24 óra, 1992. május (3. évfolyam, 103-127. szám)

1992-05-06 / 106. szám

Küldöttségben a püspöknél és a főapáinál Hz egyházi ingatlanokról tárgyaltak az Átalakulások, változtatások a kereskedel­met sem kímélik. Egy-egy jól bejáratott üzletet a gaz­dasági, gazdaságossági té­nyezők hatására meg kell szüntetni, vagy át kell he­lyezni. A Komárom és Vi­déke Áfész a központban, a Mártírok útján üzemeltette a gazdaboltját. Az üzlet nagy alapterülete nem állt egyenes arányban a forga-» lommal, ezért az Áfész ve­zetősége elhatározta, hogy az üzletet áthelyezi a Sörös Pongrác utcába. Így sokan hiába keresték a kiskertek szerelmesei közül a megszo­kott helyén a bő áruválasz­tékáért szeretett üzletet. Fekete Tamás elnökhelyet­tes elmondta, hogy az áthe­lyezés nem jár a választék mennyiségi és minőségi vál­tozásával. Sőt a kisebb alapterületen könnyebben kaphatnak átfogó képet az áruválasztékról a boltba betérők. A változtatást in­dokolta az a tény is, hogy így az állatfelvásárló-telep a táplerakat és a kerti szer­számok bő választékát kíná­ló vastelep egy helyre ke­rült. Megtalálható a gazda­boltban a műtrágyák min­den típusa, a nélkülözhetet­len növényvédő szerek. A hazai vetőmagokon kívül különleges holland vető- és virágmagok, gumók közül lehet válogatni. A kerti munkához nélkülözhetetlen szerszámok és kisgépek igen bő választékából mindenki megtalálhatja a számára szükségeset. Az úgynevezett kiegészítő árukból sincs hiány. Hetente mindig lesz valamilyen akció. Ezen a héten a rotációs kapát ve­hetik meg az erre vágyók 32 700 forint helyett 28 900 forintért. A kukorica kilója most csak 180 forint/kg, míg a dobozolt borsócsalád 82,50 forintért kapható. Má­jus 11-től 17-ig a növényvé­dő szereket lehet átlagosan 30 százalékkal olcsóbban megkapni. ÉRDEMES lesz figyelem­mel kísérni a 24 ÓRÁ-t, mert minden alkalommal la­punk hasábjain keresztül hirdetéssel hívja fel az Áfész a kertészkedők figyel­mét az akciókra. Tóth Tihamér Az elmúlt héten dr. Pápai Lajos, győri püspök fogadta dr. Kovács György Zoltánt, a megyei közgyűlés elnökét, Bencsik Jánost, Tatabánya polgármesterét és a kísére­tükben lévő önkormányzati képviselőket. A küldöttség tagjai korábban a római ka­tolikus egyház birtokában lévő ingatlanok tulajdonjo­gának rendezéséről tárgyal­tak. A megyeszékhelyen né­hány egyházi ingatlan sorsa már e találkozó előtt rende­ződött. Így Alsógallán, a Bem utcában a város vissza­adta hajdani tulajdonosának egykori kéttantermes isko­láját, s az épületben a Mál­tai Szeretetszolgálat kapott otthont. A Szent Erzsébet óvoda épülete, a megyei ön- kormányzattal történt meg­egyezés alapján, ugyancsak az egyház tulajdonába kerül. Az ótelepi egyházközségi plébánia tulajdonjogának rendezéséről a május 7-ei közgyűlésen döntenek a ta­tabányai képviselők. A volt egyházi iskolák sorsának alakulását nagy várakozás előzi meg. A volt 2, 4, 6 tantermes iskoláiért cserébe egy ingatlant, az előzetes egyeztetések szerint az újvárosi autóbusz-végál­lomásnál lévő II. számú is­kolát kérné az egyház. A kereskedelmi szakközépisko­la osztályai már kiköltöztek onnan, s a zeneiskola meg­felelő elhelyezéséről is foly­nak a tárgyalások. Ha az előkészületek és a szervezés megfelelő ütemben halad, az 1993-as tanévben meg­kezdheti működését az egy­házi iskola. A diáklétszám után járó állami normatív támogatáson túl az egyház és az önkormányzat osztoz­na a működtetés terhein. Dr. Várszegi Asztrik pan­nonhalmi főapát is fogadta a küldöttséget, s a katolikus közösségekbe tartozó tatabá­nyai fiatalokat érintő kérdé­sekről tárgyaltak. E téma koordinátora és lelkes szer­vezője dr. Kiss József, a megyeszékhely önkormány­zatának képviselője volt. Várhatóan a nyártól a ben­cés rend fiatal szerzetesei is segítenek a tatabányai ifjú­ság lelki nevelésében. Ott lesznek a vértesi'nyári tá­borban' is, ahová a megye legkülönbözőbb vidékeiről várják a fiatalokat. P. V. iljahh vámrendelkezések — A határon behozott áruk vámértékét nettó áruk alapján határozza meg a hatóság Hogyan számítják ki ezt az árat? A vámkiszabás alapját a vámárunak a külföldön ki­fizetett, ill. felszámított és a külföldi jog szerint le­vonható vagy visszatéríthe­tő adó levonása után fenn­maradó külföldi árból (nettó ár) kiindulva állapít­ja meg a vámhivatal oly módon, hogy azt a vámke­zelés napján érvényes va­lutaeladás i árfolyamon szá­mítja át forintra. A vám­áru vételárát számlával keU igazolni, amennyiben' azon­ban ez valamely oknál fogva nem áll rendelkezés­re, a Vámáru- és valuta- nyilatkozatot tett értékmyi- latkozat is elfogadható. A vámhivatal nem köte­les a számlában vagy az értéknryi latkozatbain feltün­tetett vételárat (vámérté­ket) elfogadni, ha az nem felél meg a vámáru szoká­sos külföldi vételárának. Ilyen esetben a vám alapját a vámhivatal a nemzetközi rendelkezések szerint állapítja meg. . Egységesen 15 %-os vám­tételei kerülnék vámkeze­lésre az utasok által beho­zott vagy általuk külföldön feladott 5000 Ft egyedi ér­téket meg nem haladó vám­áruk, a szeszes ital, a do­hánytermék és a kávé kivé­telével. A szeszes ital, a dohány- termék és a kávé, valamint az olyan vámáru után, amelynek egyedi értéke az 5000 Ft-ot meghaladja, a Kereskedelmi Vámtarifa vámtételeinek alkalmazásá­val kerül kiszabásra a vám. A külföldről behozott áruk után vámkezelési dí­jat kell fizetni. Ennek mér­téke utas- és ajándékforga­lomban. 2 %, de a 2000 Ft-at nem haladhatja meg. Nem keli vámkezelési díjat fizetni azoknak az áruknak a vámkezelése során, ame­lyek nem a Kereskedelmi Vámtarifa vámtételeinek al­kalmazásával vámkezeltek. Az utasforgalomban be­hozott vámáruk után for­galmi adót is kell fizetni, melynek mértéke 25 %, alapja pedig a vámallap, a vám- és vámkezelési díj és a fogyasztási adó együttes összege. Nem kell ÁFÁ-t fi­zetni! az utasforgalmi ked­vezmény terhére vámfizetés nélkül kiadott áruk után. — Mennyi idő alatt kell befizetni a kivetett vámot? A vámhivatal a vám­vizsgálat megtörténte után a Vámáru- és valutanyilat- kozarton igazolja a vám­áruk bejelentését, majd az egy példányt bevonja, a második példányt pedig az utasnak átadja. A vám- és pénzügyőrség szervei Vám­áru- és valutanyilatkozato- kat számítógépek segítségé­vel feldolgozzák, elkészítik a vám-, vámkezelésidíj-, fogyasztási adó-, és áfa-; közlő határozatokat és azt az összeg befizetésére szol­gáló postai utalvánnyal együtt megküldik az ügy­félnek. A határozatban közölt összeget 30 napon, belül kell megfizetni. Amennyiben az utas a közölt összeget a megadott határidőn, belü nem fizeti be, a vám után késedelmi kamatot, míg az áfa és a fogyasztási adó után késedelmi pótlékot kell fizetni. A vám után fizetendő ké­sedelmi kamat a késedelem minden megkezdett napjá­ra 1 %, de nem haladhatja meg a kiszabott vám 50 %-át. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után felszámítás idő­pontjában érvényes jegy­banki alapkamat kétszeresé­nek 365-öd része. A vám megfizetésének rendszere várhatóan az év közepétől változni fog. Er­ről a napi sajtó, rádió, televízió és egyes kommu­nikációs eszközök útján időben a Vám- és Pénz­ügyőrség országos parancs­noksága tájékoztatja. — Az év elején új rendel­kezés lépett életbe: bizo­nyos termékekre nemcsak vámot, hanem fogyasztási adót is kivetnek. Mire, mennyit? 1992. január 6-tól egyes utasforgalomban gyakran 'behozott vámáruk után fo­gyasztási adót is kell' fi­zetni. A fogyasztási adó mértékére néhány példa: — személygépkocsi — a katalizátorral felszerelt, ill. basznált gépkocsi kivételével 40 000 Ft/db — arc- és ajakápoló szer 20 % — illatosító, kölni és parfüm 20 % — rágógumi *0 % — csokoládékészítmény — diabetikus termékek és a mártott szaloncukor kivételével 1® % — pörkölt kávé és -kivonat 30 % — cigaretta «0 Ft/1000 db és 50 % — fogyasztási dohány és szivar *® % (Folytatjuk) Üzemcsarnok-avaté A Hartmann-Bábolna Packing LTD május 8-án 11 óra­kor új üzemcsarnokot avat Ácson. Ezzel lehetővé válik, hogy a jövőben évente 63 millió darab tojástálcát és 45 mil­lió darab tojástartó dobozt készítsenek. Ebből nem kis mennyiség, 78 millió darab megy exportra. Végül az sem elhanyagolható szempont a mai világban, hogy az üzem bő­vítésével 84 új munkahelyet is teremtettek. Elad|a részvényeit a Miiárt Eladja együttesen 1,25 milliárd forint értékű rész­vényeinek állami tulajdon­ban lévő hányadát, összes részvényeinek mintegy két­harmadát a Műszaki Áruk Kereskedőháza (Műárt) — jelentették be a cég keddi sajtótájékoztatóján. A részvények értékesíté­sére készült privatizációs stratégia szerint az értékpa­pírokat részletekben bocsát­ják áruba. Áz első részvény- csomagot könuíbelü egy hé­ten belü kezdik forgalmaz­ni. 200 miliő forint értékű részvényt készpénzért, 194 millió forint értékű érték­papírt pedig kárpótlási je­gyekért kínálnak. A tervek szerint három hónapig lehet majd jegyezni ezeket a pa­pírokat a Budapest Bank Részvénytársaságnál. í \ DUNAH0LDING DN STARTER KFT Tanácsadás — pénzügy — számvitel — könyvelés — adó Minden csütörtökön 8—11 óra között 500 Ft/félóra + ÁFA Cím: Tatabánya I. Tóth Bucsoki út 12. I. em. 114-115-ös szoba (Budapest Bank épülete) FELSZÁMOLÁSI HIRDETMÉNY A Pénzintézeti Központ, mint a Tardos Ipari és Építőipari Kisszövetkezet felszámolója nyilvános értékesítésen eladja az alábbi gépjárműveket: 1 db ZUK (zárt) 1 db IKARUS 211 típusú autóbusz 3 db NYSA (zárt) 1 db DACIA (furgon) 1 db LADA 2107 típusú személygépkocsi A nyilvános értékesítés helye: TARD0SBÁNYA, Rákóczi u. 187. sz. Ideje: 1992. május 12-én, 9 órakor. A gépjárművek érvényes műszaki vizsgával rendelkeznek. Vétel esetén fizetés a helyszínen, készpénzben. PÉNZINTÉZETI KÖZPONT 2 VÁSÁR! VÁSÁR! VÁSÁR! Húsvásár a Palatin Kft boltjaiban Tatabányán, Tarjánban, Esztergomban, Tatán 1992. május 7-től Tőkehúsok nagy árengedménnyel: Sertéscomb .................................................. 294 Ft-ról 239 Ft-ra Sertésoldalas...................................................150 Ft-ról 129 Ft-ra Sertésdagadó ..............................................223 Ft-ról 189 Ft-ra S ertéstarja ......................................................212 Ft-ról 179 Ft-ra Z sírszalonna ............................................... . 40 Ft-ról 30 Ft-ra H áziasán füstölt szalonnák: Kolozsvári ....................................................187 Ft-ról 150 Ft-ra F üstölt szalonna ............................................90 Ft-ról 50 Ft-ra é s sok egyéb finomsággal várjuk kedves vásárlóinkat, amíg a készlet tart! 24250 KÁVÉ AKCIÓ A DELIKÁT BOLTBAN!!! Delikát Húsbolt, Bábolna, Fő tér Telefon: 06/34/-69-111 SZEMES BRAZIL KÁVÉ 1 KG-0S 270 FT VÁKUM0S KÁVÉ 1 KG-0S 270 FT 2150 A Komárom-Esztergom Megyei Gyermek- ós Ifjúságvédő Intézet felvételt hirdet az alábbi álláshelyek betöltésére: — pszichológus — hivatásos nevelőszülő A hivatásos nevelőszülőnek olyan gyermekszerető házaspárok jelentkezését várjuk, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: — minimum 5 gyermek nevelése — legalább középfokú végzettség, — kertes családi ház Jelentkezés az intézmény vezetőjénél, vagy annak helyettesénél, személyesen. (Tatabánya VI., Puskin u. 7/b.) 211: 1992. május 6., szerda 24 HAM

Next

/
Oldalképek
Tartalom