24 óra, 1991. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-02 / 101. szám

1991. május 2., csütörtök Ara: 7,90 forint II. évfolyam, 101. szám Majális-riportok 3. oldal A bátorság: férfiak erénye 4. oldal Az idegenforgalom vonzó háromszögében 5. oldal fijiaavatták az oroszlánbarlangot 7. oldal Amerikai segítség A terrorizmus ellen Kelet-Európának A demokratizálás, az államhatalom csökkenése sebezhetőbbé tette a kelet-európai országokat a belső terrorizmus számára és először válhatnak nemzetközi terrorizmus célpontjává — mutat rá az amerikai külügyminisztérium kedden kiadott jelentése. A világ helyzetét a terrorizmus szempontjából át­tekintő éves jelentés rámutat: Kelet-Európa országai, amelyek csatlakoztak a Kuvait melletti koalícióhoz, felvették a diplomáciai kapcsolatot Izraellel, segítik a szovjet zsidók kivándorlását, s immár nem támogat­ják a terrorista csoportokat — most maguk lehetnek azok célpontjai. Éppen ezért, az Egyesült Államok és más nyugati országok segítséget nyújtanak a ve­szély elhárítására. Míg a Szovjetunió az utóbbi években mind ha­tározottabban elítéli a terrorizmust és elhárításában együttműködik a Nyugattal, változatlanul katonai és gazdasági támogatást nyújt terrorista tevékenységet folytató kormányoknak: Kubának, Líbiának, Észak- Kórcának, Szíriának és (a közelmúltig) Iraknak — állítja a jelentés. Antall—Paskai találkozó Antall József miniszter­elnök szerdán nem-hivatalos látogatást tett Paskai László bíborosnál, az Esztergomi Föegyházmegye érsekénél. A megbeszélésen Paskai László tájékoztatta a mi­niszterelnököt Mindszenty József hercegprímás haza- szállításával és újrateme­tésével összefüggő esemé­nyekről, és a gyászünnep­ségről, ahol Antall József miniszterelnök búcsúbe­szédet mond. A továbbiakban szót vál- tottaik különböző egyházi és politikai kérdésekről. Búcsúlátogatás Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke és Szabad György, az Ország- gyűlés elnöke búcsúláto­gatáson fogadta Lie. Galo Rivadeneira Cuevát, az {Ecuadori Köztársaság) ■nagykövetét, aki a közel­jövőben végleg elutazik ■hazánkból. Eureka konferencia Budapesten Világszerte felértékelő­dött a műszaki fejlesztés leis a magas színvonalú .technika — mondta Bott- !ka Sándor, az Országos Műszaki Fejlesztési Bi­zottság elnökhelyettese az MTI munkatársának az al­kalomból, hogy csütörtö­kön kétnapos Euréka-ta- nácskozás kezdődik Bu­dapesten. A kongresszus célja: tá- ijókoztatáKt ladríi az Eure­ka ^együttműködés lehető­ségeiről, feltárni a közös kutatási-fejlesztési . prog­ramok kölcsönös érdeklő­désre számottartó terüle­teit. Az eszmecsere részt­vevői három lő témával foglalkoznak: az informá­ciós és kommunikációs technológiáknak, különös tekintettel a szoftverekre, a biotechnológiával, ezen belül a mezőgazdasággal és a gyógyszeriparral, va­lamint 1 a környezetvédő (technológiák, (főként ener­giaiparral összefüggő kér­déseivel. Emellett tájé­koztató hangzik el az Eu- rekáról általában; az Eu­reka és egyéb európai K iplusz F, valamint ipari kezdeményezések együtt­működési tapasztalatairól; ^ vállalatokat és kutató­intézeteket támogató nem­zeti, nemzetközi magán-, Valamint állami támogatási 'mechan izmusokról. Itt volt május elseje Az időjárás kitett magáért. Napsütés és fényes szellők köszöntötték a munka, a munkások ünnepét. Családok keltek útra, hogy baráti társaságban töltsék az ünnepet. Talán a gyermekek voltak a legboldogabbak. Megrészegítette őket a szép természet, a vá­rosiakat c tarka vásári^forgatag, a zene, a tánc. Bizonyos, hogy ezen a május elsején is új szerelmek és új barátságok szövődtek... Tatabányán, a Puskin Művelődési Ház előtt már álló májusfát talált május első napja. A közművelődési intézmény ugyahis a munka ünnepének előestéjén, mini majálist rendezett, aminek első mozzanata a szalagokkal, s természetesen vörösboros palackkal feldíszített fenyő volt.. Miután a vállalkozó bánhidai legény letornázta a fáról a jól meg­érdemelt vörösbort, az Opál társastánc együttes, a Rozmaring népitánc együttes gyer­mek- és ifjúsági csoportja, valamint a bánhidai gyermek fúvósok adtak ízelítőt mű­sorukból. A sok zenével, divatbemutatóval, tombolával fűszerezett majális utcabállal ért véget. (Folytatás a 3. oldalon). Dr. Paskai László bíboros megnyitója Mindszenty-emlékkiál I í tás a bazilikában ... elérkezett az idő, mondta Paskai László bíboros Az esztergomi bazilika kincstárának különter­mében szerdán délelőtt Mindszenty-emlékkiállí- tást nyitott meg Paskaf László bíboros, prímás, esztergomi érsek. Ezzel az eseménnyel vette kez­detét a Mindszenty Jó­zsef földi maradványai­nak újratemetésével kap­csolatos rendezvénysoro­zat. — Ezekben a napokban az ország figyelme a nagy ma­gyar főpap, Mindszenty Jó­zsef bíboros hercegprímás esztergomi érsek személyére irányul. Végakaratának megfelelően hamvait Má- riacellből, ideiglenes nyug­vóhelyéről, az esztergomi bazilika érseki sírboltjába (Folytatás a 2. oldalonJ. Látogatók nagy tömege tekintette meg a kiállítást. Fontos üzletek Eredményesen zárult Te­heránban az iráni—magyar vegyes bizottság hetedik ülése. A megbeszéléseken elsősorban arról volt szó, hogyan bővíthetné a két or­szág kereskedelmi, gazda­sági kapcsolatait, s napi­rendre kerültek olyan gon­dok js, amelyek az együtt­működést nehezítik. Kádár Béla, a nemzetközi gazda­sági, kapcsolatok minisz­Világbanki Közép-Kelet-iEurópa gaz­dasági felzárkózása a re­formok lassúsága és a vár­ható visszaesések miatt nem évekbe, hanem legalább egy évtizedbe telik majd — vélik a Világbank szak­értői. A közgazdászok sze­rint a térség hat országa a 90-es évek végére éri majd el ismét az 1989-es színvo­nalat, s a fő gond nem a tőkehiány, hanem az, hogy a fejletlen gazdaság nem tere az MTI tudósítójának elmondta: Irán a magyar külgazdasági reorientáció szempontjából igen fontos és növekvő jelentőségű ke­reskedelmi partner. A vegyes bizottsági ülésen jegyzőkönyvet írtak alá azokról a közös tennivalók­ról, amelyek szükségesek a gazdasági kapcsolatok lé­nyeges bővítéséhez. vélemény képes nagyobb beruházások hasznosítására. A leggyorsabb átalakulás Lengyelországban, Cseh­szlovákiában és Magyaror­szágon várható. A csere­arányoknak a szovjet piac összeomlása következtében való változása nemzeti össz­termékük több mint 4 száza­lékába kerül a térség or­szágainak — mutat rá a Világbank. Rámoltak a betörök Április 29-re virradóra betörtek a Skála Sztráda Áruház Tata, Remeteség­pusztán lévő konszignációs raktárába és 55 darab MTC 1073 videó-képmag­nót loptak el és két MTC 5/3 Color színes tévét. Az anyagi kár jelentős. A rendőrség a nyomozást megkezdte, egyben kéri a lakosságot, hogy ne vásá­roljanak ismeretlenektől videomagnót, ha ilyen aján­latot kapnak. * Hétfőn reggel betörtek Tatán a Zsigmond borozó­ba, ahonnan italt és ciga­rettát, kávéfőzőt, csülköt vittek el. A kár kb. 30—35 ezer forint volt. A tettese­ket a rendőrség elfogta, akik elismerték bűnüket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom