24 óra, 1992. február (3. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-03 / 28. szám

Jó neggfzii! 1992. február 3., hétfő BALÁZS napja További névnapok: Árion, Celerina, Csinsz­ka, Izrael, Karolina, Oszkár, Oszlár. K> ti pi Várható időjárás: változóan, időnként erősen felhős lesz az ég. Főleg északon és keleten valószínű hó- száilingózás, havas eső. A megélénkülő délnyu­gati, nyugati szél át­menetileg északnyuga­tira fordul, és megerő­södik. A várható leg­magasabb nappali hő­mérséklet hétfőn 1, 6 fok között alakul. Munka, iskola, kultúra Phralipe a cigányokért Hirdetés Ismét PREMIER: Febru­ár 3-án, hétfőn. 19 óra­kor a Tatabányai Népház- Játékszínben JÁTÉK A SÖTÉTBEN (komédia). Játsszák: CscStc Péter, Tallós Rita, Kállay Ilona, Koncz Gábor, Löte Attila, Sára Bernadett, Bozóky István. Kauteky József. Haladó NÉMET nyelv- tanfolyam A Közművelő­dés Házában. Jelentkezhet személyesen és a 34/16-644- es telefonon. EGYETEMRE, FŐISKO­LÁRA JELENTKEZŐK számára felvételi vizsgára előkészítő levelező tanfo­lyamokat indítunk! Kér­jen tájékoztatót! PALLAS Felvételi Előkészítő GM. 1364 Budapest 4., Pf.: 126. (x) Alapfokú NÉMET nyelv- tanfolyamok induljak A Közművelődés Házában. Jelentkezhet személyesen és a 34.16-644-es telefo­non. (x) Értesítjük Tisztelt Fo­gyasztóinkat, hogy 1992. február 4-én. Esztergom- JCertvárosban. 8—15 óráig áramszünetet tartunk a Damjanich út és a vasút közötti utcákban a posta és a Retek utca által ha­tárolt területen. (x) CSIZMA- ÉS CIPÖVA- SART rendez az Axis Kft. a következő helyszíneken: 1992. február 3—4—5-én Komáromban, a Csokonai Művelődési Házban. 1992. február 10—11—12-én Ta­tán. a Helyőrségi Klub­ban". 1992. február 6—7-8- án Oroszlányban, a Váro­si Művelődési Központ­ban. 1992. február 17—18— 19-én Tatabányán, A Közművelődés Házában. Az árak 600 Ft-tól 1900 Ft-lg változnak. 2000 Ft- os vásárlás esetén sors­jegy, óriási nyeremények! (x) Lottónyereményelc A Szerencsejáték Rt. közlése 1 szerint az 5. heti nyeremények i a jövedelemadó levonása után a következők: 5 találatos szelvény nem volt. A—következő hétre átvitt ötta- lálatos nettó nyereményalap: 36 418 897 forint. ,találatos szelvényekre nt 146 294: a 3 találatos kre 1483; a 2 találatos ekre 71 forintot fizet­A PHRALIPE tatabányai cigányszerveze­te szombaton, amolyan bensőséges együtt- léttel és közös szórakozással tette élmény­gazdaggá a KPVDSZ Művelődési Házában azt a rendezvényét, amelynek új tagság to­borzása, a vezetőség megválasztása, a szer­vezeti szabályzat és a program elfogadása adta tartalmi gerincét. Közismertek a magyarországi cigányság társadalmi gondjai, amelyek a beilleszkedés, a szociális helyzet, az iskolázottság, a fog­lalkoztatottság és a kulturális önmegvalósí­tás nehézségeivel, elégtelenségeivel foglal­hatók össze. A szombati rendezvényükön megújult ta­tabányai Phralipe Független Cigány Szer­vezet húsz új taggal gyarapodott, s immár, hetvenen érzik, hogy közös ügyükért, közös szervezetben, közösen kell fellépniük, ehhez pedig alapvetően szükséges a szó legszoro­sabb értelmében vett működőképes cigány- szervezet, amely képes az érdekérvényesí­tésre. Programjukban a cigányok természetesen a szociális helyzetet alapvetően meghatáro­zó munkavállalási és -foglalkoztatási fel­adatokat, az iskolai felzárkóztatást és a maguk kulturális önazonosságát kiteljesí- tendőn a kulturális életben az aktív rész­vétéit jelölték meg. A vezetőségválasztást megelőzően Osztoj- kán Béla, a Phralipe országos elnöke, a Roma Parlament főtitkára adott tömör, lé­nyegre törő tájékoztatást a magyarországi cigányság jelenlegi szervezeti felépítéséről, gondjairól. Hangsúlyozta, hogy 1989-ben — mikor erőteljesebben indult meg a cigányság szer­veződése — szinte a semmiből kellett in­dulni. Nem volt iroda, nem volt szervezet, nem volt állami támogatás. ' Ma az ország 62 településén van Phralipe szervezet, mintegy négyezer taggal. Mindez szépen hangzik ugyan, de azt sem szabad elhallgatni, hogy az ország 2000 településén még egyáltalán nem indult meg a szerve­ződés. Ebben nagy szerepe lehet a február közepére meghirdetett Roma Parlament or­szágos kongresszusának. Ezt követően. Járóka István, a polgár- mesteri hivatal etnikai bizottságának a tag­ja kért szót. Vázolta a tatabányai cigány­ság helyzetét, jó kapcsolatát az önkormány­zattal. A felszólaló kitért a tényre: Tatabányán nem egységes a oigányság, de a Phralipe helyi csoportja országos viszonylatban is izmos szervezet. A cél most az, hogy az ön- szerveződés ne álljon meg, csatlakozzon a mozgalomhoz minden becsületes, dolgozni kívánó tatabányán Cigány. EGY JÓL MÜKÖDÖ szervezethez termé­szetesen nélkülözhetetlen a megfelelő ve­zetői gárda. A gyűlés ezt célozta meg utol­só napirendi pontként. A választás eredmé­nyeképpen az alábbi hét ember kapott bi­zalmat a tagságtól: ügyvezető elnök Járóka István, ügyvezető titkár Rigó Szilveszter, vezetőségi tagok: Járóka Ferenc, Rigó Jenő, Járóka Lászlóné, Járóka Ibolya és Masta- lirsch Gézáné. cs. — t. Kutyaügyek Tatabányán Február 3-án, hétfőn este, hat órai kezdettel Tatabá­nyán, az újvárosi klubkönyvtárban lakossági találkozót rendez a tatabányai polgármesteri hivatal. A találkozón ismertetik a közterületekre kivitt ku­tyákra vonatkozó szabályokat, elvárásokat, az állattartási előírásokat. Kutyatartókat és kutyáktól tartókat egyaránt várják a találkozóra, melyen Hegedűs Csaba, önkormány­zati képviselőn kívül részt vesz dr. Dobi Imre állatorvos, aki szakmai tanácsokkal, felvilágosításokkal is áll az ér­deklődök rendelkezésére. Ki lesz a falu jegyzője? Acs nagyközség képviselő­testülete idei első ülésén kö­zös megállapodással felmentet­te tisztéből a falu jegyző­jét. Az állásra most pályázat­tal lehet jelentkezni. A mun­kakör betöltésének feltétele: állam- és jogtudományi egye­temi végzettség, legalább két­éves államigazgatási gyakorlat, magyar állampolgárság, és bün­tetlen előélet. A pályázat be­nyújtásának határideje február 22. Nemzetközi gyermekrajzpályázat „Segítsünk a katasztrófák megelőzésében” címmel gyer­mekrajzversenyt hirdet a Vö­röskereszt és a Vörös Félhold Nemzetközi Mozgalom a május 8-i Vöröskeresztes világnap al­kalmából. A versenyen a 15 éven aluli gyermekek indulhatnak. A raj­zokat szabvány méretű rajzlap­ra vagy papírra kell elkészíte­ni, az oldalak azonban nem haladhatják meg az egy mé­tert. A művek bármilyen tech­nikai eljárással elkészíthetők, a hátoldalukon fel kell tüntetni alkotója nevét, életkorát és lakcímét. A pályamunkákat február 28-ig kell eljuttatni a Magyar Vöröskereszt címére: 1051 Budapest, Arany János u. 31. A magyar szervezet a há­rom legjobb alkotást a Vörös- kereszt genfi központjába kül­di. ahol a rajzok részt vesznek a nemzetközi versenyen. A be­érkezett alkotásokból 1992. má­jusában Magyarországon kiállí­tás nyílik, a legjobb munkák jutalomban részesülnek. i Megér egy mosolyt — Szomszéd űr, nem tud­ja, kit vitt el a mentő? — A Novákot, a harma­dikról. — Mi történt vele? — Kezet emelt a feleségé­re. — Hogy is végződött a regényed, amelyikről egy évvel ezelőtt beszélgettünk? — kérdezte az egyik író a másiktól. — Tragikusan. Senki nem akarja kiadni. Anyakönyvi hírek SZÜLETTEK: Keszi András és Petrik Edit fia. István (Almásfüzitő), Kecs­kés József és Takács Terézia ifia, József; Nyári József és Lengyel Erika leánya, Nikolett Tímea (Acs), Sebők Miklós és Szőke Éva leánya, Georgina (Bakonyszombathely), Vida Pé­ter és Horváth Katalin fia, Erik Péter (Bököd), Mentes Zsolt és Kovács Gyöngyi fia, Gergő; Zantleitner Ferenc és Kelemen Judit leánya, Rita (Császár), Csicsári István és Szegedi Má­ria leánya, Anett (Kecskéd), Borbély János és Böjthe Ildikó fia, Áron; Pongrácz Imre és Fericht Márta fia, Adám; Vál­lai Győző és Szijj Mónika fia, iGergő (Komárom), Oláh Ká­roly és Soós Edit leánya, Kitti, Katalin (Nagyigmánd), Baricsa Gábor és Polgár Erzsébet le­ánya, Viktória; ifj. Gombos László és Nagy Katalin leá­nya. Petra; Kiss Tibor és Ácsi Marianna fia, Zsolt; Sándor László és Varga Noémi fia, Richárd; Valkai Lajos és Masz­nák Judit leánya. Judit Viktó­ria; Varga Attila és Kosa Éva leánya, Éva Dorina (Oroszlány), Tamás Gábor és Cséri Kriszti­na fia, Gábor (Szár), Virágh István és Kálmi Zsuzsanna leá­nya. Renáta (Szomor), Csenki Gábor és Lóczki Mónika leá­nya, Gina (Tardosbánya). Pap László és Kovács Tünde leá­nya, Bernadett (Tarján), Ja­kab Árpád és Kiss Beatrix fia, Adám (Tata). Balatoni József és Pokker Katalin fia, Aronj Csiffáry Jenő és Gologh Kata­lin leánya. Katalin Dóra; Hor­váth Imre és Varga Dóra leá­nya, Fruzsina; Horváth István és Tantmann Andrea leánya, Lilla; Kovács Gábor és Mur- csik Éva fia, Gergő; Lakatos Zoltán és Andrej Erzsébet fia, Zoltán; Nagy Attila és Böbék Éva fia. Balázs; Németh János és Csépke Éva fia, Adám; Vessző Zoltán és Kmetyó And­rea fia. Zoltán (Tatabánya), Krupánszki Zoltán és Schnei­der Tímea leánya, Enikő (Vér­testolna), Kluber János és Is­pán Anikó leánya, Anita (Várgesztes). Dr. Lizánec Péter és Jenei Agnes leánya, Márta; Varga Tamás és Badak Amália fia Viktor (Vértesszőlős). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK; Kese Gábor Zsolt és Kis Ju­dit (Bököd), Béták Róbert és Stuller Szilvia Mária; Csonka Kálmán és Pellinger Márta Ka­talin; Kövér László és Micso- nek Adrien (Esztergom), Mo­gyorósi József és Bagyari Ka­talin íKisbér), Fekete Sándor és Erdélyi Krisztina; Tóth Zsolt és Novák Ibolya (Komá­rom), Hazai Attila és Zalai Mónika Erzsébet (Oroszlány). ELHALALOZOTT: Ament Lajos (Csatka). Jégkorong OB II. Biztos győzelem helyett vereség Bevetésre vár a tatabányai kispad „legénysége” (Fotó: Fodor) Tatabányai Polip SE— Budapesti Fjord 3-4 (1-L 2-3, 0-0) Polip SE: Nagy B., Sirkó, Vankó, Keresztes, Sándor, Ipach, Szotyori, Kalmár, Pruzsina, Marosi, Horváth, Varga, Juhász. Edző: Hor­váth Zoltán. Nagy érdeklődés meTLett játszották Tatabányán az OB II. bajnoki jégkorong- mérkőzést. Az első harmad­ban kiegyenlített volt a küz­delem, sok vendégkeménye- déssel tarkítva. Az egyik fjordos játékost kiállították a bírók, ám ő nem akart csillapodni. A nézőkkel provokált verekedést, aztán helyreállt a rend. Szotyori szép találata és egy főváro­si gól fokozta az izgalma­kat, majd jött az újabb saj­nálatos esemény. Az egyik Fjord-játékos lába leragadt és a bokáját eltörte. Dicsé­retes, hogy a mentők né­hány percen belül ott vol­tak. A Polip egyre jobban be­lelendült. Ipach, majd Ma­rosi szerzett gólt, és már 3- 1-re vezetett. Az újabb ziccerek azonban kimarad­tak, és a fővárosiak, ki­használva a hazaiak megin­gásait, átvették a vezetést, 4- 3. Hidegzuhany a jégpá­lyán. Áz utolsó harmadban óriási erővel támadott a Polip. De a helyzetek me­gint kimaradtak. Két perc­cel a befejezés előtt gólt ért el a tatabányai gárda, ám a bírók magas bot miatt ér­vénytelenítettek. Nem sok­kal később ismét a Fjord kapujában táncolt a korong. Ezt sem adták meg a bírók. Nem érdemelt vereséget a Polip. Csak maguknak te­hetnek szemrehányást a ta­tabányaiak. A kétkorongos előnyt illett volna tartani. Péntek Sándor Vízilabda Magyar Kupa Kínlódva... Tatabányai Bányász— MAFC 9-8 (4-4, 2-1, 2-0, 1-3) Tatabánya, 100 néző, ve­zette: Subasitz, dr. Hecsey. Kiállítások: 7, illetve 7. Négyméteresek: 1/1, illet­ve 0. TBSC: Dévényi — Schwarcz (2), Reichert, Csó­ka (1), Fülöp, Tátrai, Voj- voda (6). Cserék: Oláh, Var­ró, Bicskei, Lázár Zs. Edző: Vojvoda István. Az előzetes esélylatolgatá­sok alapján egyértelműen a Tatabánya látszott a mér­kőzés biztos győztesének. A győzelem ugyan sikeredett, de a gólkülönbség korántsem kecsegtető a jövő hét végi budapesti visszavágóra. Az első negyedben ahe­lyett, hogy lerohanta volna megilletődött ellenfelét a hazai csapat, belement egy úgynevezett álló háborúba. Ennek nem is lehetett más az eredménye, minthogy az első negyed után döntet­lent mutatott az eredmény- jelző tábla. A második és harmadik negyedben úgy tűnt, hogy legázolja a MAFC-ot a kék­fehér gárda, ez a lehetőség azonban a szinte összeszám- lálhatatlan pontatlan át­adás miatt elúszott. Az utolsó játékrészre ér­dekes módon a vendéglátók fáradtak el, játékukba, ha lehet, még több hiba csú­szott. Az egyetemi csapat jól használta ki a TBSC megingásait, és egy gólra megközelítette- őket. így a visszavágón, amely a Ma­gyar Kupa legjobb 8 közé kerüléséért lesz, igencsak csipkednie kell magát a Ta­tabányának. A hazaiak kö­zül egyedül Vojvoda játéka emelkedett ki. P. J. Röplabda Magyar Kupa Továbbjutott a Volán Veszprém— Tatabányai Volán 1-3 Volán: Karsai, Németh, Czettisch, Simon A., Pocsai, Hermann. Csere: Simon M., Bártfai. Edző: Nemes Jó­zsef. Megkezdődtek a röplabda Magyar Kupa küzdelmei. A Tatabányai Volán az első fordulóban a szintén NB Il-es Veszprémhez látoga­tott. A második játszmától eltekintve kitűnően röplab- dáztak a tatabányaiak. Legközelebb február 15-én lép újra pályára az MK-ban a Volán. Február 9-én ren­dezi az egyesület a Téli­kupát, amelyen az NB I-es Hungalu és a Székesfehérvár- is részt vesz. i 24 ÓRA. Komárom-Esztergoia megyei napilap. Kiadja az Axel-Springer—Magyarország Kiadói Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Szerkeszti a szerkesztőbi­zottság. Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GABOR. Főszerkesztő-helyettes: MADARASZ ANNA. Olvasószerkesztők: GYIMES ZSOLT, MÓROCZ KAROLY, TÓTH ILONA, VEIZER TAMAS: Fotó: JUSZTIN TIBOR Reklámszedés: Barják Computer Desing Kft.. Telefon: 17-644, telefax: 17-644. Kiadja: az AS—M Kft. Ko­márom-Esztergom Megyei Irodája. Irodavezető: VASS MIHÁLY. Szerkesztőség: 2801 Tatabánya V., Fő tér 4. III. emelet. Postacím: Tatabánya, PL: 141. Telefon: 10-053, 10-811, 11-991. Ügyeleti telefon: 10-468. Szerkesztőségi telefax: 11-010. Hirdetési iroda: Előd vezér u. 10. Telefon: 16-055. Telexszám: 27-243. Hirdetési telefax: 16-055. Terjeszti: a Magyar Posta VáUalat. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben, a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál. (I1ELIR), Budapest, XIII, kér., Lehel u. 10/a. 1990., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELÍR Postabank Rt. 219—98636 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egy hónapra 245 Ft, negyedévre 735 Ft, egy évre 2940 Ft. — Kéziratokat nem örzünk meg, és nem adunk vissza. Készült a Komárom-Esztergom Megyei Nyomda és Kiadó VáUalat Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezető: Kovács Jánosné igazgató. — ISSN 0863—916*.

Next

/
Oldalképek
Tartalom