24 óra, 1992. február (3. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-04 / 29. szám

24 ORA INFORMÁCIÓ 24 ÓRA INFORMÁCIÓ Országgyűlési beszámoló TB-törvényekről tárgyalt a Parlament Látszólag... Csehszlovákia belpoliti­kai nyugalma csak látszóla­gos, a politikai pártok és mozgalmak erőgyűjtése fo­lyik — állapította meg az Új Szó című pozsonyi lap hétfői számában Duray Miklós, az Együttélés poli­tikai mozgalom elnöke. A mozgalom országos tanácsa a hétvégén Nagycétényben vitatta meg a júniusban esedékes parlamenti válasz­tásokra való felkészülés kérdéseit. Marcos vagyona Ferdinand Marcos vagyo­na a gyászos emlékezetű Jamasita-féle aranykincsén alapul. Ezt a volt Fülöp- szigeteki államfő özvegye, Imelda Marcos állította hét­főn. Korábban is keringtek olyan hírek, hogy Marcosék vagyona a bestiális kegyet­lenségéről hírhedt Jamasita japán tábornok által a vi­lágháború alatt a délkelet­ázsiai országokban össze­harácsolt. majd a Fülöp- szigeteken elrejtett aranyá­nak köszönhető. (Folytatás az 1. oldalról.) Az Országgyűlés hétfő délután gyors egymásután­ban lezárta a Társadalom- biztosítási Alap idei költség- vetéséről, illetőjeg a Társa­dalombiztosítási Alapról rendelkező törvények, majd a Társadalombiztosítási tör­vény módosítására benyúj­tott indítványok általános vitáját. Határozatképtelen­ség miatt azonban egyik törvénytervezetet sem bo­csátották részletes vitára; ez ügyben a keddi plenáris ülésen szavaz majd a Ház. A TB-alap költségvetését módosító tervezet a vita egyetlen hozzászólója, Mádi László (FIDESZ) szerint in­gatag alapokra, s meglehe­tősen bizonytalan számítá­sokra épül. Megengedhetet­lennek tartotta, hogy a TB egyenlegét az előterjesztők nullszaldósra tervezték, mi­közben minden jel szerint jelentős hiánnyal kell majd számolni. Feltehetően foly­tatódnak ugyanis a tavalyi kedvezőtlen tendenciák: to­vábbra is veszélyezteti a TB-t a munkanélküliség várható növekedése, vala­mint a kintlevőségek behaj­tásának késedelme. Legsú­lyosabb problémának azon­ban azt tartotta, hogy meg­oldatlan a TB-alap esetle­ges súlybs deficitjének fi­nanszírozása. A társadalombiztosítási törvény módosítását és ki­egészítését célzó tervezet általános vitájára áttérve Kósáné dr. Kovács Magda (MSZP) — az eredeti té­mától némiképp elrugasz­kodva — helytelenítette a törvénytervezetek tárgya­lási rendjét. Meglátása sze­rint a házszabálynak és a céloknak egyre kevésbé fe­lel meg az az ügymenet, hogy a módosító indítvá­nyok bizottsági tárgyalása után térnek át a részletes plenáris vitára; ennek eredményeként akkor nyí­lik lehetőség az indítványok Ház előtti indoklására, ami­kor azok sorsa a bizottsági üléseken már lényegében eldőlt. * Az Országgyűlés mintegy húsz perccel túllépve a hét­fői ülésnapra szánt időt, be­fejezte hétfői munkáját, A Ház kedden tíz órakor folytatja a plenáris ülést. Oz akadémia nyilatkozata Újraszabályozzák A január 31-én megala­kult Magyar Művészeti Akadémiának semmiféle kapcsolata nincs a Magyar Tudományos Akadémiával — tájékoztatta a Magyar Távirati Irodát az Akadémia sajtótitkársága. Odze György, a titkárság vezetője emlékeztetett arra: az MTA decemberi közgyű­lésén határozott egy művé­szeti akadémia létrehozásá­ról, amelynek célja — az Akadémia megalapítója, gróf Széchenyi István szel­lemében — a magyar tu­dományos és művészeti élet összefogása. Az Akadémián /éppen ezért meglepetéssel, értesültek arról, hogy janu­ár végén megalakult egy másik szervezet is, a Ma­gyar Művészeti Akadémia, amely Makovecz Imrét vá­lasztotta elnökéül. Mivel a művészeti társulás semmi­féle kapcsolatban nem áll az MTA-val, így minden erre utaló megjegyzés va­lótlan. Űj, kétoldalú egyezmé­nyek megkötéséről tárgyalt elmúlt heti. öt országot érintő útja során Siklós Csaba, közlekedési, hírköz­lési és vízügyi miniszter. Az orosz, ukrán, litván, lett és észt szaktárcákkal folytatott megbeszélések célja az új körülményeknek megfelelő együttműködés kialakítása volt. mivel a jelenlegi A Hungarocamion veze­tése úgy határozott, hogy a görög fuvarozók által blo­kád alá vett gépkocsiveze­tők fűtési költségátalányát és napidíját a rendkívüli körülményekre való tekin­tettel fogják elszámolni, az­az nem a fuvarozásban töl­tött időt veszik figyelembe. A fuvarozó vállalat azt is egyezményeket az azóta már megszűnt Szovjetunióval kötötték meg — hangzott el a miniszter hétfői sajtótá­jékoztatóján. Az új dokumentumok ki­dolgozására a felek szán­déknyilatkozatokat fogadtak el, s megállapodtak a rész­letes tárgyalások szakértői szinten történő folytatásá­ban. elhatározta, hogy újabb kis­buszt küld a jugoszláv— görög határra élelmiszerrel, újságokkal, s ezzel a jár­művel utazik a vállalat üzemi főorvosa is. A busz- szal elviszik a magánfuva­rozók képviselőit is, hogy a blokádban rekedt munka­társaikat meglátogathassák. Rendőrkézen a rabié Elfogta a rendőrség a kis- várdai fegyveres benzinkút- rablót: Kalmár Gábor 31 éves, magánfuvarozót, sza- bolcsveresmarti lakost. A bűnelkövető január 31-én este, álarcban, egy Magnum típusú forgótáras pisztol­lyal a kezében ment be a városszéli ÁFOR üzemanyag- töltő állomásra. Az ott szol­gálatot teljesítő 2 női dolgo­zót fenyegetőzésével arra kényszerítette, hogy átadják neki az aznapi bevételt, mintegy 200 ezer forintot. A kútkezelők egyébként a rab­lás előtt nem sokkal küld­ték el a postajárattal a köz­pontba a bevétel nagyobb részét, 530 ezer forintot. A rabló a pénz átvétele után a földre kényszerítette a meg­rémült alkalmazottakat, majd a kúttól 500 méternyi­re lévő gépkocsijával elme­nekült a helyszínről. A ben­zinkutasok jó személvleírá- sa alapján a rendőrség Kai­Nagy gond — kis busz Halálos hétvége Hétfőn délelőtt, nem sokkal tizenegy óra előtt Vértesszőlősön, a 100-as úton V. Sándor 50 éves gép­kocsivezető, az ÉPFU Kamaz tehergépkocsijával ki­kerülés közben elsodorta az út szélén álló gépkocsi­jába éppen beszálló T. Zoltán 26 éves üzletkötő, tata­bányai lakost. A baleset következtében a személygép­kocsi vezetője a kórházban meghalt. A rendőrség szakértők bevonásával folytatja a vizsgálatot. Az Országos Rendőr-főkapitányságtól hétfőn ka­pott tájékoztatás szerint az elmúlt 24 órában a köz­utakon összesen 37 személyt ért baleset: hárman meghaltak, 14-en súlyos és 20-an könnyű sérülést szenvedtek. Szentendre egyik útkereszteződésében B. Endre 25 éves helyi lakos személygépkocsijával nem az út­viszonynak megfelelően közlekedett, a jeges úton megcsúszott és egy lakóház falának ütközött. A sze­mélygépkocsi egyik utasa, S. Zsolt 21 éves helyi la­kos a helyszínen élétét vesztette, a személygépkocsi vezetője súlyosan, további két utasa pedig könnyeb­ben megsérült. Mosonmagyaróvár egyik útkereszteződésében szombaton este Luka A. 28 éves jugoszláv állampol­gár, stuttgarti lakos személygépkocsijával elütötte a segédmotoros-kerékpárral közlekedő H. Péter 15 éves tanulót, aki a kórházban belehalt sérüléseibe. FUNAI AKCIÓ A K0L0REX DISC0UNTBAN Funai japán j TV, 51 cm, Teletext ___ 40.990,- Ft F unai japán TV, 51 cm ................... 31.990,- Ft I Funai japán j Videorekorder............... 26.990,- Ft F unai japán j Mikrohullámú sütő 17 1. 19.990,- Ft V 464. 24 éR AN KOLOREX DISCOUNT COUPON 1000 Forint Ezen coupon bemutatása esetén minden Funai termékünk vásárlásakor 1000 forintot visszakap. Érvényes; 1992 február 29-ig, 46j márt Debrecenben, egyik nőismerősénél fogta el. Megtalálták nála "a Mag­num típusú pisztolyt, hat­van lőszerrel, valamint az elvitt pénzből 105 ezer fo­rintot. Péntek és hétfő között egyébként további három, magánszemélyek sérelmére, fegyveresen elkövetett rab- lási kísérlet történt Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében. B MUOSZ közleménye A Magyar Üjságírók Országos Szövetsége aggodalom­mal figyeli a sajtópiac szabályozatlanságával, a monopóli­umellenes törvény hiányával, az alapítványi és állami me­cenatúra gondjaival is összefüggő válságjelenségeket. A maguK értékrendjében fontos műhelyek szűntek meg és szűnnek meg — de a napisajtó, a politikai sajtó új kezde­ményei is súlyos kárt szenvednek. Az Üj Írás, a Film Szín­ház Muzsika, a Táncművészet és más folyóiratok meg­szűnése. illet\e fenyegetettsége után immár a palettán el­hanyagolhatatlan szerepet betöltő-betöltött újságok meg­szűnése. illetve veszélyeztetettsége növel) a szakmában a munkanélküliséget, közvetetten a kiszolgáltatottságot is. aminek szellemi és erkölcsi következményei beláthatatla- nok lehetnek. Ebbe a sorba tartozónak érezzük azt a hírt, hogy ve­szélybe került egyik napilapunk, a jelentős értékeket hor­dozó, hiányt betöltő Reggeli Pesti Hírlap megjelentetése. A Magyar Újságírók Országos Szövetsége nevében — ahogy hasonló esetekben mindenkor tesszük — felajánljuk erkölcsi és szerény anyagi támogatásunkat, bízva természe­tesen abban, hogy a lap anyagi természetű gondja: megol­dódnak, és e támogatásra nem lesz szükség. Továbbra is meggyőződésünk azonban, hogy a magyar sajtóelet biztonságos, törvényes rendezésre vár — az olva­só és az újságíró, valamint a nyilvánosság érdekeinek, vé­delmében. Bodor Pál Bencsik Gábor elnök főtitkár Pályázatok Százkét pályázat érkezett a legfőbb ügyész két he­lyettese, valamint 19 me­gyei főügyészség és a Fő­városi Főügyészség főügyé­szi munkakörének betölté­sére. A pályázókat az ered­ményről egy hónapon belül értesítik. Szenzációs hin Arafat megnősült! A PFSZ 60 éves vezetője, Jasszer Arafat sem ke­rülte el sorsát: nemrégiben megnősült. Szíve válasz­tottja a nála jóval fiatalabb, 30 éves Suha Tawill, aki a megszállt területen, Ramallahban él. A fiatal ke­resztény hölgy titkárnőként Arafatot néhány külföl­di útjára is elkísérte. A szenzációs hírt az izraeli „Haaretz” című lap röpítette világgá. A lap szerint Arafat, aki eddig azt állította, hogy ő a „palesztin forradalommal kötött házasságot”, valószínűleg már hónapokkal ezelőtt ki­mondta Tuniszban a boldogító igent. A ceremónián alig néhány vendég vett részt és a lagzit a PLO hi­vatalosan nem volt hajlandó sem megerősíteni, sem cáfolni. Arafat ugyanis arra számít, hogy a feleany- nyi idős nővel kötött házassága miatt a Palesztin Felszabadítási Szervezet egy részét alkotó iszlám fun­damentalisták támadni fogják. Suha Tawillnak, az ifjú feleségnek Tunisz bel­városában is van lakása, hogy ha Arafat a PFSZ fő­hadiszállásának otthont adó városban tartózkodik, ott is felkereshesse. A feleség egyébként nem akármilyen családból származik: anyja, Raymonda Tawill ismert palesztin nőjogi harcos, aki sorsáról könyvet írt. Egyébként a mama sem volt hajlandó arra, hogy lányának ma­gánéletére vonatkozóan kifejtse véleményét. „Lányo­mat mindig arra neveltem, hogy legyen önálló. Ezért nem reagálhatok a felröppent hírekre, mert ez a dön­tés egyes-egyedül a lányom elhatározása és a ma­gánéletére vonatkozik” — jelentette ki Arafat újdon­sült anyósa. A megszállt övezetben működő palesztin szóvi­vőknek szintén hónapokkal ezelőtt a fülükbe jutott az Arafat nősüléséről felröppent hír, de máig sincs bizonyítékuk. Ferenczy Europress Elhunyt Kaufman bíró Szombaton, 81 éves korá­ban elhunyt Irving R. Kauf­man bíró, aki 1951-ben ha­lálra ítélte a Rosenberg- házaspárt annak a vádnak alapján, hogy atomtitkokat szolgáltattak ki az egykori Szovjetuniónak. A halál o'kát nem közöl­ték. Kaufman a Mount Si­nai Medical Centerben hunyt el. Kaufmannak az Ethel és Julius Rosenberg ellen ho­zott halálos ítélete heves tiltakozást váltott ki nem­csak az Egyesült Államok­ban, de világszerte is. Az amerikai atomtudós házas­pár mindvégig ártatlannak vallotta magát az ellenük felhozott vádakban. Több­ször is fellebbeztek az íté­let ellen, de hasztalan. 1953- ban mindkettőjüket kivé­gezték villamos székben. Fájdalommentes közúzás A kozúzásra csak azok a betegek kerülhetnek, akik alapos szűrővizsgálaton estek át. Képünkön dr. Varga Tibor bel­gyógyász és Szakái Józsefné asszisztens, egy beteg kivizs­gálása közben... (Fotó: Fodor) (Folytatás az 1. oldalról.) A kiválasztottakat külön mikrobusz szállítja Miskolc­ra, ahol időre programo­zottan végzik a beavatko­zást. Egy-egy kezelés uta­zással együtt három napot vesz igénybe. Maga a zú­zás fájdalommentes és kb. egv óráig tart. A betegek számára mindez térítés- mentes, mert a költségeket a társadalombiztosítás fe­dezi. * A Lithotherápiás Ambu­lancia Tatabányán, a Hu­nyadi Kórház B. épületének földszintjén található. (Tb. II., Dózsa György út 77.) Telefon: (34) 10-711. A be­tegeket a körzeti, illetve a kezelőorvosok beutalója alapján fogadják, előzetes bejelentkezés szerint. (Németh) Rétalap Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére. A munkakör betöltésének leltétele: — álami és jogtudományi egyetemi, illetve államigazgatási főiskolai végzettség — 2 év államigazgatási gyakorlat — büntetlen előélet, — magyar állampolgárság A pályázat tartalmazza: a pályázó részletes önéletrajzát, eddigi szakmai tevékenységét, iskolai végzettségét és okiratainak másolatát. Bérezés megegyezés szerint. A pályázat benyújtásának határideje: 1992. február 28. Levélcím: Kövi Pál polgármester 9074 Rétalap, Széchenyi u. 10. 456 19921. február 4„ kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom