24 óra, 1992. július (3. évfolyam, 154-180. szám)

1992-07-01 / 154. szám

Mai számiffil&am Lada és BMW palackos gázzal 3. oldal Grosseelheim és Tata parolája 4. oldal A betegségek okait kutatják 5. oldal Egy új korszak kezdete ... ... és a süllyedő hajó 7. oldal Nemzetközi tábornyitó Tatán Rendezni végre közös dolgainkat Dr. Rókus Pált, az alapítvány elnökét — a megnyitó kedves színfoltjaként — (elkérte táncolni Pojendár Florentína, aki . népviseletét is magára öltötte (Fotót Haraszti) ET és Szabad Szabad Györgynek, a Magyar Országgyűlés elnö­kének köszöntőjével ked­den a Parlamentben hiva­talosan megkezdődött az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 44. rendes ülés­szakának nyári ülése. A magyar politikus rámuta­tott: a törvényhozás és a Magyar Köztársaság szá­mára óriási megtiszteltetés, hogy otthont adhat az ET tanácskozásának. Gesztus- értékűnek nevezte azt a döntést, hogy az Európa Tanács éppen Magyaror­szágon tartja Strasbourgon kívüli első plenáris ülését. Ezt Szabad György annak elismeréseként értékelte, hogy hazánk visszatért a „parlamenti demokráciák európai családjába”, vala­mint annak, hogy a ma­gyar delegátusok hasznos munkát végeztek a szerve­zetben. Szarajevói pihenő A szarajevói repülőtér környékén nyugodtan telt el a keddre virradó éjszaka. A légikikötő közvetlen kö­zelében erős muzulmán erők tartózkodnak a belgrá­di rádió szerint. Ugyanakkor ismeretes az is, hogy a szerb harckocsi­kat és páncélozott jármű­veket is csak a repülőtér melletti LukaviCa laktanyá­ba vonták vissza a repülő­térről, tehát ezek az egy­ségek is bármikor újra harcba vethetők. A repülő­téren jelenleg mindössze 34 ENSZ-katona tartózkodik keddre várják a kanadai zászlóaljat, amely ideigle­nesen látja majd el a fel­ügyeletet. Esztergomból új út Dobogókőre Az áprilisi első kapavá­gást követően 72 nap eltel­tével határidőre elkészült az Esztergom-Kertvárost átszelő, 111-es utat az Esz­tergom—Dobogókő útvo­nallal összekapcsoló új, 3,3 kilométeres összekötő út. A munkálatokat az UTIBER Közúti Beruházó Kft. szer­vezte. Az országos útalap­ból készülő összekötő út ki­vitelezője, a Switeleki Út­vasút Építő Kft. volt. A rendkívül jól járható, a közlekedési táblákkal, a csomópontokban kellő tér­megvilágítással ellátott út szélesített padkával készült. A forgalomnak még nem adták át az összekötő utat. Kedden csak a műszaki szemlét és engedélyezést tartották. A járművek júli­us 6-tól vehetik igénybe az Esztergomot Dobogókő felé elkerülő utat. A kamatról Az OTP augusztus 1-jétől érvényes kamatait lapunk­ban is sokan olvasták és ta­nulmányozták. Az adatok zöme önmagáért beszél. Az utolsóként megjelölt folyó­számlához kapcsolódó hite­lek kamatairól viszont töb­ben érdeklődték. Nagy Lászlóné, az OTP megyei igazgatóhelyettese kérdé­sünkre elmondta, hogy a folyószámlával rendelke­zők hiteleiről van ez eset­ben szó. Aki a kölcsönfel­vétel egyéb kritériumának is megfelelt, 31 százalékos kamatra kaphat rövid­lejáratú hitelt. Az akkori elképzelések, miszerint a gyár megvá­sárlására alakult kft. kü­lönböző hitelfelvételekkel, külföldi tőkeerős partnerek bevonásával életben tudná tartani a gyárat, sőt — mivel az üveggyártás sajá­tos technológia, stabil mű­szaki színvonalat igényel — a szükséges fejlesztéseket is finanszírozná, nem vál­hattak valóra. A Pannonglas Ipari Rt. — melynek fennhatósága alá a Tokodi Üveggyár is tartozik — igazgatósága döntéseivel sorra meghiúsí­totta a privatizációval kap­csolatos elképzeléseket, fe­lelős ajánlatokat utasított vissza — felelőtlenül. Azért felelőtlenül, mert terveik­ben nem szerepelt a gyár működtetése sem, nemhogy a fejlesztése. Ennek követ­keztében munkanélkülivé vált az a több mint 400 dol­gozó is, aki a kényszerű- fokozatos leépítések után még maradt. Üjabb nagy vállalkozás­ba fognak a nyergesújfa- luiak. Július 20-tól novem­ber 30-ig gázvezetéket fek­tetnek a város főutcája, a 10-es számú főközlekedési út alá. A beruházáshoz Új választási forduló Eredménytelen volt az időközi választás az eszter­gomi önkormányzat 9. szá­mú választókerületében, ahol a 16. és 17. számú sza­vazókor található. A vá­lasztásra jogosultak kétötö­de nem ment el voksolni. A városi választási bizottság második választási fordulót nem rendelt el, mivel az egyetlen jelölt, Horváth György visszalépett a je­löléstől. Rövidesen új idő­pontot tűznek ki az időközi választás napjára. A gyár vezetése által ki­dolgozott működési tervet az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium megkapta, jó­nak is találta, ám érdemi döntést nem hozhatott az ügyben. Ugyanez a terv az alap­ja a különböző külföldi be­fektetőcsoportokkal törté­nő tárgyalásoknak. Ezek a befektetők azonban csak akkor hajlandók pénzüket kockáztatni, ha ugyan sze­rény, de biztos nyereségre számíthatnak. Ennek egyet­len lehetséges módja a gyár magánvállalkozásban törté­nő működtetése. Az igazgató, dr. Paulik István szerint nem teljesen reménytelen a helyzet: ha a felszámolás beindul, az eredeti elképzelések — ki­sebb módosításokkal — valóra válhatnak. így talán a most elbocsátott dolgozók többsége a felmondási idő letelte előtt újra a szakmá­jában dolgozhat. szükséges 14 millió forint felvételére az önkormány­zati képviselő-testület fel­hatalmazta a polgármestert. A gázellátási program vá­rosi megvalósítására rövi­desen társulat alakul. Míg a hatalmas félkör­ívekben elhelyezett széke­ken ültek, várva, hogy a „nagyemberek” megérkez­zenek, nem látszott rajtuk semmi különbség. Egyívású, 10—14 év közötti lányok és fiúk népesítették be Tatán, a volt Budapesti KlSZ-tá- bor tágas csarnokát hétfő este. Olyan fiatalok, akik rövid időre csak akkor kü­lönböztek egymástól, mikor határainkon túli állandó lakhelyük országának hiva­talos nyelvén szólaltak meg, A belga... Pintér Sándor vezérőr­nagy, országos rendőrfőka­pitány meghívására kedden hazánkba érkezett Pieter- Yvo Berckmans tábornok, a Belga Királyság Csendőr­ségének főparancsnoka. A vendég hatnapos látoga­tása során .megismerkedik a magyar rendőrség szerveze­tével és feladataival, meg­látogatja a Rendőri Ezre­det, a Dunai Vízirendésze­tet és a Veszprém megyei Rendőr-főkapitányságot is. Mint Suha György rend­őrségi szóvivő elmondta: a magyar—belga rendőri kap­csolatok az utóbbi időben jelentős mértékben fejlőd­tek. A belga kormány anyagilag is támogatta a magyar rendőrség újjászer­vezésével megbízott TC Team Consult munkáját, s ezen kívül képzési és tech­nikai segítséget nyújtott a rendőrségnek. hogy tolmácsolják a Nem­zeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány elnökének, dr. Rókus Pálnak köszöntő "sza­vait, majd dr. Réty Miklós országgyűlési képviselőnek megnyitó beszédét, aki a következőket mondta: — Szeretném, ha érezné- tek, hogy az anyanemzet nem felejtett el benneteket, mert mi egy néphez, egy kultúrához tartozunk. Éz persze nem jelenti azt, hogy bárki ellen bárminemű „or­das” eszméket forgatnánk (TATA) A Semmelweis-nap al­kalmából ünnepséget ren­deztek kedden Tatán, a Magyary Zoltán Művelődési és Ifjúsági Központban. Ünnepi megemlékezést mondott dr. Závori Lajos Esztergom sok évtizedes gondja, a várost illető kri­tikák céltáblája végét hite­lesítették — reményeik sze­rint kedden délután a vá­rosházán Christel Neupert asszony, az osztrák „Rum­a fejünkben, hiszen jó len­ne ha a múltat, a múlt har­cait végképp lezárhatnánk — békével. Elsősorban azért, mert a térségünkben élők csak így, együtt élve együtt dolgozva lehetnek Európa részei. Még akkor is, ha mindenki csak a sa­ját nyelvén lehet teljes ér­tékű ember. Éppen ezért, szeressétek, becsüljétek egymást, hogy kovászai le­hessetek a békés egymás­főorvos. Megyei tiszti fő­orvosi dicséretet kapott Csuka Istvánná asszisztens, dr. Vánkos László csoport- vezető főorvos, dr. Liziczai Etelka osztályvezető főor­vos, Makai Józsefné osz­pold”-vállalkozás Vezetője és dr. Köriözsy László, a Du- na-parti város polgármeste­re: Esztergom köztisztasági feladatainak ellátását, a CFolytatás a 2. oldalon) Élt száz évet? Négyszáz iiveggyári munkás az utcára került Leállították a Tokodi Üveggyár utolsó kemen­céjét is. A nagy múltú gyár idcn ünnepelte volna megalapításának 100. évfordulója i. Az év élt jén úgy tűnt, hogy a privatizáció esetleges felgyorsítása ré­vén ez — már más szervezeti formában — lehetsé­gessé válik. A februári munkásgyűlésen még re­ményekről és kétségekről hallhattunk, mostanra azonban kétségtelenné vált: a kemencék leállítása az egyetlen megoldás. 14 millió — hitelbe (Folytatás a 2. oldalon) Ünnepség az egészségügyiek tiszteletére (Folytatás a 2. oldalon) Kumpold autó i Széchtnyl téren Szemét ügyben: fehér füst! A SPAR üzlethálózat legújabb tagja Komáromban köszönti vásárlóit! Szeretettel várjuk Kedves Vásárlóinkat Tatán, Oroszlányban és Tatabányán is engedményes árukkal, bemutatókkal, kóstolókkal! 3096

Next

/
Oldalképek
Tartalom