24 óra, 1991. november (2. évfolyam, 256-281. szám)

1991-11-01 / 256. szám

Af-böO­1991. november 1., péntek Ara: 9,80 forint II. évfolyam, 256. szám Göncz, Galvin és a biztonság A közép-európai térség, Európa biztonsága, Magyar- ország és a NATO kapcso­latairól, valamint együttmű­ködésének lehetséges for­máiról volt szó azon a megbeszélésen, / amelyet Göncz Árpád köztársasági elnök folytatott csütörtökön John R. Galvin tábornok­kal, a NATO Európai Szö­vetséges Haderőinek főpa­rancsnokával a Parlament­ben. A köztársaság elnöke emlékeztette beszélgető- partnerét arra, hogy Ma­gyarország nem válságöve­zet, hanem a válságövezet határán van, gondoskodni kell arról, hogy ne is vál­jék azzá. Éppen ezért szük­ség van olyan válságkeze­lő programok és mechaniz­musok kialakítására, ame­lyek lehetőséget teremtenek a térségben bekövetkező bármilyen fejleményekre való rugalmas reagálásra. Megtámadtak egy őrkatonát Támadás érte szerdán a késő éjszakai órákban egy Baranya megyébe telepített rádiólokátor-állomás fegy­veres őrségének egyik tag­ját. Az őrszolgálatot teljesítő sorkatonát — miután őrhe­lye közelében egy hason rejtőzködő személyt fede­zett fel, majd intézkedésre készülve géppisztolyát tűz- kész állapotba helyezte — hátulról leütötték és egy késsel megszúrták. A kés­szúrást téli ruházata fel­fogta. A sorkatona — mi­előtt elvesztette .volna esz­méletét —, fegyveréből egy lövést adott le, amire ka­tonatársai segítségére siet­tek. Az ismeretlen támadók elmenekültek. A felállított őr nyolc na­pon belül gyógyuló sérülé­seket szenvedett, csütörtök délelőtti állapota még nem tette lehetővé kihallgatását. Kormányszóvivői tájékoztató Maradnak a kisgazda kormánytagok A kormány csütörtöki ülésén napirend előtt megvitatta a Független Kisgazdapárt Országos Vezetőségének állásfoglalását, va­lamint a kisgazdafrakció azon levelét, amely­ben felkéri a miniszterelnököt: a párt or­szágos vezetőségének javaslatától eltérően a kormányzati lépésekkel várja meg a képvi­selőcsoport állásfoglalását. Antall József en­nek nyomán a három koalíciós párt frak­cióinak következő együttes ülésén kívánja a kialakult helyzetet megvizsgálni. A kor­mány folyamatos működését tehát az FKgP vezetőségének állásfoglalása nem érinti, a hivatalban lévő miniszterek és államtitká­rok feladataikat teljes felelősséggel látják el — tette közzé a kormány álláspontját Ju­hász Judit szóvivő a kabinetülés szünetében tartott tájékoztatón. A rendőrségről szóló törvényjavaslatot — első olvasatban, a belügyminiszter előter­jesztésében — ugyancsak megvitatta a kor­mány. A javaslat, mint Juhász Judit el­mondta, figyelembe veszi az ország állami, jogi és politikai életében bekövetkezett vál­tozásokat, különösen a jogállamiság megte­remtésére irányuló kezdeményezéseket, ame­lyek feltétlenül szükségessé teszik egy kor­szerűen jnűködő rendőrség kialakítását. Az új szabályozásban a demokratikus köveflíl- mények kerülnek előtérbe: a rendőrségnek mindenekelőtt az alkotmányos alapértékeket kell szolgálnia. Alapvető feladata a közbiz­tonság és a belső rend védelme. Szankciók jövő héttől ?! flz Expo mellett A Tanjug jugoszláv hír- ügynökség értesülése szerint az EK módosította a Szer­bia által eddig elutasított jugoszláviai rendezési tervet s nem követeli már Koszo­vó és a Vajdaság önrendel­kezésének helyreállítását. A Reuter ugyanakkor azt je­lentette, hogy az EK már kidolgozta a Jugoszlávia el­leni gazdasági szankciókat, amelyeket a béketervet el­utasító szerb álláspont vál­tozatlansága esetén a jövő héten jelentenének be. EK- szakértők szerint szélesebb körű nemzetközi támogatás­ra van szükség a kereske­delmi embargó bevezetésé­hez. Tizenegy, segélyt szállító hajó érkezett az ostromlott Dubrovnik kikötőjébe. A szállítmányt horvát közéle­ti személyiségek, színészek, művészek is elkísérték, élü­kön Stipe Mesic horvát po­litikussal, aki formálisan még mindig a szövetségi el­nökség elnöke. Dubrovnikban a helyzet továbbra is súlyos, hiány­zanak az alapvető szolgál­tatások, nincs villany, csak néha működnek a telefo­nok, akadozik a vízellátás. Csütörtökön súlyosbod­tak a harcok Vukovárnál, a hadsereg ágyúkkal lövi a várost — jelentette a hor­vát rádió. A harcok a Vu- kovár környéki települése­ken is rendkívül hevesek. Az összecsapásokba szerb önkéntesek is bekapcsolód­tak. Az ország magánkereske­dői az Expo megrendezése mellett voksolnak — mon­dotta a KISOSZ Országos Tanácsának csütörtöki ülé­sén Kari János elnök. A magánkereskedők és ven­déglátók azért lelkes hívei az Expo-nak, mert úgy vé­lik, hogy az idegenforgalom várható fellendülése igen hasznos lenne számukra. A kereskedők máris gyűjtik azokat az aláírásokat, ame­lyeknek alapján esetleg sor kerülhet népszavazásra az Expo ügyében. nvendég: Kis János A Szabad Demokraták Szövetségének dorogi cso­portja november 4-én, hét­főn, 17 órától hívja össze a liberális klubot az Arany János Városi Könyvtárba. Az est vendége lesz Kis János, az SZDSZ elnöke. Kinek van igaza? Prepeliczay István FKgP-képviselő, akit a kisgazdák szerdai országos vezetőségi ülésén „a Pest megyei alapszer­vezet követelésére” kizártak a pártból, csütörtökön az MTI munkatársának nyilatkozva a helyzetet jogilag abszurdnak ítélte. A képviselők felett tudniillik, csak a frakció fegyel­mi bizottsága gyakorolhat bármilyen jogkört, de az „egy­szerű tagok” ellen is fegyelmi eljárást kell kezdeni az alapszervezetnél a döntés előtt. Különben is az úgyneve­zett vezetőséget illegitim módon választották meg — mond­ta a képviselő. Ennek következtében Prepeliczay István változatlanul a Kisgazdapárt tagjának tartja magát, mivel „semmilyen hiteles pártszerv nem zárta ki” a tagok közül. BB-segítség Barcson Köztudomású, hogy a biz­tosító szakmában a háborús kockázatokat nem szokták vállalni. Ilyen szolgáltatás természetesen az Állami Biztosító Rt. kínálatában sem szerepel. Tekintettel azonban a barcsi esemé­Mesterhegedtt, mesterkézben nyék rendkívüli jellegére, az Állami Biztosító Rt. ve­zetése úgy döntött, hogy ügyfeleinek a bombázás so­rán keletkezett kárait meg­téríti. Az eddig érkezett 4 bejelentésen túl elsősorban további üvegkárokra számí­tanak az Állami Biztosító helyi szakemberei. Sikeres oltók Az Öböl-háború során kigyulladt kuvaiti olajkutak eloltásánál dolgozó magyar szakemberek, illetve az ál­taluk alkalmazott eljárás nagy nemzetközi sikert ara­tott. Ennek köszönhetően máris tárgyalások vannak folyamatban francia, vene­zuelai, angol és két USA- beli céggel a rendkívül ha­tékony magyar eljárás al­kalmazásáról. Bővül a SOTE November elsejével meg­szűnik a Központi Állami Kórház, jogutódja a Sem­melweis Orvostudományi Egyetem (SOTE). A SOTE az intézményt gyógyítási és oktatási feladatokra haszno­sítja. A Kútvölgyi Kórház épületében kap helyet a Népjóléti Minisztérium Há­ziorvosi Intézete is, mely az ország négy orvostudo­mányi egyetemén és a kór­házakban folyó háziorvos- képzést koordinálja. Magánbánya Dorogon ünnepélyes pillanatok: régi hangszerek új kezekben. (írá­sunk » 2. oldalon.) Ismét van Magyarországon magánbánya, ugyanis csü­törtökön a Szanáló Szerve­zetnél aláírták a Dorogi Szénbányák , .Részvénytár­saság alapító okiratát. A szerződés szerint a hitele­zők egyezsége alapján a vállalat életképes üzemei­ből november 1-jei hatály- lyal 1,4 milliárd forintos 1 alapkőkével részvénytársa- • ság alakul. Mint már be­számoltunk róla, a Dorogi Szénbányák Rt. alaptőkéjé­nek 54 százalékát a Hepta Kft. vezette magánvállal­kozói befektető csoportot vá­sárolta meg, míg a fennma­radó rész a 13 legnagyobb hitelező között — köztük a Budapest Bank, APEH, MÁV — oszlik meg köve­telésük tőkésítésével. A dorogi bányaüzem fel­számolása 1990 júniusában kezdődött meg. A Szanáló Szervezet az ötmillió forint alatti követeléseket kielégí­tette, s mivel a bánya meg tudta őrizni fizetőképessé­gét, a hitelezők elfogadták azt a javaslatot, hogy a be­hajtható tartozás egy részét tőkésítik. A részvénytársaság a működése során bérbe ve­szi a Carbontrans Kft. bir­tokában levő tokodi bri­kettgyárat, így tevékenysé­ge teljes körűvé válik. A részvénytársaság vezetése úgy döntött, hogy a jelen­legi 2300 fős létszám több mint 90 százalékát megtart­ja és munkát biztosít a számukra. Emlékező felejtés Háldttainkat el kell felejteni! Mert gyötör ben­nünket a munka, a kereset, a politika, a szerelem és annak elmúlása, a család, a gyerek boldogulása, a betegség, a halálfélelem. Mert gyötör a bizonytalan jövő, gyötör az élet. Időnk legnagyobb része nem a halottakra való emlékezésé, hanem a hétköznapok kisebb-nagyobb gondjaié, örömeié. Az Életé! Így van ez rendjén, hiszen az önpusztító, a gaz­da sírjára kifekVö étlen-szőmjan kutyahűség >— bár­mennyire megható — értelmdtlén. A mindennapok arra valók, hogy 'haletttainkat elfelejtsük! Ugyanakkor furcsa felejtés ez, hiszen aki már hozzá igazán <közel állót veszített el, az rá az év min­den napján, a nap minden ^pillanatában képes szere­tettel emlékezni. Ebben a felejtésben egy illatból, egy gondolatból, egy kedvenc ízből, hangulatból, a kanyargó cigarettafüst játékából ’elővillanhat üz, aki már meghalt. Elég, ha megérzem apám kedvenc cigarettájának füstjét, és máris vitába szállók vele. ö kint, a Far­kasréten, lén meg itt, az íróasztalnál. Ebben a go- molygó füstben — mint régen — mi szépen elpoliti- zálgatunk: ö szidja a rendszert, én meg — már csak a vita kedvéért is — védem. Anyám felidézésére, áki már nagyon régen meghalt, nem elég egy illat. Hiánya több, mint a napi apa—fiú civakgdás: mind azt 'jelenti az életem­ben, ami az ő élő szeretetével lehettem volna, de nél­küle soha el nem érhettem... A nagyszüleim a tájban, egy-egy felvillanó vá­rosképben élnek .tovább. Pesten, *a Kálvin tér kör­nyéke nekem apai nagyapámat jelenti: ide jártunk együtt templomba vasárnaponként. Az Alföldön — átkelve a dunaföldvári hídon — anyai nagyanyám jut eszembe: a sűrű tejfölt nagy cserépedényben nyújtja felém. Egész évben nem gondolok rájuk, de ebben a furcsa felejtésben bármelyik pillanatban elémvillan- hainak és elém is ívillannak. Ilyenkor nem 'idege­nek, ismerősként köszöntőm ökot, hiszen valóságom részesei. Ügy gondolom, figyelik életemet, és ez eszembe jut, igyekszem is megfelelni elvárásaik­nak ... Valakit mindig túlélünk azok közül, akiket na­gyon szeretünk. Am nélkülük is — ,felejtve mindent — tovább kell élni! lEz a halottakra való nem emlé­kezés Isten egyik legkegyesebb adománya: úgy fe­lejthetünk, hOgy közben mindig velünk vannak az egyiltf szítt cigaretta füstjében, a hangulatban, a gondolatban, a tájban, ás a felénk nyújtott étel táp­láló erejében... Ilyenkor, a "halottak napja körüli időkben ellá­togatok szeretteim sírjaihoz. Összetoborzom a csalá­dot: néha enyhe erőszakkal, de viszem ' magammal őket, az élőket. Fontos ez a magunk megnyugtatásá­ra is: legalább évente egyszer meg kell látogatnunk azokat, kikiket túléltünk. ,Mert bennünket szintén so­kan túlélnek majd.,. Gy. Zs. Tanácskozott a megyei közgyűlés Kórház a „vizsgálóasztalon” A megye legnagyobb intézménye, a tatabányai megyei kórház-rendelőintézet helyzetéről tárgyalt többek között csütörtöki ülésén, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyű­lés. A népjóléti bizottság beszámolóját dr. Szamos György elnök ismertette azon vizsgálati jelentések alapján, ame­lyeket a bizottság felkérésére külső szakértők végeztek. Szóbeli kiegészítésében hangsúlyozta, hogy a városi és me­gyei feladatokat ellátó intézményben egyre több gazdasági probléma jelentkezik, miközben a finanszírozás feltételei várhatóan a jövő évben sem javulnak. Az egészségügy re­formja lassabban halad a vártnál és ezért a jövő évtől vál­tozás csak az alapellátásban, a családorvosi hálózat kiépü­lése várható. Ezzel egyidejűleg Tatabányán számítani lehet a családorvosi hálózat alapját képező körzeti orvosi rend­szer visszacsatolására is a helyi önkormányzathoz, amely- azonban a kórházzal való szakmai összetartozást nem ve­szélyezteti. (Folytatás a 2. oldalon) \

Next

/
Oldalképek
Tartalom