24 óra, 1992. február (3. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-04 / 29. szám

3. oldal Építőipari szakmunkások lesznek 4. oldal 1992. február 4., kedd Ara: 9,60 forint Válás után — háromfelé 5. oldal Elérhető közelségben volt a továbbjutás 7. oldal III. évfolyam, 29. szám Tart a blokád Országgyűlési beszámoló A helyszínről érkező tá­jékoztatás szerint tovább tart a blokád Evzoninál, a görög—jugoszláv határon. A Magyar Távirati Iroda tudósítója hétfőn délután telefonon érdeklődött, és sikerült kapcsolatba kerül­nie a helyszínen tartózkodó kamionsofőrökkel. Elmon­dották, hogy továbbra is zárva tartják a görög ka- mionosok a határt, mégpe­dig nemcsak a magyar és a csehszlovák szállítójármű­vek, hanem más nemzet te­herautói előtt is. Elismerések A rendőrség munkáját hosszú időn át támogató egykori önkéntes rendőrök­nek adott át elismeréseket, jutalmaikat Bodrácska János ezredes, Budapest rendőr- főkapitánya hétfőn, az 1955- I ben létrehozott önkéntes rendőri szolgálat megszűné­se alkalmából. A rendőrség a jövőben sem nélkülözi a polgárok segítségét, mivel az egyesü­lési törvény alapján sorra alakulnak a társadalmi ön­kéntes segítői szervezet (polgárőrség) csoportjai. Suzuki-terem Suzuki gépkocsikat áru- sító bemutatótermet nyitott j hétfőn Budapesten a Hun- garoszerviz Ipari Szövetke­zet. Seres Gábor, a Suzuki ; Center kereskedelmi osz­tályvezetője elmondta, a 200 négyzetméteres kiállító­teremben egyszerre öt gép­kocsit tudnak bemutatni. Jelenleg még a Japánban gyártott 1000 és 1300 köb­centis Suzuki Swifteket, va- ■ lamint a Sedan típust lehet; megvásárolni, de amint be­indul a Suzuki esztergomi , gyárában a sorozatgyártás — várhatóan ez év októbe­rétől —, az ott összeszerelt' Swift gépkocsikat fogják árusítani. Széchenyi­emléktábla Széchenyi István 1822. sbruár 5-i bábolnai látoga- isának emlékére állítandó mléktáblát avatnak feb- uár 5-én, szerdán Bábol- án, a Ménesudvarban. Elsűdijasaink A Veszprémi Akadé­mia Bizottság (VEAB) által meghirdetett pá­lyázaton első díjat nyert a Nemzeti Alaptanterv Komárom-Esztergom megyei segédanyagát összeállító 16 tagú mun­kacsoport, amely Balogh Ákosné szaktanácsadó vezetésével dolgozott. Egyéni díjat kapott: dr. Magyar György kandidátus, a Vitéz Já­nos Tanítóképző Főisko­la oktatója, Kövecses Varga Etelka és Ti- sovszky Zsuzsa, az esz­tergomi Balassa Bálint Múzeum múzeológusa, és Csombor Erzsébet, a Ko­márom-Esztergom. Me­gyei Levéltár igazgató- helyettese. Munkakezdés - nagy vitákkal Fájdalommentes ktfzúzás Új ambulancia nyílt Tatabányán Hétfőn délután az Or­szággyűlés napirend előtti felszólalásokkal kezdte meg munkáját. Kónya Imre MDF-frakcióvezető azt kér­te, hogy az előterjesztők a költségvetési törvény kihir­detésével kapcsolatos hibá­kat vizsgáló bizottságra vo­natkozó javaslatukat egy héttel halásszák el, amíg elkészül a Pénzügyminisz­térium részletes tájékoztató jelentése. Ezután következett Horn Gyula (MSZP) rendkívül nagy vitát kiváltó napi­rend előtti felszólalása. Ki­fogásolta, hogy a rádió és a televízió elnöke elleni tá-i madások színhelye lett a Parlament, miközben a műsorokról az érintettek és az egyházak elviekben meg­állapodtak. (Folytatás a 2. oldalon.) „Ugrott” a Ház A január 25-e óta tartó kamionblokáddal kapcso­latosan egyre szaporodnak a megnyilatkozások, erő­södnek az indulatok, így igazán aktuális témát vá­lasztott napirend előtti hozzászólása témájául Szalay Gábor országgyűlési képviselőnk. Fontos kérdést tett fel: Ki a bonyodalmak oko­zója? — Megoszthatjuk a felelősséget a kormány és a Ház között. A kormány javasolta a kútba ugrást, a Ház pedig ugrott — vélekedett a feleletről. Azt azonban egyértelműen a kormány mulasztá­saként rótta fel a képviselő, hogy nem egyeztetett az érintett országokkal, egyoldalúan cselekedett és a ki­alakult helyzetre hosszú, ráérős a reakciója. — Uraim! Miniszter urak! Az ég szerelmére, cse­lekedjenek már! — hangzott Szalay Gábor segélyki­áltása. Útikönyvek az Mí-esen Mint arról már beszámoltunk. Miskolcon vállalkozási formában megkezdte működését az a Lithotherápiás Intézet, amely hazánk­ban a legkorszerűbb DORNIER MPL 9000 típusú készülékkel (képünkön) epe- és ve­sekövek műtét nélküli eltávolítására szako­sodott. Mivel a lökéshullámokkal történő kőzúzás nem minden esetben, nem minden betegnél alkalmazható, ezért rendkívül fon­tos az előzetes, szakszerű orvosi vizsgálat. A miskolci intézet és a Komárom-Eszter­gom Megyei Kórház együttműködési megál­lapodása alapján Tatabányán megnyílt az a Lithotherápiás Ambulancia, amely a kör­nyező megyék betegeit is fogadja. Itt dön­tenek arról, hogy ki alkalmas arra, hogy Miskolcon kezeljék. A február 3-ától működő ambulancián egy belgyógyász szakorvos vezetésével végzik > azokat a laboratóriumii, ultrahangos és egyéb vizsgálatokat, amelyek alapján meg­állapítható, hogy a beteg alkalmas-e kőzú­zásra. (Folytatás a 2. oldaton.) Állásfoglalás a vízlépcsőről A vízlépcső továbbépíté­sének folytatása elleni til­takozásul állásfoglalást ter­jeszt a Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés soron kö­vetkező ülése elé a sziget­közi térség önkormányzati képviselője. A nyilatkozat — amelyhez több szigetközi település polgármestere csatlakozott — leszögezi: szlovák területen intenzív munkálatok folynak. Az ál­lásfoglalás szerint a hely­színen dolgozók is úgy vé­lekednek: a C-variáns épül. Ez azt jelenti, hogy azt a tavaly decemberi kormány- szintű tárgyaláson elhang­zott kérést, miszerint a nemzetközi szakértői vizs­gálatok elvégzéséig füg­gesszék fel a vízlépcső épí­tését, a szlovák fél figyel­men kívül hagyta. A problémákkal össze­függésben az állásfoglalás hiányolja a C-variáns eset­leges megvalósulásával kap­csolatos kormányálláspontot és sürgeti az új helyzetnek megfelelő terv készítését. Amennyiben a közgyűlés az állásfoglalással egyetért, azt az illetékes tárcáknak és Mádl Ferenc tárca nélküli miniszternek továbbítják. A Szigetköz jövőjét meg­határozó kérdések tisztázá­sára egyébként február 28- án fórumot rendeznek Mo­sonmagyaróváron. Az ese­ményre hazai és nemzetkö­zi szaktekintélyeket hívnak, s oda várják a Csallóköz és a Szigetköz polgármestere­it, továbbá, a települési ön­kormányzatok, valamint a térség országgyűlési képvi­selőit. ÚJRA EGY Ml-ES AUTÓPÁLYÁN történt esemény adott témát és főleg munkát, sokasok embernek. Vasárnap, kora este Tatabányán, az újtelepi lejárathoz közel, egy Duisburgba tartó Mercedes-Benz kamion a belső sávban utolérte az előtte haladó gépjárművet, majd — miután a „pilóta” balra rántotta a kormányt — a szalagkorlátnak ütközve az oldalára dőlt. Mindezeket — segítségre várva — a két kamionos mondta el hétfőn délelőtt, az autópályán a bólyákkal le­zárt, biztosított két belső sávban topogva. Személyi sérülés nem történt, a rakományban — rengeteg kék fedelű török útikönyv — különösebb kár nem keletkezett. A hivatalos ügyintézést gyorsított eljárás keretében végzik az illetékesek. (Fotó: Kiss T. J.) Célponttá váltunk Vízumkorláltozási intéz­kedéseket is be kell vezet­ni a menekülthullám meg­állítására — jelentette ki Boross Péter belügyminisz­ter a tárca országos vezetői értekezletén. Rámutatott: hazánk — főként az ázsiai és az afrikai menekültek számára — „első hullámú” célponttá vált, ezért meg kell akadályozni, hogy olyan társadalmi feszültségek ke­letkezzenek, mint Nyugat- Európában a hatvanas évek­ben, amikor tömegesen be­fogadták a vendégmunkáso­kat. A menekülthullám megállítására akkor is in­tézkedni kell, ha azt egyes körök kifogásolják, mert olyan konfliktusok alakul­hatnak ki, amelytől meg kell óvni az országot. 1 Bábolna újra a „kirakatban” Bábolna mindig is ott volt az ország „kirakatá­ban” — kulcsszerepe volt a magyar mezőgazdaság ipari színvonalú szervezettségének megteremtésében — a termelési rendszerek útra indításában, az ered­ményes gazdasági és biotechnológiai kísérletek kidol­gozásában. Bábolna „kirakat” volt a külföldi számára is — szereplésén keresztül ítélték meg mezőgazdasági ter­melésünk színvonalát. Hogy nem kopott meg Bábolna régi fénye a rend­szerváltás során sem, hogy ismét a kirakatba kerül­het — azt jelzi: a kormánykoalíció vezető pártja, az MDF politikusa, országgyűlési képviselője, Bogárdi Zoltán kapott megbízatást a Bábolna Rt. irányításá­ra. (Erről készült interjúnkat a 3. oldalon találja az olvasó.) A közoktatási törvényről Sakan már úgy érzik, hogy a közoktatási törvény har­madszorra is átdolgozott koncepciójának a vitái folynak még a csapokból is, pedig az iskolák mélyen hallgatnak. A tét pedig nagy. A holnap iskolájában a holnap embere sorsáról döntenek most, akik majd ténylegesen megvaló­sítják tudásukkal és munkájukkal, Európához való csatla­kozásunkat. A január 14-ei keltezéssel ajánlott vitaanyag a múlt héten jutott el a legtöbb iskolába, s a helyzetet úgy summázhatnánk, hogy a várakozás csendje veszi kö­rül e törvénytervezetet. Tegnap Tatabányán, a polgármesteri hivatal nagyter­mébe hívták a város pedagógusait, akiknek a törvényja­vaslatról dr. Horváth Attila kandidátus, az Országos Köz­oktatási Intézet tudományos tanácsadója tartott előadást (képünkön), amelyet vita követett. Az elhangzottakra a ké­sőbbiekben visszatérünk. Szerződés — egy évre Megkötötte a szerződést 1992-re az energetikai szén- szállításról a Magyar Vil­lamos Művek Tröszt és a szénbányászat. A szerződés értelmében a villamos- energia-ipar az idén 117 pe- tajoule hőértéknek megfe­lelő — mintegy 13—15 mil­lió tonna — erőművi barna­szenet, illetve lignitet vesz át a hazai szénbányáktól. A bányák számára az utolsó pillanatban született meg a szerződés, hiszen 1992-re eddig egyáltalán nem volt megrendelésük. A most megkötött szerződés csupán egy évig jelent haladékot a bányavállalatoknak. IRODATECHNIKA BUDAPEST KFT. Pályázatot hirdet megyei TERÜLETI ÜZLETKÖTŐI állások betöltésére. Jó megjelenés és kapcsolatteremtő képesség, saját személygépkocsi és telefon szükséges. Üzletkötői gyakorlat és műszaki diploma előnyt jelent. A fényképes pályázatokat kézzel írt önéletrajzzal „megyei képviselő” jeligére kérjük a SHARP Szaküzlet, 1132 Budapest, Vßci út 6. címre megküldeni. «*

Next

/
Oldalképek
Tartalom