24 óra, 1991. április (2. évfolyam, 76-100. szám)

1991-04-02 / 76. szám

XZeöveT^».. JL április 2., kedd Ára: 7,90 forint II. évfolyam, 76. szám 7 Ciyájfit üiii Iwfinil fvttll :: IsSliPp KPCHffl ; Szerencse kísérte 3. oldal „Tudom, minden nem sikerülhet” 4. oldal A szeifvedés dallama 5. oldal Ötcsillagos mérkőzés Dorogon 7. oldal A pápa húsvéti üzenete „H fénynek, az erőnek, és a reménynek napján” II. János Pál pápa húsvé­ti üzenetében felemelte szavát a (még mindig) el­nyomott népekért, elítélte az Öböl-beli háborús fej­leményeket és a fegyverke­reskedelmet. A Szent Péter-bazilika sárga virágfüzérrel és vö­rös drapériával díszített er­kélyéről a pápa 55 nyelven mondta el húsvéti jókíván­ságait a Szent Péter téren összegyűlt tízezreknek és azoknak a millióknak, akik a világ több mint 50 or­szágában a tévékészülék előtt figyeltek a szavára. Az egyházfő felszólította a hívőket, hogy örvendezze­nek a „fénynek, az erőnek és a reménynek ezen a napján, amely visszavonu­lásra készteti a sötétséget — azt a sötétséget, amely nem is oly régen árnyékot vetett az egész emberi kö­zösségre”. (Ezzel Kuvait Irak általi megszállására, illetve a nyomában kirob­bant háborúra célzott.) „A mindannyiunk által remélt társadalom csak nemzetközi renden alapulhat, amely­ben a törvény és a szabad­ság mindenki számára oszt­hatatlan” — hangoztatta. A pápa kérte, hogy hall­gattassák meg az elnyomott népek hangja, amelyek rég­óta hasztalanul hangoztat­ják vágyukat a méltóságra, az igazságosságra és a sza­badságra. Kérte, hogy a világ nyújt­son nagyobb támogatást a több szabadságért és de­mokráciáért küzdő afrikai, ázsiai és latin-amerikai né­peknek. „A Balti-tengertől a Földközi-tengerig és a világ más tájain” nem min­dig lelt visszhangra a né­pek azon kívánsága, hogy tiszteletben tartsák azonos­ságukat és jogaikat — mondta a pápa. Tudósítók * megviseltnek látták a pápát, akinek alig volt ideje az alvásra, mert az amúgy is rövidebb éj­szakán hajnalig tartó gyertyafényes virrasztáson vett részt, majd délelőtt a Szent Péter téri szabadtéri misét kellett celebrálnia. Fraser Budapesten John Fraser, a kana­dai Képviselőház eln«ke Szabad Györgynek, a Magyar Országgyűlés~et- nökének meghívására hétfőn délután Buda­pestre éhezett. John Traser magyarországit togatása__ .serén" várha- _.iíiaa találkozik Göncz Árpád köztársasági el­nökkel, Szabad György- gyel, valamint Antall József miniszterelnök­kel. Szerb - horvát viszály Távol a békés rendezés A Plitvicei-tavak körzetébe hétfőre virradjár* b»”o»«'il- tak a jugoszláv hadseregé ceíos álaKuíaiai.. Elindult egy menetoszlop^ Korenica felé is. Az eddig közzétett hÍV3t&fós~adatok szerint, a vasárnap hajnali szerbhorvát összecsapásnak 12 sebesültje van, ketten vesztették életü­ket. Egyikük a horvát különleges alakulatok tagja, akinek haláláról már vasárnap beszámoltak, s most újra megerősí­tették ezt a hírt, a másik halott a knini rendőrosztag, vagyis a szerb fegyveresek tagja volt. A sérülteket főként a zágrábi traumatológián ápolják, állapotuk nagyon súlyos. (Részletes beszámolónk a 2. oldalon.) Ünnepi szentmise a bazilikában Húsvét — bállal, locsolókkal... Ha húsvét, akkor nem csak locsolás, nyuszi és piros tojás, hanem bál is. Hiszen a húsvét az újjászületésnek is az ünnepe, a ter­mészeté éppúgy, mint az emberé, akinek újjászületéséhez több minden szükségeltetik. Például szerelem, amely pedig egy-egy jól sikerült bálban születhet legelébb. Volt is ezekben a napokban bál — szép számmal. Szombat este az Oroszlányi Bányászklubban cigánybált tartottak, másnap ugyanott locsolóbált, úgyhogy aki úgy akarta, akár abba se hagyta a táncot. (Folytatás a 2. oldalon). Albán választások A Demokrata Párt, a leg­főbb albán ellenzéki erő el­ső embere szerint a de­mokraták arattak győzelmet az ország legnagyobb tele­pülésein és városaiban. Tiranában keringő, nem hivatalos, és egyelőre meg nem erősíthető értesülések szerint a Munkapárt ugyan abszolút többséget szerzett, amelynek aránya állítólag országosan a hatvan száza­lékot is elérheti. Az inkább őszt, mint tavaszt idéző eső ellené­re szombaton, este hat óra előtt pár perccel már csak az ügyesebbek ta­láltak parkolóhelyet Esz­tergomban, a bazilika előtti téren. Hazánk leg­nagyobb temnlomában tele voltak a ,'ad- és széKSüiroK, nagyon 5°kan álltak a falak mellett az ünnepi vigílián. Ekkor került sor a Krisztus feltámadását szimboli­záló szertartásokra: a tűzszentelésre, a gyertya- hódolatra és a vízszente­lésre. Ezután Paskai László bíboros, prímás, esztergomi érsek ünnepi szentmisét celebrált, amelynek keretében ki­lenc gyermeket —, aki­ket az ország különböző részeiből hoztak Eszter­gomba — megkeresztelt. A bazilikában nagyszá­mú hívő részvételével körmenettel fejeződött be a szombati szertartás­sorozat. Rendőrségi hfrek A keresztelő Őrtorony Tatáról közvetítette az istentiszteletet az MTV „Valóban feltámadott az Ür! ív Húsvét vasárnapján — az egyházaik közötti meg­állapodás értelmében — a tatai református templom­ból közvetítette az ünnepi ijtentiszteletet a Magyar "elevízió, miután öt perc­be ' röviden bemutatták a vátv i nevezetességeit. Dr. Márk. s Mihály, a Dunántú­li Rei -mátus Egyházkerü­let püspi/'e 11 órakor kö­szöntötte a padsorokban szorosan egymás mellett ülő hívőket, s a kamerák segítségével mindazokat, akik nézték az „élő” adást. A jelenlévők először feláll­va énekelték el a 185. di­cséretet, mely úgy kezdő­dik. hogy: „Krisztus fel­támadott ...” Ezt követően Kelemen Dóra és Csőm Va­léria, a Keresztyén Ifjúsági Egyesület tagjai felidézték Jézus halálának és feltá­madásának történetét, majd felcsendült a karzaton a gyerekek kórusának éneke, mely nemcsak a tágas te­Halál az úton — Taxi a Dunában — Betörők mindenütt Az elmúlt három napban, az ünnepek alatt a rend­őröknek nem jutott pihenés. Tatabányán és a megyében minden korábbit meghaladó betöréshullám vonult át. Üz­leteket, magánlakásokat és rengeteg személygépkocsit tör­tek fel a bűnözők. Tatabányán, az Árpád szálló előtt egy Opel Kadettból — a bejelentés szerint — értékes holmikat vittek el. Kertvárosban, a Verebély úton, egy rövid utca­közön, egymás után öt Trabantból szívták le az üzemanya­got... (Folytatás a 2. oldalon) A presbiterek esküt tesznek. Tábornok — talány rét töltötte be, hanem a szíveket is szeretettel, bé­kességgel. A legkisebbek után a leg- tiszteletreméltóbbaké lett a főszerep, ugyanis a közel­múltban megválasztott pres­biterek az Űr asztala előtt tették le esküjüket. Szívre tett kézzel fogadták meg, hogy választott tiszségük- (Folytatás a 2. oldalon). Lőrincz Kálmán altá­bornagy esetleges távo­zásának hírét — Infor­máció hiányában — sem megerősíteni, sem cáfol­ni nem tudta Keleti György, a Honvédelmi Minisztérium szóvivője. Ismeretes: a szombati lapokban napvilágot lá­tott a hír, amelyek sze­rint a honvédség pa­rancsnoka felmentését kérte volna. A szóvivő elmondta: a szabályok szerint Lőrincz Kálmán csupán beosztása alóli felmentését kérheti, ez azonban nem változtat hivatásos katonatiszti munkáján. Az érintett, Lőrincz Kálmán altábor­nagy a húsvéti ünnepe­ket vidéken tölti, így ennél pontosabb infor­mációkhoz csak Buda­pestre történt visszaté­rése után lehet jutni. A Jehova Tanúinak esz­tergomi gyülekezete — a Duna vonalán a Süttőtől Pilismarótig tartó területről — Esztergomban, a volt KI- OSZ-teremben találkozott szombaton este Jézus Krisztus halálának ez évi megünneplésére. Más sza­vakkal az időpont — ahogy ők fogalmaztak — a bibliai holdnaptár szerint niszán hónap 14-én, naplemente után. Idei világadataink még nincsenek, de figyelemre méltó tény, hogy az elmúlt évben ezen az ünnepen a világon összesen 9 millió 950 ezer jehovista vett részt. Legalábbis az ör|brony cí­mű jehovista lap szerint. Új főnök Hétfőn beiktatták az új izraeli vezérkari főnököt, Ehud Barak vezérőrnagyot, aki Dán Somron tábornok helyét foglalta el. A 49 évgs Ehud Barak Izrael 14. ve­zérkari főnöke. 1983—86 kö­zött az izraeli katonai el­hárítás főnöke volt, később* Dán Somron helyettese.

Next

/
Oldalképek
Tartalom