24 óra, 1992. április (3. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-01 / 78. szám

Megújulás — versenyképesség 3. oldal A tréfák napja 4. oldal Eredményes év után — osztalék 5. oldal Az ácsi botrány nyomában 7. oldal Plenáris ülés — kivonulással Négy törvényt módosítottak Kedden reggel 10 óra után pár perccel Czoma László (független) képviselőnek a balatoni angolnapusztulásról szóló napirend előtti felszólalásával kezdődött meg az Or­szággyűlés tavaszi ülésszakának 19. ülésnapja. Torgyán József FKgP-el- nök napirend előtti felszó­lalása közben a koalíciós pártok csaknem valamennyi képviselője kivonult az ülésteremből kedden reggel a parlament plenáris ülésén. Torgyán József Szabó Lajos hétfői napirend előtti fel­szólalására reagált, azt ál­lítva, hogy a 35-ök csoport­Föderációs szerződés A Kreml György termé­ben kedden délután ünnepé­lyes keretek között aláírták az oroszországi föderációs szerződést. A ceremónián a két, maga útját járó terü­let, Tatárföld1 és a Csecsen Köztársaság képviselője nem vett részt. Ennek ellenére az a tény, hogy az orosz ve­zetés mégiscsak tető alá hoz­ta a dokumentumot, esélyt ad a szétesni látszó Orosz- országi Föderáció egyben tartására. Harcok Horvátországban A viszonylag nyugalmas délelőtt után kedden kora délután ismét megszólaltak az általános riadót jelző szi­rénák Eszéken, miután a szövetségi alakulatok és a szerb tartalékosok aknave­tőkkel kezdték el lőni a szlavón várost. Keddre virradó éjszaka Horvátország minden hábo­rús területén megszegték a tűzszünetet. A horvát rádió adatai szerint kizárólag a ju­goszláv hadsereg által tá­mogatott szerb szélsőségesek felelősék a lövöldözése­kért. OECD-program Magyarország, valamint a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) részletes együttmű­ködési programját értékel­ték kedden a külgazdasági minisztériumban folytatott tárgyaláson, amelyen Salva­tore Zecchini, az OECD fő­titkár-helyettese vezette de­legáció vett részt. jának tagja azért használt rágalmazó kifejezéseket a Kisgazdapárt vasárnapi hód­mezővásárhelyi rendezvé­nyével kapcsolatban, mert ott a kisgazda-tüntetők Szabó Lajost dobálták meg tojással. Torgyán József fel­szólalása során gyakran hangzottak el közbekiabálá­sok, ezeket a pártelnök he­Für Lajos honvédelmi mi­niszter kedden Brüsszelbe utazott az Észak-atlanti Együttműködési Tanács hon­védelmi minisztereinek érte­kezletére. A tanácskozás célja, hogy hozzájáruljon a NATO és az Pénzhamisításért —börtön Pénzhamisításért 3 év hat hónapi büntetésre ítélte Ladislaw Canji jugoszláv állampolgárt kedden a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság. A férfi hosszabb ideje él Magyarországon, személygépkocsijával és la­kókocsijával Mosonmagyar­óvár körül ütött tanyát. Azzal keresett fel egy tatai betéti társaságot, hogy rek­lám célra sokszorosítsanak bankjegyet számára. A be­téti társaság a 100 márkás, az 5000 forintos, az 1000 schillinges bankjegyek mindkét oldalát külön-külön lefénymásolta, és a sokszo­rosított íveket átadta a megrendelőnek. A hamis SPAR: országos hálózat a cél Fát ültettek Tatabányán vesen utasította vissza, ami­ért az elnöklő Szabad György a T. Házhoz illő szavak használatára kérte Torgyán Józsefet. A pártel­nök folytatta felszólalását, ekkor azonban előbb a 35- ös frakció tagjai, majd csaknem valamennyi koalíci­ós képviselő, sőt az MSZP- frakcdó több tagja is elhagy­ta az üléstermet. Torgyán József beszédének végén mindenkori képvise­lői fizetésének felét aján­(Folytatás a 2. oldalon) Lezsák Sándor és Lakitelek szelleme MDF-fórum Ácson Kivégzettekre emlékeztek Az 1945. március 31-i tömeges kivégzés színhelyén emlékkövet avattak kedden Balf határában. A ke^eletes ünnepségen az egykori deportáltak, történészek és a kör­nyék lakói emlékeztek meg a vérengzés 183 áldozatáról és azokról a munkaszolgálatosokról, akiket 1944-45-ben a határvidéken erődítés építésében való részvételre kénysze­rítettek. Az emlékkövet Bánát Péter egykori balfi fogoly és bajtársai állíttatták a Magyar Auschwitz Alapítvány céljait támogató közösségek és személyek részvételével. Für Lajos Brüsszelben Lakitelek, Lezsák Sándor és az MDF elválaszthatat­lanul összetartoznak. Nem csupán az egykori — lassan öt esztendő távolságába ke­rülő — lakitelki zászlóbon­tás okán, amikor még vala­mennyi ellenzéki együtt gondolkodott a jövőről. Ha­nem azért is, mert talán Lezsák Sándor személyisége őrzött meg legtöbbet az egy­kori lakitelki program szel­lemiségéből, maradt, aki volt a hatalom közelében is — józanul gondolkodó tanár, költő és író, a kultúra tá­mogatója. Hétfőn este Ács vendége volt — a helyi MDF-szerve- zet politikai fórumot ren­dezett, és nagyon sokan ösz- szejöttek, hogy meghallgas­sák, miként gondolkodik, Az ácsi fórum hallgatósága mit mond a világról, a po- Lezsák Sándor. (Beszámo- litikáról az MDF alelnöke, lónk a 3. oldalon.) Észak-atlanti Együttműkö­dési Tanácsban részt vevő kelet-közép- és kelet-euró­pai országok katonai együtt­működése fő irányainak meghatározásához, a kato­nai együttműködés további intézményesítéséhez. nagygyűlés Komáromban, közjátékkal Thürmer Gyula szerint: új társadalmi szerződésre van Március 29-én, hétfőn délután 5 óra előtt mintegy 6—8 tagú skinhead-küldött- ség és mellettük néhány fia­tal toborzódott motorosán, tacepaósan, hogy tiltakozzon az MSZMP komáromi nagy­gyűlése ellen. A transzpa­rens feliratok rendkívül jel­legzetesek voltak: „Le a 24 ÓRÁ-val!” „Tiltsák be az MSZMP-t!” Amikor a fotóriporterrel odamentem a kis csoport­hoz, elkezdtek kiabálni, hogy a 24 ÓRA itt nem fo­tózhat. A fényképezőgép láttán a „bátor” kis kopasz csoport szétrebbent és egyetlen férfi maradt az al­kalmi táblákat markolászva, az, aki később botrányt próbált kelteni a gyűlésen. A rendőrök, mert biztosí­tás volt ám alaposan, mé­lán nézték a közjátékot. (Folytatás a 3. oldalon.) Már hajnalban ott lesz pénzeket már ő maga vágta fel és ragasztotta össze. A sorozatból 350 hamis bankó került forgalomba, s közü­lük hét 1000 schillingest bi­zonyíthatóan ő adott el Mo­sonmagyaróváron, illetve Győrött. A betéti társaság két gya­núsítottját a bíróság fel­mentette a pénzhamisítás vádja alól, kellékpénzzel va­ló visszaélés szabálysértése miatt azonban személyen­ként 5000 forintos pénzbír­sággal sújtotta, mivel el­mulasztották az engedély- kérést a pénz kibocsátójá­tól'; ezt a reklámcélra ké­szülő kellékpénz esetében is meg kellett volna tenniük. Szárligeten is kapható a 24 ÓRA A helyi történésekről is beszámolunk A SPAR felügyelő bizottságának tagjai elültetik a fenyő­fát Tatabányán Miét arról mér tegnapi lapunkban beszámoltunk megyénkbe látogatott a Nemzetközi SPAR-szerve­zet felügyelő bizottsága. Kétnapos itt-tartózkodásuik végén a cég hagyományá­hoz híven a Generál Rt. udvarán elültették a SPAR jelképét, a fenyőfát. Ezt kö­vetően rövid sajtótájékoz­tatót tartattak, amelyen Bernhard A. Schmidt, a SPAR felügyelő bizottságá­nak elnöke ismertette a cég elképzeléseit Magyaror­szágra és természetesen a megyére vonatkozóan. ELöljáróbam elmondta, hogy jövetélük alapvető célja a magyar SPAR-szer- vezet felvételének előkészí­tése a Nemzetközi SPAR- (Folytatás az 1. oldalról) Szárliget Tatabánya egyik zöldövezete. Nagyon sokan vettek ott házat, telket. Klímája kitűnő a légzőszer­vi megbetegedések gyógyítá­sára, nem egy gyermek és felnőtt gyógyult meg a re­mek levegőjű faluban. Egy­szóval sok tatabányai lakos lett szárligeti, egyben tehát Fejér megyei. Más megye — más újság. Nagyon nehéz áttörni a me­gyehatár korlátáit. Hiába rendelték meg néhányan a megszokott Komárom-Esz- tergom megyei lapot, nem jutott el — vagy csak nagy késéssel — hozzájuk. Pedig kíváncsiak voltak az elha­gyott megye híreire, történé­seire. Aztán akadt Tatabányán egy vállalkozó — Móker Gyula, az Admirals vállalkozás igazgatója —, aki elhatároz­ta, hogy megoldja az áldat­lan helyzetet, elkezdi a 24 ÓRA terjesztését, eladását Szárligeten. Az Admirals eléggé ismert vállalkozás a megyeszékhelyen, százféle szolgáltatása között a boy- szolgálattól a nagykereske­delemig minden szerepel. Belefért a lapterjesztés is. Az igazgató az Axel-Sprin- gerrel szerződést kötött hir­detésfelvételre, de egyben vállalta az újságterjesztés szervezését, egyelőre kísérle­ti jelleggel. Dániel István, napközis nevelő, Lakatos Károly bo­rozótulajdonos, Ráder Zol­tán élelmiszerüzlet-tulajdo­Szárligeten Pulik Istvánná Bella-boltja volt az első, amely vállalkozott a 24 ÖRA terjesztésére. nos, a József Attila utcai cipészműhely tulajdonosa vállalták, hogy gyűjtik az előfizetőket, így lehetővé vált, hogy április 1-jétől a megrendelők reggel öt órá­tól már a postaládájukban találják a 24 ÓRÁ-t, ame­lyet Móker Gyula egyene­sen a nyomdából szállít a helyszínre. Egyet kértek csak — akiknek nincs pos­taládája, az valamelyik vál­lalkozónál vegye át az új­ságját. Ilyen hozzáállás után a lap ígéretet tehet arra, hogy rendszeresen közöl anyago­kat Szárligetről, tehát nem­csak a megyei információit, de a helyi tudnivalók is el­jutnak majd a megrende­lőkhöz. Holnapi kis összeál­lításunkban most azokról írunk, akiknek köze van az „új módihoz”, a Szárlige­ten is terjesztett honi la­punkhoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom