24 óra, 1991. szeptember (2. évfolyam, 206-228. szám)

1991-09-03 / 206. szám

sp^daNy 1991. szeptember 3., kedd Ara: 7,90 forint II. évfolyam, 206. szám Mai !. számúit üí »an: Alapelv a gazdaságosság 3. oldal Tárlatról tárlatra: Tatán 4. oldal Termelni könnyebb — eladni nehéz 5. oldal Kit érdekel? 7. oldal Bz Európai Közösség Jugoszláviáról A vasárnap aláírt jugo­szláviai tűzszüneti megálla­podás betartását felügyelő megfigyelők küldetéséről és a fegyverszünet tartóssága esetére összehívott békekon­ferenciáról tárgyaltak ked­den Hágában, az Európai Közösség tizenkét orszá­gának külügyminiszterei. Az eddig Jugoszláviában tevékenykedő mintegy öt­ven megfigyelő létszáma hat-hétszeresére nő, ráadá­sul a közösség a tizenkét tagállamon kívül négy más európai országot is be ítíván vonni a misszióba. Ameny- nyiben a tűzszünet műkö­dőképesnek bizonyul, még nagyobb szabású vállalkozás lesz a békeértekezlet meg­szervezése a közösség vala­mennyi országa és az ösz- szes jugoszláv felek részvé­telével. Jeszenszky itthon Görögországi és albániai látogatását befejezve, hét­főn délután hazaérkezett Budapestre Jeszenszky Gé­za külügyminiszter. Kárpátalja Köztársaság ? Munkácson több ezer em­ber részvételével tartott nagygyűlést a Kárpáti Ru­szinok Társasága. A nagygyűlés résztvevői határozatot fogadtak el, amelyben követelik, hogy Kárpátalja kapja vissza köz- társasági státusát, és állítsák vissza a vidék ősi szláv la- ; kosainak ruszin nemzetisé­gét. A határozatot megküldik a népképviselők területi ta­nácsának. Knud hazánkban Kiss Gyula munkaügyi miniszter meghívására hét­főn hazánkba érkezett Knud Erik Kirkegaard dán munkaügyi miniszter. A ta­lálkozón a miniszterek át­tekintik az eddig elért ered­ményeket, amelyek elsősor­ban a felnőttképzés, a mun­kaerő-szolgálati és a mun­kavédelmi területeken je­lentkeznek. Diplomáciai kapcsolatok a balti államokkal Hétfőn este 7 órakor helyreálltak Magyarország és a balti köztársaságok több mint öt évtizede „al­vó” diplomáciai kapcsolatai. A Baltikum szovjet be­kebelezését követően „befagyott” diplomáciai kontak­tusok újraélesztéséről szóló jegyzőkönyvet ünnepélyes külsőségek között írta alá Jeszenszky Géza magyar, Algirdas Saudargas litván, Janis Jurkans, lett és Len­nart Meri észt külügyminiszter. Az aláírási ünnepsé­gen részt vett a hivatalos magyarországi látogatáson tartózkodó Vytauitas Landsbergis litván elnök. A magyar fél képviseletében jelen volt Szabad György házelnök és Antall József kormányfő. Göncz — Landsbergis találkozó Magyarország mindig ro- konszenvvel kísérte figye­lemmel a balti államok füg­getlenségi és szabadságtö­rekvéseit, a demokrácia megteremtésére tett erőfe­szítéseit, s már korábban jelezte: kész elismerni füg­getlenségüket, amint annak helyi és nemzetközi feltéte­lei megérnek. Most elérke­zett ennek ideje — hangoz­tatta Göncz Árpád, köztár­sasági elnök Vytautas Lands­bergis előtt. A magyar ál­lamfő hétfő délután a Par­lamentben fogadta a litván elnököt. Göncz Árpád reményét fejezte ki, hogy Magyaror­szág és a balti államok sok­rétű kapcsolatai tovább erősödnek a függetlenség helyreállítása után. Ennek garanciája, hogy Magyar- ország és a balti országok ugyanazon európai értékren­det követik. A magyar államfő és a litván elnök véleményt cse­rélt a Szovjetunió belső helyzetével kapcsolatos ál­láspontokról is. Göncz Ár­pád érdeklődött: a balti ál­lamok függetlenségének helyreállítása után miként alakul az ott élő orosz ki­sebbség helyzete. Landsber­gis válasza: minden kérdést demokratikus úton kívánnak rendezni. Az államfőtől a minisz­terelnökhöz vezetett a lit­ván elnök útja. Antall Jó­zsef hivatalában fogadta Vytautas Landsbergist. Kz Országgyűlésről jelentjük Napirenden a külpolitika A rendkívüli ülésszakot lezárva, őszi rendes ülésszakát kezdte meg hétfői munkanapjával az Országgyűlés, 278 képviselő jelenlétében. Ezt megelőzően azonban újabb „frakcióváltásra” ke­rült sor, ezúttal is a sza­bad demokraták képviselő- csoportját hagyta el egy képviselő, és ült át az MDF padsoraiba. Balogh János azzal indokolta döntését, hogy nem tud azonosulni az SZDSZ politikájával, amely — véleménye szerint — már nem tartalmazza azokat az értékeket, mint a választások idején. A Győr- Sopron megyei képviselő éppen ezért — mint utalt is erre rövid felszólalásá­ban — nem csupán az SZDSZ-frakcióból távozott, hanem kilépett a pártból is. A napirend elfogadása után külpolitikai kérdések megvitatásával kezdte meg érdemi munkáját az Or­szággyűlés. A képviselők egyhangúlag fogadták el a kormány által beterjesztett, a Magyar Köztársaság, va­lamint az Észt Köztársa­ság, a Lett Köztársaság és a Litván Köztársaság kö­zötti diplomáciai kapcsola­tok helyreállításáról szóló határozati javaslatot. Ezt megelőzően a parlament (Folytatás a 2. oldalon) „Becsengettek" az őj tanévre „Semmitől sem félek” Padtársak leszünk... Rókái Péter és Pluhár Beatrix is­merkednek az első napon. De nehéz az iskolatás­ka... úgy általában. Bár így első nap rendszerint üres, hogy könyvek kerüljenek be­le, de néhány apróság szíve valóban nehéz. A vértesszőlősi általános iskolába látogattunk el, s az első osztályban kérde­zősködtünk. Pluhár Beatrix szinte ra­gyog. — Azt mondta az anyu, hogy az iskolában nagyon jó lesz, megtanulok olvasni, írni, és a tanító néni is tet­szik. Benkovics Balázs és Ku~ tenics Kati egymás mellett ülnek, mint kiderült, együtt jártak óvodába is. — Mi szerelmesek va­gyunk ám egymásba — súg­ja fülembe Balázs. — Egyéb­ként — folytatja — én ér­zem, hogy itt jó lesz... A (Folytatás a 2. oldalon) Ipartalanítás és privatizáció Nemzetközi gazdasági szimpózium Tatabányán Bod Péter Ákos ipari miniszter a Népházban Az Ablak Tatabányára rendezvénysorozat kere­tében szeptember 2-án nemzetközi gazdasági szimpó­ziumot tartottak a hazai privatizációról és befektetési lehetőségekről, a Népházban. A rendezvény két il­lusztris vendége dr. Bőd Péter Ákos ipari és keres­kedelmi miniszter, valamint Szalay Gábor ország- gyűlési képviselő volt. Száraz Sándor Tatabánya alpolgármesterének megnyi­tója után a bevezető elő­adást dr. Bőd Péter Ákos tartotta meg. Történelmi párhuzamot vont a múlt század végének iparosítása, Tatabánya fellendülése, és a jelenlegi helyzet között. Elmondta, hogy száz évvel ezelőtt iparosítás folyt, még­hozzá nehézipar — erőmű­vek, szénbányászat, gép­gyártás — telepítése, míg napjaink fő tendenciája a miniszter szavaival élve, a dezindusztrializáció, ma­gyarul, ipartalanítás. Közérthetőbben ez azt jelenti, hogy olyan iparágak kerülnek előtérbe, amelyek­ben nagyobb a hozzáadott érték, környezetkímélő és főleg az úgynevezett har­madik szektorban tevékeny­kedik. Mindezek megvalósu­lásának egyik feltétele ax ipar szerkezetének átalakí­tása, amelyhez szorosan kap­csolódik a privatizáció, és a‘ külföldi befektetők megje­lenése a magyar piacon. Bőd Péter Ákos ezzel kapcsolat­ban elmondta, hogy Ma­gyarország e téren előkelő (Folytatás a 3. oldalon.) Szabad György és le Grange tárgyalásai A törvényalkotásról Szabad György, az Ország- gyűlés elnöke hétfőn a Par­lamentben fogadta Louis le Grangét, a dél-afrikai tör­vényhozás elnökét és kísé­retét. Az Országgyűlés el­nöke a megbeszélésen tájé­koztatta a dél-afrikai politi­kusokat a magyar parlament másfél éves törvényalkotó tevékenységéről. — Szabad György kiemelte: a legfon­tosabb feladat a jogállam kiépítése és stabilizálása volt. A külföldi tőkebefektetők­nek vonzóvá kívánjuk tenni az országot — hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke. Szólt továbbá olyan meglé­vő problémákról, mint a munkanélküliség, az adós­ságállomány és a magyar gazdaság más gondjai. Ki­emelte : pontosan teljesítet­tük fizetési kötelezettsége­inket, gazdasági kapcsola­tainkban partnerek aka­runk lenni. Louis le Grange tájékoz­tatta vendéglátóját a Dél­afrikai Köztársaságban zaj­ló átalakulási folyamatról. Elmondta, hogy a demokra­tizálódás útjára lépett Dél­afrikai Köztársaság alkot­mányos országgá kíván vál­ni. Tűzszünet—harcokkal A hétfő hajnalban létre­jött tűzszüneti megállapo­dás ellenére délben újabb harcok robbantak ki Hor­vátország középső részén, Pakrac városánál. A szem­ben álló felek aknavetőkkel és kézifegyverekkel lövik egymást, nem tudják, ki lőtt elsőként. Pakracot je­lenleg a horvát erők ellen­őrzik, a környező falvakban szerb állások vannak. Haj­nalban lövöldözés volt Hor­vátország több más körze­tében, például Szentlászló- nál is. A-. tűzszüneti megállapo­dást az európai közösség ki~ tartó közvetítésének ered­ményeként írtak alá haj­nalban, s ennek alapján azonnali fegyvernyugvás jön létre, leszerelik a fél­katonai alakulatokat, a hor­vát nemzeti gárda tartalé­kos állományát, s végre­hajtják a csapatszétválasz­tást. A fegyvemyugvást nemzetközi megfigyelők el­lenőrzik majd, a megEgye­lő csoport székhelye Zág­rábban lesz. Az Európai Közösség miniszteri taná­csának elnöke, Hans Van Den Broek holland külügy­miniszter késő éjjel zárt ajtók mögött tárgyalt a szerb vezetőkkel, s meg­győzte őket az aláírás hasz­nos voltáról. * Megállapodással ért vé­get az a magyar—jugoszláv megbeszélés, amelyet a két ország kormányának kép­viselői vasárnap és hétfőn tartottak Bécsben, a helsin­ki folyamat államainak konfliktus-megelőző köz­pontjában. A találkozót a magyar fél kezdeményezte azzal a cél­lal, hogy Belgrad közvetlen konzultáció útján adjon magyarázatot a Magyaror­szág tőszomszédságában végrehajtott katonai moz­gásokra és a magyar lég­tér többszöri megsértésére, amely aggodalmat keltettek Magyarországon. „Menedzser- találkozó ’91” Az előkészületekből ítélve újabb jelentős gazdasági esemény lesz Tatabányán. Az október 5-i „Menedzser-talál­kozó -91” programját is­mertették tegnapi sajtó­tájékoztatójukon az Ár­pád Hotelben a ren­dezvény szervezői. Ko­vács Tamás főrendező elmondta: Az eredeti­leg menedzserbálként elképzelt rendezvény öt­lete márciusban merült fel, mikor is Zagroczky Zsolttal, a Bánhida Mérnöki Kft. főmérnöké­vel a pangó tatabányai menedzserklub aktivi­zálásának lehetőségeit kutatták. Időközben a vállalatoktól kapott vtsz- szajelzések miatt a báli programot délutáni szak­mai vitafórummal is ki­egészítették. Az október 5-i találkozó fővédnök­ségét Kupa Mihály pénzügyminiszter vál­lalta, és már az is bizo­nyos, hogy a felkért ne­ves szakértők is jelen lesznek az eseményen. A délután kezdődő találko­zóra érdemes lesz eljön­ni, hiszen a vállalatve­zetők, vállalkozók, me­nedzserek olyan infor­mációkhoz juthatnak majd, amelyekkel idő­ben felkészülhetnek a ’92-es esztendőre. A me­nedzsertalálkozó szak­mai vitafórumának A Közművelődés Háza ad majd otthont, míg a bált az Árpád Hotelban tart­ják. A részvétellel kap­csolatos tudnivalók — későbbi időpontban — a sajtóban lesznek ol­vashatók. — miskei —

Next

/
Oldalképek
Tartalom