24 óra, 1991. július (2. évfolyam, 152-178. szám)

1991-07-24 / 172. szám

1991. július 24., szerda KINGA, KINCSŐ napja A Nap kél 5.11 — nyugszik 20.30 órakor A Hold kél 19.13 — nyugszik 2.39 órakor Várható időjárás szer­da estig: nagyrészt de­rűit, száraz idő lesz, legfeljebb északnyuga­ton növekszik meg időnként a felhőzet. A déli, délnyugati szél napközben többfelé megélénkül, a Dunántú­lon időnként megerősö­dik. A hőmérséklet délután 29 és 33 fok között alakul. Hirdetés FIGYELEM! A GOREX GmbH (Becs) július 22-i »24 ÓRA*’ 6. oldalán meg­jelent hirdetése nem va­lós, jogilag megalapozat­lan. A Tatai Lovas és Vadász Kft. július 8-i tag­gyűlésén a Tatai Állami Gazdaság 50 % tulajdon- résszel, a MAVAD Rt. 20 % tulajdonrésszel, 100 %-os szavazati aránnyal a 30 % tulajdonrésszel ren­delkező GOREX GmbH-t kizárta a társaságból. A magyar állam tulajdonát képező üzletrészt a GO­REX GmbH-nak nincs jo­gában árverésre bocsáta­ni. A társaság felszámolá­sát a Tatai Állami Gaz­daság és a MAVAD Rt. végzi. (x) Lada Samara eladó. 34/16-802. (x) CSIRKEV AS AR! A naszályi tsz 70 Ft/kg áron rántani való csirke- vásárt tart 1991. július 25- től augusztus 2-ig, 8 órá­tól 15 óráig, szombaton 8 —12 óráig. Az eladás he­lye: naszályi tsz baromfi- telep. Dunavölgye Mgtsz, Naszály. (x) A Kristály Vendéglátó Vállalat megfelelő képe­sítéssel főkönyvelőt keres (lehet nyugdíjas is). Je­lentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán, Ta­tabánya III., Széchenyi u. 11—13. Telefon: 34/16-133/21. (x) Trombitakoncert augusz­tus 4-én, 17 órakor a Ta­tabánya középsői római katolikus templomban. (x) Gyászközlemények Mély fájdalommal tu­datjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy a szeretett férj, édesapa, felejthetetlen nagyapa, VOLTER ISTVÁN életének 73. évében el­hunyt. Temetése 1991. jú­lius 25-én, 15 órakor lesz Tatán, az Almási úti te­metőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudat­juk mindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy KOMAROMI MIKLOSNE született Czumpf Margit 76 éves korában váratla­nul elhunyt. Temetése 1991. július 25-én, 16 óra­kor lesz a komáromi te­metőben. A gyászoló család Be vagyunk biztosítva IGÉNYESEN OLCSÓN KÉNYELMESEN! BECS 199 Ft SZABADKA 250 FT TARVISI0 668 Ft VELENCE — MÜNCHEN 1690 Ft Amíg lehet, foglaljon helyet! PÁRIZS kajak-kenu VB. Csak nálunk! 7 nap (4 éj) augusztus 20—26-ig 14880 Ft/fő DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL augusztus 18—20-ig 2752 Ft karneváli belépő + Hortobágy ISZTAMBUL 3511 Ft-tól 6400 Ft-ig Jelentkezés: Tatabánya, Banhidai Kp. 307. 34/10-144/25-33-as mellék Oroszlány, Népekbarátsága u. 18. 34/60-563 Tata, Agostyáni u. 1. 34/83-338. 7997 Hosszas vúták után, július elsejével ha­tályba lépett a gépjárművek kötelező bizto­sításának szerződéses rendszere. Az Alkotmánybíróság ugyan megtárgyalja ! a Magyar Autóklub ezzel kapcsolatos meg- | keresését, de ez most a lényegen nem vál- i toztat: aiki biztosításra kötelezett járművé­vel közlekedni akar, rendelkeznie kell biz- { tosítási szerződéssel. Volt „szerencsém” ! részt venni az említett hosszadalmas viták- j ban, így jól ismerem a rendszer bevezetése ! mellett és ellene felhozott érveket. Autósként magam is szívesebben fizetném tovább a biztosításit a benzin árában, hiszen évente 6-8 ezer kilométert hajtva nyilván olcsób­ban jönnék ki a Ladámmal. Vannak azonban más szempontok is, és a közlekedés biztonságával foglalkozó szak­emberként, ezekre figyelemmel, mindig a szerződéses rendszer mellett voksoltam. 1 Őszintén szólva, számomra nem a kor­mány szándéka volt a fontos, vagyis, meg­szabadulni egy újabb költségvetési támoga­tástól. Sokkal előbbre való az, hogy a szer­ződéses rendszerhez tartozó bonus-malus, a jutalmazás és elmarasztalás majdani beve­zetése ösztönözni fogja a járművezetőket a kisebb kockázatvállalásra, a balesetek elke­rülésére. Azokat meg különösen, akik nem kötöttek biztosítást, hiszen baleset esetén a kárt nekik kell megtéríteniük, és ez bizony milliós tétel is Lehet manapság. Az is haszonnal jár, hogy talán végre rend lesz a gépjárművek nyilvántartásában. mert most, véleményem szerint, több száz- ; ezer olyan jármű közlekedik, amelyet soka- j diik tulajdonosa használ, de még mindig az ; első szerepel a nyilvántartásban. Mi ugyan­is spórolós nép vagyunk, nem szívesen fizet- « jiik ki az átírási illetéket. Sókan aggódnak amiatt, hogy a balesetet ‘ okozók között lesznek olyanok, akik meg­lépnek a helyszínről, esetleg hamis adatokat hagynak hátra. Egymáson és önmagunkon , segítünk azzal, ha nem becsukott szemmel ‘ és füllel megyünk el az ilyen események ; mellett. Senki nem válik azzal besúgóvá, a ! rendőrség ügynökévé, ha feljegyez és szük­ség esetén rendelkezésre bocsát olyan adato­kat. amelyek segíthetik a károkozó azonosí­tását. Végül is igaz, hogy mindenkit érhet baleset, ma egy autóstársam, holnap esetleg én szorulok ilyen segítségre. Megrögzött optimistaként nagyon bízom abban, hogy a most óriási tehernek tűnő — sokaknak valóban az — biztosítási díj előbb-utóbb természetes lesz, és megjelenik majd a bérekben, netán a nyugdíjakban is. ahogy ez régen funkcionál Euróoa sokat emlegetett, tőlünk fejlettebb országaiban. Addig azonban nem tehetünk mást. mint fizetünk, még ha fogcsikorgatva is, és igyek­szünk elkerülni a baleseteket abban a re­ményben, hogy tíz év múlva csak a jelenle­gi alapdíj 50 százalékát kell fizetnünk biz­tonságos magatartásunk jutalmául. Kalanovics László rendőr ezredes, az OKBT titkára Kern András színművész otthon, családja körében, a fiával Harcika műtét után itthon Vasárnap, a késő esti órákban érkezett haza Hol­landiából a Vlasits család, ahol, mint ismeretes. Mar­cikán ismételt szemműtétet hajtottak végre. Az előze­tes tervek szerint korábban kellett volna a műtétet „megejteni”, ám Marcika átesett egy vírusos fertőzé­sen és 38 fok feletti láza miatt Deutmann professzor kénytelen volt halasztani. A híres szemsebész, ahogy a szülők mondták, mindent megtett, ami emberileg el­képzelhető. A két és fél órás műtét lényeges elemét ké­pezte, hogy a professzor a maradék retinát próbálta visszahelyezni helyére. A szemlencse mögött azt a membrán hálós részt, amely szintén a látás egyik fő akadályozója, eltávolította a professzor. Vlasits Kálmánné termé­szetesen bizakodik. — Ha jól alakulnak a dolgok, októberben utazunk vissza Marcikával egy kont­rollra, és akkor új szem­lencsét kap. Ügy vettük ész­re, hogy az élénk színekre és fényekre a jobb szemé­vel már reagál fiúnk. Ez­úton még egyszer köszön­jük az állampolgárok. a vállalatok, vállalkozók és intézmények anyagi-erkölcsi segítségét, hogy támogatá­suk révén lehetőség nyílott a műtétre. Most még csak bizakodhatunk, Deutmann professzor nagyon korrek­tül tájékoztatott bennünket, meg sem próbált hitegetni minket. Annyit mondott, hogy ennél többet az USÁ- ban sem tudtak volna ten­ni. Szorongva és naey- nagy bizakodással várjuk októberi utazásunkat a hol­landiai Nimégenbe. Péntek Mikor lesz elég Fogyi ? Mint azt már megírtuk, Fogyi őrület van. de hiány­cikk a reklámozott szer. Hogy mikor lesz végre elég, s miért kevés a Fogyi, arról a gyártó Full-Produkt Kft.-t kérdeztük meg. Válaszuk: a jelenlegi hi­ányt az okozza, hogy min­den képzeletet felülmúló érdeklődést tapasztalhattak a Fogyi iránt. Erre az őrü­letre a gyártókapacitásuk rugalmatlansága miatt csak pár hetes késéssel tudnak reagálni. Ezt még pz sem volt képes kompenzálni, hogy a hazai gyógytermék- piacon szinte példátlan in­duló készletet gyártottak le, közel 7 millió tablettát. A kft. ígéri, hamarosan lesz elég Fogyi. s a mi ajánla­tunk. addig nyugi. —nos— DICSÉRET Farkas Béla kaposvári le­vélírónk Esztergomban töl­tött néhány napot és lehe­tősége akadt arra, hogy megtekintse a „híres” Lát- szerészeti Eszközök Gyárát. Elismeréssel írt a gyárban tapasztaltakról és külön di­cséri azt a magatartást, ahogy Szabó Gábor igazga­tó fogadja és kalauzolja a látogatókat. ÖNKÉNT... Tatabánya. Március 15. u. 6. szám alatt lakom és nagy örömömre (többi lakótár­sam örömére is), 4 fiatalem­ber, 15—16 évesek, név sze­rint Szendőfi Gábor, Gere Ákos, Haffner László és Kovács Béla 2—3 napja a ház körül takarítanak, ás­nak, füvet vetnek a kiégett helyett, szemetet gyűjtenek, locsolnak minden külön, felnőtt, vagy szülői kezde­ményezés nélkül, önként, saját elhatározásból — írja nevének „eltitkolását” kér­ve egy tatabányai olvasónk. Gépágyú a lakásban Ugye önöknek is hihetetlen­nek tűnik a cím? Pedig tény. A komlói rendőrkapitányság ugyanis eljárást indított Ko­vács Gyula, 38 éves gazdálko­dó, Csontos Sándor 31 éves ku­bikos és Békefi Ernő 28 éves, foglalkozás nélküli komlói la­kosok ellen, mert hétfőn a la­kásukban tartott házkutatás során fegyvereket találtak ná­luk. Mégpedig Kovácsnál egy 9 mm-es kaliberű pisztolyt, Csontosnál egy MÍG—21-es va­dászgép fedélzeti gépágyúját (!) és különböző lőszereket, Béke- finél pedig egy páncéltörővetőt, a hozzávaló gyakorló gránátot és egyéb lőszert. Elmondásuk szerint ezeket a fegyvereket és a lőszert korábban szovjet ka­tonáktól vásárolták. Gyorsabb átkelés Megkezdték a 'soproni közúti határátkelőhely átépítését. A korszerűsítés lényege, hogy a Magyarországra tartó, illetve az Ausztria felé irányuló for­galmat elkülönítik, szétvá­lasztják. Erre ugyanis jelen­leg nincs lehetőség. Az átépí­tés után 9 kifelé és 7 befelé vezető forgalmi sávon halad­hatnak a jármüvek. Ezzel le­hetőséget teremjenek arra, hogy az utas a zöld, illetve a piros folyosó közül válasszon. Gyorsul is a forgalom, mivel egyszerre történik majd az út­levélellenőrzés és a vámolás. Valuta­árfolyamok ÉRVÉNYBEN: 1991. JÜL. 23—30. Pénznem vételi eladási árfolyam 100 egységre forintban Angol font 12472,75 13244,26 Ausztrál dollár 5764,55 6121,11 Belga frank 205,24 217,94 Dán korona 1092,22 1159,78 Finn márka 1755,38 1863,96 Francia frank 1243,72 1320,66 Görög drachma a) 38,60 40,98 Holland forint 3749,06 3980,96 ír font 11293,35 11991,91 Japán yen (1000) 543,04 576,62 Kanadai dollár 6413,50 6810,22 Kuvaiti dinár árfolyamjegyzés szünetel Német márka 4225,69 4487,07 Norvég korona 1083,81 1150,85 Olasz líra (1000) 56,72 60,22 Osztrák schilling 600,06 637,18 Portugál escudo 49,29 52,33 Spanyol peseta 67,69 71,87 Svájci frank 4885,73 5187,95 Svéd korona 1166,89 1239,07 USA dollár 7428,76 7888,28 ECU (Közös Piac) 8684,55 9221,73 a) bankközi és vállalati el­számolásoknál alkalmazható ár­folyam : Görög drachma 39,75 39,83 HATOSLOTTO-NYERE- MÉNYEK. A Szerencsejáték Rt. közlése szerint a július havi hatoslottó-sorsoláson 6 találatos szelvény nem volt. A következő hónapra átvitt 6 találatos nettó nyeremény- alap 24 373 967 forint. A nyeremények a jövedelem- adó levonása után a követ­kezők: a két 5 plusz 1 talá­latos szelvény nyereménye egyenként 2 693 337, az 5 ta- lálatosoké 62 532, a 4 talála- tosoké 1215, a 3 találatoso- ké 83 forint. A közölt adatok nem vég­legesek. helyesbítés: A 24 ÓRA július 23-i számá­ban Szegedi János, mint a Ta­tabányai Bányák Mányi Bánya­üzemének Munkástanács elnök- helyettese „Elhatároljuk ma­gunkat" címszó alatt nyilatko­zatot adott kt. A fenti személy nyilatkozat- tételre nem lett felhatalmazva. Az elnök távollétére adminiszt­ratív teendőkkel lett megbízva. A Munkástanács nevében nem nyilatkozhat. Erre egyedül a szervezet elnöke jogosult. Az elhatárolódó nyilatkozattá ki­zárólag egyedül az ö magán- véleményének fogható fel. Jó szerencsét! Suha Árpád, Tatabányai Bányák Mányi Bányaüzem Munkástanácsának elnöke Táborba vonulnak az al­koholellenesek. Az oroszlá­nyi Jó szerencsét! alkohol- ellenes klub rendezésében szerdán tábort nyitnak az Eötvös Loránd Ipari Szak­munkásképző Intézet és Szakközépiskolában. Az or­szágos rendezvényre több mint 200 tagot várnak. A rendezők gazdag program­ról gondoskodtak. Sport- és kulturális találkozón alkal­mat adnak a résztvevőknek, hogy bizonyítsák testi és lelki frissességüket. A me­gyei kórház III. számú, tü­dőgyógyászati osztálya tü­dőméréseket végez és az Állami Közegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat pszi­chológiai csoportja számító­gépes „gyorsfényképet” ké-4 szít a résztvevők állapotá­ról. TŰNT LÁNYT ES A RENDÖR- G. Eltűnt otthon- a 17 esztendős lász Judit (Orosz- Madách Imre út alatti lakos). A kéri, hogy ■MŰMÉI MEGHÍVÓ. A Szocialista Párt oroszlányi elnöksége Schmidt József elnök veze­tésével július 24-én 18 órá­tól tartja soron következő elnökségi ülését. Téma: Az időközi országgyűlési vá­lasztás értékelése. Felkészü­lés az 1991. szeptember 15-i időközi országgyűlési vá­lasztás II. fordítójára. Min­den érdeklődőt szeretettel várnak Oroszlányon, a Né­pek barátsága u. 18. szám alatti párthelyiségben. Az Oroszlány Városi Tele­vízió július 24-én, szerdán 20 órától ismét jelentkezik a FILMEX Kft. műsorával. A tartalomból: Casino Aquincum, Hintaszékben: Gedó György, Társkereső játék, Filmrulett, film: Zsa­ru szava, Rizi-Bizi. TEJ — DOROGON. A Dorogi Polgármesteri Hiva­tal július 22-től termelői tejet méret ki a helyi Gon­dozási Központban (Dorog, Május 1. utca 1.). A terme­lői minőségű és árú tejet délelőtt 8—12 óra között mérik ki a volt nagyközsé­gi tanács épületében. Csákók 24ÍRA1 24 ÓRA. Komárom-Esztergom megyei napilap. Kiadja az Axel-Springer—Magyarország Kiadói Kft. Felelős vezető: az ügyvezető igazgató. Szerkeszti a szerkesztőbi­zottság. Főszerkesztő: GOMBKÖTŐ GABOR. Föszerkesztő-helyöltés: MADARÁSZ ANNA. Olvasószerkesztők: GYIMES ZSOLT, MÖROCZ KAROLY, TÓTH ILONA, VEIZER TAMÁS, JUSZTIN TIBOR (fotó), WÉR VILMOS (a hirdetésszerkesztöség vezetője). Reklámszedés: Barják Computer Design Kft. Kiadja: az AS—M Kft. Ko- márom-Esztergom Megyei Irodája. Irodavezető: VASS MIHÁLY. Szerkesztőség: 2801 Tatabánya V., Felszabadulás tér 4. III. emelet. Postacím: Tatabánya, Pf.: 141. Telefon: 10-053, 10-811, 11-991. Ügyeleti telefon: 10-468. Szerkesztőségi telefax: 11-010. Hirdetésfelvétel: 16-055. Telexszám: 27-243. Hirdetési telefax: 16-055. Terjeszti: a Magyar Posta Vállalat. Előfizethető bármely bfrlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesílöknél, a Posta hírlapüzleteiben, a Hfrlapelöfizetési és Lapellátási Irodá­nál. (HELIR). Budapest XIII. kér., Lebel u. 10/a. 1990., közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELlR Postabank Rt. 219—98S36 pénzforgalmi Jelzőszámra. Előfizetés] díj egy hónapra 199 Ft, negyedévre 597 Ft, fél évre 1194 Ft, egy évre 2388 Ft. — Kéziratokat nem őrzőnk meg, és nem adunk vissza. Készült a Komárom- Esztergom Megyei Nyomda és Kiadó Vállalat Tatabányai Lapnyomdájában. Felelős vezztö: Kovács Jánosáé igazgató. — ISSN 0865—9168.

Next

/
Oldalképek
Tartalom