24 óra, 1992. július (3. évfolyam, 154-180. szám)

1992-07-01 / 154. szám

HÍREK Dakar. — Az Afrikai Egységszervezet .(AESZ) hétfőn Dakarbaln megnyílt 28. csúcstalálkozóján Abdou Dioufot, Szenegál államfő­jét választották meg a szervezet új elnökévé. A nyugat-afrikai ország ve­zetője Ibrahim Babangidá- tól, Nigéria elnökétől veszi át az AESZ elnöki tisztét. Az Afrikai Egységszerve­zet találkozójának meg­nyitóján a résztvevők egy­perces néma felállással adóztak a meggyilkolt al­gériai vezető, Mohamed Budiaf emlékének. Nelson Mandela, az Afrikai Nem­zeti Kongresszus (ANC) el­nöke, aki szintén részt vesz a csúcstalálkozón, hétfőn külön megbeszélést folytatott Butrosz Gáli ENSZ-főtitkárral. Az AP hírügynökség keddi jelen­tése szerint Mandela a megbeszélést követően az újságíróknak kijelentette: a világszervezet főtitkára új reményeket ébresztett a dél-afrikai konfliktus tár­gyalásos megoldásával kap­csolatban. Butrosz Gáli egyébként a hétvégén tár­gyalt a pretoriai kormány külügyminiszterével is. Manila. — Letette ked­den Manilában a hivatali esküt Fidel Ramos, a Fü- löp-szigeték új elnöke. Elődje, Corazon Aquino asz- szony Ferdinand Marcos diktatúrájának megdönté­se, 1986 óta állt az ország élén. Fidel Ramos a május 11-ikén tartott elnökválasz­tásokon aratott győzelmet hat elnökjelölt előtt. 1928- ban született és az Egyesült Államokban szerzett kato­nai képesítést. Corazon Aquino elnöksége alatt a Fülöp-szigeteki hadsereg ve­zérkari főnöke volt, majd a nemzetvédelmi miniszter tisztét töltötte be. Az új elnök 1986-ban vezető sze­repet játszott Ferdinand Marcos diktatúrájának megdöntésében. A nemzet- védelmi minisztérium élién hat szélsőjobboldali ál­lamcsíny-kísérlet leveré­sében szerzett kiemelkedő érdemeket. Moszkva. — Az ukrán parlament kedden elismer­te a Krím-félsziget autonó­miáját. A példamutató dön­tés kimondja: a Krími Köztársaság Ukrajna elvá­laszthatatlan, ám autonóm része. A kijevi döntés vá­lasz arra a moszkvai lé­pésre, amely nemrégiben érvénytelenítette a szovjet Legfelsőbb Tanács 1954-es, a Krímről szóló határoza­tát. Ebben az akkori szov­jet vezetés Oroszországtól Ukrajnához csatolta a te­rületet. Az ukrajnai és krí­mi jogkörök elosztását rög­zítő törvény egyebek kö­zött kimondja: a félsziget területe csak az ukrán és a krími parlament hozzájá­rulásával változtatható meg, adható át más államnak. A Krími Köztársaság jogi stá­tusát Ukrajna szavatolja. A Krím alkotmánya és törvé­nyei nem állhatnak ellen­tétben az ukrán alaptörvény tartalmával. A Krími Köz­társaság valamennyi ál­lampolgára Ukrajna állam­polgára is. I skótok királynője Jövőre lesz Margit, a skótok Magyarországon szü­letett és nevelkedett szent királynéja halálának 900. évfordulója, de a brit or­szágrész már készülődik a nevezetes eseményre. Kiál­lításokat és vallási rendez­vényeket terveznek, s Mar­git halálának évfordulóján, november 16-án minden az­nap született leánygyermek kis, százszorszép alakú ék­szert kap ajándékba. A százszorszép angolul „Dai­sy”, s ez egyszersmind a Margit név egyik becene­ve.) 24+RA1 Európa Tanács Parlamenti Kijzgyiilése Gyorsan nem szabad Antall József beszédét követően a küldöttek meg­vitatták az Európa Tanács kibővítéséről szóló jelen­tést. A téma jelentőségére váló tekintettel és a hosz- szabb távra szóló megoldás érdekében határozatot most nem hoztak. A vitában fel­szólalók egyetértettek ab­ban, hogy nem szabad a tagság gyors kiterjesztését Üjból és hangsúlyozottan aláhúzom, hogy semmilyen körülmények között nem kerülhet veszélybe sem a már megállapított, sem a jövőben megállapításra ke­rülő nyugdíjak kifizetése. A nyugdíjrendszer nem omol­hat össze — erősítette meg a Magyar Hírlap hétfői számában megjelent nyilat­kozatát kedden az MTI ér­deklődésére Botos József, az Országos Társadalombizto­sítási Főigazgatóság vezető­je. Mint Botos József rámu­tatott: a nyugdíjakat a tár­óéinak tekinteni. Megerősí­tették, hogy minden jelent­kezőnek teljesítenie kell a felvétel előzetes feltételeit: az alapvető emberi jogok •betartását, a szabad válasz­tások kiírását és a demok­ratikus parlamenti rendszer kiépítését. Ugyancsak lé­nyeges, hogy az Európa Ta­nács tagországainak folya­matosan eleget kell tenni­sadalombiztosítás még ak­kor is folyósítani fogja, ha egyáltalán nem lesz bevéte­le. Ebben az esetben termé­szetesen más forrásból kell a járulékfizetést megoldani. Akár költségvetési garanci­ával, akár a TB-vagyonhoz juttatásával, akár a kintlé­vőségek behajtásával, de mindenképpen biztosított lesz a nyugdíjak kifizetése. A társadalombiztosítás gaz­dálkodási nehézségeiből az állampolgár tehát semmit nem érezhet meg — hang­súlyozta az OTF főigazga­tója. ük az említett kritériumok­nak. Többen hangsúlyozták — egyetértve a jelentésben foglaltakkal —, hogy a tagsági kör bővítését foko­zatosan kell elérni. Ennek kapcsán felvetődött, hogy ki kell dolgozni a végleges tagsággal még nem rendel­kező országok Európa Ta­nácshoz történő kapcsolódá­si mechanizmusát. Újra itthon Négynapos látogatása be­fejeztével kedden hazaér­kezett Albániából a magyar Országgyűlés négyfős kül­döttsége. A Dörnbach Ala­jos parlamenti alelnök ve­zette delegációt fogadta Sá­li Berisa köztársasági el­nök, Aleksander Meksi mi­niszterelnök, Alfred Serre- qi külügyminiszter, és ta­lálkoztak a három parla­menti pártfrakció — a de­mokraták, a szocialisták és a szociáldemokraták — kép­viselőivel. BT-dóntés Az ENSZ Biztonsági Ta­nácsa hétfőn döntést ho­zott katonai alakulatok azonnali Szarajevóba kül­déséről. Az egyhangú ha­tározat értelmében Horvát­országból irányítanak át egy kanadai zászlóaljat a szarajevói repülőtér ellen­őrzésére. Daruváron a ka­nadai egység szóvivője kö­zölte, hogy már kedd este elindulnak a boszniai fő­városba. Göncz és Jaber Az izraeli választások után megnyílt a lehetőség Közel-Keleten az igazságos rendezéshez. Közös érdek, hogy a helyzet megoldód­jon és a térségben nincs alternatívája a békés egy­más mellett élésnek” — mondotta Göncz Árpád azon a találkozón, ame­lyen fogadta Kamel Abu Jaber jondán külügymi­nisztert. A közel-keleti politikus történelmi pillanatnak mi­nősítette a jelenlegi hely­zetet, amely alkalmas a megbékülésre és jelezte, hogy országa mindent el­követ, hogy az ENSZ 242-es és 338-as határozatainak szellemében megszülessen az igazságos béke. Népesedő frakció? A Magyar Szocialista Párt országos elnöksége és parlamenti frakciója ked­den fogadást adott az Eu­rópa Tanács Parlamenti Közgyűlésének Szocialista Csoportja számára. Az ese­ményen részt vett Miguel Angel Martinez, a Parla­menti Közgyűlés elnöke. Mint Ismeretes, az Eu­rópa Tanácsban több mint száz képviselővel a nyu­gat-európai szociáldemok­rata és szocialista pántok alkotják a legnépesebb frakciót. Ide tartozik a közgyűlés elnöke, a spa­nyol szocialista Miguel An­gel Martinez is. A magyar szocialistákat Kovács László és Tabajdi Csaba képviseli a testületben. A magyar szocialisták felvétele az MSZP tevékenységének el­ismerésért jelentette. For­mailag ugyanis csak a Szo­cialista Internacionálé pártjainak képviselői vál­hatnak az európai tanácsi szocialista frakció tagjaivá. Szerdától Ismét Termel a Deko Csaknem egy hétig tartó kényszerpihenő után, július 1-jén, szerdán reggel 6 óra­kor ismét megindult a gőz­ellátás, s ezzel megkezdőd­hetett a termelés a Debre­ceni Tartósítóipari Kombi­nát (Deko) Rt.-ben. Egy héttel korábban a Titász Rt. debreceni hőerőműve a Deko behajthatatlannak ítélt tartozásai miatt állí­totta le a hőszolgáltatást, s emiatt a feldolgozási kam­pány közepén kényszersza­badságra kellett küldeni a konzervgyár több száz dol­gozóját. Nem omolhat össze Parlamenti szünet — megérdemelt pihenő? Nyári szabadságra ment a tisztelt Ház. A tör­vényhozók vakációja augusztus utolsó hetéig tart, s augusztus 31-én plenáris tanácskozással kezdődik az őszi ülésszak. Milyen a képviselők első félévi mérlege? Tény, hogy roppant erőfeszítéseket tettek a rendszerváltás, a piacgazdaság jogi kereteinek teljesebbé tételéért: 31 új törvény, 24 törvénymódosítás, 47 elvi állásfog­lalás, irányelv, határozat — így fest a számok nyel­vén a parlament idei teljesítménye. A kodifikáció olyan fontos állomásain jutottak túl a honatyák, mint a szövetkezetekről, a Munka Törvénykönyvé­ről, a köztisztviselők jogállásáról, vagy a munkavál­lalói résztulajdonosi programról szóló törvény meg­alkotása. Megfelelt ez az előzetes várakozásoknak? A ter­vezettnél jóval kevesebb jogszabályt sikerült tető alá hozni, tovább nőtt a kodifikációs restancia. Nemcsak a joggal hiányolt médiatörvény, hanem száznál több más fontos gazdasági, szociálpolitikai ás egyéb jog­szabály szerepel az „adósságlistán”. Elég, ha csak a földtörvényre, az agrárpiaci rendtartásra vagy mondjuk a lakástörvényre utalunk. Többet kellett volna üléseznie a Háznak? Nem, inkább az idővel kellett volna jobban gazdálkodnia. Az első félév nagy szépséghibája volt, hogy rengeteg időt pazarolt terméketlen vitákra, napi politikai mér­kőzésekre. Sok olyan téma fogyasztotta az időt és az energiát, ami fontosságban messze elmarad a „par­koló” törvényjavaslatoktól. Rontotta az összképet a gyakran indulatos, személyeskedő hangnem, a vita­kultúra hiányosságait tükröző tárgyalási stílus is. Hogyan tovább a vakáció után? A nyári szünet jó lehetőség a képviselőknek, hogy idegileg is kipi­henjék fáradalmaikat. Az őszi ülésszakot tehát nyu- godtabb, jobb légkörben kezdhetik. S talán kölcsö- ' nősen azzal a tudattal folytatják a .törvénykezést, hogy nem a konfliktusok, hanem a konszenzusok fémjelzik egy-egy ülésszak eredményességét. (bajnok) Ferenczy Europress Rendezni végre közös dolgainkat (Folytatás az 1. oldalról) mellett élésnek, egy új test­véri közösségnek, melynek talán legfőbb szorgalmazója az az erdélyi polihisztor, Orbán Balázs volt, akinek szellemiségét ez a tábor is megpróbálja felidézni. Ezt követően dr. Réty Miklós József Attila közis­mert verssorát idézte, mi­szerint: „Rendezni végre közös dolgainkat / Ez a mi munkánk, s nem is kevés!" Kérte a magyar, a szlovák, a román, a szerb, a német és a horvát gyerekeket, hág tárják ki szívüket, s töltsék azt fel egymás irán­ti szeretette! úgy, hogy sen­ki se járjon lehajtott fejjel, s nyugodtan vallják meg nemzeti hovatartozásukat. Mutassák meg, hogy tudnak egyetértésben kikapcsolód­ni, szórakozni, pihenni, s a most megszerzendő élmé­nyeket felnőttként se fe­lejtsék el, hogy igazi HÍD- akká válva segíthessék majd az országaink közötti jó kapcsolatok alakulását évek, évtizedek múlva is. Ügy legyen! Palásti Ünnepség az egészségügyiek tiszteletére CSAK két NAPIG!!! TATABÁNYÁN l.o. NYÁRI HOLLAND KILÓSRUHA-VÁSÁR A bálát Ön bontja!!! 40—70%-os engedmény KÖNYVVÁSÁR!!! A KÖZMŰVELŐDÉS HÁZÁBAN július 2-án, 3-án (csütörtök, péntek) 9------25916 R OTÁCIÓS KAPA FŰNYÍRÓ GÉP ÉS PERMETEZŐ GÉP VÁSÁR a ROTÁCIÓ KFT-nél Díjtalan üzembe helyezés üzemeltetési szaktanácsadás garanciaszerviz Alkatrész Szaküzlet Tata, Vértes u. 8. Telefon: 34/83-108 Kisgépszerviz Vértesszöiős, Valusek út 1/A Telefon: 34/30-829 _ (nagyobb rendezvényeket megelőző-követő) nagyta­karítása, a piactér napi kétszeri (nyitás előtt és után.) takarítása, az eszter- gom-kertvárosi hulladék- lerakóhely üzemeltetése, re- kultivélása és bővítése, az autóparkolók takarításart|té- len az utak síkosságmente­sítése a jövőben a Rum- pold-cég feladata. Esztergom új köztisztasá­gi rendszerének módszere a kidolgozott eljárás folya­matos fejlesztése. 1993. ja­nuár 1-jével1 kell1 elérni az Ausztria Systemmül-mód- szert. Természetesen a kedden megkötött szerző­désben, a város biztosította a köztisztasági munka ga­ranciáit és rögzítették a munka ellentételezését is. — csolnoki — A Szabó József Geológiai Műszaki Szakközépiskola pályázatot hirdet Quattro, FoxBase kezelésében és programozásában jártas szakemberek jelentkezését várja számítástechnika-tanári állás betöltésére. Az állás betöltéséhez főiskolai vagy egyetemi végzettség szükséges. Nyelvvizsga megléte előnyt jelent. Szakmai önéletrajzot — lavélcimmal ét talelonazámmal — július 25-lg az iskola tímára, 3093 Tatabánya 111., Széchenyi út 20. kérünk. (Folytatás az 1. oldalról) tályvezető. Dr. Szamos György orvosigazgató és a kórház vezetőcége munká­juk elismeréséül dicséretben részesítette Berecz Sándor- né asszisztenst, Tóviziné Túri Magdolna szakápolót, Homor Györgyné osztályve­zető asszisztenst, Karap Já­nosáé asszisztenst, Busa Istvánné szakápolót, Varga Katalin szakápolót, Farkas Lászlóné takarítónőt, Ka­lász Csilla vezető asszisz­tenst, Horváth Istvánné asszisztensi, JV1 ohaupt Hst- vánné asszisztenst, Szabó Andrásné portást, Tóth Já­nos energetikust, Bundschu Antalné élelmezésvezető-he­lyettest, dr. Eigner György szakorvost, Szalai Imréné asszisztenst. 35 éves törzs- gárdatagságáért jutalomban részesült dr. Gárdái Kál­mán, 30 évért Benkő János- né és Lengyel József né, 25 évért dr. Németh Agnes, Horváth Ferencné, dr. Bau- davári József, Mécs István­né, Hartmann Mártonné, dr. Zimonyi Gabriella, Borbély Lajosné, Csicsainé Polt Irén, Cserfői Imréné, Bauer Irén, dr. Kovács Ernő, Pet- rekin Józsefné, Karch Emil- né. Király Lajosné, Kön- czöl Józsefné és dr. Kővári Emőke, 20 évért Szabó Ma­liid, Barsi Lászlóné, Kár­páti Judit, dr. Gábor Imre, Tímár Istvánné. Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy Tatán, a Vértesszőlősi u. 21. sz. alatt megnyitottuk GARDÉNIA márkaüzletünket Ajánlatunk: függönyök széles választéka, hozzátartozó kellékek méietre varrás. Nyitva: héttőtől péntekig 10—17,30-ig, szombaton 9—12-ig Telefon: 34/83-607 DUNATEX Kft 2596! Szemét ügyben: fehér füst! (Folytatás az 1. oldalról) február 5-én elnyert pályá­zat alapján átvette a Rum- pold Hungária Kft. Talán szimbólikus Rumpoldék be­vonulása Esztergomba: A stájerországi Leoben váro­sából (a szelektív szemét- gyűjtés szülővárosából), ér­kezett, hófehér szemétgyűj­tő konténer-gépkocsi par­kolt a Széchenyi-téren. A jövőben megszokandó lát­vány lesz Esztergomban, amely remélhetően meg­nyugtató választ ad majd a most kétséges köztisztasági állapotok után. A városháza képzeletbeli kéményén délután száll fel a fehér füst: Christel Neu- pert és dr. Könözsy László aláírta a Rumpold-cég és az esztergomi önkormány­zat között köttetett köz- tisztasági szerződést. A jövőben az „Austria Sys- temmüP’-cég (a Rumpold- holding tagja), kidolgozta szemétkezelési és hulladék­tárolási módszert követik a városban. A megkötött szer­ződés szerint a közterüle­tek tisztán tartása, nyáron locsolása. a város eseti 1992. július 1., szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalom