24 óra, 1992. május (3. évfolyam, 103-127. szám)

1992-05-02 / 103. szám

Az MDF az érdekvédelemért Magyarországon a legfontosabb, egyben a legsürgetőbb feladatok egyike a független és demokratikus érdekvéde­lem rendszerének megteremtése. Ezzel összefüggésben a Magyar Demokrata Fórum érdekvédelmi stratégiája kívá­natosnak tartja erős, szabad szervezetek létrejöttét, ám felhívja a figyelmet azon munkavállalók érdekvédelmére is, akik nem csatlakoznak egyetlen szervezethez sem. A többi között erről fogalmazta meg álláspontját az MDF Országos Választmánya pénteken megtartott ülésén, amelynek mun­kájában részt vett Antall József pártelnök. Für Lajos ügy­vezető elnök és Furmann Imre alelnök. Székelyhídi Ágoston ügyvivő elmondta: az MDF vezető testületé elsősorban az érdekvédelem különféle vetületűit ele­mezte pénteki tanácskozásán. . Ezzel is kapcsolódtak május 1- je ünnepéhez, amelyet mindenekelőtt az érdekvédelem napja­ként értelmezett a választmány. Az Országos Választmány indítványozta törvényjavas­lat kimunkálását a bejegyzett szervezetek érdekvédelmi kötelezettsége teljesítésének bírósági ellenőrzéséről. Surjánra hiába vártak „Pártosan” a Népligetben A Szakszervezeti Liga és a Munkástanácsok az idei május elsején is —- immár hagyományos módon — a Népligetben ünnepeltek, é? a szórakoztató programok, műsoros rendezvények mel­lett politikai fórumokkal is várták az érdeklődőket. A Planetáriumban három parlamenti párt — az SZDSZ. az. MSZP és a Kis­gazda 35-ök — vezetőinek részvételével tartott politi­kai eszmecserén elsősorban az érdekvédelem kérdés­köre, azon belül is elsősor­ban a közelgő szakszerve­zeti választások mikéntje volt a központi téma. Horn Gyula, a szocialisták elnöke fonitosnak tartotta. hogy biztosítva legyen a szakszer vezeti választások pártat­lansága. akár nemzetközi el­lenőrzés révén. Ugyanakkor hangsúlyozta: nem lenne szerencsés, ha az Ország- gyűlés határozná meg í szakszervezetek közötti vá­lasztás technikáját. lebo­nyolításának rendjét. A/ MSZP vezetője szerint ugyanis ez- a szakszerveze­tek belső ügyeibe való be­avatkozást jelentené. Meg­oszlott a fórumon részt ve­vő politikusok véleménye abban a kérdésben. hogy kik rendelkezzenek szava­zati joggal a szakszervezeti választásokon. Tölgyessy Pé­ter, az SZDSZ elnöke ez­zel kapcsolatban úgy fo­galmazott: helytelen volna, ha valamennyi munkavál­laló helyett csupán a szak- szervezeti tagakra korlátoz­nák a résztvevők körét. Ez hasonlatos lenne ahhoz, mintha a parlamenti vá­lasztásokon csak a pártok tagjai járulhatnának a sza­vazóurnákhoz — tette hozzá a szabaddemokrata poli­tikus. Az MSZP elnöke ugyanakkor azon az állás­ponton volt: a szakszerve­zeti ügyek, s így az egyes szervezeték közötti válasz­tás is. kizárólag a szakszer­vezeti tagokra tartoznak. Dragon Pál, a Kisgazda 35- ök képviselője e kérdéskör kapcsán arra hívta fel a figyelmet. — és ezzel poli­tikustársai is egyetértettek —■ hogy minél hamarabb, lehetőleg az ősz folyamán szükséges lenne megtarta­ni a szakszervezeti válasz­tásokat. A Liga által rendezett nyugdíjas fórumra — szin­tén a Planetáriumban — Surján László népjóléti minisztert és a Társadalom- biztosítási Főigazgatóság ve­zetőjét várták, ám egyikő­jük sem jött el. Forgách Pál, a Liga elnöke ezzel kapcsolatban kijelentette: az.' hogy a kormányzat felelős tisztségviselői nem fogadják el az érdekvédelmi szerve­zetek meghívását, tükrözi a magyarországi közállapoto­kat. Los flngeles-i zavargások A helyi rendőrség adatai szerint, harminc fölé emelke­dett a halottak száma a Los Angeles-i zavargások követ­keztében. A BBC szerint a sebesültek száma 1200. Hétszáz- hatvannégy személyt letartóztattak. A UPI jelentése szerint 22 személyt a városban magában gyilkoltak meg, egyet- egvet San Bernardinóban és Long Beachben, ahová szin­tén átterjedtek a zavargások. Ideiglenes nyugalom Lecsillapodtak a Szaraje­vó biqtolkliásáért folyhatott harcok, és egyelőre nem használják fegyvereiket a stratégiai fontosságú bosz- nia—hercegovi nai városok­ban szemben álló etnikai csoportok sem. A második napjába lé­pett átmeneti fegyvemyug- vás nyilvánvalóan összefüg­gésben áll az EK külügy­minisztereinek pénteken Lisszabonban megnyílt, a Biogoldosok figyelem! Azok a károsultak, akik elmaradt sorszámmal rendelkeznek, 1992. május 4-én, 9—17-ig, Környe I. csoport: május 5-én, 9—17-ig, Környe II. csoport: május 7-én, 9—17-ig, az ügyvédnőnél jelentkezzenek! Sárközi Lászlóné boszniai válságról rende­zett értekezletével. A boszniai területvédelem közlése szerint a Foca kör­nyéki muzulmán falvakban a közelmúltban kegyetlen vérengzést hajtottak végre a szerb milícisták és a ka­tonai alakulatok. A falvak­ban temetetlenül hevernek a holttestek, a fiatalabbakat a hadsereg elhurcolta, az idősebbeket a helyszínen le­kaszabolták. Rossz hír lottózóknak A Szerencsejáték Rt. tájé­koztatása szerint a 18. hé­ten öttalálatos szelvényt nem találtak. A következő sorsolásra átvitt 5 találatos nyere­ményösszeg: 34 404 948 fo­rint. Itt volt május elseje... „A munkások között...” Keleti György képviselőjelölt a focicsapatok élén. OROSZLÁNY felett las­san, óvatosan bújt elő a nap ezen a május 1-jén, ám a vérbeli majálisozókat. már korán reggel a szabadba csalogatták a programok. A város határában állt a má­jusfa. melynek tövében au­tós ügyességi verseny zaj­lott. A rendezvények legfőbb központja az Oroszlányi Eiányász Sportkör területén volt. Kirakodóvásár, sörkert. politikai nagygyűlés és rendkívül gazdag sportprog­ram várta az érdeklődőket. Metzger Gyula, az OBSK ügyvezető elnöke szerint jó sportprogramot biztosítottak erre a napra és sok minden más is *a helyszínre vonzza a városlakókat. A szerve­zőknek ebben a nagy mun­kában anyagi támogatói voltak az Oroszlányi Szén­bányák szakszervezeti tö­mörülései. Délelőtt tíztől a sportpá­lyán súlyemelők tartottak bemutatót. Tizenegy órától pedig focimeccs vonzotta a közönséget A bányász öreg­fiúk csapata az újságírók válogatottjával mérkőzött. Az öregfiúk együttesében a sok korábbi híresség között szerepelt Sallói és Kláris is Az újságírók együttesében fiatalabb játékosok rúgták a labdát, szemre is szépen. Németh Péter, a Magyar Hírlap főszerkesztője volt a balhátvéd, Bicskei Bertalan az egykori szövetségi kapi­tány játszott söprögetőt, Kiss László (Mai nap). Vin- cze András (Magyar Hírlap), Várkonyi Sándor (Foci- Hét) erősítették többek kö­zött a veszélyesen, tetszető­sen játszó vendégegyüttest. Amikor a csapatok kivo­nultak, ismerős arcú civil haladt az élen. Kiderült, Keleti György, az egykori szóvivő kezdő rúgása indí­totta el a találkozót. Keleti György még bizonyára lab­dába. rúg itt a jövőben is. elindult ugyanis a képvise­lőválasztás következő for­dulójában. Ö egyébként szereti a fo­cit is — a Pénzügyőrben rúgta a labdát gyerekkorá­ban. egy ideig a Fradinak szurkolt, majd amikor kato­na lett, átpártolt a Honvéd­hoz. Majális — fórumokkal kevesebben voltak, mint a?. Építők Parkjában, ennek ellenére, jó hangulatban, különböző tréfás vetélke­dőkkel, horgászversenyek­kel, kutyabemutatóval telt az ünnep. Ez utóbbi helyen mára is maradt program. 10 órakor köszöntik az édes­anyákat, azt követően pedig érdekvédelmi fórumot tar­tanak. Strandon és otthon A kizöldült strandon van­nak, akik napfürdőznek — nem törődve a megritkult ózonréteggel — mások in­kább a termálvízbe már­tóznak. Az Alföldről érke­zett Fekete család a földön ülve kockás plédjéről fala­tozik. Az ebéd: mennyei il­latú házi sonka, kolbász, rántott hús, némi primőr­uborkával. Szívélyesen meg­kínálnak. Nehéz ellenállni! Két jókora falat között be­vallják, eszük ágában sincs se programokra, se a vásár­ba menni. Azért jöttek, hogy végre pihenjenek, eb­ben a szép környezetben. Nem vágynak emberek közé elég abból a hétköznapo­kon! S hogy a felvonulás? Nem hiányzik, annak ide­jén is csak muszájból men­tek, pedig ízig-vérig igazi munkások. A férj lakatos, a felesége pedig raktárosként dolgozik. Még hozzáteszik, nem szégyellik, mert nem az ő szégyenük, hogy ilyen­kor még a szezon kezdete előtt jut csak „dőzsölésre”, most még olcsóbb minden. KOMAROMBAN, a Thermálfürdő előtti placcon, az óriás sátrak hűvösében találkoztak barátok, ismerősök, rokonok, hogy a majális forgatagában szót váltsanak egymással. Eh­hez a Horgony Betéti Társaság, a komáromi önkormányzat és a Sörgyár Rt. gondoskodott minden földi jóról, termé­szetesen kinek-kinek pénztárcája szerint. A május elsejei program fénypontja az esti utcabál volt. Felvételünkön az óriás sátrak előtt rendkívül kulturált körülmények között pihenhették ki a sétálás, városnézés fáradalmait, a majális résztvevői. Ehhez a virsli, debreceni, a grillcsirke, a laci- pecsenye. no meg a jóféle serital adott némi segítséget. TATÁN, idén a hagyo­mányoktól kissé eltérően, két helyszínen szervezték meg május elseje ünneplé­sét. A már jól bevált Épí­tők Parkjában az MSZP, az MTTSZ városi bizottsága és a szakszervezetek városi bizottsága .rendezett külön­böző műsorokat és fórumo­kat. Az események 10.30- kor a televízióból jól ismert Tátika című műsor helyi változatával kezdődtek, majd 13 órától már komo­lyabb műfajban folytatód­tak. Ekkor ugyanis az MSZP vendége, Tanács Ist­ván, a Népszabadság újság­írója beszélgetett a nyilvá­nosságról és hétköznapi dol­gainkról a szép számú ér­deklődővel. A nap legfonto­sabb eseménye — legalább­is a szervezők szempontjá­ból — a 15 órakor kezdő­dött gazdasági fórum, amelynek előadója és ven­dége Szekeres Imre, az MSZP ügyvezető alelnöke volt. Részt vett a fórumon — mondhatni úgy is, a ren­dezők meglepetéseként — Keleti György, akit a párt képviselőjelöltként indít a kisbéri országgyűlési kép­viselő-választáson. Természetesen a „hivata­los” programon kívül az Építők Parkjában, minden kellék jelen volt, ami egy igazi majálishoz szükséges Az ilyenkor elmaradhatat­lan kirakodóvásár és vurst­li, sör, bor, sült kolbász, s késő délutánra az elfogyasz- tot ital mennyiségével pár­huzamosan, egyre jobb kedvű emberek. Bár nem szorosan a témához tarto­zik, de talán összehasonlí­tásképpen, érdemes meg­említeni, hogy a tatai ma­jálisban egy lufi 70 forint, a hintákon egy menet pe­dig egységesen 25 forint volt. A bevezetőben említett másik helyszínen, a Fényes fürdői gyermeküdülőben a Munkáserő Érdekvédelmi Unió, a Kommunális Dol­gozók Szakszervezete és a HVDSZ Dolgozók Megyei Szakszervezeti Szövetsége láttál vendégül az érdeklő­dőket. Talán a nem szoká­sos helyszín miatt, itt jóval — o — A hetvenhat éves Erzsi néni a ház előtti kertben tesz-vesz. Szívesen szóba elegyedik az idegennel. — A délelőtt a házi mun­káé, sütök, főzök, kapirgá- lok a kertben. Fél egykor ünnepi ebéd lesz. Húsleves, csirkepörkölt nokedlival, meg sütemény. Ha felkelünk a délutáni szunyókálásból, a. papa majd megborotválko­zik — egyszer szokott egy héten, meg ünnepekkor — és felvesszük a szép ruhán­kat. Majd kéz a kézben ki­sétálunk a majálisra, hogy vegyünk vásárfiát az uno­káknak. Aztán hazaballa­gunk, így telik az ünnep, mert azért csak más nap ez a mai, mint a többi... Ilyen is van Sokszor és sokan bírálják a május elsejei és egyéb búcsúkon fellépő mutatványosok becsületességét. A következő kis történet, gmit Tatán tapasztaltunk, re­méljük, a jövőben nem az üdítő kivételek közé fog tartozni. A gyerekeknek való 1 kis körhintán gyakran előfordul, hogy valamelyik piciny elsírja magát, mi­után elindul a hinta. 1A sszülő ilyenkor nem tehet mást, mint veszni hagyja a Idrága ^belépőjét”. Annál kellemesebb meglepetés ilyenkor, fia ö hintát kezelő személy odajön, s udvariasan visszaadja a jegy árát. Ugyanezek a tatai mutatványosok a ^majálisra láto­gató fogyatékos gyermekeknek jelentős kedvezményt adnak. Azaz nem minden hintés „hintés”. ÖN TUDJA MENNYIT ÉR? Ha úgy ítéli meg, hogy csupa kiváló tulajdonsággal rendelkezik — de még nem volt lehetőség a kezében, akkor most nyújtsa ki és ragadja meg. LEGYEN A MUNKATÁRSUNK! Feladata lesz: speciális kereskedelmi-értékesítési rendszerünkben való közreműködés cégünk most szerveződő tatabányai, esztergomi, tatai, oroszlányi, komáromi, kisbéri irodájában. Jelentkezés személyesen: 1992. május 8-án, 9 órától Tatabánya-Újváros, Előd vezér út 17. Szakszervezetek Háza Helyi lakosokat várunk! . iAmR\m 1992. május 2., szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom