24 óra, 1992. február (3. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-06 / 31. szám

OROSZLÁNY ÉS KÖRNYÉKE invitáló Segítségért „kiáltó" néma szerzetesek wújság AZ OROSZLÁNYI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT és könyvtár februári PROGRAMJA Február 8-án, szomba­ton 19—04 óráig hagyo­mányos farsangi nemze­tiségi bál. Fővédnök: dr. ;Sunyovszki Károly pol­gármester. Fellép: a Vár- i gesztesi Német Kultúr- ' egyesület énekkara, a Tardosbányai Vörösmár­vány Táncegyüttes és a Gerecse Népdalkor. A zenét szolgáltatja Né­meth Attila kecskéd' és Schneider György tarjá- ni zenekara. * Február 14-én, pénte­ken, 19 órakor „A” szín­házi bérletben Népház— Játékszín—Arizona Szín­ház előadásában Bernard Shaw: Segítség! Orvos! c. komédia. Főbb szere­pekben: Kautzky József. Szabó Gyula, Bitskey Tibor, Éless Béla, S. Tóth József, Tándor Lajos. Incze József, Papadimit- riu Athina. Csudái Csa­ba Zsolt, Hacser Józsa, Hüse Mariann, Orosz István. * Február 14-én, 16 órá­tól nyílik az MKK kiál­lítótermében az ..ŰRI- HÍMZÉS" c. kiállítás, Schneider Imréné nép­művész-szövő munkáiból. A kiállítást megnyitja Kovács Istvánná, a Bor- sod-Abaúj-Zemplén me­gyei Népművészeti Egye­sület elnöke. A kiállítás megtekinthető: 1992. feb­ruár 26-ig. hétfőtől pén­tekig 10—12 és 14—18 óra között, szombaton 10—12 és 14—16 óra kö­zött. 6 Február 15-én szomba­ton 14—18 óráig HÍVO­GATÓ!!! Program: szá­mítógépes játék sok-sok programmal, vetélkedő­vel. Lutra-csere. a Büty­kölőben gyöngyfűzés, vi­deo, mozi: Az erdő ka­pitánya • Február 19-én, szerdán 8—17 óráig ISMÉT REN­DEL A CSONTKO­VÁCS!!! A rendelést Csapó György, kínai- magyar kiropraktikát végzett csontkovács tart­ja. A kezelés előzetes be­jelentkezés és időpont­egyeztetés alapján tör­ténik. * Február 21-én, pénte­ken 18 órakor a könyv­tár olvasótermében „A biblia a társművészetek­ben” Illés Próféta. Elő­adó: Reisinger János irodalomtörténész. • Február 22-én, szom­baton 14—18 óráig HÍ­VOGATÓ! Számítógé­pes játék sok-sok prog­rammal. vetélkedővel, Lutra-csere. a Bütykölő­ben agyagozás., video- mozi: Hófehérke. ft Február 25-én, kedden 10 órakor óvodásoknak, 14 órakor iskolásoknak: az Állami Bábszínház Elvarázsolt egérkisasz- szony c. mesejátékát mu­tatja be. * Február 25-én. kedden 17 órakor a Kertbarát Körben Bálint György „4 évszak a kiskertben” c. videosorozatából: A tavasz. *• Február 29-én, szom­baton 14—18 óráig HÍ­VOGATÓ! Programkí­nálat: Lutra-csere, a Bütykölőben papírmun­kák készítése és video- mozi: A koppánvi aga t es tarnen tu ma. _____________ A z oldalt szerkesztette: Tóth Ilona A festői fekvésű maj- * ki kamalduli remeteség barokk épületegyüttese a maga nemében párat­lan műemléke hazánk­nak. Pár évvel ezelőtt — a felújítások kezdetén — úgy tűnt, hogy sorsa rendeződik: idegenfor­galmi és kulturális gyöngyszeme lesz me­gyénknek. Mára azon­ban ismét kérdőjelek so­kasága a jövő ... A mű­emlék tulajdonjogáról egyszerűen nem született még döntés. Mint isme­retes, az egyes állami vagyontárgyak önkor­mányzati tulajdonba adá­sáról szóló törvény a műemléki ingatlanok esetében jelentős meg­szorító rendelkezéseket tartalmaz. Külön tör­vényben kell majd meg­határozni azoknak a mű­emlékeknek a körét, amelyek nem adhatók önkormányzati tulaj­donba, s mint „nemzeti kincs" kizárólagos álla­mi fennhatóság alatt maradnak. — Oroszlány város ön- kormányzata kérte a majki műemlékegyüttes tulajdon­jogát — hangsúlyozza dr. Sunyovszki Károly polgár- mester. — Kértük, mert a műemlékegyüttes két alka­lommal már jóvátehetetlen károkat szenvedett, csak nem elpusztult. A végve­szedelem oka mindkét eset­ben az állami tulajdonba vétel volt, az ingatlan gaz­dátlanul maradt. Amikor a hetvenes évek végén meg­kezdődtek a felújítási mun­kák, a tetőszerkezetet már megbontották, a telep sza­bad préda volt, állaga ro­hamosan leromlott. Az ott lakókat a város ekkor el- . helyezte, a felújításban is jelentős anyagi terhet vál­lalt, szervezte a környékbe­li vállalatok, intézmények összefogását. Ennek ered­ményeként mára a műem­lékegyüttes mintegy fele, a cellaházak felújítva állnak, ám a kastély még ma is romos. Ez utóbbi még nagy tehertétel, de biztosak va­gyunk abban, hogy mi Oroszlányban hamarabb érünk el eredményt a hát­ralévő munkákban, mint egy Budapestről igazgatott kincstári vagyonkezelő. Tu­domásunk szerint az Orszá­gos Műemléki Felügyelőség javaslatára a kormány ki­zárólagos állami tulajdon körébe sorolja Majkot. Ez­zel nem értünk egyet, mert nem látjuk a garanciát az állam oldaláról a felúj ítás­Gépkocsizó járőr az éjszakában ■ ■ Egyedül öt ellen „A zsivány is ember..." Egy kisvárosban, ahfl szinte mindenki ISlntlirSkft ismer, nem igazán könnyű rendőrnek lenni ... Követ­kezetesen, hideg fejjel, ám megértőén intézkedni. Hi­szen nap mint nap a hely­béliekkel szembesül, A ci­vil és a szolgálati lét nehe­zen elválasztható Karakas Viktornál is, aki az Orosz­lányi Városi Rendőrkapi­tányság főtörzsőrmestere . . . Már megjelenése is tiszte­letet parancsoló. Magas, erős férfi . .. Robusztus ter­metét csak jókedélyt sugár­zó arcvonásai enyhítik ... Mint elmondta, tíz évig versenyszerűen birkózott a Vasasban. Ma is naponta „dolgozik” az expandere és „gyűri" a fekvőtámaszo­kat ... — Előfordult már, hogy intézkedés közben megfe­nyegettek, de hozzám még zsivány nem nyúlt — me­séli szerényen. — Ideje sem lett volna rá ... Egy kisvá­rosban tényleg ismerik az embert. Akinek kell, az bizony tart tőlem... — Manapság a rendőrök élete sem talpig bizton­ság ... Volt már nagy ve­szélyben? — Oroszlányban a csalá­di viszályokkal gyűlik meg leggyakrabban a rendőrség dolga. Egy ilyen veszekedés alkalmával váratlanul hús­villát nyomtak az én tor­komhoz is ... A kollégám mentette meg az életemet. Nem szí-esen használok És ismét útnak indul __ ( Fotó: Lincmaier Rita) fegyvert, inkább testi erő­vel igyekszem lecsendesíte­ni a „rászorulókat”. Volt olyan éjszakám, néhány éve, hogy egymagám öt betörőt fogtam el... A' járőrkocsi­val is általában egyedül megyek. Azt mondják, ket­tővel felérek ... — Egyre több a fiatal, jól képzett rendőr. Mi az, amit nem lehet az iskolá­ban elsajátítani? — Rengeteget tanultam magam is, az idősebb kol­légáimtól ... Fontos a le- zserség, egy kis vagányság. De mindemellett elsőrendű szabály, hogy nem szabad lekezelően bánni senkivel. Még a zsivánnyal sem, mert ő is ember. A régi „fakabát” viselkedést már nem tűri a szakma ... (Németh) ra-fenntartásra. Ha azon­ban mégis ilyen döntés születik, kérjük és követel­jük a használat-haszonél­vezet jogát. — Milyen terveik lenné­nek Majkkal? — Megőrizni, megóvni, a nagyközönség számára to­vábbra is láthatóvá tenni, hiszen az egyik cellaházban múzeum működik, amely­nek tavaly harmincezer lá­togatója volt. Erősíteni sze­retnénk azt a tendenciát is, amely kulturális centrum­má, nemzetközi táborok színhelyévé teszi Majkot. Ez utóbbiakat a terület, az épületek gondozására, fel­újítására, kulturális értékei megismerésére szervezünk. Hosszabb távú céljainkról viszont csak akkor tudunk dönteni, ha már tudjuk, hogy milyen jogosítványa­ink vannak. Nem titok, hogy komoly tárgyalásokat folytatunk a kastélyépület kereskedelmi hasznosításá­nak lehetőségeit kutatva. Csak az Országgyűlés, il­letőleg a kormányszervek döntéshozatalának lassúsá­ga akadályozott meg min­ket eddig konkrét szerződé­sek megkötésében. A majki műemlékegyüttes közvetle­nül bekapcsolható lenne az idegenforgalom vérkerin­gésébe, a kastély a Bécs— Győr irányból Balaton felé tartó forgalom megálló- pontjává válhat az itt talál­ható repülőtérrel együtt. A táj gyönyörű, vadban gaz­dag ... Ha számunkra vég­re kedvező döntés születne, nem az lesz a problémánk, hogy vállalkozót találjunk a terv megvalósítására, ha­nem az, hogy a megfelelőt kiválasszuk. Né-z Fotó: Kiss T. József Oroszlányban? Az autóbusz-pályaudvar területének kezelője, a Vértes Volán VáUalat 1991. december 31-ével a Magyar AUam tulajdonában álló, 8145 négyzetméter területű ingatlan kezelői jogát az önkormányzatnak vissza­adta. A buszpályaudvar át­vétele, forgalomból történő kikapcsolása lehetőséget te­remt a terület, és az ott található létesítmények hasznosítására. A Duna Cipőgyár volt 3. számú gyáregységének (XIX. aknai) telepe hasz­nosítására az önkormányzat megállapodást kötött a Kalmás és Társai Kft.-vei. Az elmúlt év decemberé­ben kötött bérleti szerző­dés alapján a telephelyen Hő tevókenyisógkénl cipő­gyártás folyik. Március 1- iétöl 50, szeptember 1-jétől 150 ember foglalkoztatása oldódik itt meg. E bérleti szerződéssel a telephely épületeinek 85 százaléka, fő területének 50 százaléka hasznosított. Jelentős terü­letrészek maradtak még az itt építeni szándékozó vál­lalkozók igényeinek kielé­gítésére is. A képviselő-testület ren­delethozatalát követően, az elmúlt év december 15-éig 1328 kérelem, (ebből 671 központi fűtéses lakásból, 657 széntüzeléses lakásból), érkezett a megemelkedett fűtési költségek kiegészíté­sére. A támogatásokat jö­vedelemtől függően állapí­tották meg és a fűtési sze­zon teljes időszakára, visz- szamenőlegesen is megad­ták. Január 1-jétől a polgár- mesteri hivatal köteles el­látni az útlevélkérelmek továbbításával kapcsolatos hatósági feladatokat. A lakossági osztály ezzel kapcsolatban a hivatal első emelet. 25-ös szobájában fo­gadja az ügyfeleket. Szúrós, édeskés illat ter­jeng a tiszta, éppen csen­des — a dolgozók reggeliz­nek — csokiüzemben. Így mondják Kömlődön, az Oroszlány és Vidéke Ter­melőszövetkezet mellék­üzemágaként működő mun­kahelyet. Azt a munkahe­lyet, amely évekkel ezelőtt valóban megédesítette az itt dolgozók életét, mára azon­ban a hangulat ugyancsak kesernyéssé vált. — 1975 óta végzünk a Budapesti Zamat Keksz- és Ostyagyárnak itt bérmun­kát mártógépünkkel, cso­magolórészlegünkkel — mondja Kárpáti Sándor üzemvezető. — Valamikor itt 80—90 ember dolgozott, tavaly májusban radikáli­san csökkenteni kellett a létszámot, már csak 25-en vagyunk. Három helyett, két műszakban dolgozunk. A fizetőképes kereslet csök­kent. a kereskedelem nem rendeli a termékeinket. Itt kap finom csokimá­zat a csokoládés mogyorós perec, a Tere-fere mártott linzer és a Tere-fere cso­koládés linzer, majd a cso­magolás után a tsz elszál­lítja az édességet. — Azt mondja ön, hogy lehet, hogy fél év múlva már nem találnám itt önö­ket ... — Előfordulhat, bár nem adjuk meg magunkat egy­könnyen. Tervezgetünk, el­sősorban azért, hogy az em­bereket ne kelljen utcára tenni. Még csak azt mond­hatom, hogy lehet... Le­het. hogy megveszi a tsz az eddig bérelt gépieket. ne gondolkodunk más megol­dáson is. A mártószalagon A csomagolóban Fotó: Fodor — Bizonyíthatom, nagyon finomak ezek a sütemé­nyek, a szó szoros értelmé­ben „érik” a pénzüket. — Nehogy azt higgye! A mai világban sok embernek a tej, a kenyér megvásár­lása gond, süteményre már nem telik. Akinek igen, az meg szívesebben veszi a külföldi, ízléses csomagolá­sú édességet. — Űj termék gyártásán még nem gondolkodtak? — De igen, de csak ak­kor érné meg, ha mártáson kívül, az „alapanyagot” is itt sütnénk. Semmi konk­rétumot nem tudok mon­dani, látogassanak el ide, fél év múlva ... — tóthi. — 1992. február 6., csütörtök 243RÄj

Next

/
Oldalképek
Tartalom