24 óra, 1992. június (3. évfolyam, 128-153. szám)

1992-06-01 / 128. szám

1992. június 1., hétfő Ara: 9,80 forint K'0NYV^>---TATADftJg^ I II. évfolyam, 128. szám Mai számuranban: Keletit körbefogták a fiatalok 3. oldal Üj, veszélyes fertőző betegség 4. oldal Két év a borotva élén 5. oldal Biztatóan játszott a Tatabánya 7. oldal Horn újabb német kitüntetése A német szabadkőműve­sek humanitárius nagydíjá­val tüntették ki szombaton Frankfurtban Horn Gyula, volt magyar Tcülügyminisz- tert — jelentette be a „Sza­badkőműves páholy az egy­ségért”, amely „Építsünk hi­dakat!" mottóval most ün­nepli fennállásának 250. év­fordulóját. Horn Gyula, akinek sze­mélyében Németországban a „vasfüggöny” egyik lerom- bolóját, a keletnémet me­nekültek 1989-es Nyugatra engedéséről született buda­pesti döntés egyik szerzőjét tisztelik, már több német kitüntetés birtokosa. így a nemzetközi Károly-díjé is, amelyben minden évben az európai gondolat és egység érdekében kiemelkedőt cse­lekvő személyt részesítik. Horn Gyula elmondta hogy ő személy szerint nem tartozik a szabadkőműve­sekhez, de rokonszenvezik törekvéseikkel. Alapvetően a toleranciára törekednek, az emberek közötti megér­tésre, ellene vannak a há­borúnak, és mindenfajta gyűlölködésnek, pártok fö­lött állnak, és komoly szo­ciális segélyezőprogramokat valósítanak meg. A német szabadkőművesek ezt a dí­jat utoljára hat évvel ez­előtt ítélték oda, Horn Gyu­la esetében a német egysé­gért és az európaiak közöt­ti megértésért kifejtett munkáját ismerték el, de mint a kitüntetett hangsú­lyozta: ő a díjra úgy te­kint, mint amellyel az egész magyar nép erőfeszítéseit honorálják. SZINT Oroszlányban A volt Duna Cipőgyár 3. számú gyáregysége a közel­múltban arról értesítette Oroszlány önkormányzatát, hogy a megyei cégbíróság a gyárat SZINT Cipőgyártó Kereskedelmi és Szolgálta­tó Kft.-ként bejegyezte. A gazdasági társaság vezetése nevében Hegyi Frigyes ügy­vezető igazgató a további­akban is támogatásáról biz­tosította a képviselő-testüle­tet. — Noha kereskedelmi kapcsolataink még csak ez­után kezdődnek, már most nyitottak vagyunk a befek­tetők előtt. Ennek szelle­mében ajánljuk fel Eszter­gomban egy helyi, önálló kereskedelmi és idegenfor­galmi régió központjának kialakítását. A hamarosan megépülő dunai híd a köze­li világkiállítás, a sok-sok szakember, szabad telek és épület, reméljük, elég vonz­erő lesz a tőkét befektetők számára — mondotta töb­bek között a városházi fo­gadáson a vendégeknek dr. Könözsy László polgár- mester. Amerikai adakozó Komáromban Kolozsvári Zoltán, ameri­kai állampolgár a napokban Komáromban járt, ahol fel­ajánlotta segítségét a város egészségügyi helyzetének ja­vítása érdekében. Az ön­kéntes adakozó olyan ala­pítványt kíván támogatni, mely lehetővé tenné egy rák- megelőzést szolgáló . egész­ségügyi műszer beszerzését. A delegáció vezetője Mr. H. 1. King, az Euró- Ázsiai Kereskedelmi Társa­ság alelnöke — köszönve a meghívást — reményét fe­jezte ki, hogy a helyzetfel­mérést követően mind, a kereskedelem, mind a be­fektetés és a turizmus terü­letén egyaránt jó kapcsolat alakul majd ki Tajvan és Esztergom között. •ér Amilyen élénken érdek­lődtek a vendégek a Suzuki üzem iránt, reménykedhe­tünk, beérik a kölcsönösen előnyös kapcsolat. — mi — Emlékmű Szőnyben Komárom képviselő-testü­letének szőnyi részönkor­mányzata úgy döntött, hogy a Hősök terén egy II. vi­lágháborús emlékmű felál­lításával adózik az áldoza­tok emlékének. Ennek ér­dekében Sárai János képvi­selő, dr. Szállási Ferenc jegyzővel együtt tárgyaláso­kat folytatott Gömbös László budapesti szobrászművész­szel, aki megrendelést ka­pott a felállítható emlékmű tervének és makettjének el­készítésére. Szakadás, de nem annyira ü Vállalkozók Pórijának VI. kongresszusa Soha ekkora sajtója nem volt még a Vállalkozók Pártjának, mint a szomba­ton megtartott VI. kong­resszuson. A tv-híradón, az Egyenlegen, MTI-n kívül, jó néhány heti- és napilap is elküldte tudósítóját. Várták a pártszakadást, amit a Kurir előre beharangozott. Nos, a szakadás valóban be­következett. Oláh Imre, győri vállalkozó, a párt egy­kori elnöke, aki csalással vádolta a Zwack Pétert megválasztó kongresszust, nem a saját megyéje, ha­nem Vas megye képvisele­tében' kívánt egy kiáltványt felolvasni. A kongresszus résztvevői azonban nem voltak kíváncsiak a véle­ményére. Különösen nem azok utárh hogy szerdán a Somogy megyeiek ösztönzé­sére úri becsületszavára megígérte Oláh Imre, nem kelt zavart a kongresszus végiéig. A megállapodást egyetlen napig sem tartotta be. (Folytatás a 2. oldalon.) Tajvani pénz Esztergomban ? Mr. King 50 millió dollárt helyezett kilátásba Ügy hírlik, 50 millió dollárt szándékoznak Ma­gyarországon befektetni a tajvaniak. A hazánkban tartózkodó 27-tagú delegáció — a város polgármes­terének meghívására — Esztergomban töltötte el vasárnapi pihenő délelőttjét. E két hír számunkra — együtt — még sokat jelenthet. .* „0 barátság nemcsak ajándék — feladat is!” Szépséges csolnoki lakodalom Vendégek a barokk sváb szögletből Peter Ploeckl Jettingen-Scheppach polgármestere (balra fenn — jobb oldalon) és Bér­ezés József Csolnok polgármestere, kicserélik a partnerkapcsolat okmányát. Jobbra: „Csolnoki lakodalom” szimbólikus játék jettingeni német viseletben, a vőlegény és csolnoki ruhában a menyasszony, a pap előtt. Jelképesen is, valóságban is lakodalom volt szomba­ton Csolmokomi. Ami a jel­képeket illeti-: a művelődési ház színpadán Németország Bajor tartományának Jet­iinken—Scheppach község? népviseletébe öltözött csol­noki fiú (Janosek István) és csolnoki népviseletbe öl­tözött helyi lány, (Kocsis Nikoletta), a német nem­zetiségi együttes tagjai, mint másznépkoszorú, ha­gyományos csolnoki esküvőt adott elő. Mindezt abból az alkalomból tették, hogy több éves intenzív udvarlás —titán,, Jettingen-Scheppach polgármestere, Németor­szág „sváb barokk szegleté­nek” első embere, Peter Ploeckl polgármester és Bérezés József, Csolnok pol- gármestere aláírta és kicse­rélte a két település „há­(Folytatás a 2. oldalon.) Jékai-napok Komáromban II megnyitó kudarca Árván várakozott a fekete BMW a komáromi Csokonai Művelődési Központ udvarán vasárnap délután. A minisz­teri járműnél csupán utasa, Balsai István volt talán magá­nyosabb, aki mindössze 14 érdeklődő előtt tartotta ünnepi megnyitóját. A kínos szituáció oka nemcsak a szervezők ügyet­lenségére vezethető vissza, hanem nagyrészt annak is tulajdonítható, hogy a verő­fényes gyermeknapon bizo­nyára sok család választot­ta a szórakozás kellemesebb formáját a történelmi visz- szaemlékezésnél, hiszen még nem is oly rég fejeződött *be a nagy sikerű „Komáro­mi Napok” rendezvénysoro­zata. Ettől függetlenül el­gondolkodtató, hogy Duna- parti városunkban csupán ily kevesen voltak kíváncsi­ak az igazságügy vezetőjé­(F oly tatás a 2. oldalon.) ENSZ-embargó Az ENSZ Biztonsági Tanácsa szombaton este New Yorkban átfogó megszorító intézkedéseket bozott Szerbia és Montenegró ellen. Az erről szóló határozatot 13 szava­zattal hozták, Kína és Zimbabwe tartózkodott a szavazás­tól. A testület elnöki tisztét jelenleg Ausztria tölti be. Az azonnali hatállyal élet­belépő tilalomcsomag csak­nem teljes kereskedelmi embargót és az olajszállítá­sok leállítását irányozza elő. Emberiességi szempontból csupán az élelmiszerek és gyógyszerek képeznek kivé­telt. A dokumentum értelmé­ben megszűnik a Belgrád- dal való légiforgalom, be­fagyasztják Szerbia és Mon­tenegró külföldi javait, le­állítják a pénzügyi ügylete­ket, megszakítják a sport-, a kulturális és tudományos kapcsolatokat. Az ENSZ tagállamai emellett draszti­kusan csökkentik belgrádi külföldi képviseleteik sze­mélyi állományát. Oroszország, a szerb-elle­nes szankciók eddigi ellen­zője, szintén megszavazta a határozatot. Kína, lévén a biztonsági tanács állandó tagja, vétójával szintén megakadályozhatta volna a szankciók elfogadását, ám Peking a tartózkodást vá­lasztotta. A most elfogadott doku­mentum az APA osztrák hírügynökség szerint hason- vonásokat mutat a csaknem két évvel ezelőtt Irak ellen hozott határozattal. A ke­mény és valamennyi állam számára kötelező gazdasági szankciók a hírügynökség véleménye szerint egy le­hetséges katonai fellépés előtt egyengetik az utat. A határozati javaslatot egyéb­ként Magyarorgzág, az Egyesült Államok, Francia- ország, Nagy-Brit^nnia, Bel­gium és Marokkó terjesztet­te elő. A jugoszláv vezetés az embargó elfogadásának megakadályozására az utol­só pillanatban indítványoz­ta, hogy a délszláv válság megoldására hívjanak össze nemzetközi békekonferen­ciát. A javaslatot a testület azonban már nem vette fi­gyelembe. Választásra készülve Keleti György vendégei: Horn Gyula, Szűrös Mátyás, Nagy Sándor Keleti György, az MSZP jelöltje várja a településen lakosságát az alábbi kam­pányzáró rendezvényekre. Június 2-án, kedden Keleti György vendége Horn Gyu­la, a szocialista párt elnö­ke. l6;30-kor Bábolnán, a polgármesteri hivatalban, 19 órakor Banán, a műve­lődési házban. Június 3-án, szerdán Keleti György ven­dége Szűrös Mátyás, az Or­szággyűlés alelnöke, 15 óra­kor Nagyígmándon, a pol­gármesteri hivatalban, 17 órakor Kisbéren, a művelő­dési házban, 19 órakor Ászáron, a moziban. Június 4-én, csütörtökön Keleti György vendége Horn Gyula, az MSZP el­nöke, és Nagy Sándor, az MSZOSZ elnöke 16 órakor Oroszlányban, a városi mű­velődési központban, 19 óra­kor Kecskéden, az általános iskoláiban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom