24 óra, 1991. július (2. évfolyam, 152-178. szám)

1991-07-01 / 152. szám

Mai száffiyn iiiüi Ütőn — útfélen 3. oldal Várgeszte^^jí^gác|frffi4Fri 4. oldal Az igazság messze jár 5. oldal NB í-es lett a „Bombázó” 7. oldal Hazánkban járt Pierre loxe Pierre Joxe szombaton elutazott hazánkból. A két­napos program során Pierre Joxe a miniszterelnökön kívül találkozott Jeszenszky Géza külügyminiszterrel, Boross Péter belügyminisz­terrel, Für Lajos honvédel­mi miniszterrel, Gálszécsy András és. Horváth Balázs tárca nélküli miniszterek­kel, Kodolányi Gyula és Bogár László államtitkárok­kal, továbbá részt vett a magyar—román „Nyitott Égbolt” repülés eredményei­ről tartott tájékoztatón. Elutazott Gerhard Schröder Gerhard Schröder Alsó- Szászország német tarto­mány miniszterelnöke, aki Jeszenszky Géza külügymi­niszter meghívására hiva­talos látogatáson tartózko­dott hazánkban, szombaton hazautazott. Gerhard Schrö- dert fogadta Göncz Árpád köztársasági elnök és Antall József miniszterelnök. 56-os évforduló Poznanban Poznanban pénteken nagy­szabású megemlékezést tar­tottak az ottani 1956-os fel­kelés évfordulója alkalmá­ból. A Mickiewicz téren az áldozatok emlékét idéző emlékműnél tartott ünnep­ségen az egész országból ér­kezett munkásküldöttek, képviselők és szenátorok, külföldi diplomaták vettek részt. Felolvasták Lech Walesa államfő üzenetét, amelyben hangsúlyozta, hogy Lengyelország nem felejti el a hősöket, akik a jogért, a szabadságért, és a ke­nyérért áldozták életüket. Az ünnepi misét Jerzy Stroba poznani érsek celeb­rálta. Egyetlen külföldiként ha­zánk nagykövete, Engel- mayer Ákos mondott beszé­det, aki emlékeztetett ar­ra, hogy a poznani június a magyar október kezdetét je­lentette. a két forradalom harca közös volt, s az 56-os magyarok a lengyelek mu­tatta úton indultak el. BT-küldöttség Irakban • A Biztonsági Tanács ul­timátuma és az Egyesült Államok katonai fenyegető­zése közepette szombaton magas szintű ENSZ-küldött- ség utazott Bagdadba, hogy rábírja Szaddam Huszeint, engedélyezze a feltételezhe­tően nukleáris berendezé­sek nemzetközi ellenőrzését A BT péntek esti soron kívüli ülésén ezzel együtt úgy határozott, hogy útba indítja magas szintű kül­döttségét Bagdadba, és biz­tosítékot kér az iraki veze­tőtől az ellenőrzésre. Bush elnök elítélte ugyan az iraki ellenállást, és az öböl-háború utáni tűzszü­net megsértésével vádolta JSzaddamot, de azt is közöl­te, hogy az ENSZ révén kí­ván megoldást találni. Belgrad lépései elfogadhatatlanok Az olasz haderők „állan­dó ellenőrzés” alatt tartják az olasz—jugoszláv határ­vidéket, az ott állomásozó egységeknél készültséget rendeltek el — közölte va­sárnap Virginio Rognoni, olasz védelmi miniszter. „A helyzet rendkívül sú­lyos és feszült. Aggodalom­mal telten figyeljük az ese­ményeket, amelyek a szom­szédos Szlovéniában és Horvátországban zajla­nak. Szükségesnek ítéljük a készültség elrendelését, és ez meg is történt” — je­lentette ki a miniszter a rádióban. „A jugoszláv probléma nem katonai, hanem politi­kai, és politikai eszközök­kel is kell megoldani — hangoztatta a miniszter. — A két köztársaság függet­lenségi törekvése erős és a népszavazás eredményére támaszkodhat, ami nem ke­vés. Jugoszlávia új alkot­mányos berendezkedése csakis tárgyalások útján alakítható ki, az erőszak és a fegyverek alkalmazása el­fogadhatatlan mindenütt, de főleg Európában.” — Az Európai Közösség nevében Jugoszláviában járt külügyminiszteri hármas' mindezt világosan értésre adta Belgrádban — hangoz­tatta Rognoni, olasz védel­mi. miniszter. Bz utolsó VSZ PTT Hétfőn tartja Prágában utolsó ülését a Varsói Szer­ződés tagállamainak Politi­kai Tanácskozó Testületé. Az ülés egyetlen napirendi pontja: annak a — nemzet­közi szerződiésértékű — jegyzőkönyvnek az aláírá­sa, amelyben a felek ki­mondják a Varsói Szerző­dés megszüntetését. Az aláírt jegyzőkönyvet ratifikáltatni kell majd a parlamentekkel is, a VSZ megszűnése jogi értelemben tehát csak azután lép ha­tályba, hogy az összes alá­író ország részéről megtör­ténik a megerősítés. Sikeres választás Dunaalmáson és Neszmélyen Dunaalmáson és Neszmé­lyen — mint arról már elő­zetesen beszámoltunk — június 30-án polgármestert választottak. Mindkét köz­ségben. rendkívül magas volt a részvételi arány. Du­naalmáson 1051 választó­polgárból 514-en adtak le érvényes szavazatot, ami 48,3 százalék. Neszmélyen 1131 választópolgárból 582 érvényes szavazatot adtak le, amely 51,5 százaléknak felel meg. A végeredményt is megtudtuk. Dunaalmá­son a polgármester Dómján János lett, Neszmélyen pe­dig Jobbágy István, aki kedden este 6 órakor a kultúrházban találkozik vá­lasztóival. A mai napon Magyarország visszanyert szuverenitását ünnepeljük, 1944. március 19-e óta most mondhatjuk el először, hogy nem állomásozik idegen katona magyar föl­dön. Van okunk az ünneplésre, van okunk a büszkeségre mindazért, ami ebben a mi érdemünk. Kelet-Közép-Európában négy évvel ezelőtt felgyorsultak az események és régiónk is­mét a történelem főszereplője lett. Magyar- országon a demokrácia erői, amelyek hosz- szú éveken át várakoztak és készültek, a Szovjetunióban induló olvadásra a nyilvá­nosság elé léptek és a reformok útjára kényszerítették a szakadék szélére került kommunista politikai rendszert. Ez az erő és ez a szellem — amely a mi 1956-unk, a cseh-szlovák 1968 és az 1980-as lengyel Szo­lidaritás erőforrásaiból merített — hamaro­san elindította régiónk többi országában a diktatúrák felszámolását, melynek következ­tében leomlott a berlini fal, demokratikus választásokat harcoltak ki a nemzetek, és a Szovjetunió tárgyalásokat kezdett csapatai kivonásáról. Harangszó a függetlenség napján n kormány nyilatkozata Az ünneplés pillanata le­gyen felszabadult és bol­dog, de legyen emelkedett, nagylelkű és mértéktartó is. A magyar nép mutassa meg ma is azt a méltósá­got és higgadtságot, amely- lyel kivívta magának az el­múlt években a világ be­I csülését. Ne tulajdonítsunk magunknak valótlan érde­meket, és kívánjuk tiszta szívvel az eltávozottaknak, hogy ez a nap őket is to­vább segítse saját nemzeti megújulásuk útján. Ne fe­ledjük, hogy aki tisztesség­gel vonul vissza, az erköl­csi erőtől és lelki rugalmast Ságról tanúskodik. Kíván­juk ezért, hogy a mai nap járuljon hozzá ahhoz, hogy a magyar nép és a Szovjet­unió népei között valódi, nem hazudott barátság bon­takozhasson ki. A mai napon ne csak visszafelé tekintsünk, ha­nem előre is. Szuverenitá­sunk csak olyan Európában maradhat tartós és gyümöl­csöző, ahol kiteljesednek az újonnan kivívott demokrá­cia és szabadság alapjai. A magyar nép azt kívánja, hogy folytatódjék és ter­jedjen tovább keletre és délre az a Nyugat-Európá- ban megindult integráció, mely során évszázados nemzeti ellentétek oldód­tak fel és megnyíltak a határok. i Amit az európai szellem legjobbjai hirdettek, jöjjön el valóban a mindennapok­ban is: a nemzeti és helyi sajátságokból táplálkozó egység, a szuverenitás és a mindent átható együttmű­ködés. Kívánjuk, hogy lét­rejöjjön az az új Európa, amelyben az önrendelkezés és a demokrácia érvénye­sül, ahol virágoznak az emberi és kisebbségi jogok, az egyéni szabadság és te­hetség és a szolidaritás ér­zése. Ahol a határok átjár­hatók, a vitákat tárgyalások oldják meg, és a háború fenyegetése örökre megszű­nik, mert senki sem pró­bálja másra erőltetni esz­méit. véleményét és akara­tát. Gondolnunk kell a hole napra. A szuverenitás nem­csak felszabadít, de ránk hárítja a felelősség teljes súlyát is sorsunkért. Ma­gyarország arra vállalko­zott, amire még nem volt példa: demokráciát és zo- ciális piacgazdaságot te­remteni egy kommunista rendszer után. Ennek je­gyében alakítottuk át alkot­mányunkat és egész jog­(Folytatás a 2. oldalon.) Hz elnök: Tornyán József árnyékkormányt alakit a Kisgazdapárt Balett a várfokon Hz Esztergomi Várszínház szezonnyitása Torgyán Józsefet választotta elnökéül a Független Kis­gazdapárt szombati nagyválasztmányi ülésén Budapesten. Az FKgP korábbi társelnöke egyedüli jelölt volt a tisztség­re, miután az eddigi országos elnök, Nagy Ferenc József a zárt ülés első felszólalójaként, éles hangon bírálta riválisát, majd Torgyán József válasza után elhagyta a tanácskozást. Vele együtt távozott a Testnevelési Egyetemről, a nagyvá­lasztmány helyszínéről, a párt több parlamenti képviselő­je is. Az új tisztségviselők ne­veit több mint 7 órán át tartó szavazatszámlálás után hirdették ki, jóllehet ezúttal számítógép segítet­te a pártaktivisták munká­ját. A küldöttek ovációja közepette, este fél 10-kor lépett az emelvényre Tor­gyán József, aki azonmód programbeszédet is hirde­tett. Kijelentette: a kisgaz­dapártot végre párttá kell szervezni, olyan pártot kí­ván építeni, ahol nem á gyalázkodás, hanem a segí- . tőkészség fog érvényesülni. Torgyán József szabályos ár­nyékkormány felállítását he­lyezte kilátásba, olyan szak­értői közreműködéssel, . amely szükség esetén, akár ■kormánytényezővé is ■ teheti ’ a pártot. Annáit a meggyőződésé­nek is hangot adott, hogy végre biztosítani kell a kis­gazdapárt függetlenségét, enélkül ugyanis nem létez­het többpárti demokrácia (Folytatás a 2. oldalon.) „Látomások a jövőért Építészeti világnap ’91 ünnepsége Vasárnap délelőtt Esztergomban, a Balas­sa Múzeumban tartották az „Építészeti Vi­lágnap ’91” magyarországi eseménysorozatá­nak központi, országos megnyitóját. Idén az „UIA” — az Építészek Világszövetsége” „Lá­tomások a jövőért” mottót adta a világnapi ünnepségeknek. A Magyar Építészek Kama­rája és Szövetsége ennek szellemét követve Esztergomban a Balassa Múzeumban vasár­nap délelőtt a „Múlt és jövő tervei Eszter­gomban” összefoglaló kiállítás nyílt. Török Ferenc Ybl-dijas építész mutatta be a kö­zönségnek — esetünkben — a „múlt” — a bazilika építésének Pack János, Kühnel Já­nos és Dombach János készítette tervrajza­it. Ezek a műszaki rajzok képzőművészeti, grafikai munkának is megállják helyüket. A jelen tervéi között a jövőben építendő több középület terveit vonultatták fel. Lát­ható a múzeumban a Hild József befejezte főszékesegyház makettje is. Délután az immár a kerítéseit vesztette (dr. Horváth István múzeumigazgató-régész, úgy is, mint muzeológus, úgy is mint he­lyi képviselő harcolt a híd forgalomtól el­zártsága ellen) Esztergomot és a mai szlo­vákiai Párkányt összekötő „Mária Valéria” híd esztergomi pilonján emlékoszlopot he­lyeztek el. Az építészeti világnapra emlé­keztető feliratú oszlopot dr. Szentágothai János akadémikus adta át az utókornak. Vasárnap délután még az esztergomi és a párkányi gyerekek aszfaltrajzversenye volt az — egyelőre — „Csonka hídon”. Haydn XIII. szimfónia — az Észak-Karolina! Művészeti Egyetem táncosainak előadásába^ Haydn XIII. szimfóniájá­nak varázslatos dallamára pénteken kigyúltak Esz­tergomban a Vármúzeum „Török kertjében”, egy ősi bástya tövében a Várszín­ház színes reflektorai. A szezonnyitó előadás gála­estjén az Egyesült Álla­mokból, az Észak-Karolinai Művészeti Egyetem balett- tagozatának (ez a világhírű egyetem valamennyi művé­szeti ágban, színészet, dra­maturgia, képzőművészet, zene, stb., stb.) egyetemi színvonalon képez profi művészeket) Európában, a Magyar Táncművészeti Fő- . iskola vendégeiként Ma­gyarországon túmézó nö­vendékei léptek e zenére a színpadra. Idén második évadját kezdi el a Várszínház.' A múltról és a várható jövő­ről a színház új kuratóriu­mának elnöke, Nagyfálusi Ti— (Folytatás a 2. oldglon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom