet kutatni. A kormány két jelentés tükrében is foglalkozott a munkavédelmi helyzettel. A beszámolókból kitűnt, hogy jóllehet kedvezőek a tavalyi esztendő statisztikai adatai, — a foglalkozási balesetek száma jelentősen csökkent, — vannak kedvezőtlen ten­denciák is a munkavéde­lemben. így mind gyako­ribb, hogy a fenyegető munkanélküliség miatt a vállalkozók olyan munkákat is elvállalnak, amelyekhez hiányzik az alapvető szak­értelmük. Egyre többen hajlamosak 'lemondani az alapvető biztonsági előírá­sokról is. Az Országos Mun­kavédelmi Felügyelőség helyzetét áttekintve a kabi­net elhatározta, hogy a jövő évi költségvetés tárgyalása­kor nagyobb keretet biztosít az intézménynek. helyszínen életét vesztette. Az ügyben a rendőrség folytatja a vizsgálatot. Ugyancsak súlyos karam­bol történt a kora délutáni órában Füzesabonyban. A régi 3-as úton, a Szihalmi úti vasúti átjáróban, ahol az egri gyorsvonat ütközött a fénysorompó tilos jelzését figyelmen kívül hagyó, orosz állampolgár által ve­zetett személygépkocsival. Itt egy személy a helyszí­nen életét vesztette, a gép­kocsiban utazó másik sze­mélyt pedig súlyos, életve­szélyes sérüléssel az egri kórházba szállították. Nováky Balázs vezérőr­nagy, a Határőrség országos parancsnoka az alábbiak közlésére kérte a Magyar Távirati Irodát: Zubek Já­nos alezredes, a Határőrség szóvivője, ellen lefolytatott fegyelmi vizsgálat 1992. jú­lius 6-án megrovás fegyelmi büntetéssel zárult. A vizsgá­lat megállapította, hogy az országos parancsnok több­szöri figyelmeztetése elle­A BEFÉSZ eddigi infor­mációi szerint a költségve­tési szerveknek (önkor­mányzatok, • minisztériu­mok, határőrség) 1,6—2,1 milliárd forintja fagyott be a fizetésképtelenné vált Ybl Bankban. Ennek meg­mentéséről most folynak a .tárgyalások a betétesekkel és a Pénzügyminisztérium­lön az örmény külügyminiszter Raffi K. Hovannisian ör­mény külügyminiszter au­gusztus 2—4. között hivata­los látogatást tesz Magyar- országon. Személyében tör­ténelmi kapcsolataink során először köszönthetünk kül­ügyminisztert a független Örményországból. Raffi K. Hovannisian augusztus 3- án találkozik Jeszenszky Géza 'külügyminiszterrel, áttekintik a kölcsönös ér­deklődésre számottartó kér­déseket, és aláírják a két ország külügyminisztériu­mai közötti együttműködési jegyzőkönyvet. Az örmény külügyminisztert fogadja Szabad György, az Ország- gyűlés elnöke és Wolfart János, a Miniszterelnökség Nemzeti és Etnikai Kisebb­ségi Hivatalának elnöke. Eltűnt iratok Mint arrótl csütörtöki szá­munkban hírt adtunk, Ta­tabányán, július 23-án, csü­törtökön délután 13—14 óra között a Killián körtérnél feltörtek egy zöld Polski Fiatót. A tolvajok számos személyes holmi mellett el­tulajdonítottak egy bőrtás­kát is — különös ismertető­jele, hogyr a kisebbik füle leszakadt — benne hivata­los iratokkal, biztosítási pia- pírokkal, bélyegzővel és Murdok Anna névre szóló névjegykártyákkal. Sajnos, azóta még semmi hírt nem kaptunk a mások számára használhatatlan, ám a ká­rosultnak nagyon fontos iratokról. Kérjük, hogy aki a fent említett tárgyakról tud va­lamit, petán valahol talál­kozott velük, szerkesztősé­günkben jelentkezzen! nére Zúbek János olyan üz­leti kapcsolatokat tartott fenn, amelyek nem egyeztet­hetők össze beosztásával, és vezetői tevékenységével. Zubek János a büntetést tu­domásul vette és egyúttal kérte szolgálati viszonya megszüntetését és nyugállo­mányba helyezését, ame­lyet az országos parancsnok elfogadott. mai. A befagyott betétösz- szeg 2,8 milliárd körüli, eb­ből csaknem 1,9 milliárd a százmillión felüli betétesek és váltótulajdonosok köve­telése. A bankközi forgalom során az Ybl Bankba került és befagyott