24 óra, 1992. március (3. évfolyam, 52-77. szám)

1992-03-02 / 52. szám

f MÍS äjfe mm Antall— Silva sajtótájékoztató (Folytatás az 1. oldalról) Aníbal Cavaco Silva kor­mányfőként a kétoldalú kapcsolatok elmélyítésének szándékával látogatott Bu­dapestre. Mint mondta: Ma­gyarország megfelelő kapu arra, hogy közvetítésével Portugália más közép-kelet- európai országokkal is kap­csolatba kerüljön. Az Euró­pai Közösség soros elnöke­ként nyilatkozva pedig azt emelte ki, hogy a szervezet érdekelt a térség stabilizálá­sában, s a válságok megol­dásában számít Magyaror­szág véleményére. Hazánk ugyanis a volt Szovjetuniót illető ismeretei révén hozzá­járulhat a FÁK-tagállamok megsegítésének módjait tag­laló májusi lisszaboni konfe­rencia sikeréhez. Másfelől megemlítette, hogy a közös­ség júniusban ugyancsak Lisszabonban tartja csúcs- találkozóját, amely nyomán kiderül, milyen feltételek mellett kerülhet szóba új ta­gok felvétele. Hisz az Euró­pai Közösség nem zárt klub, fogalmazott, hanem nyitott mindazok előtt, akik eleget tesznek a demokratikus kö­vetelményeknek, valamint az EK által támasztott piaci­gazdasági elvárásoknak. — Magyarország bízhat abban, hogy hamarosan a közösség teljes jogú tagja lehet — je­lentette Jd végül a portugál miniszterelnök. ~ Antall József miniszterel­nök beszámolt arról, hogy a tárgyalásokon kiemelt hang­súllyal szerepeltek az Euró­pa alapvető biztonságával összefüggő kérdések, különös tekintettel arra, hogy hazánk a térség két válsággócával — az egykori Szovjetunió­val és a délszláv államok­kal — határos, — Magyar- ország tehát közvetlenül is érdekelt az európai bizton­ság megszilárdításában. Mi­ként abban is, hogy a régi vasfüggöny helyébe ne lép­hessen egy szociális vasfüg­göny — jelentette ki a ma­gyar kormányfő. Ám, mint a továbbiakban hozzáfűzte, mindez nemcsak hazánk, ha­nem a nyugati államok kö­zössége számára is alapvető fontosságú, hisz amennyiben a közép-kelet-európai tér­ség nem stabilizálódik, az hosszabb távon Európa nyu­gati felét is veszélyezteti. Ellenzéki politizálást hirdetett meg a Független Kisgazdapárt (Folytatás az 1. oldalról) az ellenzéki erőkkel való együttműködésre épül, bár szövetséget még nem kíván­nak kötni senkivel. Ameny- nyiben programjuk javasla­tai nem teljesülnek, óriási demonstrációt szerveznek a fővárosban. Teszik ezt azért, •mert a párt félti a jogálla­miságot, a többpárti de­mokráciát. A Független Kisgazdapárt 20 pontos programjában ki­mondják. hogy a párt ke­reszténydemokrata irányult­ságú. jobbközép, liberális eszméket valló politikát folytat, fellép a diktatúra, a szélsőségek, a demagógia ellen. A választók érdekeit, a nép javaslatait szem előtt tartja, nem bírálja az MDF és a KDNP ideológiáját, a kormányt viszont igen. El­kerüli a szélsőjobbra toló­dást, s nem kívánja csorbí tani a sajtószabadságot. A párt készül a választási kampányra, amelyet szeret­ne megnyerni és fejleszteni nemzetközi kapcsolatait. Franka nem frankó A tulajdonosi többség jo­gával élve a Hírlapkiadó Vállalat igazgatótanácsa Franka Tibor személyében felelős szerkesztőt nevezett •ki az Esti Hírlap élére. A 80 százalékban hírlap­kiadói, 20 százalékban ala­pítványi tulajdonban lévő lap munkatársai előtt Fran­ka Tibor először még mint főszerkesztő jelölt mutatko­zott be, és beszámolt tervei­ről, elképzeléseiről. Az „is­merkedési délutánt” követő­en került sor a szerkesztő­ség titkos szavazására, amelynek során Franka Ti­bor főszerkesztői kinevezé­se mellett heten, ellene pe­dig 28-an voksoltak. Lisz- kay Gábor, a Hírlapkiadó Vállalat vezérigazgatója ez­után már a kuratórium há­rom tagja előtt közölte az igazgatótanács döntését, mi­szerint Franka Tibort ápri­lis 4-éig felelős szerkesztő­nek nevezi ki. Nyilatkozat — a koalícióról A Magyar Demokrata Fórum, a Független Kis­gazda, Földmunkás és Polgári Párt, valamint a Ke­reszténydemokrata Néppárt országgyűlési képviselő- csoportjának küldöttei, a február 27-én kiadott kö­zös nyilatkozatról tartottak sajtótájékoztatót. Dr. Grezsa Ferenc, az MDF-frakció elnökségi tag­ja kifejtette, hogy a képviselőcsoportok a jövőbeni hatékonyabb együttműködés és a politikai munka összehangolása érdekében, 1992. március 10-éig meg­alakítják a koalíciós képviselők Egyeztető Bizottságát. A bizottság működésekor figyelembe veszi a válasz­tópolgárok és a koalíciós pártok érdekeit, véleményét és álláspontját. Oláh Sándor, az FKgP frakcióvezető­helyettese szerint az eddig megtett utat áttekintve megállapítható, hogy megteremtődtek a társadalmi és gazdasági föllendülés feltételei, ami azt jelenti, hogy megnyílt az út a rendszerváltozás folyamatának a felgyorsítására. Elítéli azokat az erőket, amelyek a visszarendező­dés felé 'húznak. Ez a koalíció biztosítja az ország stabilitását, a politikai többséget, ezért továbbra is fontos a kormánykoalíció fennmaradása. A nyilatko­zat aláírásával még szorosabbá vált az eddig is ered­ményesen együttműködő három párt kapcsolata. A nyilatkozat leszögezi, hogy a koalíciós partnerek tö­rekszenek arra, hogy a múlt terhes örökségét mielőbb megszüntessék, a bűncselekmények elkövetőit törvé­nyesen elszámoltassák. A törvényhozó munka hatékonyságának növelése érdekében közös törvény-előkészítő munkacsoporti üléseket tartanak. A parlamentben a tárgyalási javas­latok témafelelősei egyeztetik munkájukat a három képviselőcsoport témafelelőseivel. Dr. Gáspár Miklós a KDNP frakció elnökségi tagja szerint a hatéko­nyabb törvényalkotási munka érdekében azt a fejlett polgári demokráciában bevált utat követik, miszerint a törvényjavaslatot téziseinek kidolgozása után a kon­cepciót megvitatják, és ezt követően a szakmai szer­vek készítik el a kodifikáciőt. A nyilatkozat zárópontja leszögezi, hogy a továb­bi megbeszéléseken kidolgozzák a törvényhozás és a kormányzat közötti munkakapcsolat optimális mód­szereit. Nemzeti fórum A pártok és mozgalmak mindenre kiterjedő párbe szédének megkezdése érdé kében rendezett nemzeti fó­rumot vasárnap a Jurta Színházban a Magyarok Nemzeti Szövetsége. A rendezvényen a Jurta néhány állandó vendégén kívül összesen 12 mozgalom vezetői vettek részt, és fej­tették ki véleményüket „Mai parlament, mint demokrácia csődje” című vitában. Élénk érdeklődés kísérte Nagy Lászlónak, gyűlés házigazdájának fel szólalását, aki az ebédszü netben rendezett sajtótájé koztatón egyebek között ki fejtette: elérkezett a szá monkérés időszaka, amikor minden pártnak el kell vé geznie önmaga nevesítését Minden politikai erőnek szembe kell nézni saját múltjával, jelenével és jö vőjével. Ez az önmegvallás létkérdés Magyarország számára. D közrendről, a közbiztonságról az MDF komáromi fórumán (Folytatás az 1. oldalról) Az illendő köszöntés után dr. Boross Péter belügymi­niszter előadását azzal a személyes vallomással kezd­te, hogy ideérkezése előtt egy úr megkérdezte tőle: Hogy van? ö azt felelte: „Belügyminiszterhez képest elég jól.” ..Kezd élesedni a küzde~ lem a hazai virányokban” mondta — „s nem min­denki nyílt sisakkal küzd”. Az ő beosztása és személye Dedig a közérdeklődés hom­lokterében áll. A statiszti­kák (közvéleménvkutatá- sok) szerint a közbiztonság a ^ második legfontosabb kér­dés ma. Ha azt mondaná nincs probléma, — nem mondana igazat! Sőt, fel­bosszantaná hallgatóságát A közbiztonság statisztika — másrészt közérzület. „Magyarországon 1991­ben 430 ezer bűncselekmény volt, s vagyunk tíz- és fél­millióan. a hét- és fél­milliós Londonban 930 ezer.” — s tovább sorolta vo na még a statisztikai Deldaikat, amelyek arra a következtetésre adtak árkai­mat^ hogy „Magyarország Eurovn. közbiztonsági szem­pontból^ egyik legkedvezőbb helyzetű országa”, a szub­jektív közérzület viszont nont_ ennek az ellenkezőiét felezi ki. s „ez a szubjektív kozerzület volitikailag job­ban akceptálandó”. Eszerint — viszonylag! — romlik nálunk a közbiztonság. Abban a beosztásban, amit ő betölt, s amiért fe­lelős, számára a „szubjek­tív közérzület diktálja a fel­adatokat.” Meg az, amit „össze-vissza ígérgetünk” — mert: azoknak a konzekven­ciáit is viselni kell: „A bűncselekmények emelkedő száma ezt a reakciót szük­ségképpen kiváltja”. A jelenlegi helyzet múlt­béli okait a totalitárius ál­lam szabadságkorlátozásá­ban látta, amely a bűnöző­ket is korlátozta. A polgá­ri szabadságjogok kiter­jesztésével pedig az járt, hogy ez azokra is vonatko­zott, akik ezekkel visszaél­tek. A polgárnak sem kell félni, de a bűnöző sem fél — ellentmondása él együtt a civil valóságban. Ráadá­sul, megnyílottak a határok, elbizonytalanodott a rendőr­ség: következésképpen, hely­re kell állítani a rendőrség tekintélyét, amelyhez a lét­számfejlesztésen és a tech­nikai feltételek javításán túl az alapvető törvények elfogadása szükségeltetik. Benyújtották a rendőrségi törvényt, amelyből majd minden rendőr bizton tud­hatja, szolgálatában mit kell tennie! Az idegenrendészeti tör­vényben nem engedélyezik majd az afrikai és az ázsiai állampolgárok ideiglenes tartózkodásának meghosz- szabbítását, vízumkorláto­zásokat vezetnek be, hisz a fel-fellobbanó idegengyűlö­let nem népek és fajok el­len szól, hanem például a kínai bűnöző klánok, a pénzváltó maffiák és a ká­bítószer-csempészek ellen, a szervezett nemzetközi bűnö­zés ellen. Magabiztos, hatá­rozott és jól felszerelt rend­Március 1-iétől Megszüntetik a korlátozásokat Az Európai Közösséggel kötött társulási szerződés kereskedelmi fejezetei már­cius 1-jétől lépnek életbe, miután az Európai Közössé­gek csütörtökön jóváhagy­ta. Az interim, vagyis ideig­lenes megállapodás értel­mében annak életbe lépése­kor a magyar ipari export- termékekre (a textiltermékek kivételével) minden meny- nviségi korlátozást azonnal eltörölnek. E termékek több mint 70 százaléka azonnal vámmentes lesz. A fennma­radó ipari termékek vám­ját öt év alatt fokozatosan számolják fel a közösség országai. A:: ipari termékek közül az acél- és textiltermékek bevitelét az EK ez ideig különleges rendszerrel, az úgynevezett önkéntes ex­portkorlátozás módszeré­vel akadályozta. Az ideig­lenes megállapodás értelmé­ben a magyar acéltermé­Bongó-nyeremények A Szerencsejáték Rt. közlése szerint az 1992. február havi Bongó-sorsolás kihúzott nyerőszáma: 1 646 759 2 számjegye: 59, akikor a nyeremény 70 Ft, 3 számjegye: 759, akkor a nyeremény 700 Ft, 4 számjegye: 6759, akkor a nyeremény 7000 Ft, 5 számjegye: 46 759, akkor a nyeremény 70 000 Ft, 6 számjegye: 646 759, akkor a nyeremény 700 000 Ft, ha a sorsjegy száma 1 646 759, akkor a nyeremény 10 000 000 Ft. UJ HELYEN! A tatabányai CSIM0TA Kismama- és bébiszaküzlet mától a Hotel Árpád épületében, a gyógyszertárral szemben várja kedves vásárlóid 46 szakfordítónk a múlt évben összesen 12243 oldalt fordított le 22 nyelven. DUNA KFT Fordító Iroda TATABÁNYA, Tóth-Bucsoki u. 12. Telefon: 34/16-222/11-25, Március 4-én, 5-én a CUCC KFT külföldi használtruha-vására A Közművelődés Háza színháztermében. Tavaszi kabátok, dzsekik nagy választékban! Nyitva: 7,30—18 óráig217aa AUSZTRIA LOTTÖ. Nyerőszámok: 1, 7, 11, 35, 38, 41; pótszám: 34. Joker: 740231. A 100 000 schilling ér­tékű Las Vegas utazást a következő • számú szel­vény tulajdonosa nyer­te: 8447 611588. kekre is minden mennyisé­gi korlátozás azonnal meg­szűnik. A mezőgazdaság területén a társulási szerződés nem irányozza elő a teljes sza­badkereskedelem megvaló­sítását, hanem a felek konkrét termékekre vonat­kozó kedvezményeket nyúj­tanak egymásnak. A március 1-jén életbe lépő legfontosabb változások magyar részről a követke­zők. A közösségből szár­mazó ipari import 15 szá­zalékára vámcsökkentést adunk. E 15 százalékra a vámokat 1994. január 1-jére három lépcsőben teljesen le­bontjuk. A többi ipari ter­mék csak 2000. december 31-ére lesz teljesen vám­mentes. Üj iparág vagy szerkezeti átalakítás alatt álló iparág piacvédelmére a magyar fél az átmeneti időszak alatt is emelheti a vámokat. KÜLKERESKEDŐK, VÁMÜGYINTÉZŐK EGK társult tagságunkból adódó feladatok, tudnivalók Tájékoztató előadás és konzultáció az ÚJ vámkedvezményekről ÚJ származási szabályokról ÚJ EUR 1. okmányról 1992. március 10-én az ÉD Gazdasági Kamaránál Jelentkezés: 34/16-259 telefonon Tagjainknak díjkedvezmény! EUR. 1 árusítás a Kamaránál! M1 őrséggel kell csökkenteni a. bűnözés emelkedésének üte­mét, és ki kell fejlődjenek a polgárokban a bűnmeg­előzési és bűnelhárítási ref­lexek. A miniszter előadása után sok-sok kérdés közül az egyik legfontosabb kérdés a vadászvizsgák ügye lett, lé­vén megyénk egykor a párt­ós állami vadásztatások, a vadászklánok fellegvára. A hűbéri jogok felbomlani látszanak a fegyverviselési alkalmasság felülvizsgálá­sával. Hatalmas taps kísérte a miniszter válaszát egy idős ember tiltakozó kérdésére, akinek azt mondta, , régen, baráti cinkosságból, szemé­lyes lekötelezettségből ju­tottak sokan a vadásztársa­ságokba. amelyek informa­tív hatalmi csoportocsíkákat képeztek. Nem érti, hogy idős, remegő kezű, sokdi- optriás szemüveget viselő emberek, mért ragaszkodnak váltig a fegyverhez, s mi­ért bántó az, hogy vizsgát kell tenniük alkalmasságuk­ról? S hozzátette, — az úri passzióról szólva — a mot­tóul idézett magyamóta* parafrázisát: „Vadásztak eleget, vadásszon hát más is!” Bejelentette, hogy készül a Btk. módosítása a tiltott fegyverviselésről. Az illegá­lis fegyverek birtokosai 60 napos moratóriumot kapnak hatalmi fétisük beszolgálta­tására. A fórum további részle­teire a későbbiekben még visszatérünk. —csató— Népirtás Bakuban (Folytatás az 1. oldalról) Független forrásokból egyelőre meg nem erősí­tett bakui állítás szerint az örmény akciónak legkevesebb ezer halálos áldozata és több száz sebesültje van. Az azer- ba.idzsáni vezetés nép­irtással vádolta az ör­ményeket. Valerij Manyilov, az államközösségi hadsereg szóvivője a moszkvai té­vé szombat esti híradó­jában közölte, hogy a 366-os gépesített lövész­ezred kivonása napokon belül megkezdődik Han kendiből. Mint mondot­ta, a Karabah központ­jában állomásozó lövész­ezredet nem Oroszor­szágba vonják ki, hanem egy másik, Azerbajdzsán területén lévő katonai körzetbe telepítik át. ERGO SUM KFT CSAK MA CSAK HOLNAP! Napraforgó étolaj 63,90 Ft/liter TATABÁNYÁN az ERGO SUM Üzletházban (Kossuth u. 71—73) és KOMÁROMBAN az Igmándi úti ERGO MARKETBEN UGYE TUDJA! MA IS SZUPER ENGEDMÉNYES VÁSÁR KOMÁROMBAN az ERGO SUM piacon ERGO SUM! TEHÁT VAGYUNK! ÖNÖKÉRT^ 24#RA1 1992. március 2., jhétfő

Next

/
Oldalképek
Tartalom