24 óra, 1992. március (3. évfolyam, 52-77. szám)

1992-03-02 / 52. szám

1992. március 2., hétfő Ara: 9,60 forint III. évfolyam, 52. szám tó*1 HÍREK Portugál— magyar kapcsolatok MOSZKVA. A Kelet-Eu- rópa felé való nyitás első, ily módon a legfontosabb diplomáciai lépéseként érté­kelik Taskentben az üzbég kormányfő jövő hétfőn kez­dődő budapesti tárgyalásait. A közép-ázsiai köztársaság moszkvai képviselete arról tájékoztatta az MTI moszk­vai irodáját, hogy Abdul Hasim Mutalov a diplomá­ciai kapcsolatok fölvételét rögzítő jegyzéken kívül alá­írja az új viszonyokat tük­röző államszerződést és több gazdasági szerződést is. Mutalovot a magyar veze­tők közül Göncz Árpád köz- társasági elnök és Antall József kormányfő fogadta, s programjában szerepelnek a gazdasági vezetőkkel folyta­tandó megbeszélések is. BUDAPEST. Antall József ■miniszterelnök, az MDF el­nöke szombaton délután, parlamenti dolgozószobájá­ban fogadta Erhard Busek osztrák alkancellárt, az Osztrák Néppárt elnökét, aki egynapos, nem hivatalos látogatást tett Budapesten. BUDAPEST. Magas szintű MNB-küldöttség utazott szombaton Japánba az éven­te szokásos üzleti látogatás­ra. Az utazás legfontosabb célja az üzleti kapcsolatok áttekintése, a japán partne­rek személyes tájékoztatása. Az ez évi út egyben az MNB elnökének, Bőd Péter Ákosnak a bemutatkozó lá­togatása is lesz az MNB ja­pán kormányzati és üzleti partnereinél. Az utazás so­rán ünnepélyesen is aláírják a közelmúltban lezajlott 30 milliárd jen értékű magyar kötvénykibocsátás dokumen­tumait is. BOLOGNA. Jeszenszky Géza külügyminiszter szom­baton Bolognában rövid, kö­tetlen megbeszélést folyta­tott Gianni de Michelis olasz külügyminiszterrel. Az eszmecserén általában a térség időszerű problémái kerültek szóba, elsősorban a jugoszláviai helyzet, ame­lyet egybehangzóan úgy ítél­tek meg, hogy az ENSZ- csapatok megjelenése pozitív irányba fordíthatja az ese­mények menetét, elősegíthe­ti a politikai rendezést cél­zó tárgyalások folytatását. Jó hangulatú, őszinte megbeszélést folytatott szombat délelőtt Göncz Ár­pád köztársasági elnök és a második napja Budapesten tárgyaló Cavaco Silva por­tugál miniszterelnök. A portugál kormányfő azt kö­vetően tett tisztelgő látoga­tást az államfőnél, hogy a Hősök terén megkoszorúzta a magyar hősök emlékmű­vét. Göncz Árpád és Cavaco Silva találkozóján — mi­ként azt Faragó András, a . köztársasági elnöki sajtó­iroda vezetője az MTI-vel ismertette — főként Európia jövőjével és politikai áram­lataival összefüggő kérdése- ; két érintettek a politiku­sok. A köztársasági elnök kifejtette: Magyarország : Nyugatra tart és ..le kíván ott horgonyozni mindaddig, amíg a másik p>art vonzása nem válik erőssé”. Szavait Áprilisi, első kongresz- szusával programalkotó munkát kezd a Keresztény- demokrata Néppárt: 1993- ra elkészíti választási prog­ramját, majd ennek alapján 1994-re kidolgozza a válasz­tások után folytatandó koa­líciós tárgyalások alapielve- it — mondta Surján László, a KDNP első embere, szom­bat délelőtt Budap>esten, a megyei és helyi szervezetek elnökei előtt. A Gödöllőn megtartandó kongresszusra a párt vezetése értékelést készít arról is, mit sikerült indokolva rámutatott, hogy a volt Szovjetunió helyén — elsősorban a szláv orszá­gokból — óhatatlanul ki­alakulhat egy új nagyhata­lom. Annak létével pedig számolni kell. Cavaco Silva döntően az Európai Közösséggel és az európai egységgel összefüg­gő kérdésekről ejtett szót. Hangsúlyozta, hogy a kö­zösség számít Középi-Euró- pára, s a térséggel való kapcsolatok erősítésében kiemelkedő szerepet szán Magyarországnak. Baráti légkörű megbeszé­lést folytatott Szabad György, az Országgyűlés el­nöke is szombaton délelőtt, Anibal Cavaco SilVa portu­gál miniszterelnökkel. A közel egyórás találko­zón Szabad György vázolta a diktatúra utáni szabad parlament létrejöttét és összetételét. megvalósítania a KDNP- nek az 1990-ben nyilvános­ságra hozott 100 pontos programjából. Surján László a szombati fórumon röviden visszate­kintett az 1990-es választá­sok óta eltelt időre, és ki­emelte: az akkor alig há­romezres párt taglétszáma ez év áprilisáig várhatólag húszezerre emelkedik. A következő választások utáni a KDNP azzal szá­mol, hogy helyet kap a kor­mánykoalícióban. Antall —Silva sajtótájékoztató Portugália támogatja Magyarország azon szándé­kát, hogy mielőbb az Európai Közösség teljes jogú tagja legyen — jelentette ki Anibal Cavaco Silva por­tugál miniszterelnök, egyben az Európai Közösség so­ros elnöke szombaton a Parlamentben tartott nemzet­közi sajtótájékoztatón. A portugál kormányfő vendég­látójával, Antall József miniszterelnökkel közösen ösz- szegezte a magyarországi tárgyalások eredményét. (Folytatás a 2. oldalon) Elnökök gyűlése Alom vagy valóság? Az egészségügyi alapellátáshoz szükséges termékekből, egyszerhasználatos eszközökből és sebé­szeti kézi műszerekből rendezett bemuta­tót Tatabányán, a megyei kórház kultúr­termében a Radinvex Medizin Kft. Hogy a korszerű, színvonalas gyógyá­szati termékek mekkora vevőkörre talál­nak a hazai egészségügyben, az még kér­déses. Am tény, ha versenyhelyzet ala­kul ki, akkor a betegek a jobban felsze­relt, modernebb eszközökkel rendelkező kórházakat, rendelőket választják. (Fotó: Fodor Zsolt) A közrendről, a közbiztonságról az MDF komáromi fórumán A belügyminiszter és hallgatósága. Mottó a vadászvizsgákhoz: „Vadásztak eleget, vadásszon hát más is!” (dr. Boross Péter belügyminiszter) A közrend és a közbiz­tonság helyzete a mai Ma­gyarországon az egyik leg­fontosabb kérdés, amely majdhogynem annyira fog­lalkoztatja a lakosságot, mint a napi megélhetést is meghatározó gazdaság. E történelmileg is mindig kulcsfontosságú minisztéri­um legfőbb hivatalnokát a komáromi Városháza előtt dr. Kovács György Zoltán, a Komárom-Esztergom Me­gyei önkormányzati Hivatal elnöke, és dr. Krajczár Gyula, Komárom polgár- mestere fogadta, az előteré­ben p>edig a megye és a vendéglátó város más nóta" bilitásai álltak sort a vörös szőnyeg szélén. Az emeleti nagyterem zsúfoltságig meg­telt érdeklődőkkel. (Folytatás a 2. oldalon) Csökkenő érdeklődés Nagyon veszélyes, hogy lecsökkent Amerikában az érdeklődés a közép-európai demokráciák, Lengyelország, Magyarország és Csehszlo­vákia iránt, mert így senki földje alakul ki a NATO és a volt Szovjetunió között, és ha ott visszafordulnak a változások, az örvény ezen országokat is lehúzhatja. Er­ről beszélt p>énteken a sze­nátus külügyi bizottsága előtt Henry Kissinger. fl megkéselt még nem beszélhet Szombati számunk címol­dalán közöltük a mindenkit fölháborító, késelésről szóló hírt, mely szerint pénteken 11 óra körül Esztergomban, a Bástya Áruházzal szemben lévő butikban két férfi és egy fiatal nő késszúrásokkal „fizetett” forint helyett. Az eladóhölgyet több he­lyen is olyan súlyosan meg­sebezték, hogy a közel öt­órás operációt követő na­pokban — noha többször is megkíséreltük — hallgatott. Nem sikerült szót váltanunk vele. Az ügyeletes főorvos még a vasárnapi érdeklődésünk során sem engedélyezte a villámlátogatást. Ez érthető, vigasztaltak a szakembereit, hiszen a beteg szempontjá­ból még kritikus napoknak nincs vége. Ráadásul az erős fájdalomcsillapítók aligha tennék lehetővé akár a leg­rövidebb dialógust. Így hát csak remélhetjük, hogy a napok múltával a mostani­nál többet tudunk majd a tragikus esetről, s a díszes társaság minden tagja lakat alá kerül. — mi — Nőpolitikái szeminárium Nőpolitikái szemináriumot rendezett az Osztrák Szoci­áldemokrata Párt Renner Intézete és a Magyar Szocia­lista Párt Budapesti Taná­csa a magyar fővárosban. — A szeminárium célja, hogy segítséget nyújtson egy baloldali nőmozgalom elin­dításában. Ausztriából ezért a Szocialista Internacionálé és az Osztrák Szociáldemok­rata Párt vezetői vettek részt a szeminárium mun­kájában — tájékoztatta az MTI-t Lendvai Ildikó, az MSZP Budapesti Tanácsá­nak ügyvivője szombaton. Elmondta: az osztrák szoci­áldemokraták álláspontja, hogy a nők társadalmi érde­keit csak szervezett nőmoz­galom érvényesítheti; Népirtás Bakiban Fekete szalagos nem­zeti zászlók lépték el a hét végén Baka középü­leteit Ajaz Mutalibov azért elnök háromnapos nemzeti gyászt rendelt el a hét közepén Hód/sá­li városát ért örmény tá­madás áldozatainak em­lékére. (Folytatás a 2. oldalon) Ellenzéki politizálást hirdetett meg a Független Kisgazdapárt Mintegy 7—8 ezer ember éljenző tapssal fejezte ki egyetértését egyebek között akkor, amikor Torgyán Jó­zsef kijelentette: a jelenlegi kormányt, amely tönkretette az országot, szeptember 1- jétől szakértői kormánynak kell felváltani. A Független Kisgazdapárt vasárnap Szegeden, a sport­csarnokban tartott nagygyű­lésén a párt vezetője an­nak a reményének adott hangot, hogy a kormány, ha­sonlóan az előzőhöz, belát­ja: át kell adnia a hatalmat. Szorgalmazta továbbá olyan érdekegyeztető fórum, gaz­dasági és szociális kamara azonnali létrejöttét, amely­ben a parlamenten kívüli erők is helyet kapnak. Vé­leménye szerint ugyanis a parlamentnek alkotmányozó nemzetgyűléssé kell átalakul­nia. A pártelnök kifejtette is­mert véleményét a régi rend ma is hatalmon lévő vezetőiről, valamint a mi­niszterelnök egyeduralomra törekvő politikájáról. A kormány tagjainak többsé­gét alkalmatlannak minősí­tette, hangoztatta a parla­menti képviselők visszahív­hatóságának szükségességét. Utóbbi, alkotmánymódosító javaslatuk érdekében Sze­geden meg is kezdte a párt a népiszavazást követelő alá­írásgyűjtést. Bejelentette, hogy ezután ellenzéki politikát folytat a kisgazdapárt. Vasárnap meg­hirdetett, 20 pontból álló újt programjuk — hangoztatta »7 nagygyűlést követő sajtótá­jékoztatón Torgyán József —i (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom