24 óra, 1990. november (1. évfolyam, 175-200. szám)

1990-11-01 / 175. szám

Hagy Ferenc József bonni tárgyalásai Nagy Ferenc József, a Független Kisgazda-, Föld­munkás- és Polgári Párt el­nöke, szerdán Bonnban tár­gyalásokat folytatott a Né­metországi Keresztényde­mokrata Unió (CDU) ma­gas rangú képviselőivel. A kisgazdapárti politikus, aki Antall József kormányában a mezőgazdasági tárca fe­lelőse, találkozott Ignaz Kiechle német élelmezési, mezőgazdasági és erdőgaz­dasági miniszterrel, vala­mint Lothar de Maiziere- rel, a különleges feladatok­kal megbízott szövetségi miniszterrel, az egykori NDK volt kormányfőjével is — közölte a CDU sajtószol­gálata. Mint a kommüniké meg­állapítja, a megbeszélések középpontjában a szeptem­beri és októberi helyhatósá­gi választások utáni ma­gyarországi helyzet aktuá­lis kérdései és problémái álltak. Nagy Ferenc József el­nök megbeszélései megte­remtik a CDU és a kisgaz­dapárt, úgy is, mint a CDU partnerpártja közötti kap­csolatok kiépítésének és el­mélyítésének alapját — hangsúlyozza a CDU köz­leménye. Tartály forintért, benzin dollárért Mit tegyen az önkormányzat? Az Országgyűlés ön- kormányzati, közigazgatá­si, belbiztonsági és rendőr­ségi bizottsága szerdai ülé­sén tájékoztatót hallgatott meg az önkormányzatok­kal összefüggő törvényho­zási, törvényelőkészítési munkáról. A beszámolóval a Belügyminisztérium a testület legutóbbi ülésén elhangzott kérésnek tett eleget. Verebélyi Imre, a BM közigazgatási államtitkára elmondta: a választások után azonnal minden ön- kormányzati képviselőnek eljuttatták az önkormány­zati törvényt és annak in­doklását. Több oldalas írá­sos tájékoztatót készítet­tek valamennyi megvá­lasztott polgármester szá­mára arról: melyek azok a legfontosabb teendők, amelyek elvégezhetők a még hiányzó központi tör­vények nélkül is. Minden önkormányzati képviselő- testület rendelkezik már módszertani útmutatóval. Ezen túlmenően 60 helyen megkezdődött a polgár- mesterek szakmai felké­szítése. Elhangzott az is: az október 27-én elmaradt országos polgármesteri konferenciát november 5- én tartják meg. A tájékoztatás szerint a kormány már beterjesztet­te az Országgyűlés elé a közszolgálati, valamint a helyi adókról szóló tör­vényjavaslatot, a helyi ön- kormányzatok megalaku­lásával összefüggő kiegé­szítő és átmeneti szabá­lyokról szóló törvényja­vaslatot, valamint a fegy­veres erők és testületek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szó­ló törvényerejű rendelet törvényi szintű módosítá­si javaslatát. Év végéig, jövő év ele­jéig szeretnék a parlament elé vinni azt a meglehe­tősen terjedelmes törvény- javaslatot, amely az ön­kormányzatokkal összefüg­gő feladat- és hatáskörö­ket is szabályozza. Ehhez át kellett tekinteni tárcán­ként minden egyes fel­adat- és hatáskört. Az államtitkár kitért ar­ra is: elkészülj az állam- háztartási törvény terve­zete. Ennek egyik pontja kimondja: ha nincs éves költségvetés, akkor janu­árban és februárban az előző évi költségvetés alapján lehet pénzt kiutal­ni az önkormányzatoknak. Hozzátette azt is, hogy egyébként nem az állam- háztartási törvény egyes fejezeteivel van gond, ha­nem a bennük szereplő összegekkel. flz UNIKER RT. közgyűlése A Szovjet Déli Hadsereg- csoport Parancsnokságán szerdán tartott sajtótájé­koztatót követően, Keleti György ezredes, a HM szó­vivője. az alábbiakat közöl­te az MTI-vel: A sajtótájékoztatót kö­vetően jutott tudomásunk­ra, hogy a Szovjetunió Kül­gazdasági Kapcsolatok Mi­nisztériumának illetékes fő­osztálya értesítette a ma­gyar felet arról, hogy az olajpiaci kereskedelmi fel­tételek megváltozása miatt, a Déli Hadseregcsoportnál Magyarországon rendelke­zésre álló üzemanyagot a parancsnokság forintért nem értékesítheti. A ben­zinért és a dízel üzem­anyagért a fizetés szabadon konvertálható valutában történhet. Ugyanakkor kö­zölték azt is, hogy az üzem­anyagkészlet értékesítése csak a tartályokkal együtt lehetséges, amelyeket fo­rintért adnak el. Október közepén teljes egészében .befejeződött az Esztergom és vidéke keres­kedelmét négy évtizede meghatározó UNIKER pri­vatizációja. Ezt a szerdán megtartott rendkívüli köz­gyűlés tudomásul vette. A Zöld házban összehívott köz­gyűlés első napirendi pont­ja helyzetértékelést adott az rt. anyagi, szervezeti helyzetéről. Mint kiderült, a társaságnak több mint 288 millió forintos alaptőkéje, és 75 millió forintos felhal­mozott vagyona van. Negy­ven boltja, és háromszáz­ötven dolgozója lehetővé teszi ma is, hogy az ala­pítóknak osztalékot tudja­nak biztosítani, és ugyan­akkor az ellátási felelősség­nek is megfeleljenek. A második napirendi pontban 5 évre szólóan el­fogadták az rt. üzletpoliti­káját, melynek lényege, hogy a jó gazdálkodás mel­lett a színvonalas áruellá­tásra törekednek. Egyszóval igényes bolthálózatot, gaz­dagabb árukínálatot és mér­sékelt árakat ígértek a közgyűlésen. Utolsó napirendi pont­ként a ' részvénytársaság igazgatóságát és felügyelő bizottságát öt évre megerő­sítették tisztségében. Nagy János vezérigazgató azt is elmondta: az elmúlt két hónap megfeszített mun­kával járt. Ez idő alatt fel­mérték a társaság lehetősé­geit, ám a szerződéseket csak később, előzetes tár­gyalások után tudják kiala­kítani. A vezérigazgató azt is elmondta, hogy jövőre az eddiginél is ösztönzőbb rend­szert vezetnek be boltjaik­ban, ami akár 50 százalé­kos pénznövekedést is je­lenthet. Esztergomban és környékén az élelmiszer-* kereskedelemben tehát to­vábbra is meghatározó sze­repet kíván játszani az UNIKER RT. Emlékmű Kecskéden A második világháború kecskédi áldozatainak em­lékére emeltek nemrégi­ben emlékművet a község temetőjében. A közel öt­ven áldozat emlékét meg­őrző mű állítását az azóta megszűnt Hazafias Nép­front — személy szerint Eck Ferenc és Kirschner Ernő —, a tanács — azóta Polgármesteri Hivatal —, valamint a lakosság kez­deményezte. Az oroszlányi Kobár Sándor alkotását Nagy László tatabányai prépost, plébános avatta fel a szép számban össze­gyűlt lakosság előtt. Ez­után De^k Sándor ország- gyűlési képviselői méltat­ta a közösség összefogásá­nak erejét, eredményét. A megható, ben •* ges hangulatú ünnep> a Szózat hangjaival <..» vé­get. Világbanki hozzájárulással Szélesebb úttest Környén Közel 13 millió forintos világbanki hozzájárulás­sal és 24 millió forintos összköltséggel néhány hó­nap leforgása alatt újjá­építették a Környe köz­pontján áthaladó úttestet. Szerda délelőtt ünnepé­lyes keretek között Hor­váth Miklós polgármester átvágta a nemzetiszínű szalagot, ami egyben az újjáépített, korszerűsített, egy kilométeres útszakasz hivatalos forgalomba he­lyezését jelezte. A kör- nyeiek régóta vártak erre a napra. A ’80-as évek ele­jén, amikor a Tatabánya— Környe közötti új út elké­szült, sokan gondolták, hogy lesz folytatás. De nem így történt, egészen 1988-üg a legkülönfélébb, de legfőképpen pénzügyi okokra hivatkozva az út továbbépítése szünetelt. Közben, a motorizáció fej­lődésével egyre gyakorib­bak lettek Környe belterü­letén a közlekedési zava­rok, a forgalmi dugók. A helyi tanács önerőből képtelen volt az áldatlan állapotok megszüntetésé­re, mígnem a téma a me­gyei tanács végrehajtó bizottsága elé nem került. Az itteni döntést követő­en az illetékes hatóságok, közlekedési szervek azon­nal megkezdték az egyez­tető munkát. Végül is a Győri Közúti Igazgatóság 12,5 millió forintos világ­banki célhitelből és mint­egy 5 millió forintos saját keretből készségesnek mutatkozott a környei út felújítására, aminek vi­szont az is feltétele volt, hogy a kapcsolódó köz­műveket — víz- és vil­lanyhálózat, postai infra­struktúra — is korszerűsí­teni kell. A megyei tanács az út-. testhez szükséges terület szanálásához és a helyi közvilágítás javításához 2,5 millió forintot, a köz­művekre a környei ön- kormányzat ennél valami­vel többet adott. Az új úttest átadási határidejét október végében jelölték meg a megrendelők, amit az építők — a különféle intézmények széles körű összefogásának köszönhe­tően — tartani tudtak. A beruházással a koráb­bi 6 méter széles úttest helyett ezentúl 7,5 méter áll majd az autósok ren­delkezésére. \ A tegnapi eseménnyel a környei úthálózat-fej­lesztés nem zárult le, hisz a főút két oldalán a helyi önkormányzat korszerű autóparkoló építésébe kez­dett. Sorsolás a Skálában Elengedhetetlen az érdekképviseleti törvény Az utóbbi napok esemé­nyei arra mindenképpen fel­hívták a figyelmet, hogy az érdekképviseletek szerepe meghatározó, ám még min­dig hiányzik egy olyan jog­szabály, amely tételesen ren­dezné a kormány és az ér­dekképviselet közötti vi­szonyt — mondotta Köves- kuti Lajos, az OKISZ elnö­ke a szervezet székházában szerdán tartott sajtótájé­koztatón. A továbbiakban hangsú­lyozta: a mintegy évi 200 milliárd forint árbevételt el­érő 3400 ipari szövetkezet az idén rendkívül nehéz, egy részük katasztrofális helyzetbe került. Ennek oka egyértelműen a piaci vesz­teség. Éppen ezért — és ez már a sajtótájékoztató másik té­mája volt — immár elen­gedhetetlen az új szövetke­zeti törvény mihamarabbi megalkotása. Ennek tartal­maznia kell a szövetkezeti tulajdonreformot is. Elen­gedhetetlen, hogy a szövet­kezeti vagyon 100 százalék­ban a szövetkezeti tagok tulajdona legyen. A tagok jelenleg csak a kisszövetke­zetekben rendelkeznek a vagyonnal szabadon. Az úgynevezett hagyományos formában működő ipari szö­vetkezetek vagyonának csu­pán 50 százaléka, a tagoké közvetlenül, a másik fele viszont oszthatatlan vagyon­rész. Tegnap a takarékossági világnapon korunk gaz­dasági gondjaihoz igazod­va szerényen ünnepeltek megyeszerte a pénzintéze­tek dolgozói. Soha olyan időszerű nem volt talán a takarékosság eszméje, mint napjainkban. Nem­csak pénzzel, javakkal, ha­nem az idővel is takaré­Mint arról korábban tájé­koztattuk olvasóinkat, Ta­tán, az önkormányzat ala­kuló ülésén csupán polgár- mestert választottak ár. Fe- hérváry Géza személyében, ám az alpolgármester-jelöl­tek nem kapták meg a szükséges számú szavazato­kat. A testület úgy határo­zott, hogy a személyi kér­désekről legközelebbi ülésén dönt. A „második félidő” azzal kezdődött, hogy meg­választották a pénzügyi el­lenőrző bizottság tagjait. Simon Sándor, Barossá Csa­ba és Herényi László a ké­sőbbiekben határoz majd arról, hogy melyikük lesz az elnök. A megyegyűlésbe Vas Jó­zsefet delegálták. Ivák Péter (SZDSZ) ré­széről érdekes javaslat hang­zott el a Városok Érdekvé­delmi Szövetségének meg­alakítására, de erről is csak később döntenek. A polgármesteri zárszó előtt dr. Kálmán Attila or­szággyűlési képviselő rövi­koskodni kell. Hiszen régi igazság, az idő pénz. Stílszerűen ezen a na­pon tartották meg a sor­solást a Skála Sztráda Áruházban. Az OTP és a kereskedelmi részvénytár­saság közös takarékcsekk- akciója ért véget ezzel az eseménnyel. Közjegyző je­(Folytatás a 2. oldalon.) den utalt arra, hogy a több mint ötórás alakuló ülés nem volt más, mint a helyi demokrácia születése. El­mondta, Ijogy rendkívül nagy a város lakóinak várakozá­sa a képviselőtestület iránt, s bízik abban, hogy az ön- kormányzat valamennyi tag­ja rövid időn belül felül tud emelkedni a pártérdekeken. Bár senki sem mondta ki, de látszott az arcokon, hogy mindenki hisz ebben. Név szerint: Hetényi Tamás, Né­meth Zoltán, Szabó Nándor, Ivák Péter, Nagy Gábor, dr. Gárdái Kálmán, Herényi László, Barossá Csaba, Vé­kony Ferenc, Dóba György, dr. Fehérváry Géza, Gérecz Gábor, Mészáros András, Schlepp Ferenc, dr. Baranyi Béla, dr. Benya László, Ker­ti Katalin, Michl Oszkár, dr. Pálffy János, Ruchti Ró­bert, Simon Sándor, Szon- tágh Jenő, Tóth András, Tóth István, Tréznik János, dr. Vancsay József és Vas József. Túl kell emelkedni a pártérdekeken! Palásti

Next

/
Oldalképek
Tartalom