24 óra, 1992. január (3. évfolyam, 1-26. szám)

1992-01-02 / 1. szám

( 1992. január 2., csütörtök Göncz Árpád újévi köszöntője Ára: 9,60 forint III. évfolyam, 1. szám Békét és bizalmat! „HONFITÁRSAIM! BARÁTAIM! Boldog új esztendőt kívá­nok valamennyiőtöknek. Boldog új esztendőt hazánk polgárainak, a nálunk me­nedékeit találóknak, a szom­szédos államokban élő és a távoli országokba szétszóró­dott magyarságnak, köztár­saságunk minden barátjá­nak, s a világ minden jó- akaratú emberének. Békét kívánok az új esztendőben. Békét a világnak, Európá­nak, legkivált szomszéda­inknak és önmagunknak. Békét és bizalmat népek, nemzetek, etnikumok kö­zött. Bókét és bizalmat itt­hon, egymás között, mind­azoknak, akiket a nézeteik eltérő politikai szándékaik, vagy éppen az egyre nö­vekvő társadalmi különb­ségek szembeállítanak egy­mással. Amikor immár több mint egy éve hozzákezdtünk az új, demokratikus Magyar- ország építéséhez, egysége­sebben éreztünk és hittünk. Egységessé tett bennünket, amit elutasítottunk: a régi rendet, a nemzeti kiszolgál­tatottságot, a szélmalom- harcót, amellyel illúziókból próbáltunk valóságot te­remteni, Hittünk egy Euró­pához jobban illeszkedő Magyarországban, ahol a jogrend védőernyője alatt nemcsak a társadalom egé­sze hanem az egyes ember is könnyebben boldogul. Ma, alig egy év múltán, szakadozik az egység és foszladozik a hát. Bundás indulatokkal támadnak egy­másra a politikai erők, s olykor már a társadalmi indulatok is felparázslanak, mert a szokatlan lemondás és nélkülözés bizalmatlan­Költségvetés — kínkeservesen... Mintegy 45 órás folyama­tos ülésezés és 20 órás sza­vazási procedúra után az Országgyűlés az év utolsó napjának délutánján, ked­den, két órakor a téli rend­kívüli ülésszak befejezése­ként elfogadta a jövő évi költségvetést. Soós Károly Attila, a költségvetési bizottság el­nöke arra hívta fel a fi­gyelmet, hogy a módosító indítványok következtében a költségvetés módosult fő számait a kormány nem terjesztheti elő. Ezt csak az illetékes költségvetési bizottság teheti meg. A képviselők végül elfo­gadták a költségvetési bi­zottság hamarjában elké­szült módosító indítványát. Eszerint a jövő évi költség- vetés hiánya 69,779 milliárd forint, a kiadások főösszege 1050,741 milliárd forint. Ezt követően a honatyák — 215 támogató, 120 ellenző szava­zattal, 3 tartózkodás mellett — elfogadták a Magyar Köztársaság 1992. évi költ-. ségvetését. Grúziában Ifinek, Ifinek... A grúz fővárosban az új­év első napján kiújultak a harcok. A szilveszteresti fegyvernyugvás után ismét nehézgépfegyvereket, ak­navetőket és más fegyve­reket vetettek be. Tengiz Kitovandt, az ellenzéki nem­zeti gárda parancsnoka, a parlament elleni december 22-i támadás megindítója szerdán újságírók előtt ki­jelentette: a parlament ost­roma elkerülhetetlen. A grúziad egészségügyi minisz­térium adatai szerint a 1 arcoknak eddig legkeve­sebb 53 halálos áldozata Tan, és mintegy báromszá- z. n sebesültek meg. Elégedetten nyilatkozott a költségvetési törvényről Kupa Mihály pénzügymi­niszter a maratoni határo­zathozatalt követő sajtóbe­szélgetésen. A pénzügyi tárca vezető­je — aki a sajtótájékoztató időpontjában immár csak­nem 60 órája állta a költ­ségvetési vita megpróbálta­tásait — úgy vélekedett: a Háznak végül is sikerült megóvnia a jövő évi büdzsét a nagyobb megrázkódtatá­soktól. Ez mindenekelőtt annak köszönhető — érvelt a miniszter —, hogy a kor­mány fő gazdasági, társa­dalompolitikai szándékai találkoznak a magyar tár­sadalom elvárásaival. Kupa Mihály különösen örvende­tesnek tartotta azt, hogy a költségvetés elfogadásával sikerült fenntartani Magyar- ország kedvező nemzetközi image-át. Ami pedig az embert pró­báló vitát illeti, a pénzügy­miniszter szerint ideje hoz­zászokni, hogy így működik egy demökratikus parla­ment. A stílust lehet ugyan finomítani — a miniszter ízlésével ugyanis nem min­dig találkozott az éjsza­kákba nyúló polémia hang­vétele —, ám a demokrati­kus törvényhozás működési mechanizmusa már kiala­kult. Kupa Mihály közölte azt is, hogy az immár el­fogadott költségvetési tör­vény kihirdetése igen rövid időn belül megtörténik. Végezetül a pénzügymi­niszter nem mulasztotta el. hogy köszönetét mondjon a magyar sajtó munkatársai­nak kitartó részvételükért, majd a pénzügyi tárca és a honi tömegtájékoztatás to­vábbi gyümölcsöző kapcso­latainak reményében kívánt boldog új évet. (Folytatás a 2. oldalon) Szlovák— magyar testvériség Az év végén — ez már hagyomány —, ismét talál­koztak a bánhidai szlovák magyarok és a szlovákiai magyar szlovákok. A bán- hidaiak már háromszor voltak Szencen, a szenetek, harmincán, most másodszor látogattak el Tatabányára. Akinek saját zenékana van, az aligha panaszkodhat a hangulatra, így a bánhidai nyugdíjas-klub sem, melynek vezetője, Kobzák János örömmel mondta el, hogy a kulturális és főleg az em­beri kapcsolatók mind job­ban fejlődnek a Duna túl­oldalán lévő 15 ezer lélek­számú városkával, ahol 1948-ban még 98 százalék volt a magyar népesség, s mára a „bevallás” szerint 36 százalékra csökkent. De azért a szlovák kül­döttség minden tagja kitű­nően beszélt magyarul, mint ahogy a bánhidaiak is szlovákul. Lehetett váltani a dalokat és a nyelveket. Dr. Pollák Lajos, aki nagy érdemeket szerzett a CSE- MADOK vezetőségében már korábban, az Eötvös Loránd (Folytatás a 2. oldalon) 1fiai sjgámunk Irte Afir Robbantások éje 3. oldal (H)IFI PÓDIUM 4. oldal „Suzuki-ügy pedig nincsen!” 5. oldal Mikádó helyett málha-mellény 6. oldal Kézilabdázók Németországban 7. oldal Oévbúcsúztaté ságot csihol, békétlenséget szül. Pedig nagy utat tettünk meg 1991-ben nagy célunk, a független, demokratikus Magyarország felé, s mind­ezt úgy, hogy hazánk a hétköznapok gondjai elle­nére e sok vihart megélt térség legszilárdabb orszá­ga maradt. 1991-ről följegyzi a tör­ténelem, hogy csaknem fél évszázad múltán ebben az esztendőben hagyta el ha­zánkat az utolsó — lel­künk legmélyén mindig is megszállónak tartott — ide­gen katona, ekkor szűnt meg a Varsói Szerződés és a KGST, térségünk e két sajátos intézménye, melyek oly sokat emlegetett prole- tárimternacionalizmusa még leplezni is rosszul leplezte kiszolgáltatottságunkat. 1991-ről följegyzi a törté­nelem, hogy csaknem fél évszázad után olyan törvé­nyeket alkotott immár sza­badon — és a szó valós ér­telmében — választott par­lamentünk, amelyek révén a perifériáról közelebb ke­rültünk a középponthoz, a (Folytatás a 2. oldalon) Az év utolsó napján arra voltunk kíváncsiak, kerül-e idén is finom falat az ünnepi asztalra. Képeinken: egy szerencsemalac (alul), egy szerencsétlenül járt malac (fö­lötte), ki citromba harapott, és egy még szencsétlenebb, ki már megjárta a sütő pok­lát, ami cseppet sem baj, hisz így lett ropogós csemege a tatai (Kristály étterem ünnepi menüjén, öregbítve a patinás intézmény hírnevét itthon és külföldön egyaránt. (3. oldalunkon olvashatják, kik hogyan búcsúztatták az óévet.) (Fotó: Haraszti) Súlyos szerb vádak Kedden szerb részről újabb súlyos vádak érték Ma­gyarországot és a magyar honvédséget. ,A magyar Honvé­delmi Minisztérium szóvivője határozottan visszautasította a beavatkozási vádakat. Zeljko Raznatovic-Arkan, a szerb önkéntes gárda pa­rancsnoka kedden a Borbában megjelent interjúban azt ál­lította. hogy sugárhajtású magyar harci gépek föld-föld (?) rakétákat lőttek ki jugoszláviai célpontokra, Baranyára, Szlavóniára és Nyugat-Szerémségre. Szavai szerint három ilyen rakéta csapódott be Borovo Selo falu körzetében, s hét méter átmérőjű és 2,5 méter mély kráterek keletkeztek. Ze’jko Raznatovic az interjúban kijelentette: nem tudja miért tartják titokban mindezt, s miért terjesztenek más „meséket” a kráterekkel kapcsolatban. Raznatovic-Arkan szerint mintegy száz alkalommal sértették meg Magyarországról a jugoszláv légteret, há­romszáz hardkoc&it állomás oktatnak a határ mentén, s szá­mos kiképzőtábort működtetnek Magyarországon. (Folytatás a 2. oldalon) Újév a nagyvilágban Ünneplő, vagy .éppenség­gel gyilkos fegyverdörgés kísérte világszerte az új év eljövetelét: mindkettő szed­te a maga áldozatait szil­veszter éjszakáján. Horvátországban két újabb halottal szaporodott az áldozatok amúgy is te­temes száma a szerb tüzér­ség éjjeli támadása nyomán, de ágyúk dörögtek Belgrád- ban is — igaz, itt az új év köszöntése gyanánt. Dub­rovnik félig lebombázott óvárosában a toulousi ka­marazenekar adott elő „lö­vésmentes” békekoncertet. A moszkvai Kreml körzeté­ben tűzijáték petárdái dö­rögtek, de az ünnepi han­gulatot erősen visszafogta a szerdán megkezdett gazda- sá reformsorozat sokak ál­tal rettegett szigora. Az óév búcsúztatásának tiszte­letére elhallgattak a fegy- . verek Grúziában. Japánban csak Fortuna istennő kegyeit „ostromol­ták” 1991 utolsó napján az állampolgárok: huszonnégy óra alatt 1,8 milliárd dollár értékű lottószelvény fogyott el. A szigetországban egyéb­ként az új év — a majom éve — hivatalosan csak a holdújév február elején ese­dékes eljövetelekor veszi kezdetét. Indiában az alkohol ölt embereket. A Fülöp-szigete­ken a selejtes petárdák rob­banása nyomán, illetve kés- párbajban heten vesztették életüket, kilen«zázan pedig megsebesültek az óév utol­só. illetve az új első percei­ben. Salvadorban tűzszünetről állapodtak meg a tizenkét éve polgárháborúzó felek — s ez egyúttal méltó búcsú­ajándék a posztjáról lékö­szönő Javier Pérez de Cu- ellár ENSZ-főtitkárnak is. tFolytatás a 3. oldalon) Borúlátó a MOSZ Rendkívül borúlátó ké­pet fest a hazai agrárága­zat kilátásairól a Mezőgaz­dasági Szövetkezők és Ter­melőik Országos Szövetségé­nek 1991 végén közzétett elemzése, mely szerint az ágazat válsághelyzete 1991- ben jórészt csak a szak­emberek előtt vált világos­sá, 1992-ben viszont már súlyosan veszélyeztetheti a magyar gazdaság egészét is. A tervbe vett szabályozó­változások kilátástalanná teszik az ágazat helyzetét, az adóterhek növelése, va­lamint az adókedvezmé­nyek és támogatások meg­szüntetése, továbbá a köz­ponti áremelések mintegy 15—20 milliárd forintnyi többletterhet rónak a me­zőgazdaságra. A tervezett intézkedések nem veszik fi­gyelembe a termelőképes­séget és a kialakult reális helyzetet sem. Ezért a ked­vezőtlen adottságú szövet­kezetek mintegy fele mehet csődbe 1992 első felében. A kedvezőtlen képet a MOSZ szakértői az 1991 el­ső három negyedévének mérlegadatait elemezve vá­zolták fel. Az érdekképviselet szak­értői az agrárnépesség vé­delmében, valamint az ága­zat teljesítőképességének^ fenntartására javasolják, hogy mielőbb ki kell alakí­tani az agrárpiaci rendtar— tás hatálya alá tartozó me­zőgazdasági termékek álla­milag garantált árát, a ver­senyképesség érdekében meg kell teremteni a hazat költségek és a világpiaci ártendenciák összhangját, a. mezőgazdasági és élelmi­szeripari termékek haté­kony importvédelmi rend« szerét. Kupa Mihály elégedett

Next

/
Oldalképek
Tartalom