összeg viszont elérheti a félmilliárdot is. A bankok követelése össze­sen 2,7—3,5 milliárd lehet. Vonatütközések Hevesben „Befagyott" milliárdok Zubek fegyelmije Délen nem csak a halál arat... Viszonylag nyugodt éj­szaka után péntek reggel súlyos harcok robbantak ki Szarajevóban és Bosznia- Hercegovina más válság- övezeteiben — közölte a zágrábi rádió. A szerb erők mindenekelőtt Szarajevó központját, repülőtér mel­letti negyedét és délnyuga­ti elővárosait vették tűz alá. A városban erős robbaná- sök hallatszottak. A jugoszláv szövetségi hadsereg csütörtök este cá­folta, hogy bármiféle meg­állapodást aláírt volna a horvát haderővel, a szövet­séges erők Dubrovnik kör­zetéből való kivonásáról — jelentette a Tanjug. Jugoszláviának nem kell éhezéstől, élelmiszerhiány­tól tartania — közölte csü­törtökön Koviljko L övre vajdasági kormányfő, aki­nek kabinetjét a nap folya­mán szavazta meg a tör­vényhozás. Az újvidéki par­lamentben mondott beszé­dében hangsúlyozta, hogy Kisjugoszláviában több mint 2,3 millió tonna búzát tákarítotíak be idén, mi­közben az ország éves szük­séglete 1,7 millió tonna kö­rüli. Lovre szerint idén csaknem tízmillió tonnát — kukorica, cukorrépa, napra­forgó. szója és más gabona- kultúrák termését — taka­rítanak még be a számítá­sok szerint. — A Jugoszlávia ellen fo­ganatosított ENSZ-szankci- ók két hónapjának tapasz­talatait összegezve elmond­ható, hogy az állampolgá­rok életszínvonala az elmúlt évtizedek legmélyebb szint­jére zuhant vissza — kö­zölte ugyanakkor Beriszlav Szefer, a belgrádi szociális ügyek egyik felelőse. A szankciók árát az utca embere fizeti meg. Az al­kalmazottak 95 százaléka többé már nem képes meg­élni fizetéséből, a kórházak gyógyszereilátási gondok­kal küszködnék, a nagyvá­rosokban szükségkonyhák nyílnak, hogy az emberek legalább egy tányér leves­hez jussanak. Egyelőre nem lehet tudni, milyen ütem­ben romlanak tovább az ál­lapotok, és süllyed még mé­lyebbre az életszínvonal. Közgazdászok szerint az embargó szeptemberi foly­tatódása esetén bizonyosra vehető a gazdasági kataszt­rófa a Kisjugoszláviában. Többek között a bérek, a nyugdíjak és a havi fizeté­sek folyósítása is gondot okozhat. Jogot a magyar önigazgatáshoz! Az autonómia fogalma alatt mi az önigazgatás jogának gyakorlását értjük, nem pedig azt, amit egyesek kellő jóindulat híjáin elszakadási törekvés­nek minősítenek — fejti ki a pozsonyi Smenában pénteken megjelent cikkében Bogár Béla, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom elnöke. Az önigazgatási jog gyakorlásának a Magyar Ke­reszténydemokrata Mozgalom értelmezésében sem­milyen negatív kihatásai nem lehetnek az érintett vegyes lakosú területeken élő szlovákok életére. Az önigazgatásnak a nemzetiségek által indítványozott formája a kisebbségek kultúrájának és oktatásának megőrzését illetve fejlesztését célozza, nemkülönben az azonosságtudat és az anyanyelv megőrzésének módozatait. „Egyúttal a regionális önigazgatást is szorgalmazzuk, ami végeredményben a szlovák kor­mányprogramban is benne foglaltatik.” Bugár Béla írásában idézi a szlovák kormány- program vonatkozó részét: „A régiónak az emberek javát szolgálva joga kell legyen a szabad önigazga­táshoz.” A szlovákiai magyar kereszténydemokraták elnökének írása kitér a félremagyarázások megté­vesztő voltára, valamint arra, hogy a területi önigaz­gatást nem lehet kikiáltani. Gyere kincsem, csillagocskám! (Folytatás az 1. oldalról) Ezen a napon világszerte a szoptatás fontosságára hív­ják fel a figyelmet a szak­emberek. Ma van az anya­tej világnapja. Újból felfe­deztük ezt a semmivel nem pótolható ősi erőforrást, a boldog biztonságérzetet és egyúttal egyedi táplálékot nyújtó szoptatást. Azt az egyszerű, higiénikus, mégis a legeslegjobb, legszentebb módszert, amellyel a lélek­ről, a testről egyszerre gon­doskodhatunk. Megyénkben már évek óta nyomják a riasztócsen­gőt, azok, akiknek szemük van rá, hogy a bajt észre­vegyék. Egyre kevesebb anya szoptatja csecsemőjét, amikor néhány nap után távozik a kórházból. Pedig ott még szinte mindenkinek volt elegendő teje, készteté­se az anyatejes táplálásra. Az első napokban otthon is megkapja természetes já­randóságát az újszülött. A védőnő, a gyermekorvos el­ső látogatásakor még min­dent rendben talál. Aztán szinte varázsütésre apad el a forrás, minden látható in- d</k nélkül. Az Állami Népegészség­ügyi és Tisztiorvosi Szolgá­lat megyei intézetének székházában Tatabányán csütörtökön ankétra, kerek- asztal-beszélgetésre hívták azok képviselőit, akik leg­többet tehetnek az anyatej­jel való táplálás népszerű­sítéséért. Védőnők, csecse- mős nővérek, szülész- és gyermekgyógyász orvosok, gyakorló anyukák fogadták el a meghívást. Dr. Grosschmidt Sándor, me­gyei tiszti főorvos az okokat kereste, hol siklik mellék- vágányra az ügy. A maga posztján mindenki megtesz mindent azért, hogy a cse­csemők élhessenek termé­szet adta jogukkal. Valahol mégis hiba csúszik a dolog­ba. Talán mégsem elegen­dő, amjfcjkpzös erővel te­szünk, natásosabb propa­gandára sok-sok lelki, fizi­kai segítségre lenne szük­ségük a fiatal anyáknak. Tavaly az állam 420 millió forintot fordított tápszerre. Ennek a pénznek egy részé­vel a felvilágosítást, az in­formáció kiterjesztését kel­lene támogatni. A tápszer- gyártók agresszív reklámjai célba érnek ... A beszélgetésen jelenlévő szaktekintélyek az eszter­gomi, a tatabányai, tatai kórház orvosai, a vezető védőnő és minden részt­vevő egyetértett azzal a gondolattal, hogy az úgyne­vezett bababarát kórház, a személyes kontaktus változ­tathat a helyzeten. Norvé­giában a csecsemők 90 szá­zalékát szoptatja az édes­anyja hathetes korán túl. Nálunk alig a fele részesül ebben az áldásban. Ott a közvéleményt változtatták meg módszeresen. Miért ne lehetne a mi pátriánkban is elérni ugyanezt. Először is vissza kell ad­ni az anyák önbizalmát. A megfelelő környezetben, nyugalomban, támogató szeretetben nagyon kevés kivételtől eltekintve min­denki tud szoptatni. Fontos, hogy azonnal segítséget kaphasson az elkeseredett ifjú mama, ha úgy érzi, ke­vés a teje. Legyen aki el­mondja neki, másnak is voltak, vannak nehéz nap­jai, néha kevesebb, máskor több a tej. A szoptatás nem íogvasztja,, hanem gya­rapítja az anyatej mennyi­ségét. Nem tápszer, jó példák kellenek. Társak, akik jó • tanáccsal segítik át a rászo­rulót a buktatókon. Magyar Emőke Kárpótlásul részvényeket... Az Inter-Európa Bank belföldi pozícióját, hosz- szú távon erősíteni fogja, hogy a kárpótlási jegyeket hamarosan a bank részvényeire lehet cserélni. Az olasz tulajdonosok egyelőre nem nyilvánították ki véleményüket, de a kárpótlási jegy — bankrészvény­csere nem változtatja meg pozícióikat a bankon be­lül — nyilatkozta Felkai András, az Inter-Európa Bánik Rt. vezérigazgatója. , A vezérigazgátó elmondta, hogy az Állami Va­gyonügynökség részesedése jelenleg a bank alaptő­kéjéből több mint 6 százalék, összesen 184 millió forint, melyet a vagyonügynökség vállalati átalaku­lás útján szerzett. Ezt a tulajdoni hányadot több lépcsőben kínálja fel az ÄVU kárpótlási jegyek el­lenében. Felkai András hangsúlyozta, hogy az Inter-Eu- rópa Bank részvényeinek ára a hír ismertté válása előtt igen magas volt, mintegy 140 százalékos árfo­lyamon jegyezték a pénzintézet értékpapírjait. 1992^-augusztus 1., szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom