24 óra, 1992. február (3. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-01 / 27. szám

MOZIBA: A Turul moziban 31—3-ig 17.30 órai kezdettel mutatják be a Halászkirály legendája című amerikai filmet. Jack, a karizmatikus rádiós disc-jockey végzetes hibát követ el. Anélkül, hogy fel­mérné a lehetséges következ­ményeket. egyik telefe áló­jának olyan választ *1. amellyel akaratlanul borzal­mas gyilkossághoz járul hoz­zá . - . A Bányász mozi 2-án. 18 órai kezdettel tűzi műsorára a Kebelbarátok című fran­cia filmet. Marie. Gilles, Roland és Gregorie elválaszthatatlan jó­barátok. Tizenéves koruktól ismerik egymást, s már harmincas éveiket tapossák. A három fiúnak van néhány közös szenvedélye: a1 nők, a jó ételek és az ital. S miköz­ben nők után futkosnak, nem veszik észre, hogy társasá­gukban van a legszexisebb hölgy, akire mindig is vá­gyakoztak . . . A KÖZMŰVELŐDÉS HAzABA: 1-jén, 19 órakor Beatrice- koncert. 3-án, 18 órai kezdettel a Tehetséggondozó és Lélckso- gítő Alapítvány az 1992. szep­temberében induló Waldo/f- óvoda előkészítése érdekében előadássorozatot szervez szü­lők és pedagógusok részére. A kéthetente, keddi napokon tartandó sorozaton minden érdeklődőt szeretettel várnak. A belépés díjtalan. 5-én, 17 órakor az Életre­form Klub foglalkozása. Ta­pasztalatok a talpmasszázs­ról. 5- én 15—17 óráig ingyenes fényadás. 6- án, 16.30—19 óráig Marian- na-jóga. 7- én, 18 ódakor a Dioro Di­vatstúdió tatabányai tanfo­lyamának vizsgabemutatója. A NÉPHAZ-JATÉKSZINBE: 3- án. 19 órakor Peter Shäffe’r: Játék a sötétben - komédia egy részben. A Nép- ház-Játékszín és a Székesfe­hérvári Vörösmarty Színház új, közös produkciója. Sze­reposztás: Cseke Péter, Tal- lós Rita, Kállay Ilona. Koncz Gábor, Löte Attila Sára Ber­nadett. Bozóky István. Ka­utczky' József. Rendezte: Makk Károly. 4- én. 19 órakor Tenessce Williams: Az ifjúság édes madara — színmű három fel­vonásban. A József Attila Színház vendégjátéka. Sze­reposztás: Mihályi Győző, Tordai Teri, Bács Ferenc, Hegyi Barbara és sokan má­sok. Rendező: Balikó Tamás 6-án, 19 órakor a Nemzeti Filharmónia 2. bérleti elő­adása. Farsangi hangver­seny. Közreműködik: a Győri Filharmonikus Zenekar. A PUSKINBA: 1-jén, 8 órától újra társas­tánc-tanfolyam indul a Pus­kinban haladók részére. A standard és latin táncok ked­velőit várja Juhász Valéria tánctanár. USZODÁBA: A buborék hétfőtől pénte­kig, 5.30—18.30-ig várja a sportolni vágyókat, amíg munkaszüneti napokon, 7 órá­tól 17 óráig lehet használni a medencét. KIT HÍVJUNK? Mentők: 04. Tűzoltók: 05 Rendőrség: 07. Postai tuda­kozó: 11-200. Pontos idő: 080. Távolsági beszélgetés: 01. Éj­szakai ügyelet: 11-135. Volán információ: 10-614. MAV-in­formáció: 10-370. ÉdASZ: 23- 247. TAVHÖ: 10-231. Gyógy­szertár: 11-135. Vízvezeték­gyorsszolgálat : 16-433. Lakossági fórum Pákozdi József, a 15. sz. választókerület képviselő­je február 3-án, hétfőn 17 órától Tatabányán, a Fell­ner Jakab Szakmunkás- képző Iskolában lakossági fórumot tart, melyre a körzet állampolgárait és minden érdeklődőt vár. Téma: az orvosi rendelő mögötti szabad terület ren­dezési terve. Az oldalt szerkesztette: VEIZER TAMAS A kecske és a káposzta a Közelmúltban szerkesztőségünkbe olyan informá­ció érkezett, hogy Tatabánya város vezetése 56 millió forintért tőidet vett Környétől. Méghozzá olyan terüle­teket, amelyek egy részére a bánhidai gazdák igényt tartanának. ... És egyébként is, mi­csoda felelőtlenség ennyi pénz indokolatlan elher­dálása — hangzott el a kérdés. Ha pedig kérdeznek, il­lik válaszolni. Erre kér­tük a megyeszékhely ön- kormányzatának vagyon­hasznosítási irodavezető­jét, Tóth Ferencet. — Hadd pontosítsák! — kezdte a szakember. — A város önkormányzata, a közgyűlés „áldásával” hu­szonhétmillió forintért, mintegy ötvenhektárnyi területet vásárolt meg a környei termelőszövetke­zettől. A földmoratórium feloldása után a közös - gazdaságnak lehetősége nyílt az eladásra. — Milyen földrészletek­ről van szó? — Négy „tömbben” ál­lapodtunk meg. Felsőgal- lán, a Rózsadomb utca melletti félsoron házhe­lyek kialakítását tervez­zük. Az alsógallai, úgyne­vezett Faluréten „falu­központ” felépítése a cél. Dózsakerttől az Áltál-érig pedig garázsok lesznek. Ez a három terület teszi ki vásárlásaink felét. A legnagyobb falat, mintegy huszonöt-harminc hektár a Szentgyörgypusztára ve­zető út bal oldalán, egé­szen Környe közigazgatási határáig húzódik. — Miért volt szükség ezekre a földekre? — Azt hiszem, az első három esetben ezt már indokoltam is. Az „utol­só” földrészletet egyértel­műen ipartelepítési szán­dékkal vettük meg. Töb­bek között ebből az irányból érkezik majd a gáz a városba. Érzésem szerint kiváló üzletet kö­töttünk. Ha utánaszá­molunk, a földterület négyzetmétere durván öt­ven forintba kerül. Aki itt munkahelyteremtő beruházásokba kezd, an­nak méltányos áron biz­tosítunk ehhez helyet. Az egyéb eladásoknál pedig jelentős haszonra számít az iroda. — Mit szólnak, mit szólhatnak ehhez azok a gazdák, akik — talán ér­zelmi alapon — ezen a területen szeretnék „kár­pótoltatni” magukat? — Nézze, ez nem iga­zán az én asztalom. De az biztos, hogy kárpótlási és kárrendezési hivatal ösz- szesíti a földigényeket, s az alapján dönt. Nem va­lószínű, hogy ez a huszon­öt vagy ötven hektár ösz- szeütközést idézhet elő az önkormányzat és föld­igénylők között, hiszen Tatabányának, mintegy kilencezer hektárnyi hasz­nosítható területe van. Az „eladótól” is azután érdeklődtünk, hogy neki mi volt ebben az adásvé­telben az üzlet? Hontvári Imre, a téesz elnöke a következőket mondta: — Már az első megbe­széléseknél megfogott a város vezetőinek felelős gondolkodása. A munka­helyteremtés, az ipartele­pítés, a foglalkoztatás ja­vítása. Ezért döntött a közgyűlésünk az eladás mellett. Egyébként is elég­gé szétszórt, nehezen mű­velhető területektől „sza­badultunk” meg. — De azért ötven fo­rintnál bizonyára többet ért négyzetmétere? — Aligha. Mezőgazda- sági szempontból több mint a fele, szó szerint ér­téktelen. Ami pedig szán­tó volt belőle, az is ala­csony aranykorona-érté­kű. Ezek szerint ez az az eset, amikor a kecske is jóllakott, és a káposzta is megmaradt. Petrik FIDESZ-elemzés Az oktatási törvény hibái Á népi konyha nem lesz népi? A városi közgyűlés FIDESZ frakciója tanul­mányt készített a még ta­valy beterjesztett oktatási törvény tervezetéről. A kritikus hangvételű anyag számos megfontolandó vál­toztatást javasol, s valós veszélyekre hívja fel a figyelmet. Többek között károsnak, az erős közpon­tosítás szándékának tudja be az iskolaszékek kötele­ző létrehozását. A törvény­tervezetből nem derül ki Február 3-án, este 6_ órá­tól Hegedűs Csaba önkor­mányzati képviselő várja Ta­tabánya lakóit az újvárosi klubkönyvtárba. A fórumon meg kívánják vitatni a köz­területekre kivitt kutyákra vonatkozó szabályokat, vala­világosan, hogy az államé, vagy gz ön'kormányzato- >ké-e az iskola, ki és mi­lyen arányban fedezi a működtetési költségeket. A frakció elemzését szé­les társadalmi bázis meg­vitatására ajánlja, s feje­zetenként, pontonként ízekre szedi a tervezet. Megállapítja, hogy jelen­tősen csorbítani kívánják az önkormányzati önállósá­got. mint az állattartási előíráso­kat. Az összejövetelen mind a kutyatartóknak, mind pe­dig a kutyától tartóknak le­hetőségük lesz érveik ,,felvo­nultatására”. A találkozó vendége lesz dr. Dobi Imre állatorvos is. A Szakszervezetek Há­zában közmegelégedésre működik a Munkás Kaszi­nó étterem, amely régi­módi neve ellenére igen népszerű. És milyen egy­szerű az ok; ebéd napi 61 forintért. Az előfizetés nélküliek pedig „csak” 4 forinttal kapják drágábban az ebédet. ízletes ételek, amelyeket a főnök és egy­ben szakács, Csányi Ernő készít. Üjváros ezen ré­szének 70 százaléka nyug­díjas. Ide jönnek ebédelni, mégha csak háromnapon­ként telik is erre. Mond­hatnánk, hogy boldog szi­get ez számukra, ám ma­napság Csányi úr bajusza lefelé görbül. — Nem tudom, mi lesz a sorsunk, mert a havi 33 ezer forintos bérleti díjat a Szakszervezetek Háza felvitte 52 ezerre. Ehhez jön még 22 ezer forint közüzemi díj, meg az áfa. így képtelen vagyok tar­tani az étterem nevében szereplő „Munkás Kaszi­nó” nevet. Pedig erre a célra alakultunk, olcsón ádni ételt az egyre szegé­nyedő embereknek. A régi bérleti díjat kell fenntar­tani, akkor továbbra is olcsók maradunk. Ellenke­ző esetben csak áremelés­sel maradhatunk rentábili- sek. A vendégekkel is beszél­gettünk. Járnak ide a bí­róságról, az APEH-től és a rendőrségről is. Szere­tik a népi konyhát, és ki­állnak Csányi Ernő igaza mellett. Mert erre a kony­hára igenis nagy szükség van ... Péntek Levelet írtak a bánbidaink — 260 aláírással a januári falugyűlést, s az arról szóló tudósítás megjele­nését követően. Bár a oiklk is foglalkozott vele, az ott- élők ismételten hangsúlyozni kívánják: Bánhida legna­gyobb kérése (még mindig) egy új orvosi rendelő, gyer­mekrendelő és gyógyszertár. Indokaik méltámyTandák: a városrész lakóinak száma egyre növekszik, a régi rendelő pedig sem álla­pota, sem méretei miatt nem alkalmas a megfelelő egészségügyi ellátásra. Az aláírók véleménye szerint az nem lehet megoldás, hogy több millió forintért toldoz- gatják-foldozgatják a régi' egészségügyi intézményeket. Kérésüket a településrészben élők még novemberben eljuttatták a településfejlesztési bizottsághoz. A bizott­ság elnökének, Hegedűs Csabának és Bencsik János pol­gármesternek a falugyűlésen ismét elmondták gondjai­kat — bízva abban, hogy sikerül megoldást találni — talán, a huszonnegyedik órában ... Á kutyatartásról A New York-i Harlem ... helyett, ezúttal a tatabányai Üjváros egyik, öt* venes évek elején épült tömbházát mutatják be a felvé­telek. A lakókat a felújítás idejére — néhány hónappal ezelőtt — kiköltöztették. Ami a munkálatok intenzitá­sát illeti: amit ott láttunk, az vaskos túlzással sem ne­vezhető lázas sürgés-forgásnak. De hát, a látszat — tud­juk — sokszor csal, aminek viszont a „lakók” örülnének a legjobban. Thorday Zoltán felvételei Nyílt segélykiáltás — a képviselőkhöz Közügyben - írt levelet —, s kérte a nyilvánosságot a Kékes Kft. vezetősége. Mivel valóban mindenkit érintő dolog­ról — a társasházak melegvíz-ellátásáról — van szó, szívesen adunk helyt kérésüknek. Veszélyben a társasházak melegvíz-ellátása! A vegyes tulajdonú társas- házak önkormányzati tulaj­doni hányadának rendszeres havi pénzügyi fedezetét a költségvetésben soron kívül biztosítani kell. Az elmúlt két évben szá­mos tanulmányi szintű meg­kereséssel ostromoltuk önö­ket a vegyes tulajdonú tár­sasházak érdekeinek védel­mében. Sajnálatos, hogy még a leghalványabb jelét sem mu­tatták idáig érdeklődésnek. Az idei költségvetés tárgya­lása előtt is benyújtottuk számszerűsített igényünket, ám úgy látszik, ezt is fe­leslegesen. Tarthatatlan, hogy a tár­sasházi tulajdonosok egy­számlájáról, a magánemberek befizetéseiből emelik le a szolgáltatók a közüzemi dí­jak számlaértékeit és idő­ben egy-két hónapos csú­szással utólag téríti meg a kezelő az önkormányzati há­nyadra eső részt. Ez a csú­szás viszont egyre gyakrab­ban a társasházak átmeneti fizetésképtelenségét okozza. A KOMTAVHÖ azonban kö­nyörtelen és kizárja a tne- legvíz-ellátásból az adósokat A VGV utólagos költségtérí­tése miatt a vegyes társashá­zak vétlen tulajdonosai foko­zottan vannak kitéve e ve­szélynek. Mindaddig, amíg a létmi­nimum alatt tengődő lakás- tulajdonosok havonta előre fizetik a közös költséget, joggal várhatják el. hogy az önkormányzat — mint ugyan­olyan jogokkal és kötelezett­ségekkel rendelkező tulajdo­nostárs — is előre járuljon hozzá a közös kiadásokhoz, ne utólag térítsen. A január 6-a óta érvény­ben lévő víz-csatornadíjak már-már elviselhetetlen ter­heket jelentenek a lakások tulaj donosainak. Az aligha nyújt vigaszt a meleg víz elzárása után, hogy a késedelmesen fizető — le­gyen az magán, vagy önkor­mányzati tulajdonos — bün­tetőkamattal sújtható, vagy hosszas bírósági procedúra után fizetésre is kötelezhetik az adóst. És addig?! A tu­lajdonos, ha meleg vizet akar, még többet fizessen? önök a város polgárainak a képviselői. At kell érezniük a tisztességes lakosok várható felháborodását, meg kell előzni a közhangulat további romlását. Bejelentjük, hogy a társas- házak fizetőképességének megóvása érdekében már februárban előre számlázzuk a tulajdonosok által jóvá­hagyott közös költség át­alányösszegét a bérlakásokra is. Szeretnénk nyomatékosan kijelenteni, hogy levelünk nem a testület ellen, nem a képviselők költségvetést al­kotó tevékenységének véle­ményezése miatt íródott, ha­nem csakis és kizárólak a társasházak érdekeinek vé­delmében, amely közös ügyünk kell, hogy legyen. Okunk erre az volt, hogy a hőszolgáltató a lő ezer fo­rint felett tartozó közösségek melegvíz-kizárását kezde­ményezi. Ez az összeg sok esetben egyetlen havi szám­la fele, negyede csupán! Bízunk abban, hogy kiál­tásunk időben hangzik el a költségvetés véglegesítése előtt lesz mód a kellő fedezet biztosítására. Kékes Kft. i4*raw 1992. február 1„ szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom