24 óra, 1992. február (3. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-01 / 27. szám

24 ORA INFORMÁCIÓ 24 ÓRA INFORMÁCIÖ Megnyílt az Omstel söröző alkotmányellenes paragrafus Az Alkotmányibíróság ki­vételesen egy, időközben ha­tályon kívül helyezett jog­szabály — a vállalkozói adóról szóló 35/1988. (VIII. 1.) PM-rendelet 12. paragra­fusa — tekintetében állapí­totta meg az alkotmányelle­nességet, és döntött, úgy, hogy a kifogásolt rendelke­zés a határozat közzétételé­nek napjától (január 28- tól) nem alkalmazható. Az Alkotmánybíróság ál­láspontja szerint a támadott jogszabály ,azért alkotmány- ellenes, mert úgy rendelke­zett, hogy 1988. január 1- jétől kell alkalmazni, hol­ott a jogszabályt 1988. au­gusztus 1-jén tették közzé. (Folytatás az 1. oldalról) Beiermeiszter György hangsúlyozta, hogy a Ko­máromi Sörgyár Rt. és az Agro-Coop szarvasi kft. közreműködésével sikerült helyreállítani, régi pompá­jába visszaállítani a sörö­zőt. A Komáromi Sörgyár Rt. a holland Heineken cég­gel közösen módot teremtett a világhírű Amstel sör for­galmazására. A Kristály Amstel sörözője refencia- üzletként működik. Kovács Gábor, a szálloda Igazgatója hangsúlyozta, hogy az utóbbi öt év alatt ez a sokadik ~ávató. Vol­tak, akik kételkedtek a fel­újítás szükségességében, most már viszont bizonyos­sá vált, hogy szükség van rá. A söröző további vonz­erőt jelent majd. Móger Ferenc, a Komá­romi sörgyár rt. kereske­delmi igazgatója elmondta, hogy a Heineken cég több, mint ötven százalékkal sze­repel az rt.-ben. Kapacitás- bővítés lesz, május közepén 500 ezer hektoliter sört gyártanak, a cél az egy­millió. Ügy tervezik, hogy idén 50 ezer hektoliter fö­lötti mennyiségben értéke­sítenek Amstel sört, de ha szükség lesz rá, akár a dupláját. Dr. Fehérváry Géza pol­gármester elmondta: az Amstel söröző nem csupán a külföldiekre számít, bíz­nak abbap, hogy a város, a megye lakói is sűrűn meg­fordulnak itt. Olyan cent­rum született a városban, amely lehetőséget teremt a kellemes időtöltésre is ... ász Ki kit győz (Folytatás az 1. oldalról) radikálisnak tartják magu­kat a többi párthoz képest, s a Torgyánhoz hű vonal sem egységes az elnök meg­ítélésében. Egy biztos, hogy ezen a tatai gyűlésen a kulturált előadási és vita­stílust a meghívott vendé­gek és az őket támogató, történelmi platformot szer­vező megyei kisgazdák kép­viselték, míg a másik fél (akiket állítólag nem is hívtak), inkább a hangere­jével próbált érveinek nyo- matékot adni. Az ellentéte­ket jól mutatja, hogy Csu- lik András, a Független Kisgazdapárt megyei szer­vezete részéről kétségbe vonta a gyűlés jogosságát, mivel a rendezvényt a me­gyei pártvezetés megkerü­lésével, annak tudta nélkül hozták össze a szervezők, élükön Barsi Miklóssal, a volt megyei titkárral. Így az önmagukat „igazi” kisgaz­dáknak tartók csak a 24 meg (le)? ÓRÁ-ból értesültek a' ta­nácskozásról. Maga az összejövetel el­sősorban azt a célt szol­gálta volna, hogy a meghí­vott országgyűlési képvise­lők beszámoljanak a 33-ak munkájáról, tájékoztatást adjanak a legfontosabb — így a kárpótlási és a szö­vetkezeti törvénnyel — kap­csolatos kérdésekről. Hogy ez nem egészen így sikere­dett, annak talán maga a feszült politikai helyzet az oka, amely a 33-ak kiválása óta különösképp jellemzi a Független Kisgazdapártot. Bélafi Antal például el­mondta, hogy Torgyán leg­utóbbi' külföldi útja alkal­mából éppen azok akartak puccsot szervezni az elnök ellen, akik szemtől-szembe feltétlen híveknek tüntetik fel magukat. Erkölcsi fer­tőnek nevezte a jelenlegi pártvezetés módszereit, s azt, hogy mindenki mocsko- lódiik a másik ellen, hogy közben a saját maga pe­csenyéjét sütögesse. Dikta­tórikusnak titulálta a je­lenlegi pártalkotmányt, és azt mondta, hogy kiépülnek a bolsevista, fasiszta intéz­mények Torgyán egyszemé­lyes diktatúrájának fenn­tartására, kiszolgálására. Hasonló gondolatokat fejtegetett Ómolnár Miklós is. aki szerint a jelenlegi pártalkotmány szégyene a demokráciának és nem más, mint egy fasiszta-kommu­nista ideológiát tükröző sza­bályzat, amelynek egyetlen célja, hogy minden hatal­mat Torgyán kezébe össz­pontosítson. A gyűlés végére az indu­latok némileg lecsillapod­tak, és úgy tűnt, hogy a szemben álló felek egyetér­tettek abban, hogy a párt erősítése érdekében össze­fogásra és nem széthúzásra van szükség. Ezt erősítette meg Barsi Miklós is, aki kérdésünkre elmondta, hogy a történelmi platform nem akar pártszakadást, s nem céljuk a megyében még egy kisgazdapárt alakítása. — szőts — flz ügyész véleménye (Folytatás az 1. oldalról) körüli időben érkezett Ta­tabánya térségébe. A kínai étterem címe iránt éppen egy rendőrjárőrtől érdek­lődtek. Ez szintén nem el­hanyagolható körülmény, ugyanis nehezen képzelhető el, hogy zsarolás és erőszak alkalmazásának céljával érkező külföldi állampolgá­rok, akiket rutinos maffió­zónak vélnek, a célhely iránt éppen rendőröktől kérjenek felvilágosítást. Mi­után a négy kínai megér­kezett a kínai vendéglőbe, elfogásukra és bűnügyi őri­zetbe vételükre került sor. Az elfogott személyek rend­őrségi gyanúsítotti kihall­gatása 1992. január 8-áról 9-ére virradó éjjel történt. A gyanúsítás, mind pe­dig a bűnügyi őrizetbe­vételek ellen panaszt je­lentettek be. Kihallgatásük során az ügy érdemét tekintve azzal védekeztek, hogy valóban követeltek pénzt az étte­rem tulajdonosától, ezt azonban azért tették, mert egyikőjüknek az állítólagos sértett 10 ezer dollárral adósa, és ezt kívánták tőle behajtani. Követelésüket nyomatékosítandó, azt he­lyezték kilátásba, hogy a kifizetés elmaradása esetén ők tesznek feljelentést a magyar és a kínai hatósá­goknál a „sértett” ellen, az ugyanis különböző manipu­lációkkal a gyanúsítottól, valamint annak külföldön tartózkodó testvérétől pénzt csalt ki. A védekezés el­lenőrzésére lehetőség nem volt, a védekezésben meg­jelölt személyek többnyire külföldön tartózkodnak, el­érhetetlenek. A Tatabányai Rendőrka­pitányság bűnügyi osztályá­nak vezetője január 9-én 24 »RAN javaslatot tett a Tatabá­nyai Városi Ügyészség ve­zetőjéhez, a gyanúsítotti pa­naszok elutasítására és az előzetes letartóztatás elren­delésének a bíróság előtti in dítvá ny ozásár a. Az eddigiekből kitűnően tehát rendelkezésre állt az ismeretlen helyen tartózko­dó sértettől származó, nem ellenőrizhető, áttételes in­formáció a zsarolásra néz­ve, ismertek voltak a gya­núsítotti védekezések (ame­lyeket külön- külön a lé­nyeget tekintve mégis meg­győzően adtak elő). Rendel­kezésre állt továbbá egy magyar állampolgár vallo­mása is, amely viszont ar­ra utalt, hogy az étterem tulajdonosa őt is megkáro­sította. Ebből következően aligha tekinthető makulát­lanul tiszta, szavahihető személynek. Erre tekintet­tel a tőle származó adato­kat még inkább fenntartás­sal kell kezelni. Ennek a tanúnak az elmondásával egyébként a 24 ÓRA, az 1992. január 29-ei számá­ban foglalkozott. Ilyen előzmények után a vezető ügyész a gyanúsítás és a bűnügyi őrizet elleni panaszokat elutasította (azok az elsődleges adatok alapján nem estek kifogás alá), azonban az ismertetet­tekre figyelemmel az előzetes letartóztatás indítványozá­sát mellőzte, a gyanúsítot­tak azonnali szabadlábra helyezésére és a nyomozás bizonyítottság _ hiányában történő soron kívüli meg­szüntetésére adott utasítást. Az ügyészi intézkedés törvényes és megalapozott volt. A kezdeti intézkedé­sek, amint azt már említet­tem, nem estek kifogás alá, azonban a további adatok a kényszerintézkedés iránti intézkedést nem alapozták meg. A rendelkezésre álló ada­tok bűncselekmény elköve­tését igazoló, alaposnak te­kinthető gyanút nem tar­talmaznak, már pedig ez nemcsak az előzetes letar­tóztatásnak, hanem a bün­tetőeljárás folytatásának is elengedhetetlen. feltétele Ennek következtében az ügyész az előzetes letartóz­tatás indítványozásával kö­vetett volna el súlyos tör­vénysértést. További kérdés a bünte­tőeljárás folytatásának, vagy megszüntetésének az indokoltsága. A jelenlegi adatok birtokában nincsen szó bizonyítottan elkövetett bűncselekmény alapos gya­nújáról. A gyanúsítotti vé­dekezések cáfolata a nyo­mozó szerv feladata lenne, nem az eljárás alá vont- nak kell az ártatlanságát bizonyítania. Aligha kép­zelhető el, hogy az illeté­kes rendőrhatóság olyan eszközökkel rendelkezzen, amelyek igénybevételével felderíthető a hivatkozott és tanúként megjelölt sze­mélyek holléte és lehetsé­ges lenne a kihallgatásuk. Az eljárás folytatása csak eredménytelenséggel ke­csegtet. Felesleges tehát egy eleve csak kudarccal járó vizsgálat végzése. Mindezek indokolták a nyomozás megszüntetésére irányuló ügyészi utasítást, amelyet az érintett szerv a mai napig nem teljesített, és azonnali szabadlábra he­lyezést is csak egy nappal később hajtotta végre. Az ismertetettek alapján az eltérő álláspontok meg­ítélése az olvasónak szívé- joga, a felettes rendőri szervnek azonban köteles­sége. Puhatolódzás kuplungügyben flz MSZOSZ tiltakozik Az MSZOSZ bírósághoz fordul, ha a kiszivárogta­tott hírek igaznak bizo­nyulnak, és a Társadalom- biztosítási Főigazgatóság valóban elrendeli körlevél­ben a betegségi pénzek után a 44 százalékos mun­kaadói és 10 százalékos munkavállalói járulék be­fizetését. Ezt az MTI-hez el­juttatott állásfoglalásában közli a szövetség. A parla­ment a múlt év végén tör­vényt fogadott el a beteg- szabadságról. Ennek értel­mében évi 10 napig a mun­káltatónak kell állni a be­tegszabadság költségeit. Ezt a kifizetett pénzt terhelné a körlevél értelmében társa­dalom biztosítási-kárulék. Kérik ezért a Társada­lombiztosítási Főigazgató­ságtól: tartózkodjon ettől a lépéstől. Mandátumot a kisebbségeknek A szocialisták a kisebbsé­gek parlamenti képvisele­tének megteremtését szor­galmazzák. Álláspontjuk sze­rint a készülő nemzeti és etnikai kisebbségi törvény- tervezet is csak abban az esetben fogadható el, ha az Országgyűlés egyidejűleg jogszabályban szavatolja a kisebbségek törvényhozási képviseletét. Ezzel az ered­ménnyel zárult az MSZP nemzeti és etnikai kisebbsé­gi tagozatának pénteki ülé­se. Elvi álláspontjuknak meg­felelően a szocialisták indít­ványozzák a választójogi törvény módosítását. Erről két képviselőjük, Jakab Ró- bertné és Tabajdi Csaba tör­vényjavaslatot terjeszt a Ház elé. ' Kapcsolat Belarusszal Várhatóan februárban lé­tesít diplomáciai kapcsolatot Magyarország Belarusszal, a volt Belorussziával — kö­zölte a külügyi szóvivő. A FÁK többi államaival — Oroszország, Ukrajna és Moldva kivételével, melyek­kel már élő diplomáciai kapcsolat van — hazánk a későbbiekben teremt diplo­máciai kontaktust. Az vi­szont bizonyos, hogy vala­mennyi volt szovjet tagköz­társaságban nem nyílik ön­álló magyar nagykövetség, tekintettel a jelentős költsé­gekre. Meglepő lépés? „Nem titkolom, meglepett bennünket, hogy egy héttel az Európai Közösségnek a magyar kormánnyal való együttműködését rögzítő do­kumentum aláírása után, az ismert döntés született a tranzit fuvardíj emeléséről” — mondotta Hans Beck, az Európai Közösségek Bizott­sága magyarországi képvi­seletének nagykövete pén­teken Debrecenben, az Eu­rópa köztereit bemutató kiállítást követő sajtótájé­koztatón. (Folytatás az 1. oldalról) vezetője, valamint Nobuhi- ko Narisawa, az ITOH and CO Ltd. képviselője. Nagy érdeklődés kísérte a polgármesteri hivatal ta­nácstermében a szakmai összejövetelt. Unó úr, a cégük bemutatása után ar­ról szólt, hogy tengelykap­csoló összeszerelőt szeret­nének létesíteni a megye- székhelyen, mert a Daikin cég gyártja a Suzukihoz is a kuplungot. Megfelelő üz­leti ajánlat reményében pu- hatolództak ebben a téma­körben a japán üzletembe­rek. Nem titkolt szándéka a japán tőkének, hogy részt vegyen a magyar ipari ter­melésben, és partnereket ta­láljon ehhez. Az üzletemberek részle­tekről még nem tudtak be­(Folytatás az 1. oldalról) bevonva a munkába Jókú- thy Kálmán irodavezetőt. Jómagam képviselőként to­vábbra is foglalkozom a do­loggal. — Végül is mi volt az oka, hogy lemondott a tisztségé- ről? — A közgyűlést megelőző­en rengeteget tárgyaltunk a Volán szakembereivel. Saj­nos, vezetőjük egyszer sem jelent meg a megbeszélésen. Tárgyalásunk során ennek ellenére úgy tűnt, létrejön a megegyezés. A csütörtöki közgyűlésen aztán minden felborult. Félreértés ne essék: nem a Volánt hibáztatom. Ne­kik 32 százalékos támoga­tásra lett volna szükségük, hogy kompenzálhassák az inflációt. Ezzel szemben 25 százalékot kaptak. Magyar Űrkutatási Iroda Megkezdte működését — a kormány rendelete alap­ján — a Magyar Űrkutatá­si Iroda — jelentették be pénteken az Országos Mű­szaki Fejlesztési Bizottság­ban. Az intézmény létreho­zását az indokolta, hogy az utóbbi időszakban megvál­toztak az űrkutatás nem­zetközi együttműködésének feltételei, illetve új alapok­ra helyeződött a hazai űr­kutatási tevékenység. 0 konszenzus leié Üdvözlendő lépés, hogy Antall József kormányfő visszavonta a közszolgálati médiumok alelnökeinek ki­nevezésére tett javaslatát — mondta pénteken Haraszti Miklós szabad demokrata képviselő, az SZDSZ-frakció médiapolitikai ügyekben il­letékes szóvivője. A politikus emlékeztetett arra, hogy az SZDSZ-nek és általában az ellenzéknek az volt a legfőbb kifogása a kinevezési vitában, hogy a kormányfő indítványa nélkülözte a szükséges kon­szenzust. számolni, azonban a „nyers’* elképzelések is elég meg­győzően hangzottak. Körül­belül húsz embernek bizto­sítanának munkát az új összeszerelő csarnokban, az: évi tervezett kapacitás pe­dig mintegy ötvenezer ten­gelykapcsoló lenne. Csak az első lépcsőt jelentené ez az összeszerelő üzem, a továb­biakban a japánok elkép­zelhetőnek tartják a Tata­bányán történő alkatrész- gyártást is. Miklós Ákos, az önkor­mányzati képviselő-testület, tagja kifejezte abbéli re­ményét, hogy a Daikin cég: következő húsz alkalmazott­ja itt, Tatabányán talál magának munkát. A város vezetői ugyanis örömmel fo­gadják (fogadnák) a sziget- országi elképzeléseket. Petrik — Gondolom, nem szük­séges felsorolni — az üzem­anyagán-emeléssel kezdve —, mennyi pluszköltség terhel egy ilyen céget. — Kérem, írják le, válla­lom, mint a város egyetlen MSZP-s képviselője: az or­szágos, központi szabályozás hiánya a probléma. Véle­ményem szerint lehetséges, hogy tudatos ez a politika. Viszont, ha ilyenek a sza­bályozók, akkor nekünk, tárgyaló feleknek nagyobb tolarenciára, kompromisz- szumkészségre lenne szőke­ségünk. A Volán elégedetlen az áremelésekkel. A lakosság elégedetlen a csillagászati árakkal. Várjuk a fejlemé­nyeket, hiszen mérget lehet venni rá: folytatása követ­kezik ... Tóth Sándor TÖBBÉ NEM ISMER HATÁROKAT! ASG- VÁMUDVAR Szolgáltatásaink: • teljes körű vámkezelés • komplex export-import • raktározás • ingyenes külker és vámtanácsadás • parkolási és tisztálkodási lehetőség Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig: 8—18 óráig szombaton: 8—13 óráig Címünk: 2803 Tatabánya II., Mészáros u. Telefon: (34)16-822/225-ös mellék Tel. + fax: (34)19-487 A vámudvar az Ön export-import munkáját segíti, gyorsítja. Ha hozzánk fordul, a határ Ön előtt mindig nyitva áll! 341 r / ■ » / GÁZKÉSZÜLÉK SZERVIZ Cégt. ZÁTONYI LÁSZLÓ gázszerelő mester SZERVIZ és SZERVIZ ALKATRÉSZ L Hibabejelentés, szaktanácsadás SZAKÜZLET V\ 2800 TATABÁNYA II. 2890 TATA Újpiactér C ■ Madách 1. u. 90. (34) 84-605 ® (34) 17-647 ^ Ogócs István szót kért 1992. február l„ szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom