24 óra, 1992. augusztus (3. évfolyam, 181-205. szám)

1992-08-01 / 181. szám

1992. augusztus 1., szombat Ara: 9.60 forint III. évfolyam. 181. szám Mai t BS&nünki biti Piackép — Kisbérről 3. oldal Megroppan vagy feléled a TKTV? 4. oldal Búcsú volt Kethelyen -.. 6. oldal Mitsubishi Darnyinak 15. oldal Egerszegi triplázott Egerszegi Krisztina harma­dik számát, a 200 méteres hátúszást új olimpiai csúcs­csal nyerte és olimpiai baj­nok lett Darnyi duplázott Darnyi Tamás második aranyérmét nyerte a barce­lonai olimpián, ezúttal 200 vegyesen nem tudta legyőz­ni senki, s olimpiai bajnok lett „Magyar szám” volt tegnap este a barcelonai uszodá­ban, hiszen a dobogó 3. he­lyére Czene Attila állhatott a 200 méteres vegyes úszás­ban Kormányszóvivői tájékoztató Új bérrendszer — fokozatosan A közalkalmazottak jog­állását szabályozó törvény­ben meghatározott maga­sabb jövedelmet biztosító bérezési—előmeneteli rend­szer teljes körű bevezetése jövőre nem, s az előzetes prognózisok szerint 1994- ben sem várható. Az igazi emelés csak azt követően léphet életbe, tekintettel az állam költségvetési hely­zetére. Ennek tudatában fogadta el egyébként az Or­szággyűlés is a. törvényt, s határozta meg az új bér­rendszer fokozatos beveze­tését — közölte Naszvady György pénzügyminisztéri­umi helyettes államtitkár a pénteki szóvivői tájékozta­tón. reagálva a költségveté­si Intézmények Érdekegyez­tető Tanácsa munkavállalói oldalát alkotó szervezetek kormányfőhöz intézett leve­lére. (Folytatás a 2. oldalon) Mint a legsötétebb Harlem... Rémálom a Rét utcában Vannak emberek, akik ha bármibe belefognak, minden sikerül nekik. Jóformán elég a puszta jelenlétük, s a kör­nyezetükben minden felvirágzik. Egyesek szerint éz nem több szimpla szerencsénél, mások esküsznek rá, hogy erre születni kell. Nincs ez másképp a másik végletnél sem. Az ő esetük­ben a „peches” jelző még kegyes szépítése a valóságnak. Nekik nem érdemes küzdeni a sors ellen, mert olyan ez, mint a hínár: minél jobban kapálódzik az ember, annál mélyebbre süllyed. Reneszánsz — eltáncolva Minta a történelemből Nos, ez utóbbiak táborá­ba tartozik K. I. úr is. Bu­dapesten dolgozott, a fize­tését rendszeresen hazaad­ta abban a hiszemben, hogy hites felesége arra költi a* pénzt, ami a legfontosabb. K. úr megbízott az asszony­kában. Ez volt ebben az ügyben az első, s egyben legnagyobb tévedése. Néhány hónap múlva ugyanis becsapott a menny­kő: megérkezett a felszólí­tás, hogy az elmaradt lak­bér miatt sürgősen ki kell költözniük a lakásból. A feleségben ekkor valószínű­leg felébredt a lelki ismeret, mert hirtelen eszébe jutott nagybeteg édesanyja, akit ápolnia kell. összepakolt te­hát, s K. úr nemsokára már csak a hátát látta. Július 20-án, annak rend- je-módja szerint megérkez­tek a kilakoltatok, három rendőrrel. Elkezdődött a költözködés a Tatabánya- felsőn ki jelölt lakásba. Ami­kor lepakoltak, a nagy ese­ményre azonnal összegyűlt az utca apraja-nagyja. K. úrnak csak akkor lett gya­nús a dolog, amikor észre­vette, hogy szőnyege, kézi- szerszámai valószínűleg új gazdára leltek, mert hiába kereste őket. No persze, egy rossz szava sem lehetett, hiszen új szomszédja jó­indulatúan figyelmeztette, hogy amennyiben ez lehet­séges, éjszakára ne hagyja üresen a lakást. (Folytatás a 3. oldalon) A szolnoki Reneszánsz Táncklub már nemzetközi hírnévre tett szert. Immár hete­dik alkalommal rendezték meg táborukat, amelynek ezúttal Tata városa adott otthont. A középiskolás fiatalokból álló együttes jú­lius 22-től nem csak a táncokat gyakorolta, amellyel majd a sevillai világkiállításon szeretnének bemutatkozni, hanem amolyan történelmi életmód- és magatartásműhelyt varázsoltak maguknak az Európát átformá­ló korszellem jegyében. Búcsúestjüket pénteken tartották a gyö­nyörű környezetű Pálma Szálloda teraszán néhány tucat vendég és érdeklődő előtt. Lengyel BoLdizsárné, az együttes vezetője elmondta, hogy másodszor táboroznak már Tatán, s ezúttal minden külső támogatás nélkül. Saját zsebből fizették minden költ­ségüket. A küllemében, kellemében, szellemében, erkölcsiségében is elgondolkodtató, a mai embernek önmaga méltóságához nem ke­veset üzenő csodálatos este még sokáig emlékezetes marad. A koreográfia, amelyet Arbeau és Caroso mesterek művei alapján készült, Aranyos Ágota és a brüsszeli ven­dég, Lou Tlagel adaptációját dicséri, a ze­nét a Kecskeméti Renaissance Consort szol­gáltatta a korhű zeneiség igényével. — csató — Káli vigasságok Káli vígasságok néven há­romnapos rendezvénysorozat kezdődött pénteken a Káli­medence egyik legszebb fekvésű településén Szent- békkállán. Már az első nap megnyílt a környéken alko­tó festőművészek, kerámi- kusok, fotóművészek kiállí­tása. kirakodtak a népi iparművészek és megkezdő­dött a borverseny. Számos ne­ves közéleti személyiséget is várnak. Torlódás a határon Ismét sok ezer török ál­lampolgár utazik haza Ma­gyarországon keresztül, ugyanis a legnagyobb né­met tartományban, Bajor­országban csak most kezdő­dött meg az iskolai szünidő. Pénteken délben Röszkénél és Tompánál 4—4 órát kel­lett várni a kilépő, 1—1 órát pedig a belépő autó­soknak, s szombatra még ennél is nagyobb torlódás várható. Korszakváltás Talán többet ér egy puszta hírnél: új korszak küszöbére érkeztünk a lapkészítésben. Megkezdtük egy elektronikus szerkesztőségi rendszer kialakítását __ s néhány hónap múlva már nem csak írjuk, de m agunk is készítjük a lapot, computerek segítségé­vel. Ez a tény természetesen nem csupán az újság­írók, szerkesztők munkáját érinti, alakítja át gyö­keresén. Áttételesen az olvasó érdekelt mindebben, hiszen áttekinthetőbb, szebb, korszerűbb lapot ol­vashat. Az átalakulás folyamatát majd részletesebben is bemutatjuk, — ezúttal csak annyit: mai lapunk 5. és 7. oldalát már a szerkesztőségben magunk készí­tettük — reméljük: szebbnek, érdekesebbnek átte­kinthetőbbnek találja majd az olvasó. A jövőben az­tán több alkalommal találkozhatnak majd ilyen új módon szerkesztett oldallal lapunkban — 1992 őszé­re pedig egész lapu/ik formája átalakul. Igazi korszakváltás küszöbéhez érkeztünk el, Kedves Olvasók. Lépjünk majd át együtt az új kor­szakba! Vigyázat, hamisak! 19,5 millió forint értékű hamis video- és hangkazet­tát foglalt le a fogyasztó- védelmi Főfelügyelőség or­szágos ellenőrző akciója so­rán. Amerikai felmérés sze­rint Magyarország nemzet­közi összehasonlításban messze kimagaslik az elő­állított hamis video- és hangkazetták számát te­kintve. Míg európai átlag­ban 20—30 százalék a for­galmazott kazetták között a kalózkiadás, addig nálunk 50 százalék fölötti. A vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a hamis kazetták forgalmazása az ország legkisebb települése­it is elérte. A hangkazetták tekintetéiben például So­mogy megye bizonyult a legfertőzöttebbnek, messze megelőzve Budapestet is. A hamis kazetták nem fel­tétlenül .rossz minősé gfűek, s mivel olcsóbbak mint az eredetiek, a fogyasztók tu­lajdonképpen ellenérde­keltek az illegális kereske­delem felszámolásában. A jelenség terjedésének elsősorban a hamisítók fel­derítése szabhatna határt — mondta az ORFK tájé­koztatón jelen lévő képvi­selője. Ennek azonban bi­zonyos jogszabályi akadá­lyai is vannak. Számos or­szágban például a szerzőt jogvédelem büntetőjogi ka­tegória, nálunk viszont nem. A hamis kazetták for­galmazása szabálysértésnek minősül, s a legmagasabb kiszabható bírság mindössze tízezer forint. Gyere kincsem, csillagocskám! Ma van az anyatej világnapja A baba sír. Keservesen, ahogy csak a pici csecsemők tudnak sírni. Édesanyja magához öleli, kedves szóval be- cczgeti. Gyere kincsem, csillagocskám! Leül vele a karos­székbe, és megszoptatja. A kicsi boldogan simul a meg­nyugtató ölelésbe, parányi kezecskéjével ösztönösen masszí­rozza, dögönyözi a számára legnagyobb öröm forrását, édesanyja mellét. Csodás, megnyugtató, minden bajra gyógyírt nyújtó élmény, a jól ismert szívdobogás, a meleg szeretet, az édes anyatej... (Folytatás a 2. oldalon) MSZP-táborban... Csehák Judit sok kislánya örvendetes tény, hogy mind többször adhatunk hírt a már országos hírűvé vált pilismarót! gyerektáborról. A munkanélküliekre és a nagycsaládosokra odafigyelő politi­kusaink szívesen keresik föl az Ifjúsági Természetvédő Egyesület és a Munkanélküliek Esztergomi Egyesülete által szervezett sátortábort, ahol pénteken még 56 kunszentmik- lósi fiatal és 6 felnőtt talált kikapcsolódásra. A sátorváros egyébként az idén hét turnust fogad; no és persze a folya­matosan érkező vendégeket. Mint például most pénteken Csehák Judit, Jánosi György, Schiffer János MSZP-képvi- selőket, és Gellért Kiss Gábor MSZP-ügyvivőt. A gyerekek­nek ajándékot is hozó vendégek a délelőtt folyamán szem­mel láthatóan maguk is önfeledt sátorlakóvá és patak­kutatóvá váltak a Pilis gyönyörű rengetegében. A gyerekek bizalommal fogadták látogatóikat, akiket néhány mondat erejéig, lapunk nevében sikerült szóra bírnunk. A látoga­tásról készült képes riportot keddi számunkban olvashat­ják. — mi — Öröm lapzártakor Hajtós Bertalan ezüstérmes

Next

/
Oldalképek
Tartalom