24 óra, 1990. december (1. évfolyam, 201-224. szám)

1990-12-01 / 201. szám

1990. december ,1., szombat * Ära: 5,80 forint I. évf., 201. szám I ^ai számunkban: I ígéret: alacsonyabb árak, _______ nyugati áruk oldal 1 „Kihelyezett” Las Vegas*,* 4. oldal Exkluzív interjú dr. Paskai László bíborossal 5. oldal Közgyűlés előtt 15. oldal Tájékoztató a kormányülésről A magántulajdon legyen a meghatározó! A kormány csütörtöki üléséről pénteken László Balázs szóvivő tájékoztatta a sajtó képviselőit. A kormány számos témáról tárgyalt, ebből a tájékoztatón kettőt ismertettek — szakemberek segítségével — alaposan. László Balázs bevezető­ben arról szólt, hogy a kor­mány megállapodott a Ház- bizottsággal, pontosabban a parlamentben képviselt pártokkal, miszerint decem­ber 1-jére a költségvetési törvényjavaslatot benyújt­ja. Ennek megfelelően. a tervezet sokszorosításán egész éjjel dolgoztak. Az egyeztetések alapján, a költ­ségvetés általános parlamen­ti vitája várhatóan decem­ber 17-én lesz. Csépi Lajos, az Állami Vagyonügynökség ügyveze­tő igazgatója, a jövő évi vagyonpolitikai . irányelvek­ről adott tájékoztatót. Mint mondta a dokumentum csu­pán tervezet, az Országgyű­lés határozatként mondja majd ki az irányelveket. Az irányelvek szerint, ha­zánkban továbbra is az a cél, hogy a magántulajdon váljék meghatározóvá. En- (Folytatás a 2. oldalon) Kié lesz a monostori erőd? Szovjet kivonulás — menetrend szernt átveszik a Magyar Nemzetet Véget ért a Magyar Nem­zet hónapok óta tartó pri­vatizációs huzavonája: a francia Hersant Csoport, valamint a Magyar Nemzet Lap- és Könyvkiadó Kft. képviselői ugyanis pénte­ken aláírták a szerződést, amely alapján francia—ma­gyar részvénytársaság veszi át a napilapot. Mindezt közvetlenül az aláírást kö­vetően nemzetközi sajtótá­jékoztatón jelentette be — valamennyi érintett jelenlé­tében — Horti József, a Pallas Kiadó vezérigazga­tója. A Honvédelmi Minisztéri­um tájékoztatása szerint ed­dig több mint 50 ezer szov­jet állampolgár — katonák és családtagjaik — valamint 15 ezer harci eszköz hagyta el hazánk területét az ál­lamközi szerződés értelmé­ben. A szovjet Déli Hadse- regcsoport székesfehérvári magasabb egységének kép­viselői péntek délután Ko- márom-Esztergom megye utolsó „megszállt” katonai objektumát, a komáromi monostori-erődöt is átadták a Magyar Honvédség elhe­lyezési szolgálatának. A szakemberek bevonásával végrehajtott bizottsági át­adáson a Duna-parti erődít­ményt megfelelő állapot­ban, „jegyzőkönyv” szerint vette át a honvédség képvi­selőjétől Homor György, a Pénzügyminisztérium Zárolt Állami Vagyont Kezelő- és Hasznosító Intézet megyei megbízottja. A megüresedett objektum őrzését így — Kiss Antal vezetésével — (Folytatás a 2. oldalon) Két kezük munkájával Aki építkezik, jól tudja, hogy mit jelent a november végi jó idő, amikor még a tél be­köszönte előtt el lehet végezni a legsürge­tőbb munkákat. Tatabánya-Kertvárosban magánerős sorházak épülnek. Az építkezők minden órát kihasználnak, hogy minél n»4 gyobb készültségi fokot érjenek el.. Berki Ferenc, a II. erőmű osztályvezetője, egy nyolcas sorházban már nyugodt, hiszen tető alatt van az épület, jelenleg a víz- és a csatornavezetéket fektetik, s mivel nem fa­gyos a talaj, könnyen fut az ásó, lapát a földbe. Krcnner Józsefék jelenleg Sárberek­ből járnak ki a házukhoz, itt rövidesen be­fejeződik a tetőtér ácsolása, és hamarosan jöhet a szigetelés, valamint a cserepezés. Sike Ferenc családtagként segít ebben a munkában. Tőlük két házzal arrább Monostory Mik­lós, a MÁV mozdonyvezetője két segítőjével, Novara Zoltánnal és Hajnal Istvánnal a ge­rendákat helyezik el az első szintre, s a bé­léstesteket fűzik be közéjük. Dél körül még a melegebb kabát is le­kerül róluk, részben a kellemes idő, más­részt gerendák emelgetése miatt. — tin Egymilliárddal csökkentik a Foglalkoztatási Alapot Az Érdekegyeztető Tanács ülése Van polgármestere Ácsnak! Miénk itt a tér Fórum a városi iparfejlesztésről A kormány nevében Ra­bár Ferenc pénzügyminisz­ter az Érdekegyeztető Ta­nács pénteki ülésén kifej­tette: nincs lehetőség V a munkaadói javaslat szerint a költségvetési koncepció átalakítására, mert ez fi­nanszírozhatatlanságot és csődöt jelentene az ország­nak. A 24 ÖRA november 28- án Tatabánya igen, Eszter­gom nen*i címmel tájékoz­tatta olvasóit az Ország- gyűlés előző napi döntésé­ről, mely szerint Eszter­gom nem felel meg az ön- kormányzati törvények alapfeltételének, az ötven- ezres népességnek, ezért a megyei jogú városi státust nem nyerheti el. A követ­kező számban Bosszúság Esztergomban, öröm Tata­bányán című tudósítás To­vábbra is bízunk kezdő­sorral számolt be az Esz­tergomban kialakult le­targikus hangulatról. A vá­ros kávéházainak egyikében törzsasztaloknál beszélge­munkaadói oldal vélemé­nyét az ülésen. A hosszú előadásból kiderült: a mun­kaadók egy, a kormányétól teljesen eltérő költségveté­si, pénzügyi koncepciót dol­goztak ki. A tanácskozás szünetében az MTI mun­katársa megkérdezte: miért nem előzetes műhelymunka során egyeztették az alap­vetően más programot fel­vázoló elveiket a kormány- (Folytatás a 2. oldalon) tő urak úgy látták, hogy a parlament vitájában Ug- rin Emesé nem szólalt meg elég erélyesen és határo­zottan. A következők tör­téntek november 26-án és 27-én a Parlamentben. November 26-án a plená­ris ülést követően össze­ült az Országgyűlés önkor­mányzati bizottsága. me­lyen Ugrin Emesével együtt magam is részt vettem. Az este 10 óráig tartó vitában a bizottságból többen kifo­gásolták a követelmény- rendszer pontatlanságait, az országgyűlési határozat előkészítetlenségét, emiatt többen annak visszavonását (Folytatás a 3. oldalon.) Ha leírtuk; Ács, a kedves olvasó már tudta, hogy az önkormányzati választás­sal kapcsolatos bonyodal­makról írunk majd, ponto­san arról, miként hadakoz­nak a különböző erők a polgármesteri címért. Az ügyben érintettek vissza­járó ismerősként köszönt­hették nem csak a helyi, de a területi választási bi­zottság tagjait is. Végül a megyei bíróság hozott jog­erős határozatot az ácsi polgármesterügyről. E sze­rint megsemmisítettnek kell tekinteni a korábban lezajlott választáson kiala­kult „polgármesteri vég­eredményt”. A választást meg kell ismételni. Ácson november 25-én járultak ismét az urnák elé a szavazásra jogosult Bővíti bel- és külföldi üzleti kapcsolatait a tata­bányai Know—How Gaz­dasági Tanácsadó Rt. En­nek jegyében szerződést kötött a luxemburgi— svájci DanubeHolding cég­gel. A nemzetközi pénz- és (tőkepiacon ismert és rend­kívül kiterjedt kapcsola­tokkal rendelkező külföldi cég megvásárolta a Know— How részvényeinek negy­ven százalékát. Ezzel a pénzügyi tranzakcióval ve­gyes vállalattá alakult át a teljesen magántulajdonban lévő részvénytársaság. Az átalakulással több előnyre is számít a Know— How. Egyrészt külföldi tő­kebeáramlásra, miután a magyar vállalkozóknak ha­táron kívüli befektetőket keres a DanubeHolding, s állampolgárok. öt jelölt közül választhattak. A végeredmény szerint a ko­rábban is megválasztott polgármester, Tóth Dezső, a Magyar Demokrata Fó­rum támogatottja töltheti be a község első emberé­nek tisztjét, a 1189 szavazat szerint. (A második leg- töhb voksot, 398 darabot, Alföldi Lajos, a korábbi ta­nácselnök, független jelölt kapta). Mint arról korábban hírt adtunk, Ácson a polgár- mester híján az önkor­mányzat már összeállt. No­vember 30-tól már megvan a testület vezetője is, hi­szen Tóth Dezső polgár- mestert tegnap iktatták be hivatalába. ilyen módon is elősegítheti az új vegyes vállalat a magyarországi privatizáció élénkítését, hiszen a külföl­di partner nagy szakérte­lemmel rendelkezik e terü­leten. A Know—How ve­zetői a tőkés partnerek megnyerésén kívül legalább Ilyen jelentőségűnek ítélik meg azt a másik új lehető­séget is, hogy megismerhe­tik, hasznosíthatják a lu­xemburgi—svájci cégnek a pénzvilágban szerzett több évtizedes tapasztalatait. A DanubeHolding ugyanis hasonló profillal fejti ki te­vékenységét, mint amire a tatabányai Know—How alakult; vállalkozásaival az ügyfelek teljes körű ki­szolgálására törekszik. Se­gíti egyebek között a gaz­dasági társaságok létreho­zását, Tatabánya iparfejleszté­sének lehetőségeiről és a Trans Cem Kft. (volt ce­mentgyár) területének to­vábbi hasznosítási lehető­ségeiről hallhattak az ér­deklődők Jaz Északdunán­túli Gazdasági Kamara megyei szervezete által rendezett fórumon, pénte­ken, a volt SZMT-székház- ban. A szénbányászat válsága az ipari struktúra átalakí­tását sürgeti megyeszék­helyünkön. László Tibor, a város főépítésze Tatabánya térképén szemléltette, me­lyek az ipartelepítésre al­kalmas területek. Elmond­ta, a gond az, hogy az ipartelepítés számára fel­kínálható városrészek nem rendelkeznek megfelelő infrastruktúrával, nincs csatornahálózat, úthálózat, a vízvezetékrendszer elöre­gedett. Egészen más feltételeket kínál a volt cementgyár területe. A 100-as út mel­lett fekszik, ipari vágány­nyal rendelkezik, a váro­son kívül helyezkedik el, de ennek ellenére jól meg­közelíthető: Banai Béla, a Trans Cem Kft. ügyvezető Igazgatója elmondta: 1983- ban, a cementgyár leállítá­sa után nagyratörő ter­vek születtek az objektum hasznosítására. Pénz azon­ban nem volt a megvaló­sításukra. Ezért kisebb léptékben kezdtek el gon­dolkodni, s 1987 közepétől kezdve máig hét cég tele­pedett le a cementgyár te­rületén, olyanok, mint a Komibatox Kft., az EHNA- TON Kft., a DELLCEM Kozmetikai Kft. A volt ce­mentgyár további jelentős kihasználatlan területtel, épülettel, műhellyel ren­delkezik még, amit szeret­nének az érdeklődő vállal­kozóikkal közösen, szigo­rúan érdekeltségi alapon hasznosítani. A jelenlegi technológiai épületeket le­bontva, mely a számítások szerint két évet vesz igény­be, a telephely területileg összefüggő, a város szélén elhelyezkedő ipari komp­lexummá fejleszthető. S ami a legfontosabb: ezáltal új munkahelyek terem­tődnek, mérsékelve a város foglalkoztatási gondjait. Pulay Megkezdődön az SZDSZ küldöttgyűlése Pénteken este 7 órakor Szombathelyen, a Művelődés- és Sportházban megkezdődött a Szabad Demokraták Szö­vetségének országos küldöttgyűlése. Az estig megérkezett mintegy félezer küldött meghall­gatta Kis Jánosnak, az SZDSZ elnökének politikai beszá­molóját, majd szombaton és vasárnap szekciókban megvi­tatják a párt legfontosabb teendőit. A háromnapos tanácskozáson döntenek az alapszabály módosításáról, és tisztújítás is várható. A küldöttgyűlést eredetileg október végére tervezték, de mint emlékezetes, a taxis demonstráció nyomán kibontakozott országos blokád miatt, akkor nem tudták megtartani. Előzőleg Fodor László, a Magyar Gazdasági Kamara főtitkára foglalta össze a II képviselő véleményt mond Esztergom miért nem ? Dr. Arató Géza, Komárom-Esztergom megye 5. számú választókerületének ország- gyűlési (képviselője fontosnak ítélte, hogy a közvélemény teljes és pontos tájékoztatása érdekében leírja, mi történt pontosan novem­ber 26-án és 27-én a Parlamentben, miként született döntés \a megyei városok ügyében. Olyan lényeges kérdéseket érint, amelyek megvilágítják és pontossá teszik a képet, amely képviselőink megnyilatkozásáról az esz­tergomi (közvéleményben kialakult. — The — Vegyes vállalattá alakult a Know-How

Next

/
Oldalképek
Tartalom