24 óra, 1991. február (2. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-01 / 27. szám

* A rendőrség nem hisz a könnyeknek? 3. oldal Falu az erdő alatt 3. oldal „Mit ér a szó, ha csak tiéd?” 4. oldal Sorvadó tömegsport? 7. oldal Veszélyben az emberiség kulturális öröksége Az emberiség kulturális örökségeként számon tar­tott, több ezer éves törté­nelmi emlékek pusztulhat­nak el Irakban, az Öböl- háború következtében — figyelmeztet az ENSZ okta­tási, tudományos és kultu­rális szervezete, az UNES­CO. A Tigris és Eufrátesz folyóközében kialakult óko­ri* birodalmak fennmaradt műemlékeinek zöme ugyan­is olyan iraki stratégiai célpontok közelében találha­tók, amelyeket naponta sújtanak a szövetséges lé­gierő bombázásai. Mehdi Elmandzsra, az UNESCO főigazgatójának egykori helyettese a minap felszólította az Egyesült Nemzetek Szervezetét: .ha­ladéktalanul szerezzen ér­vényt a Hágai konvenció előírásainak, amelyek rög­zítik, hogy háborús konflik­tus esetén is óvni kell a kulturális értékeket. Az 1954-ben kötött megállapo­dást, csakúgy, mint 1977-es genfi megállapodás jegyző­könyvét azonban nem rati­fikálta sem az Egyesült Ál­lamok, sem Nagy-Britannia. Franciaország és Irak csak az eredeti konvenciót írta alá, így csupán Szaúd-Ará- biára nézve kötelezőek az előírások. Iraki adatok szerint a szövetséges légierő táma­dásai nyomán máris súlyos károkat szenvedett Ninivé- ben a Szent Tamás-temp­lom, és légitámadások érték Kerbelát és Nadzsafot, a síiták szent helyeit, ame­(Folytatás a 2. oldalon.) Tájékoztató a kormányülésről Szénimport — vám nélkül A kormány csütörtöki ülésén a többi között foglalkozott a tejtermelők tiltakozó akciójával, döntött az 50 millió már­kás német szénsegély felhasználásáról, a bányászokat meg­illető társadalombiztosítási kedvezményekről, valamint a korábbi rendszerhez kötődő társadalmi szervezetek vagyon­elszámoltatásával kapcsolatos intézkedésről. László Balázs kormány- szóvivő elmondotta, hogy csütörtökön a Parlament előtt felvonuló tiltakozó tej­termelők képviselői három ■petíciót nyújtottak át Ge,r- gátz Elemér földművelésügyi miniszternek. A követelések lényegében már elavultak, hiszen a miniszter szerdán beszámolt az ez ügyben ho­zott kormányzati intézke­désekről. A tüntetők ezzel egyet is értettek, csupán azt igényelték, hogy rövid időn belül részletesebb egyezte­tésre kerüljön sor. Ebben létrejött a megállapodás, az egyeztetést a következő na­pokban megtartják. Januárban a német és a magyar kormány között lét­rejött megállapodás alapján hazánk 50 millió márka se­gélyt kap, amelyet a szén­import bővítésére fordíta­nak. Erre azért van szük­ség, mert a lakossági keres­let jelentősen növekedett, és hazai termelésből, valamint importból eddig nehezen si­került kielégíteni az igénye­ket. A segélyből 350 ezer tonna szén érkezik hamaro­san az országba, amelynek 10 s2ázaléka kiváló minősé­gű fekete kőszén lesz, de vá­sárolnak hagyományos kő­(Eolytatás a 2. oldalon.) A megszorítások éve lesz Balról jobbra: Rudolf Tibor, dr. Kovács György Zoltán és dr. Pártái i László (Fotó: Fodor) Dr. Kovács György Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke látogatást tett a megyei sportigazgatóság székházá­ban, ahol sportvezetőkkel találkozott. Az összejövete­len tájékozódott a megye sportjáról, ismertetőt kapott annak múltjáról, jelenéről és jövőjéről. A legtöbb szó a sportigazgatás körüli bi­zonytalanságról és a pénz­ügyi nehézségekről, megszo­rításokról esett. Dr. Kovács György Zol­tán elsőiként felolvasta Gal­lop Rezső, az OTSH elnöké­nek levelét, amelyben kérte a megyei közgyűlés elnökét, hogy tekintse fontosnak a sportmozgalmait, a megye meglévő értékeinek megőr­zése mellett segítse elő a jövő nemzedékének egészsé­ges nevelését. Dr. Kovács György Zoltán ismertette a válaszát is, amelyben azt írta, hogy a családi hagyo­mányok mellett személyesen (Folytatás a 7. oldalon.) Ki issza meg a levét? „A tej élet, erő, szegénység”, „Nem a tej drága, mi va­gyunk szegények”, „A levágott tehén nem ad tejet”, „El­fogy a türelem, elfogy a tej” — ezekkel és ezekhez ha­sonló feliratokkal gyülekeztek tegnap délelőtt 11 órakor Bu­dapesten, a Kossuth téren a tejtermelők képviselői. A mint­egy 4000, az ország minden részéről egybegyűlt résztvevő- hiába várta, hogy a Parlament, esetleg a tér másik oldalán, lévő Földművelésügyi Minisztérium épületéből valaki ki­lépjen és személyesen is megtisztelje az odagyűlt népet, a választópolgárt, erre nem került sor. (Folytatás a 2. oldalon.) Tisztújítás a MTESZ-nél Tisztújító közgyűlést tar­tottak szerdán délután Esz­tergomban. Szép Zoltán, a MTESZ városi szervezeté­nek titkára számolt be az elmúlt öt évben végzett munkájukról. Hangsúlyozta, hogy a helyben megrende­zett konferenciákon 14 ezer résztvevő fordult meg. Az elmúlt öt év alatt 9300-an vettek részt a Technika Há­zában szervezett programo­kon. Ami pedig a jövőt illeti, biztató terveket szőnek. Bővítik nemzetközi kapcso­lataikat, s Esztergom- Kertvárosban ún. „technoló­giai falu” megteremtésére törekszenek. A küldöttgyű­lést követően ismét Bódi Bélát választották meg el­nöknek. Az ügyvezető igaz­gató Szép Zoltán lett. II világkiállításért A VILÁGKIÁLLÍTÁS szervezésével, rendezésével kapcsolatban ideiglenes bi­zottságot hozott létre Ko­márom képviselő-testülete. Ügy gondolták, jobb időben felkészülni a teendőkre, hátha... Valóra vált, amitől fél­tünk, amit tudtunk, de nem akartunk hinni egészen, s amit néhány nyilvánosság előtti szereplést vállaló rend­őrtiszt egyedül állított: Magyarországon olasz—ame­rikai típusú maffia alakul ki. A recept klasszikus: lá­togass meg jól menő buti­kokat, éjszakai szórakozó­helyeket! (Előnyben része­sítve azt, ahol szerencsejá­ték is van!) Mondd, hogy egy vagyon- és személyvé­delmi csoportot képviselsz! Ajánld fel a védelmet, a teljes háborítatlanságot! Mondjuk havonta potom öt­venezerért. Ha a tulajdonos ódzkodik a védelemtől, ha­marosan rájön, hogy üzletét és őt szétverik, forgalma semmissé válik, állandó ve­szélyhelyzetben élhet. Ha élhet! Előbb-utóbb beadja a leg­bátrabb ember is a derekát. Hiszen minden „figyelmez­tető” pusztítás, bántalmazás után, újfent meglátogatja a tulajdonost egy különít­mény. Felfegyverezve, be­mutatva az arzenált, arpi védelmül szolgál, de egyút­tal bemutatva azt is, hogy mi lesz, ha a „védelmi” díj továbbra is elmarad. Ezt az akciót egy kis gázsprézés- sel szokták fűszerezni. Az utolsó felvonás egy össze­vont fegyveres banditatáma­dás. JEz történt, ez történt volna az esztergomi Koktél bárban is, ha a helyi rend­őrség nem szervez olyan összevont akciót, mely után sikerült a bűnüldözésnek kézbe venni a magyar szer­vezett bűnözés egyik jelen­tős szálát. A nyomozás érdekében a rendőrség hírzárlatot ren­delt el, s majd egy hetet késlekedett az állampolgá­rok tájékoztatásával, holott impozáns eredményről ad­hatott számot. Tonhauser László alezre­des ugyan elmondta, hogy akkor késő este, amikor ló­halálában Esztergomba uta­zott, azonnal javasolta a sajtó, rádió, televízió hala­dék nélküli tájékoztatását, ezt azonban felsőbb utasí­tásra megtiltották(!). Az Országos Rendőr-főka­pitányság sajtótájékoztató­ján, a tényleges információt követően rengeteg kérdés hangzott el, s az szerencsére nem fulladt a tájékoztatást hivatásuknak érző újságírók részéről „újságíró—kontra rendőrség” vádaskodásba. A legizgalmasabb kérdé­sekre adott válaszokból íme égy csokor: A félinformációkból táp­lálkozó híradások között szerepelt az is, hogy egy gyanúsított beismert egy több millió forint értékű be­törést. Nyilván a bűnözők is olvasnak újságot. Első dol­guk lesz a rablott holmik megsemmisítése, a rejtek­hely megszüntetése. A hír­zárlatnak a „magánnyomo­zások” érezhető kárt okoz­tak. Ugyanakkor, mint a tá­jékoztatók ezt belátták, hi­ba volt hírzárlatot elrendel­ni. Hiszen szerdán egyetlen olyan információ sem hang­zott el, amit a nyomozás eredményének veszélyezte­tése nélkül, akár szombaton ne közölhettek volna a saj­tó munkatársaival. — A három arab banda­tag ellenére a nyomozás ed­digi adatai szerint az ügy­(Folytatás a 3. oldalon) Népszavazás a A litván parlament szer­dán jóváhagyta a Litvánia státusáról február 9-én tar­tandó népszavazáson meg­válaszolandó kérdés szöve­gét. A hivatalosan közvéle­függetlenségről mény-kutatásként meghir­detett szavazáson a válasz­tóknak válaszolniuk kell a kérdésre: „Akarja-e, hogy Litvánia független, demok­ratikus állaimmá váljon?” ■MnaBMMHHMBBH Kedves Olvasók! Mint azt előfizetőink jól tadják — már koráb­ban is megírtak —, lapunk ára mától megváltozott: 7,90-ért vehetik kézbe a 24 ÓRA-t. A költségek emel­kedése kényszerített bennünket erre .4 lépésre — & pluszkiadást a jövőben folyamatosan bővülő szolgál­tatásokkal szeretnénk ellensúlyozni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom