24 óra, 1992. április (3. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-11 / 87. szám

I 1992. április 11., szombat LEÖ és SZANISZLÓ napja További néi’napok: Ariel, Ariella, Gem­ma, Godiva, Laura, Leon, Leóna. A Nap kél: 5,03-kor, nyugszik: 18 óra 28 perckor. A Hold kél: 11.38- kor, nyugszik, 1 óra 53 perckor. 1992. április 12., vasárnap Virágvasárnap GYULA napja További névnapok: Baldvin, Csaba, Csa- nád, Konstantin, Oxá­na, Sába, Sebő, Szi­lárd, Zenina, Zénó. A Nap kél: 5,01-kor, nyugszik: 18 óra 29 perckor. A Hold kél: 12,57- kor, nyugszik: 2 óra 23 perckor. Várható időjárás: Vál­tozóan felhős, nagy­részt napos idő lesz, eső nem valószínű. Az északkeleti, keleti szél gyakran élénk, főleg a nappali órákban időn­ként erős lesz. A leg­magasabb nappali hő­mérséklet szombaton plusz 10—15 fok kö­zött várható. VÉRADÁS. Április 14-én 8—12 óráig Esztergomban a véradó állomáson; 11—18 óráig Kömlődön, a kisegítő iskolában véradás lesz. Virágvasárnap Bábolnán Április 12-én a húsvét, azaz a tavaszi megújulás ünne­pe jegyében különböző rendezvényeket tartanak Bábolnán, a Kaszinóban. 15 órakor Sütő Petre Rozália grafikus kiállí­tását nyitja meg Balázs Imre festőművész. A Székelyföld­ről származó művésznő Kolozsváron, a Képzőművészeti Fő­iskola grafika szakán végzett. 1989-ben települt át családjá- \ val Magyarországra, s azóta hazánkban már több tárlata is volt. A képgrafika mellett reklámgrafikával és -tanítással is foglalkozik. A kiállítás április 25-éig, naponta 10-től 18 óráig tart nyitva. Ugyanezen a napon, vagyis vasárnap 15.30-tól a Kaszi­nó nagytermében húsvéti játszóházba várják a gyerekeket és szüleiket. Itt megtanulhatják a tojásfestés különféle technikáit, a húsvéti asztaldíszítést, vagy a papírhajtogatás és gyöngyfűzés mesterfogásait. Fajankó A kétrészes bábjáté­kot, Fajankó kaland­jait, hétfőn Tatán a Magyary Zoltán Műve­lődési Központban lát­hatják a gyerekek. Délelőtt 16 órától az óvodásoknak, délután pedig a kisiskolások­nak adják elő az Ál­lami Bábszínház mű­vészei Tolsztoj meséjét, melyet Jékely Zoltán fordított magyarra. Rendező: Urbán Gyu­la. Ökumenikus egyházi naptár Német dalok Hétfőn este hat órától a vértessomlói Német Nem­zetiségi Dalkör a tatabá­nyai Puskin Művelődési Házban szerepel. A daloso­kat a bánhidai nyugdíjas­klub tagjai hívták meg. Először a somlóiak műsort adnak, majd közös ének­lés következik, a program­ban a hagyományok sze­rint. Fogadónap Dr. Skrek József, Orosz­lány jegyzője, soros foga­dónapját 1992. április 13- án, hétfőn tartja. A város jegyzője 13—16 óra között várja hivatalában az ál­lampolgárokat. SZDSZ-esek Botodon A Komárom-Esztergom megyei szabad demokrata csoportok április 13-án, hétfőn 15 órától tartják találkozójukat Bokodon, a művelődési házban. ÁPRILIS 11., SZOMBAT nagyböjt V. vasárnapja után. Napi igék: Kát.: Ez 37, 21—28. Jn 11, 45—56. Ref.: Ám 5, 14—27. Jn 19, 23—27. Ev : 10, 1—10. Mk 14, 43—52. A katolikus naptárban Szent Szaniszló püspök vértanú emléknapja. A ki­váló képzettségű Szaniszlót 1072-ben Krakkó püspöké­vé szentelték. II. Boleszláv lengyel király 1079-ben Szaniszlót miséje közben megölette a Szent Mihály templom oltáránál. Ezt kö- vetőleg testét megcsonkí­tották, kezét és lábát le­vágták. A magyar ortodox egy­házban nagyböjt IV. vasár­napja utáni szombat és Szent Antipasz pergamo- szi püspök vértanú emlé­kezete. ÁPRILIS 12., VIRÁGVA- SÁRNAP. A húsvét előtti vasárnapot Virágvasárnap (liturgikus nevén: pálava- sárnapnak) nevezik, ame­lyen jézus Jeruzsálembe vo­nulását ünnepük. Jézus ta­nítványai kíséretében ünne­pélyesen vonult be Jeruzsá­lembe, hogy részt vegyen a zsidók peszah ünnepén. Az evangéliumi elbeszélések szerint a szamárháton be­vonuló Jézust Messiás-ki­rályként ünnepelték. Felső ruhájukat terítették elébe, pálmaágakat lengettek, és hozsannát kiáltozva ujjong­tak neki. Ennek emlékére a katolikusok körmenetet tartanak, amelyen a hívek pálmaágakat (nálunk bar­kát) fognak a kezükben. E megszentelt barka hamujá­val hintik meg magukat a hívek, a következő év ham­vazószerdáján a bűnbánat jeléül. Napi igék: íz 50, 4—7. Lk 22. 14—23, 56. Ref.: Ám 6. Zsolt 95. Ev.: Jn 12, 12— 19. Zsolt 88. A katolikus naptárban Szent I. Gyula pápa emlé­kezete. A magyar ortodox egy­házban nagyböjt V. vasár­napja és Szent Vazul pári- ioni püspök hitvalló em­léknapja. Hirdetések Április 19-én, 19—04 órá­ig LOCSOLÓBAL a Pus­kinban, a Party-Parti ze­nekarral. Helyfoglalás: 34/19-509. <x) Az Ed ASZ Rt. oroszlá­nyi kirendeltsége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy Oroszlány, Hunyadi u. 17 —21. és a páros oldal, Fürst u. 27., Iskola u., Mészáros úti tömbházak körzetében 1992. április 14- én, 7—17 óráig áramszü­netet tart. A hálózat va­gyon- és életvédelmi szempontból folyamatosan feszültség alatt állónak te­kintendő. Kérjük az érin­tettek szives megértését! (x) Komárom város önkor­mányzata lomtalanítási akciót szervez. Kérjük a város polgárait, hogy a feleslegessé vált tárgyai­kat helyezzék el a sze­méttároló edények mellé, április 13-tól 18-ig min­dennap. (x) Az EDASZ Rt. oroszlá­nyi kirendeltsége értesíti Környe, Rákóczi u., Som­lói u. és Jókai u. fo­gyasztóit, hogy április 3— 17-ig, naponta 8—14 óráig a munka menetétől füg­gően — részleges áram­szünetet tart. A hálózat élet- és vagyonvédelmi szempontból feszültség alatt állónak tekintendő. Kérjük fogyasztóink szi­ves megértését! (x) Az EDASZ Rt. oroszlá­nyi kirendeltsége értesíti Tisztelt Fogyasztóit, hogy 1992. április 14-én, 8—14 óráig Várgesztesen, a Vértes u., Petőfi u., Erdő­sor, valamint Agyagve- rem-dűlö területén háló­zatépítés miatt áramszü­netet tart. A hálózat élet- és vagyonvédelmi szem­pontból feszültség alatt állónak tekintendő. (x) A Szakszervezetek Háza, (Tatabánya V., Előd vezér út 17.) 1992. május elsején majálist és kirakodóvásárt rendez. Ezúton hívunk minden érdeklődő vásáro­zót! Felvilágosítás: 34/11- 964-es telefonon. (z) MEGRENDELŐLAP Megrendelem a 24 ÓRA c. Kciiiárcm-Esztergom megyei napilapot Megrendelő neve: Címe: ................... (v áros, község) (utca, házszám) Az előfizetési dijat (1 hóra 245 Ft) a cimemen jelentkező díjbeszedőnél kiegyenlítem. Kelt:. aláírás A rmyndclóúpd • halyl poslatmlatnz kérjük eljuttetev! Körösi Csorna Sándor túra A természet és a tudomány szerelmeseit várják vasár­nap 10 órakor Visegrádon, a Pilisi Állami Parkerdőgazda­ság mogyoróhegyi táborában. A parkerdőgazdaság gyalogos emléktúrát rendez a nagy magyar orientalista-nyelvtudós, Körösi Csorna Sándor halála 150. évfordulója alkalmával. Az emléktúra résztvevői a mogyoróhegyi kempingből in­dulva, a Dömörkapu-hegygerincre mennek, ahol megkoszo­rúzzák Körösi Csorna Sándor Gyászköziemények Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy ÖZV. JUHASZ MARTONNÉ született Semsei Mária 64 éves korában elhunyt. Temetése 1992. április 12- én, 14 óra 30 perckor lesz Nagyigmándon, a római katolikus temetőben. A gyászoló család Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hegy GALAMBOS JANOSNÉ született Schejdll Erzsébet Tas vezér úti lakos 80 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni bú­csúztatása 1992. április 13- án, 13 órakor lesz Tata­bányán, az újtelepi teme­tőben (új ravatalozó). A gyászoló család Ezúton mondunk köszö­netét mindazoknak, akik szeretett halottunk, ERTL LASZLÖNE temetésén megjelentek, sírjára virágot, koszorút helyeztek, s gyászunkban őszinte szívvel osztoztak. A gyászoló család emléktábláját. BÁBOLNA — FALUTEVÉ. Megkezdte működését Bábolnán a falutévé. Közérdekű infor­máció a műsorukkal kapcso­latban, hogy ezentúl minden szombaton, (azaz ma is), reg­gel 9 órától a Pozsony I-es adás helyén az Agro-Tévé mű­sorát közvetítik. A vese­transplanfációról A Komárom-Esztergom Megyei Vesebetegek Egye­sülete április 14-én, kedden 15 órától tartja legközeleb­bi klubfoglalkozását Tata­bányán, A Közművelődés Házában. Vendégük dr. Já- rai Jenő lesz, a SOTE I. sz. Sebészeti Klinikájának ta­nára, aki a vesetransz­plantáció jelenlegi helyze­téről és lehetőségeiről tart előadást. Lottószámok A Szerencsejáték Rt. tá­jékoztatása szerint a 15. heti lottósorsoláson a kö­vetkező számokat húzták ki: 8, 45, 58, 72, 80. Kerekes hírek Szekszárdon rendezték meg 224 résztvevővel a Casio duatlon-versenyt. Az ifjúsági lányok mezőnyében (2,5 km futás, 15 km kerékpározás, 2,5 km futás) a tatabányai Ró­nai Katalin második helyen, Rónai Dóra a serdülő lányok között a harmadik helyen ért célba. A felnőttek és juniorok versenyén (7 km futás, 30 km kerékpározás, 3,5 km futás): 1. Bók Tamás (Budapest), 2. Zsódér Zsolt (Budapest), 3. Slett Tamás (Székesfehérvár), 4. Gerlei Tamás (Tatabánya), ... 16. Rónai Ferenc (Tatabánya). A junioroknál Kolonics Krisztián (Tatabánya) tizenegyedik lett. * A Tatabányai Kerékpáros és Triatlon Klub által rende­zett hétvégi hegyi kerékpárversenyen — bringások, edzők, kísérők, — több mint százan lázasan készülődtek a rajtnál, a MOTOR Kft. előtt. Cél a Turulnál volt. Reggel 10 órakor indult a lányok mezőnye, utána a fiúk következtek korcso­portonként. A verseny résztvevői között a MOTOR Kft. ál­tal felajánlott 2 db kerékpárt sorsoltak ki, amelyeken a szerencsés nyertesek már hazagurulhattak. Lénárd Kerék­pár Szaküzlet vásárlási utalványokat adott át. Kategóriánként a győztesek: Serdülő lányok: Rónai Dóra (Tatabánya). Nők: Rónai Katalin (Tatabánya). Újonc fiúk: Nagy Péter (Tata). Serdülő fiúk: Takács Károly (Ta­tabánya). Ifjúsági fiúk: Erdélyi János (Tatabánya). Felnőtt férfiak: Nagy László (Tatabánya). Senior férfiak: Rónai Ferenc (Tatabánya). Veterán férfiak: Oláh Imre (Tatabá­nya). A versenyt támogatták: MOTOR Kft., Lénárd Kerék­párüzlet — Tata, REUSCH Kft., Tatabányai Közösségi Te­levízió, Tatabánya Sportszövetségek Szövetsége, Tejüzem, Lakatos Dekor, Kecskéd. Sakk az Édenben Április 11-én, szombaton 9 órakor Nyergesújfalun, a múlt hónapban megnyílt Éden bárban mérkőzik meg egymással a megye sakk­válogatottja a KOMTÁV- Hö csapatával. A mérkőzés a tavalyi ta­tabányai összecsapás visz- szavágója lesz, amelyet ak­kor a megyeválogatott nyert 6,5-3,5-re. A mérkő­zésre a helyi SZOLKER Bt. értékes műszaki cikke­ket ajánlott fel különdíj- ként! A megyeválogatott— KOMTÁVHÖ sakk-csapat- mérkőzés várható párosítá­sa a következő:, Elöl a vá logatottak Simon (Komáro­mi AC)—Székely, ifj. Me- ixner (Viscosa)—Rigán, Szűts (Tb. Erőmű)—Fűrész Tomisa G. (Almásfüzitő)— Blaskovits, ifj. Gál (Viscft; sa)—Koródi M,, Pusztay (Komáromi AC)—Fogata- si, Tomisa B. (Almásfüzitő; —Fekete, Tóth (Viscps^; —Bálványos, Szűcs J. IVh- cosa)—László I. Kovács* V (Esztergom)—Szemeti. “ Tartalékként a me gye Vá­logatottnál Bereczki (Vis­cosa) áll készenlétben, mí( a KOMTÁVHÖ Kovács A. Papp, Pollágh és Kanyc szerepeltetésére is készül. A Hungalu a kiesés ellen A női röplabda NB I-ben a hét végén két mérkőzést játszik a Hungalu-ASC csapata. A tét nagy, az együttes a kiesés elkerüléséért lép pályára. Szombaton 11 órakor ä Kőbányai KÖZÉRT, vasárnap 14 órakor az Ajkai SC lesz az ellenfél. Mindkét mérkőzést Almásfüzitőn játsszák, éz növelheti az ASC esélyeit. Kalmár László edző és a lányok sok nézőt várnak, s reménykednek, hogy a segítségükre ;is számíthatnak a létfontosságú mérkőzéseken. Három meccs Komáromban Vasárnap „non-stop” lab­darúgás lesz Komáromban, a KFC-sporttelepen 12,30- 'kor az Ácsi Kinizsi—Ko­máromi Olajmunkás me­gyei ifjúsági bajnoki mér­kőzésre kerül sor. 14,30-kor az Ácsi Kinizsi—Komáro mi Olajmunkás megyei fel nőtt bajnoki találkozót rendezik meg. 16,30-kor pe dig a Komáromi FC— Bár sonyos körzeti bajnoki mér kőzést tekinthetik meg a: érdeklődők. Küldjék! Az Országos Testnevelési és Sporthivatal felhívja a me­gye településeinek figyelmét, hogy a május 27-én sorra kerülő sportesemények népszerűsítése, televíziós adásban szerepeltetése fontossá teszi, hogy a Challenge Day-re be­nevezettek a forgatókönyvük másolatát mielőbb küldjék e a hivatal címére. Cím: OTSH sajtószolgálat, 1054 Budapest, Hold utca 1. Komirom - Esztergom megyei néplap Kiadja az Axei Springer-Magyarorazíg Kiadói Kft. FaWós vezeti: az ügyvezetó igazgató • Szerkeszti a azeC.eszlófcccflaig Fószerkesztó: GOMBKÖTŐ GÁBOR. Fóanrkaaztó-fúlyitUa: MADARÁSZ AMéA. Otvasószerkeszlók: GYMES ZSOLT MÓR0CZ KÁR OLT TÓTH LONA, VEIZEP. TAMÁS. • Kiadja: az AS-M. Kft. Komirom - Esztergom Megyei kodaja. Irodavezetó: VASS MHÁLY. Szerkesztősig la kiadó: 2801 Tatablnya V., Fő tér 4.1. amatat Postacím: 2801 Tatriinya, pf.: 141. Telefon. 34/10-053, 10-811, 11-991. Ügyeleti telefon: 3V10-468. Tatet®: 34/11-010. • Hrdetósi iroda: TRabénya V„ Előd vezér u. 10. Telefon és fw: 34/16-055. Tatac 27-243 Markrtng, NrtKéa és rekUrrwezető: VOA LÁSZLÓ. Szerkesztő: MSKEI FERENC. • Rekümszedés: BARJÁK COMPUTER 0ESIGN Kft. Telefon és fa: 34/17-644. • Terjeszti: a Magyar Posta VléaM. Előfizethető bír ma* hHapklzbeeéő posuhwataé* a hktapkizbeatőto* a Posta hírlapüzleteiben, a Hvtapelófaette és LapeiKlsi kod** (HELIR), 1990 BudapestLehel u. KVa.. közvetlenül vagy postautalvlnyon valamint ttutallssal a FEJR Poatabank RL 219-98638 pénzforgaéri jalzószémra Bőftntéri 0 egy hónapra 245 Ft., negyedévre 735 Ft., egy évre 2940 Ft. e Kéziratokat nem őriünk meg, és nem adunk vissza. # Készül a Komirom - Esztergom Megyei Nyomda és Kiadó VHIalat Tatabányai Lapnyomdljlban. FeWós váz Ró: Kovécs jénoané igazgató. • ISSN 0863-9188.

Next

/
Oldalképek
Tartalom