24 óra, 1992. május (3. évfolyam, 103-127. szám)

1992-05-05 / 105. szám

A 24 ÓRA MAGAZINJA „Százados" ereklyék és mai gyermekrajzok Tűzvédelmi kiállítót Esztergomban Az ifjú nemzedék ismerkedése a történelmi tárgyakkal Fotó: Kiss T. József Évszázados történelmi ereklyék várják szerda óta a látogatókat az esztergomi Technika Házában. A tűz­oltók históriájának emlékei — dédapáink jellegzetes si­sakja és a „vörös kakas fel- röppenését” jelző trombita — mellett békésen megfér­nek a legújabb kori tűzol­tótechnika készségei a kiál­lított tárgyak között. A ki­állítás apropója a Flórián- ünnep, a tűzoltók védő­szentjének emlékezete. Hogy miért Esztergom kapta az idén a rendezői jogot a me­gyei ünnepség szervezésére, arról Busa János alezredes­től, megyei tőzoltóparancs- nok-helyettestől kaptuk a választ: — Az esztergomi tűzoltó­ság 1868-ban alakult, azaz jövőre lesz 125 éves. Az idei rendezési lehetőség szá­munkra a ’93-as évforduló „begyakorlására”. A szerda délutáni megnyi­tónak egyéb apropója is volt, nebulók serege vette birtokba a Technika Házá­nak auláját, eredményhir­detésre várva. A falakon ugyanis ott díszelegnek a kisiskolások, óvodások raj­zai, festményei arról a „misztikus” világról, mely képzeletükben él a tűzol­tók munkájáról. A korábban meghirdetett pályázatra 11 esztergomi, dorogi és vonzáskörzetükbe tartozó általános iskola, óvoda tanulói küldték be alkotásaikat. Balogh Tibor esztergomi alpolgármester, Busa János és Kertész Sándor őrnagy, esztergomi tűzoltóparancs­nok adta át a legjobb raj­zok készítőinek a rendezők ajándékát. Balogh Péter alpolgár­mester beszédében üdvözöl­te a kis „piktorokat”, és megköszönte a tűzoltóknak azt a munkát, mely több mint száz esztendő után fel­jogosítja őket a védőszent nevenapjának méltó meg­ünneplésére. Tóth Sándor ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ Stabilizálódik a dollár MOSZKVA. A közeljö­vőben várhatóan 149—150 rabéi körül stabilizálódik a dollár árfolyama _ a moszkvai valutatőzsdé­ken — jósolják az Orosz Gazdasági Hírügynökség szakértői. Az árfolyam je­lenleg 147—148 rnbel kö­rül ingadozik. A Nyeza- viszimaja Gazeta című lapban napvilágot látott elemzés szerint az Orosz Központi Bank csak abban az esetben tudja leszoríta­ni május elején 138—140 rubelre a kurzust, ameny- nyiben a kereslet emelke­désére kész megfelelő vá­laszlépésre, vagyis kb. 10 —15 millió dollárra növel­ni a piaci intervenció mé­retét. AKCIÓ A BÁV RT-nél! Ha a felét kifizeti, az árut elviheti! 5000 Ft feletti vásárlás esetén csak 50 %-ot kell kifizetni, a fennmaradó részt 6 hónap alatt kell törleszteni KAMATMENTESEN. OTP-ügyintézés a helyszínen. AKCIÓ A BÁV RT-nél! MÉTERÁRU KIÁRUSÍTÁS, AMÍG A KÉSZLET TART! 50—70 % engedménnyel. Cím: Konzum Bizományi Rt Tatabánya, Győri u. 1/a. Telefon: 34/11-444 1992. május 5., kedd „Ujjé, a ligetben nagyszerű..." Ügy látszik, hagyományteremtő volt a tavalyi május elsejei majális Ácson, a Lovadi réten, kedvet csinált az ideihez. Már csütörtökön délután sorra érkeztek a környék­beli községekből, pusztákról és Ácsról a családok százai, közöttük igen sokan sátorral. Utóbbiak a kiadós csütörtök éjszakai esőből, viharból is kivették részüket, de hát ez is élmény volt, főleg a gyerekek számára. A hatalmas réten, amed­dig a szem ellát, szinte min­denütt hinta, ringlispíl, a már a városokban alig-alig látható izomerővel hajtott hajóhinta, az árusok porté­káikat kínáló százai, az ízes falatok után szaglászók tö­mege, itt-ott a fűre terített pokrócokon békésen söröz- getők-beszélgetők tucatjai. Háromnaposnak hirdették a rendezők a majálist, s vele együtt lovasversenyt, fogat­hajtó bajnokságot és termé­szetesen a tréfás vetélkedők sorát. A rét egyik hajlatá­ban hatalmas tömeg bíztat­ta a családi vetélkedőre ér­kezetteket, akik a legkülön­félébb mutatványokkal szó­rakoztatták nézőiket. Legna­gyobb sikert az ötszemélyes sítalpazás aratta: a vetélke­dő ötösfogatai a talpukra csatolt közös síléccel küz­döttek, volt ki sikerrel, volt aki óriási bukfencezés közepette. A sátrak között kedves színfolt volt egy háromtagú sátorudvar, amelyek egyi­kén a Gütyül felirat ékes­kedett. Amint megtudtuk, az ácsi faluvégi, a Jeges úti la­kók viselik magukon ezt a már azóta meghalt Szűcs Juli néni által mondott szö­veget, miszerint „Ott lakom, ahol a szél fütyül, az ott Gütyül”. így ismeri Ácson és környékén mindenki a község ezen részét. Most a gütyüliek élükön Kővári Ferenccel, Edével, Horváth Imrével, Dobó Attilával, a Halászékkal és Adamikék- kal úgy határoztak, hogy sátrat vernek a Lovadi réten erre a három napra. A családok apraja-nagyja segédkezett a nomád éleit rekontsruálásában, s rövi­desen megkezdték az ott-* honról hozott katlan befű- tését is, a bográcsban a bir­kapaprikás főzését. Ez volt május elsején az ebéd, s ezt Adamik Gyuláné főzte. S hogy ne maradjanak vacso­ra nélkül sem, arról Dobó Attila gondoskodott, aki a Dunából szebbnél-szebb potykákat horgászott erre a napra, s azt felesége főzte meg ízes halászlének pén­tek estére. Ha valaha jó majálison volt e sorok írója, azt mind fe­ledtette az ácsiak május elsejéje. Jó ötlet volt, s következ­zék jövőre s azután sokáig a folytatás. Jusztin Tibor ■■■■■■ Hordalék Heg is veszhettem volna öttem hosszú útról autóval, s valahol Bicske határában megálltam egy percre pi­henni, nyújtózni egyet. Épp egy alkalmi hóvihar söpört végig a tájon, de már szá­radt a fű, amikor az árok­parton megpillantottam az ázott kiskutyát. Lévén ku­tyabarát, a darabka kek­szet, amit a zsebemben ta­láltam, odadobtam neki ... Még összébb kuporodott, mire bátorítóan megsimo­gattam volna a fejét. Mire odakapott. Nem a kekszhez, az ujjamhoz. — Az anyád görbéid - bú ... mindenit! Kibuggyant a vér, a barátkozástól el­ment a kedvem. Szoptam hazáig az ujjam, s már csak otthon jutott eszmebe — mi van, ha veszett az a ku­tya? Felkaptam a házi szak­irodalmat: Veszettség. Ró­káról kutyára, arról hara­pás folytán emberre. Tíz nap lappangási idő után a vírus felszívódhat, megbé­nítja a légzőközpontot, s a beteg — ha nem kap idő­ben ellenszérumot — elvi­selhetetlen kínok közt meg­hal'. — Na, van tíz na­pom ... Munkahelyemen kollé­ganőm, aki egészségügyi fő­iskolát végzett, vígasztalt: — Az ellenszérum birka- agyvélőből készül, ezt olt­ják be egy elég nagy tű­vel, s hat alkalommal, il­letve egy hónap múlva egyszer a hasfalba. Ez le­gyengített vírust tartalmaz, mely a szervezetben kiváltr. ja az ellenanyagok kiter­melődését. — Mi van, ha mégsem gyengültek le annyira? — Bizony, előfordult már, hogy valaki1 az injekciótól betegedett meg. — Ez ugyanaz a beteg­ség? — Ugyanaz. Görcsök, zárt intézet, rácsos szoba, ket­rec, szíjak, és ... — Ha hallhatnék még valami biztatót! — Az injekciótól ritkáb­ban, de az egészséges ví­rustól szinte száz százalék, hogy beáll a halál... Meg kell keresni a kutya gaz­dáját, s meg kell tudni, hogy kapott-e védőoltást a kutya. Ráment két napom. A helyszínhez közeli két köz­ségben szinte minden ku­tyatulajdonoshoz bekopog­tam. Volt, aki sikított, hozzá ne nyúljak semmihez. Má­sok mosolyogtak: kutyaha­rapást szőrivel. Egy hölgy tudni vélte, hogy tulajdon­képpen tetanuszról lehet szó, de amíg nem kúszik a piros csík felfelé, nem kell félni ... Éjszaka mintha harangszót hallottam vol­na. Messziről. A következő munkanapon felkerestem a harapás helyszínéhez kö­zeli község jegyzőjét. — Tudja, rengeteg a dolgunk a rendszerváltás óta. Az ébék összeírására csak most készülünk. — Régi lista? — Nincs. — Van állatorvos a falu­ban? — Van, azazhogy a szomszéd faluból járt ide, amíg meg nem választották magas megyei tisztségre. Azóta aligha tudja, kinek, milyen kutyája van itt. — Rendőrség? — Nincs. — Erdész? — Az van, de neki nincs kutyája. — Mezőőr? — A szomszéd faluban. Megtaláltam, s mondta, hogy fajtatiszta, hosszú sző­rű tacskót nem látott erre­felé. A múlt héten agyon­lőtt egyet, de az farkas­kutya volt... Már éreztem, ahogy ha­tol be a hosszú injekcióstű a legyengített birkaagyvelő- vel a hasamba, mikor az autó ablakából megpillan­tottam egy birkanyájat. A juhász —- szép, alföldi kinézetű férfi — egy közeli nyárfára mutatott botjával. — Azon a kiszögeit papíron van valami ... V olt. A tulajdonosa ke­reste elveszett ku­tyáját. Tízezer forin* a becsületes megtalálónak Hosszú szőrű tacskó, nyak­örvvel. Budapesti telfefon- szám ... Csak ekkor sütött ki ben­nem újra a nap ... Nem kel1 injekcióra mennem, de azt hiszem, a történetben van néhány közérdekű ta­nulság ... Sulyok Kálmán Divatos ruhák érkeztek a RO-NI gyermekruházati boltba. Tavaszi — nyári fiú- és lányruhák nagy választékban! Tata, Ady E. 46. Nyitva: x^iétlőtől^óiűokio^^^^iO^ 24#RAH

Next

/
Oldalképek
Tartalom