24 óra, 1990. december (1. évfolyam, 201-224. szám)

1990-12-29 / 223. szám

Mai számunkban: Szükség van a vállalkozókra A Topolinótól a Pontiacig 3. oldal 4. oldal Ünnep, disznóölés, fizetésnap és egyéb nyavalyák 5. oldal 7. oldal */ r Kilogrammok <és Herkulesek Országgyűlés Törvény a helyi adókról — a költségvetésről: vasárnap Az Országgyűlés — az előző napon jelzetthez képest, némiképp módosult munkarendje szerint — pénteken el­sőként a helyi adókról szóló törvényről határozott. A plé- num a néhány, de annál fontosabb módositó indítvánnyal együtt, 158 egyetértő, 124 ellenző, és 26 tartózkodó szava­zattal elfogadta a törvényjavaslatot. Az új törvény szerint a települési (iközségi, városi, fővárosi ..és kerületi) ön­kormányzatok illetékességi területükön rendelettel he­lyi adókat vezethetnek be. Budapesten a fővárosi ön- kormányzat jogosult ren­delkezni arról, hogy a he­lyi adók közül a főváro­si kerületi önkormányza­tok melyeket vezethetik be. Az adózás részletes szabá­lyait viszont a kerületi önkormányzatok állapítják meg. Az önkormányzatok vagyoni típusú, kommuná­lis jellegű és helyi ipar­űzési adó bevezetésére jo­gosultak. Az önkormányzatok a törvényben meghatározott adók bevezetésén túl meg­állapítják az adó mértékét — a törvényben rögzített felső határokra figyelem­mel —, bővíthetik az adó- mentességek és -kedvezmé­nyek körét. A parlament döntése szerint a törvény nem tartalmaz kötelezően előírt adóminimumot. A plénurn határozott úgy, (Folytatás a 2. pldalon.) Vizsgálat az FKgP elnöke ellen A Független Kisgazdapárt országos tisztségviselőinek legutóbbi megválasztása alkotmányellenesen történt — ál­lítja Kabay Lajos, a nagyválasztmány tagja, aki a Főváro­si Bíróság cégbíróságánál vizsgálatot kezdeményezett Nagy Ferenc József pártelnök ellen. Kabay Lajos beadványa szerint, a pártelnök a december 14-én és 15-én megtartott nagyválasztmányon a küldötteken kívül, hozzávetőleg húsz- negyven résztvevőt látott el küldöttigazolvánnyal, többen jogtalanul szavaztak. Széncsaták mellett — szócsaták Húsz százalék béremelést kapnak az oroszlányi bányászok Az Oroszlányi Szénbá­nyák Vállalat Érdekegyez­tető Tanácsának ülései minden alkalommal bizo­nyítják, hogy a vállalat dolgozói a vitaasztalnál is kemény csatákat tudnak vívni. Nem történt ez más­képpen most sem, a tegna­pi tárgyaláson, melyet a vállalat székházában ren­deztek 13 órai kezdettel. A maratoni (közel négy­órás) tanácskozáson amúgy is fontos napirendi pon­tokat tárgyaltak. Mint ar­ról már hírt adtunk, a Bányaipari Dolgozók Szak- szervezeti Szövetsége és a Szénibánya Vállalatok veze- tői^ között^keretntógállag^ dás jött létre december 27- én. Maga a megállapodás is vitára adott okot. A munkástanácsok és a Szoli­daritás helyi szervezetének képviselői kifogásolták, hogy a megállapodás az ő megkérdezésük nélkül jött létre. Barabás Mihály vezér- igazgató válaszában hang­súlyozta, hogy a vállalat (vállalatok) vezetői haj­landók minden érdekkép­viseleti szervvel tárgyalni hasonló ügyekben — amennyiben azt a képvise­lői igénylik. Ez a meg­állapodás egyébként nem kötelező másra, csak az (Folytatás a B. pldalon.) Uj magyar vámjogszabály Még mindig nagy a bi­zonytalanság azzal kapcso­latban, hogy a konvertibi­lis elszámolásra való áttérés miként érinti a hazánk és a volt szocialista országok közötti külkereskedelmet. Igen lényeges változást je­lent, hogy január 1-jétől vámot alkalmaznak a volt szocialista országokból ér­kező áruik esetében is. Az ezt is szabályozó közös Tendelet, amelyet a Pénz­ügyminisztérium és a Nem­zetközi Gazdasági Kapcso­latok Minisztériuma alko­tott, elkészült, napokon be­lül nyilvánosságra kerül. Eszerint a továbbiakban a KGST-országokból érkező áruk után is kell vámot fi­zetni. Ezek az áruk eddig vámmentesek voltak. Emel­lett áttérnek az úgyneve­zett harmonizált rendszerre, amelyet a világ legtöbb or­szágában használnak, és amely alkalmas a külkeres­kedelem egységes nyilván­tartására. A Pénzügyminisztérium­ban ezzel kapcsolatban el­mondták: Mongólia, Viet­nam és Kuba esetében a fejlődő országoknak nyúj­tott preferált vámrendszert érvényesítik. A többi volt szocialista országból érkező árukra — a világ más or­szágaihoz hasonlóan — a legnagyobb kedvezmény el­vét alkalmazva alakítják ki a vámtarifákat. A Magyar- országra érkező áruk átla­gos vámterhe 16 százalék. Mivel félő: a magas vám esetleg teljesen megbénítja az úgynevezett szocialista importot, szó van arról is, hogy egyes tételeknél, pél­dául a haszonjárműveknél a várhatóan 40 százalékos vámtételt 20, esetleg 12 szá­zalékosra csökkentik. Ez a költségvetés bevételeit is érintené, pontosabban némi kiesést jelent, így a listáról és a vámtételcsökkentés mértékéről a kormány a napokban dönt. Kormányülés Nem lesz kölcsön.» A kormány rendeletet al­kotott a foglalkoztatáspoli­tika eszköz- és intézmény- rendszerének átmeneti mó­dosításáról — közölte László Balázs szóvivő péntek este, a kormány ez évi utolsó üléséről beszámolva. Mint mondta: a Foglalkoztatási Alap továbhra is megma­rad, a támogatások köre viszont szűkül. Megszűnik az .újrakezdők és a pálya­kezdők kölcsöne, mert a kamatok a költségvetésből túlságosan nagy részt vinné­nek el. A kormány létre­hozza az Országos Munka­ügyi Központot, s ezentúl a munkáltatóknak tájékozta­tási kötelezettségük is lesz, ha a létszámot csökkenteni kívánják. A kormány a politikai pártok székházainak, or­szágos központjainak ideig­lenes használati lehetőségét fél évre meghosszabbítja. (A részletekről a 2. olda­lon számolunk be). Mihály felhívása Mihály volt román király a müncheni Szabad Euró­pa Rádión keresztül arra szólította fel honfitársait, hogy harcoljanak a jelen­legi vezetés ellen egy va­lóban európai jogállam megteremtéséért. Mihály a rádióüzenetben azt hangoztatta: a mostani román. vezetés fél tőle, mert ő az ország törvényes államfője, tekintve, hogy az új alkotmány nem prok- lamálta a köztársaságot. Megalakult a megyei önkormányzat Űj arcok, új hitek, új remények Az új megyei önkormányzat tagjai. Tatabányán, a megyeháza főbejárata előtt első alka­lommal lengette a szél Ko­márom-Esztergom megye selyem zászlaját abból az alkalomból, hogy péntek délelőtt 9 órai kezdettel összeült a megyei képvise­lő-testület, mely valószínű­leg a rendkívül alapos elő­készítésnek köszönhetően viszonylag rövid idő alatt 10 napirendet tárgyalt meg feszes ritmusban, kifeje­zetten eredményesen. A testület tagjai lényegre- törően fogalmaztak, alapo­san mérlegeltek, logikusan érveltek, s átgondoltan sza­vaztak. A háromórás ta­nácskozás legnagyobb ér­deklődéssel várt döntésé­nek eredményeként dr. Ko­vács György Zoltán lett a megyei önkormányzat elnö­ke. A képviselők az elnök személyére szavaznak. Fotó: Jusztin Tibor _______ (Folytatás a 3. oldalon) Adók és iparosok Dorogon Japán támogatás Magyarország és Lengyelország jövőre is része­sül a japán kormány műszaki-technológiai segítsé­gében. A tokiói kormány jövő évi költségvetésében mintegy 6,7 millió dollárt szán erre a célra. MIKROMEDsiker és új piacok Sikeres évet zár Eszter­gomban a MIKROMED Kft. Bádi Béla vezérigazgató, a kibővített pénteki vezetői értekezlet előtt nyilatkozott lapunknak: — Gazdasági és szak- szervezeti vezetőink és minden dolgozónk bizonyá­ra megnyugodva veszi tu­domásul, hogy az idei nye­reségünk várhatóan eléri a 80 millió forintot, mi­közben a költségnöveke­désünk meghaladta a ta­valyi nyereséget. Érthető ez, hiszen az inflációt bér- fejlesztéssel próbáltuk el­lensúlyozni. Igaz, 49 em­bernek fölmondtunk, és összességében 160 fővel csökkent a létszámunk, ám az is igaz, az idei árbevé­telünk meghaladja a 853 millió forintot. Termék- fejlesztésre 35 milliót köl­töttünk ... A korábbi évek fejlesz­tésének köszönhető, hogy a vártnál nagyobb kereslet alakult ki termékeink iránt. Büszkék vagyunk ar­ra is, hogy az új termékek lényegesem alacsonyabb költségszinten, egyre na­gyobb piacot hódítanak meg a MIKROMED-nek. Sikerült megtartanunk a szovjet piacot. Sőt, Ukraj­na több mint 70 millió forint értékben az idén új vásárlóként jelentkezett! Számunkra Üzbegisztán is nyitott piaccá vált —mond­ta Bádi Béla, akitől meg­kérdeztük: ezek szerint bí­zik a MIKROMED jövő­jében? — Természetesen! Hiszen csak a jövőre bejelentett szovjet igény több mint 12 millió dollár értékű! A MIKROMED-nél a minőségcserét folytatják. Már az is elgondolkodtató tény, hogy az itt alkalma­zott 650 ember közül 130- nak műszaki végzettsége van. A vezérigazgató el­mondta, sokat várnak a fejlett technikától, a szá­mítógépes ügyviteltől és tervezéstől is. Kanadában filiálé működik. Olaszor­szággal pedig fejlesztésre szövetkeznek. S ami iga­zán a legszebb jövőkép: kihelyezett gyártást indí­tanak be a Szovjetunióban a fölszabaduló hadiipari vállalatoknál... — mi A Dorogi Ipartestületben a közeljövő, a naptár ja­nuárra fordulása több szá­mottevő változást is jelent: többek között megalakul Dorogon az Ipartestülethez szervezett Építési Szerve­ző Csoport. Maga az Ipar­testület is sok új szolgál­tatást tervez. Így tagjai­nak oktatását biztosítja, utaztatást vállal, kül- és kiskereskedelmi tevékeny­séget folytat. Mindezek a ■változások azt is jelentik, hogy átalakul sok kisipa­ros adózási rendje. Életbe lép a még szokatlan nevű „VÁNYA” — a Vállalkozók Nyereségadója. A Dorogi Ipartestület pénteken_ délelőtt a dorogi régi pártklubban a „Vállal­kozók Klubja” keretében Gábriel Pétert, az Iparo­sok Országos Szövetsége főtanácsosát látta vendé­gül. Szűcs György, a Do­rogi Ipartestület elnöke bevezetője után Gábriel Péter a VÁNYA-adózási rendszer előnyeit, lehető­ségeit ecsetelte előadásában. Manapság egy vállalkozó­nak nem elegendő a ha­gyományos szakmai tudás, szükséges ennek naprakész karbantartása is. Az adóz­tatási rendszerekben is jogászi ügyességgel; olykor rafinériával kell eligazod­nia. A készletek (bevitt vagyon, beszerzett áruk) és az adóalapok összefüggése, a kisegítő családtagok ke­resetének adóztatása került szóba még pénteken Do­rogon. — esni — Egymilliárd támogatásra A társadalmi igazságosság érdekében, változtatni kí­vánnak a mozgáskorlátozottak gépjárművásárlási, gépjár­műhasználati támogatásán. Az eddigi vám- és áfa-mentes­ség, a gépkocsinként nyújtott 45 ezer forint, illetve az üzemanyagvásárlási kedvezmény, a több mint 300 ezer mozgáskorlátozott közül, a legmódosabb 10 százaléknak nyújtott csak segítséget, a 90 százalékot viszont kizárta e gondoskodási körből. A nehéz helyzetben lévő emberek nagyobb körének el­látására keresett megoldást a Népjóléti Minisztérium. Mi­vel 1991-től megszűnik a vám- és áfa-mentesség, ennek kompenzálására a mozgáskorlátozottak gépkocsivásárlásá­hoz nyújtott 45 ezer forintos támogatás 60 millió forintos évi keretét. 600 millió forintra kívánják felemelni. Az ön- kormányzatoknál lévő, mintegy 300 millió forintos éves üzemanyagvásárlási támogatással együtt, így csaknem t milliárd forint áll rendelkezésre, egy igazságosabb elosztási szisztémához.

Next

/
Oldalképek
Tartalom