24 óra, 1992. május (3. évfolyam, 103-127. szám)

1992-05-23 / 121. szám

mmmmmmmmtaamam HtCKftÍHék,? A NÉPH AZ—JÁTÉKSZÍNBE: 24-én, 19 órakor a Népház— Játékszín és a székesfehérvá­ri Vörösmarty Színház közös produkciója. Peter Shäffer: Játék a sötétben. (Black Co­medy) — komédia egy rész­ben. Szereplők; Cseke Péter, Tallós Rita, Kállay Ilona, Koncz Gábor, Lőte Attila, Sára Bernadett, Bozóky Ist­ván, Kautzky József. Ren­dezte: Makk Károly. A közmüvelödes hazaba: 27- én, 18 órakor a Cballan- ge Day zárőprogramja A Közművelődés Háza előtti té­ren. 28- án, 16—19 óráig gyer­meknapi hírverés a város kiemelt pontjain. Í 29-én, 14 órakor a Móra Fe­renc Általános Iskola névadó gálaműsora. 25-én, 17 órakor az Életre­form klub előadása. Ongyó­I gyítás és életvíz. Vendég: dr. Szikra Tamás orvos. 26-án, 17 órakor Intim-stú­dió. Jelek, jegyek múltunk­ról, sorsunkról, életvitelünk­I röl. 29-én, 16 órakor Agykontroll- klub. MOZIBA: A Turul mozi 24-én, 17.30 órai kezdettel mutatja be a Hook című amerikai filmet. Peter Banning, a negyve­nes éveiben járó, sikeres New York-i ügyvéd látszólag nem szenved hiányt semmiben. Mindene megvan: szerető fe­leség, két csodálatos gyerek, pénz, siker, karrier. Egy na­pon drámai fordulatot vesz az élete ... uszodába: Hétfőtől péntekig 5.30—20 óráig, (5.30 és 8 óra között 16—20 óráig 50 százalékos kedvezmény), szombat-vasár- nap 7—17 óráig. KIT HÍVJUNK? Mentők: 04. Tűzoltók: 05. Rendőrség; 07. Postai tuda­kozó: 11-2100. Pontos idő: 080. Távolsági beszélgetés: 01. Éj­szakai ügyelet. 11-135. Volán- információ : 10-614. MAV-in­formáció: 10-370. EDASZ: 23- 247. TAVHG: 10-231. Gyógy­szertár: 11-135. Vízvezeték­gyorsszolgálat; 16-433. Depeche a Puskinban A Depeche Mode klub kétéves jubileumi prog­ramjára várja az együttes rajongóit és az érdeklődő­ket május 23-án, szomba­ton 18 órától a Puskin Művelődési Házban. „Húz" a blues Akiket vonz vagy „húz” a blues, azok 23- án A Gyermek és Ifjú­sági Ház Sakk-Matt bluesklubjában hall­gathatják Vas Zoltán „elektromos” bandáját, a Bluesügyi Hivatalt. A Bistro Blues Band alapító zenésze új(abb) oldaláról mutatkozik be ezzel a csapattal: a „keményebb” rhythm and blues műfajban „varázsolják el” a kö­zönséget Az oldalt szerkesztette: VEIZER TAMAS wmmmmmmmmmmmzmm m ÖJSHG w ígéretes a biotermék piac A város vezetői megtekintették a műanyagüzemet, ahol az óriástartályokat, valamint tetőtér-világító berendezé­seket gyártják Korábban főként a me­zőgazdasági kisállatte­nyésztési eszközök, tech­nológiák, nagyüzemi is­tállóberendezések gyártá­sáról jsmert Delta Ipari Szövetkezet utódjánál, a Deltaco részvénytársaság­nál járt üzemlátogatáson a héten Bencsik János pol­gármester és Száraz Sán­dor alpolgármester. A gazdasági recesszió és a piacok beszűkülése profil- váltásra kényszerítette a jogelőd szövetkezetét is. Legtöbb szó arról esett vendégek és vendéglátók között, hogy miből él ma a részvénytársaság, milyen piacképes termékekkel he­lyettesítették a régieket? Pókos József, az rt. elnök- igazgatója, valamint Bara­nyai László befektetési és Jánoshalmi György sze­mélyzeti igazgató elmond­ta: a szervezet tevékeny­ségében a korábbinál na­gyobb hangsúlyt kapott a kereskedelem és a fejlesz­tés-szolgáltatás, stratégiai üzletággá lépett elő a bio- termékgyártás. Noha a biotermékek piacának még csak egy apró szeletét bir­tokolják, az előzetes piac- kutatási eredmények alap­ján bíznak e cikkek ke­lendőségében. A környe­Színesedő külkapcsolatok Tatabánya már az elmúlt rendszerben kiépített kül­földi kapcsolatokat, de ezek legtöbbször pártközi, pro­tokolláris szinten mozogtak, igazi tartalom nélkül. A megyeszékhely külföldi kapcsolatainak egy részét a vá­ros új vezetése tovább ápolja, s emellett számos új tar­talommal megtöltött együttműködés felvételét kezdemé­nyezte a határokon túli városokkal, intézményekkel, egyesületekkel. Üj alapokra helyezik a testvérvárosi kapcsolatokat, arra törekszenek, hogy ez ne csupán né­hány magas rangú személy ügyét jelentse, hanem a la­kosság minden rétege részese legyen a sport, kulturá­lis, szociális, vallási egyesületek vagy szervezetek révén. Tatabányának jelenleg két várossal, a németországi Aalennel és a Csecsen-Ingus köztársaságbeli Groznijjal vannak testvérvárosi kapcsolatai. 1991—92-ben több vá­ros jelezte kapcsolatfelvételi szándékát, így az Ukrán Köztársaságból Dnyepropetroszk, Izsevszk és Déva váro­sa pedig egy tatabányai delegációt hívott meg. A me­gyeszékhely külkapcsolatai a városokon kívül az intéz­ményekre, egyesületekre és a civil szervezetekre is ki­terjednek. A tervek szerint a külkapcsolatok koordiná­lására és szervezésére a közgyűlés a képviselők közül egy tanácsnokot bíz meg. Egyház és önkormányzat Á legutóbbi önkormány­zati ülés határozatot ho­zott több ingatlan egyházi tulajdonba adásáról. Ben­csik János polgármester­től érdeklődtünk: milyen ma Tatabányán az önkor­mányzat és az egyházak viszonya, melyek azok a területek, ahol együttmű­ködést tudnak kialakíta­ni? — Nos, az önkormány­zat megalakulása után munkakapcsolatba kerül­tünk az egyházközsé­gekkel. Ennek első epi­zódjaként a HIT-gyüleke- zetnek és a református egyháznak adtunk át ké­résükre területet. Alsógal- la az elmúlt esztendőben kapta vissza a kistemplom melletti iskolaépületet, míg a bánhidai egyház- községnek átadott Kos­suth (ma Szent Erzsébet) óvoda átépítéséhez is hoz­zájárultunk. •— Közgyűlésük legutóbb több ingatlan átadásáról is döntött. Így többek között egyházi tulajdonba került az ótelepi plébániaépület a bánhidai plébániaudvar, a Szent Erzsébet-óvoda. A közelmúltban már hírt ad­tunk róla, hogy egyházi tulajdonba került a II. sz. általános iskola. Miért er­re az intézményre esett a választás? — Tudnivaló, hogy a városban három egyház- község tulajdonát képezték bizonyos épületek. (így például a felsőgallai álta­lános iskola, a felsőgallai egyházközségé volt.) Most azért erre az újvárosi épü­letre esett a választás, mert ezzel jelenleg nem működő iskolát vett át az egyház. így nem kell a tantestületet cserélni, az egyházi irányítás minden­féle huzavona nélkül, tisz­ta lappal kezdheti majd az oktatást. A felújításban természetesen az önkor­mányzat támogatását él­vezik. — Mi a legfőbb jelentő­sége az egyházak és az önkormányzat kapcsola­tának? zetkímélő és regeneráló termékeik alapját képező huminsavat barnaszénből nyerik. A tervek szerint az év végére elkészül az évi 200 tonna kapacitású huminsavgyártó üzemük, mert ma még ez az alap­anyag bérmunkában ké­szül. A másik stratégiai ágazattal, a műanyag- gyártással már az üzem- látogatás során ismerked­tek meg a vendégek. E területen a társaság üzlet- politikája szerint nem a tömegtermelésre, hanem a rugalmas' gyártókapacitás kialakítására törekszenek. A termékstruktúra bőví­tését tervezik környezet­kímélő alapanyagú termé­kek gyártásának a bein­dításával A vendégek sok egyéb mellett azután érdeklőd­tek, miként tud a Deltaco jó marketing-szakembere­ket találni — ami azért is fontos, mivel a részvény- társaság eredményes mun­kájának egyik sarkalatos pontja a piackutatás. — Társaságunk nagy hangsúlyt fektet a humán- stratégiára. Noha kínálati a munkaerőpiac, a cégünk­nél magasak a követel­mények, s nagyon nehéz gyakorlott, nyelveket tudó, jó kereskedelmi érzékű szakembereket találni — hangzott a válasz. P. V. Az akadálymentes közlekedésért A tavaly őszi közmeg­hallgatás a tatabányai polgármesteri hivatalban a mozgáskorlátozottak gond­jairól — mint azt a gya­korlat mutatja — nyitott fülekre talált. Az önkor­mányzat több olyan in­tézkedést tett, mellyel az eltelt időszakban több problémát megoldottak. Ilyen például a Fo-téri posta, OTP, a polgármes­teri hivatal környékén megvalósult rámpaépítés a tolókocsik számára, a hivatali felvonó vissza­kapcsolása, a gyalogát­kelő helyeken a járda- szegélyek lesüllyesztése (pl. a Győri út teljes hosszában, vagy a Cent­rum Aruház mögötti cso­mópontnál). Az új útke­reszteződések építésénél pedig már eleve figyelem­be veszik ezeket a szem­pontokat. — Fontosnak tartjuk azt a tevékenységet, mellyel a hitélet mellett az egyház segíti munkánkat oktatás­sal, erkölcsi neveléssel, szociális és mentálhigié­nés szolgáltatásokkal. Nem szabad elfelejtenünk, hogy az egyházi intézményekbe is városunk gyermekei járnak majd, szüleik adó­fizető állampolgárok, te­hát ránk is tartoznak ezek a kérdések. Tóth Sándor Vandálok ^ «■ t “ mr~ ~~£ ‘ti . Aki mostanában járt a Kőhegyen, a Turul-madár alapzatának környékén, elborzadva láthatta, bogy a korábban a vendéglátást szolgáló épületet, a Szelim- csárdát vandál kezek szétszedték, szinte ripityára tör­ték, mint ahogy az képünkön is látszik. Az épület tulaj­donosa, a Gasztro-Kristály Rt. megtette a feljelentést, azonban a rendőrség egyelőre ismeretlen elkövetők után nyomoz. Az épülettől kicsit arrébb sétálva más gyomorfordí- tó látványba is ütközhet a jó levegő és a szép kilátás miatt a hegyre látogató turista, kiránduló. Mivel Tata­bánya nem igazán bővelkedik látványosságokban talán a város vezetőinek jobban oda kellene figyelnie arra az egy-két értékre, ami van, mert a jelenlegi látvány elri­asztó. S aki most jár arrafelé, nem biztos, hogy vissza­vágyik még akkor sem, amikor már a madár is „visz- szarepül” a helyére. Változó bizottságok — változó feladatok A változások a városhá­zát sem kerülik el. Az.ön- kormányzati képviselő- testület január óta vizs­gálja a szervezeti-műkö­dési szabályzat hatékony- sági és jogi „oldalait”. Ezek a vizsgálódások nem személyekre vonatkoznak, hanem a feladatokra, azok konkretizálására terjed­nek ki. Az SZMSZ átte­kintése után, valamint a seregnyi új jogszabály „hatására” döntött úgy a testület, hogy az eddigi bizottságok felállásán, ösz- szetételén, hatáskörén vál­toztat. Dr. Bene Magdolna főjegyző elmondta, hogy a mostani feladatokhoz ez a kialakulóban lévő új felállás tűnik a legprakti­kusabbnak. A népjóléti bizottság hatásköréből kikerültek a lakásgazdálkodási felada­tok. Ezt az új lakásügyi bizottság látja el, melynek vezetője Makainé Pólya Zsuzsa lett. A bizottság létrehozását az indokolja, hogy még jelenleg is mint­egy 6500 lakás van az ön- kormányzat kezében és ezek kezelésére egységes lakásgazdálkodási koncep­ciót kell kidolgozni. A pénzügyi ellenőrző bizottság továbbra is vál­tozatlan feladatokat lát el, de a héttagú team kilenc- főnyire bővült. Ugyanez jellemző a környezetvédel­mi bizottságra is. Nincs változás az oktatási és if­júsági-, a nemzetiségi, ki­sebbségi, etnikai és vallá­si, a jogi, igazgatási és rendeletelőkészítő, vala­mint a kulturális és sport- bizottságnál. A legmarkánsabb dön­tést a képviselők a tele­pülésfejlesztési, kommu­nális és mezőgazdasági bizottság, valamint a gaz­dasági bizottság összevo­násával hozták. Így jött létre a város'fejlesztési bi­zottság, melyben az el­képzelésék szerint tizen­hármán tevékenykednek majd. Ennek a testületnek az élére Miklós Ákos ke­rült. A döntést leginkább az indokolja, hogy egy kézben lesz a hasznosítás és a fejlesztés, azaz min­den alkalommal tudni fogja a „bal kéz, mit akar a jobb”. A főjegyző asszonytól azt is megtudtuk, hogy a bizottságok személyi ösz- szetételének módosulása a létszámemelkedésből adó­dik, de várható a külső szakértők személyének változása is. Petrik 2IIRA1 4 199?. május 23., szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom