24 óra, 1992. február (3. évfolyam, 27-51. szám)

1992-02-01 / 27. szám

E 1992. február 1., szombat Ara: 9,60 forint III. évfolyam, 27. szám fiai szamunk! ián; Én vetek, te aratsz, de ki veszi meg? 3. oldal A kecske és a káposzta 4. oldal Üj súlypontok az iparban 5. oldal A múltat végképp eltörölni? 6. oldal „Mi lesz velünk ezután?” 13. oldal A négylevelű lóhere 14. oldal H külügyminiszterek elfogadták II prágai dokumentum hírei€ NEW YORK. — Az ENSZ ; Biztonsági Tanácsa tizenöt tagállamának állam- és kor- ; mányfői — köztük George Bush amerikai és Borisz Jelcin orosz elnök — New Yorkban, a világszervezet székhelyén megkezdték csúcstalálkozójukat, amelyen megvitatják az ENSZ sze­repét a hidegháború utáni világban. TOKIO. — Dél-Korea az eddigi gyakorlattól eltérően, esetleg a jövőben kiadja az Északról jövő emigránsokat. A változtatás lehetősége az­után vetődött föl, hogy nagy távlatok nyíltak a két Korea gazdasági együttműködése előtt a decemberi megbéké­lési megállapodás révén. Az Európai Biztonsági és Együttműködési értekez­let prágai külügyminiszteri tanácskozásán csütörtök es­te két szöveget fogadtak el: a „Prágai dokumentum” cí­met viselő okmány az. EBEÉ intézményeiről és struktú­rájáról szól, a „Nyilatkozat” pedig a fegyverek tovább­adása ellen foglal állást. A „Prágai- dokumentumban” kimondták a „konszenzus mínusz egy” elvét. Ennek értelmében az EBEÉ külügy­miniszteri tanácsa, illetve a vezető külügyi tisztségvise­lők bizottsága akkor is hoz­hat határozatot, ha azzal nem ért egyet valamely olyan tagállam, amely „érintett az EBEÉ-kötele- zettségek világos és durva megsértésének eseteiben”. A „Nyilatkozatban” a külügyminiszterek újólag ál­lást foglaltak a tömegpusz­tító fegyverek terjesztése és továbbadása ellen. Antall József visszavonta... BELGRAD. — Belgrád- ban pénteken megkezdődött a jugoszláv elnökség kibő­vített ülése, amelyen meg­próbálják áthidalni az ENSZ-erök krajinai állomá- soztatásával kapcsolatos fenntartásokat — vagyis megváltoztatni a krajinai vezetők visszautasító állás­pontját. RÓMA. — A Szomáliái polgárháborús összecsapá­sokban az. utóbbi két és fél hónapban 40 000 ember vesztette életét, és a sebe­sültek száma meghaladja a 60 000-et — jelentette a Corriere della Sera című milánói lap. Az egykori olasz gyarmaton tavaly no­vemberben éleződött ki a helyzet. MOSZKVA. — Az ázeri katonai erők pénteken nagy­szabású támadást indítottak Hegyi-Karabahban. Az orosz televízió és a NeGa orosz sajtóügynökség jelentései szerint a harckocsizó egy­ségek támogatta offenzívát az autonóm terület határá­tól néhány kilométerre lévő Agdamból indították Kara- bah központja, Sztyepana- kert irányában. Helyi for­rások szerint a közigazga­tásilag Azerbajdzsánhoz tartozó, ám többségében örmények lakta Hegyi-Ka- rabah elleni támadásban több ezer fegyveres vesz részt. A NeGa úgy tudja, hogy a támadásnak vannak áldozatai is. TALLINN. — Súlyos sza­botázsakció történt csütör­tökön az egyik észak-litvá­niai atomerőműben. Az ignalinai (snieczkusi) erő­mű egyik dolgozója szándé­kosan megfertőzte az erő­mű számítógépes irányító- rendszerét. A tragédiát az atomerőmű biztonsági. szer­veinek köszönhetően, sike­rült elkerülni. Mindössze az egyik reaktor hűtőrendszere sérült meg. A litván belügyi szervek az erőmű dolgozóinak a se­gítségével elfogták a tet­test. Szabó Tamás miniszter Tatán A tatai Fórum Klub vendége lesz Szabó Ta­más, tárca nélküli mi­niszter. Február 4-én, kedden, 17.30-kor a tatai Városi Könyvtárban tart előadást a privatizáció­ról és a költségvetésről. Utána kötetlen beszélge­tésre és vitára kerül sor — a házigazda, dr. Hor­váth József országgyűlé­si képviselő. Antall József a köztársa­sági elnökhöz intézett leve­lében visszavonta a televí­zió és a rádió alelnök-jelölt- jeire tett tavaly júniusi elő­terjesztését. illetve szeptem­berben megújított személyi javaslatait — közölte a Mi­niszterelnöki Hivatal pénte­ken. A miniszterelnök ké­sőbb kíván majd javaslatot tenni az új alelnökökre. A hat alelnök-várományos kö­zül öten lemondtak a je­löltségről az Alkotmánybí­róság minapi döntése után. Megnyílt az Omstel söröző Beicrmeiszter György jó érzéssel szólt arról, hogy a város veae- tői a környezet szépítésével is hozzájárultak a műemlék épület megújulásához (Fotó: Sz. Zs.) Pénteken adták át Tatán a Kristály Szálloda Amstel sörözőjét. Mint arról már hírt adtunk, az egykori Szarka fogadó felújításánák ez az utolsó állomása. Be- iermeiszter György, a Gaszt- ro Kristály elnök-igazgatója örömmel szólt arról, hogy a ház most teljes szépségében, a csodálatos, faragott búto­rokkal, a Tatáról készült ősrégi romantikus képekkel díszítve, áll a nagyérdemű rendelkezésére. (Folytatás a 2. oldalon) Japán üzletemberek Tatabányán Puhatolódzás kuplungügyben A Dácia-személygépkocsikba készített alkatrészeket a ja­pánok rendhagyó módon, mindjárt a tárgyalóasztalnál kezdték vizsgálni (balra). A tárgyalásra egyébként végig, mindkét fél részéről nyílt, őszinte érdeklődés volt a jellemző. Fotó: Haraszti Pénteken a városházán Szalag Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte azt a Tatabányára látogató japán üzleti delegációt, melynek tagja volt Noboru Unó, a Daikin Clutch tengelykap­csoló-gyártó cég európai igazgatója, Hiroshi Furu- hashi, a „magyar Suzuki” (Folytatás a 2, oldalon) 11 polgármester sikere Szerződés — 500 munkahelyre A szerződés aláírása előtti pillanat. Balra: dr. Fehérváry Géza. középen: Dräxlmaier úr, mellette fia, aki egyben üz­lettársa is Fotó: Haraszti Fridrich Wilhelm Dräxl­maier, a M. E. T. Elektro­technikai Betéti Társaság ügyvezető-igazgatója, aki fiával együtt a cég tulajdo­nosa, péntek délelőtt dr. Fehérváry Géza polgár- mester irodájában aláírta azt a szerződést, ami alap­ján hamarosan megkezdik egy- 500 munkahelyes csar­noküzem építését a város területén, ahol elsősorban gépkocsialkatrészeket, vil­lamossági berendezéseket, vezetékeket és különböző kapcsolókat fognak gyárta­ni. A német cégnek külföl­dön eddig csak Ameriká­ban, Kanadában és Tuné­ziában voltak telephelyei, a volt szocialista országok közül itt lesz az első. Megtudtuk, hogy Ma­gyarországon több terület szemrevételezése után vá­lasztatták ki a tatai ingat­lant, mivel a Kocsi út kör­nyéke különösen kedvező helyen fekszik. Közel van az Ml-es autópályához, a vasúthoz, de a Dunához is. Terveik szerint az építke­zésben hazai vállalkozókra számítanak, s a betanítási időszak után kizárólag ma­gyar lányokat-asszonyokat kívánnak foglalkoztatni a karbantartókon, s más fér­fierőt igénylő munkakörö­kön kívül. A véghajrában roham­gyorsasággal előkészített szerződés vitathatatlanul» dr. Fehérváry Géza polgár- mester érdeme, aki min­dent megtett azért, hogy városvezetői elképzelései közül a legalább kétezernyi munkahely teremtésének a jelentős mérföldköve le­gyen. Ez irányú tevékenysé­ge jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a városban csökkenhessen a munkanél­küliek száma. Ifjúsági központ — hazánkban is A kormány egyetértett az­zal, . hogy Magyarországon épüljön a II. Európai Ifjú­sági Központ. Az első ilyen intézmény 1970 óta műkö­dik Strassbourgban, ez ad otthont többek között az if­júsági szervezetek nemzet­közi rendezvényeinek. A központ fenntartását az Európa Tanács finanszíroz­za. A pontos helyszínről ké­sőbb születik döntés — hangzott el a tájékoztatón. Ki kit győz meg (le)? Kisgazda-tanácskozás Tatán Viharos hangulatú, be­kiabálásokkal és személyes­kedésekkel tarkított gyűlést tartottak a Független Kis­gazdapárt megyei tagjai és szimpatizánsai január 30- án este Tatán. A rendezvé­nyen, amelyet az úgyneve­zett történelmi platform tá-. mogatói szervezték, megje­lent a Kisgazda 33-ak par­lamenti frakciójának négy tagja, Omolnár Miklós, Dragon Pál, Kocsenda An­tal és Kovács László, vala­mint Bélafi Antal, a párt főtitkárhelyettese. Hogy mi volt a rendez­vény célja, arról megoszlot­tak már a kezdet kezdetén a vélemények, de mint az a két és fél óra elteltével kiderült, megyénkben — csakúgy mint a parlament­ben — két markánsan elkü­lönülő szárnya van a Füg­getlen Kisgazdapártnak. Az egyik, amely a mérsékeltek­nek nyilvántartott 33-akat támogatja, a másik pedig a Torgyán József képviselte radikális irányzatot követi. Persze, a fenti meghatározás is sántít, hisz a 33-ak is (Folytatás a 2. oldalon) Hz ügyész véleménye II kínai ügyről „Ha nem fizetsz, levágjuk a lábad” című cikkünket — január 27-én jelent meg —, amiben egy kínaiakat érin­tő bűnügyi történetről tudósítottunk, azzal zártuk, hogy várjuk az ügyészség reagálását. Nos, a következőkben, dr. Horváth Géza. a megyei főügyész helyettesének, az üggyel kapcsolatos véleményét közöljük. A 24 ÖRA című Komá- rom-Esztergom megyei na­pilapban január 27-én, hét­főn, Ha nem fizetsz, levág­juk a lábad és a január 29-én, szerdán. Folytatásos krimi, a kínai ügy megje­lent cikkekkel kapcsolato­san megállapításaim a kö­vetkezők: Az újságban az elsőként jelzett cikk befejező, „Megdöbbentő fordulat” al­címet viselő része az ügy­ben folytatott rendőri vizs­gálat eredményesnek tör­tént minősítését követően lényegében az ügyészi ál­láspont helyességét és meg­alapozottságát kérdőjelezte meg. Az ügyészi döntést a nyomozási iratok alapján felülvizsgáltam. A cikkben részletesen taglaltak helyt­állóságát, bizonyítottságát minősíteni nem feladatom, az iratok alapján megálla­pítható és bizonyítható té­nyekre szorítkozom. Az eljárt ügyész rendel­kezésére bocsátott nyomo­zási iratok alapján egy 1992. január 6-i keltezésű rendőri jelentésre és a kí­nai étterem egyik alkalma­zottjának 1992. január 7-ei feljelentéséről felvett jegy­zőkönyvre alapított büntető- eljárás megindításáról van szó. Az étterem tulajdono­sa az ügyben feljelentést nem tett, azzal az adatok szerint — abban az eset­ben, ha a „zsarolók” ismé­telten jelentkeznének — a társát bízta meg. Ez lénye­ges kérdés, ugyanis a rend­őrségnek csupán áttételes, nem az érintettől szárma­zó ismerete volt. Ettől füg­getlenül az ilyen bejelen­tés ellenőrzése, nem vitat­hatóan szükséges, azt fél­vállról venni nem lehet, helyes volt tehát a külön­böző rendőri intézkedések megtétele. A zsarolónak feltételezett négy kínai állampolgár 1992. január 8-án, 19 óra (Folytatás a 2. oldalon) flgócs István szót kért Nem a Volánra haranszunk! Pénteki számunkban — lapzárta miatt — meglehe­tősen szűkre szabott infor­mációban közöltük az ese­dékes busztarifák emelését. Agócs István képviselő, mivel munkáját érintő dol­gokról volt szó, a közgyű­lést követően az alábbiak­ról tájékoztatta szerkesztősé­günket: — A Vertes Volán ad hoc bizottság — a város sajátos helyzete miatt — tavaly alakult. A csütörtöki affér után befejezte működését. Az önkormányzat természe­tesen nem engedi ki a ke­zéből az ügyet. A további kapcsolatokat Bencsik Já­nos polgármester irányítja, (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom