24 óra, 1990. október (1. évfolyam, 149-174. szám)

1990-10-01 / 149. szám

SU 24 ÓRA INFORMÁCIÓ Petőfi-szobor Ungvárott agrárkutatók a FflO ban Csaknem valamennyi nagyobb hazai mezőgazdasági kutatóhely részt vesz — közvetett módon — az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének, a FAO-nak va­lamelyik programjában — közölték a Földművelésügyi Mi­nisztériumban. A már korábban is jól kiépült kapcsola­tok tovább erősödnek, mivel a magyar agrárkutatók 10— 15 olyan témában is érdekeltek, amelyek fölött a koordi­nációt a FAO vállalta magára. A FAO európai szervezete rendszeresen tájékozódik az agrártudomány nemzeti programjairól és az azonos témákon dolgozók egymásra találását a római központ koordinációval segíti. A magyar szakemberek egyebek kö­zött a napraforgó- és a kukoricanemesítésben, az állati hulladékok felhasználásában és a növényvédőszer-maradé- kok megsemmisítésében kapcsolódtak különösen erőteljesen a FAO-programokhoz. Nemzeti hadseregeket! Püspöki szinódus 11. János Pál pápának a Szent Péter székesegyházban mondott miséjével vasárnap megkezdődött a katolikus püspökök újabb szinódusa (konzultatív tanácskozása). A világ minden tájáról össze­gyűlt 238 püspök és érsek a papi hivatás gondjaival, problémáival foglalkozik ez­úttal négy héten át. Lucas Moreira neves bra­zil bíboros-érsek bevezető előadásában elmondta, hogy a papok száma egyre csök­ken, mert kevesen választ­ják ezt a hivatást, s (talán Lengyelország kivételével) szinte mindenütt gondot je­lent a szemináriumok meg­töltése. Mintegy 400 ezer ka­tolikus pap működik ma a világban a 850 millió hívő között. Számuk csökkent az utóbbi években, és általános, hogy túlterheltek és gyakran „hivata'i munkaként” vég­zik dolgukat — hangoztatta a beszámoló. II. János Pál a püspökök értésére adta, hogy a kato­likus papok nősülése vagy női papok felszentelése a jövőben sem merülhet fel. A teljes gazdasági csőd elkerülése végett adminiszt­ratív intézkedésekre is szükség van — jelentette ki Sztanyiszlav Satalin akadé­mikus. Az elnöki tanácsadó testület tagja, az oroszorszá­gi parlament által elfoga­dott „500 napos” válságme­nedzselő program kidolgozó­ja védelmébe vette Mihail Gorbacsovnak azt a rende­letét, amelyben az elnök-sú­lyos büntetéseket helyez ki­(Folytatás az 1. oldalról) ban lerombolták, majd több mint négy évtized után, ta­valy állították helyre.) A program délután Ung- váron folytatódott. A város délután négy órakor régen várt esemény színhelye volt: a Magyar Köztársaság ajándékaként, nagyszabású ünnepség keretében leplezték le Petőfi Sándor bronzszob­rát. A magyar forradalmár­költőnek emléket állító al­kotás, Ferenczy Béni gyulai Petőfi-szobrának másolata. Az esemény tiszteletére, tízezres ünneplő tömeg gyűlt össze magyar nemzeti lobogók alatt a téren, amely mostantól Petőfi nevét veszi fel. Az ünnepségre eljött Göncz Árpád vendéglátója, Leonyid Kravcsuk, az Uk­rán Köztársaság Legfel­sőbb Tanácsának elnöke is. A magyar, a szovjet és az ukrán Himnusz elhangzása látásba a gazdasági és szál­lítási szerződések megsze­gőivel szemben, az év utolsó negyedévében. Satalin szerint az elnöki rendelet nem jelent vissza­lépést a piacgazdálkodáshoz vezető úton, sőt, szervesen illeszkedik a népgazdaság stabilizációs programjába, amelynek célja a piacgazdál­kodás megteremtése. Az ál­lami beavatkozás nem csak után, Göncz Árpád és Leo­nyid Kravcsuk, együtt von­ta le a leplet Petőfi bronz­szobráról, majd avató be­szédek hangzottak el. Göncz Árpád az anyai ágon szlovák, apai ágon szerb származású Petőfi Sándor alakját idézve ar­ra figyelmeztetett, hogy sze­mélye azt az üzenetet hor­dozza a kárpátaljai ma­gyarság számára, hogy ma­gyarnak lenni sorsvállalás, nem származás kérdése. Kü­lönösen fontos ez az üzenet itt a Kárpátok tövében, ahol most a magyarságukat hívén megőrzött emberek gyűltek össze a nagy ma­gvar költő előtt tisztelegve, Göncz Árpád mély tisztelet­tel szólt a kárpátaljai ma­gyarságról, amely hűség­gel, elkötelezettséggel tar­totta fenn magyarságát a nehéz időkben is. Ez a hűség Magyarország szá­mára is példamutató — gazdasági, hanem adminiszt­ratív eszközöket is magába foglal, amelyekre ugyancsak szükség van. Az akadémikus más elnöki intézkedéseket is kilátásba helyezett (mint is­meretes, a parlament 1992. tavaszáig nagyobb jogokat biztosított az államfőnek), hangsúlyozva, hogy azokat következetesen, minden szin­ten szinkronban fogják meg­valósítani a zavartalan át­menet biztosítása érdekében. hangoztatta. Magyarország számára ugyancsak fontos, hogy az itt élő emberek immár tevékeny részesei lehetnek az Ukrajnában zaj­ló forradalmi átalakulás­nak; végre saját sorsuk ko- vácsolóivá válhatnak az it­teni magyarok. Leonyid Kravcsuk beszé­dében ismételten történelmi jelentőségű látogatásként értékelte Göncz Árpád vi­zitjét. Ezzel — hangoztatta — új korszak kezdődik a két szomszédos állam kap­csolataiban. A megbeszélé­seken teljes egyetértés ala­kult ki a nemzeti kisebbsé­gek ügyében; ennek lénye­ge : Ukrajna garantálja, hogy a Kárpátalján élő ma­gyarok a jövőben is otthon fogják érezni magukat szü­lőföldjükön. Göncz Árpád hivatalos ukrajnai látogatásának vé­geztével, szombaton este ha­zautazott. Giap hazatérése Vo Nguyen Giap, vietna­mi miniszterelnök-helyettes hazaérkezett tíznapos, törté­nelmi jelentőségű kínai láto­gatásáról. (Folytatás az 1. oldalról.) sának célja, a nemzetbiz­tonság garantálása az új belső helyzet, illetve a meg­változott európai és világ- helyzet körülményei között. A felek hangsúlyozták, hogy országaik és nemzeteik egyetlen szomszédos orszá­got, vagy más államot sem tekintenek potenciális ellen­ségüknek. A miniszterhelyettesek tá­jékoztatták egymást hadse­regeik pártpolitikától való mentessé tételének és de­mokratizálásának eredmé­nyeiről, a társadalommal való új kapcsolataik kiépí­téséről, valamint a hazafias, nemzeti hagyományokhoz való visszatérésükről. Kifejezésre juttatták szán­dékukat, hogy aktivizálják a meglévő együttműködést és kidolgozzák annak új formáit a kiképzés, a tudo­mányos-kutató munka, a kultúra és a nevelés terüle­tén, valamint folyamatos tapasztalatcserét folytat­nak a katonai szolgálat hu­manizálása és a lelkipász­tori szolgálat szervezése te­rületén. KGB-CIÜ együttműködés Megdőltük az iraki elnököt ? Büntetés a szerződésszegőknek Amerikai módszer Élesztős szívhalál után Befejeződött szombaton Nyíregyházán a magyar Szív Alapítvány egyhetes orszá­gos konferenciája, melyen amerikai és kanadai orvosok tartottak előadásokat ma­gyar kollégáiknak a külön­böző szívbetegségek diag­nosztikájáról, terápiájáról, a sürgősségi kardiológiai ellá­tásról, az újraélesztési eljá­rásról, valamint az infark­tus utáni rehabilitációról. A konferencia keretében 60 magyar orvos tanulhatta meg a hirtelen szívhalál utáni újraélesztés amerikai módszerét, ök lesznek a magyar Szív Alapítvány ha­marosan induló országos szívmentő programjának ok­tatói; a tervek szerint a la­kosság remélhetőleg széles rétegét tanítják majd meg az újraélesztés korszerű mód­szerére, ezzel a bajba jutott emberek ezreit menthetik meg. Az infarktust szenve­detteknek ugyanis mintegy kétharmada azért hal meg, mert későn érkezik számára a segítség. Az amerikai Szív Alapít­vány orvosai szombaton be­jelentették: szervezetük je­lentős anyagi támogatást ad a magyar társalapítványnak a tervezett országos szívszű- rőállomás-hálózat kialakí­tásához. Több százezer dollár értékben ultrahang-készü­lékeket és szívkatétereket juttatnak el a magyar Szív Alapítványhoz. Kuba megvédi a szeeializmust Kubában megvédik és megmentik a szocializmust a szocialista tábor eltűnése után is — jelentette ki Fi­del Castro államfő Havan­nában. A láthatóan jó erő­ben lévő, friss szellemű el­nök a forradalomvédelmi bizottságok megalakulásá­nak 30. évfordulóján mon­dott háromórás beszédet, amelyet a válsághelyzet mi­att nagy várakozás előzött meg, noha nem jelentették be előre. A bizottságok 1960-ban, az ellenforradalom és az ame­rikai fenyegetés árnyéká­ban alakultak meg. Felada­tuk a kezdeti években a ka­tonai kisegítés volt, később polgári védelmi és tömeg­mozgósító jellegűvé vált, de mára már az állampolgárok egymást ellenőrző szerveze­teiként is szolgálnak. Jelen­leg 7 millió 400 ezer tagjuk van a több mint 10 milliós lakosságból. Fidel Castro a kirohanáso­kat kerülő beszédben a ku­bai forradalom autentikus jellegét hangsúlyozta, annak alátámasztásaként, hogy kül­ső segítség nélkül is kész és képes megvédeni magát. Az elnök a kubai gazda­ság jövőjét illetően a helyzet romlását jósolta a kelet-eu­rópai változások és a kuvai­ti válság okozta bizonyta­lanság miatt. Elkerülhetet­lennek minősítette, hogy az eddigi korlátozásokon túl, még radikálisabb fogyasz­tás- és termeléscsökkentő intézkedéseket hozzanak. A forradalomról Havanna en­nek ellenére sem mond le. Antali-beszéd A szabad nemzetek össze­fogása leküzdheti az olyan veszélyeket is, amilyenek a Kuvait elleni iraki agresz- szióval keletkeztek, és ugyanilyen összefogásra van szükség Európában is. Töb­bek között erről beszélt Antall József, az MDF el­nöke, kormányfő Bécsben, azon a több ezer személy részvételével tartott gyűlé­sen, amelyet a jelenleg a szocialista párttal együtt kormányzó Osztrák Néppárt, az ÖVP rendezett szombaton, az október 7-i ausztriai par­lamenti választások kampá­nyának keretében. Rámutatott: pár hónapja még elképzelhetetlen lett vol­na, hogy egy magyar párt­vezető, sőt kormányfő ilyen, a választási küzdelemhez tartozó rendezvény közön­ségéhez szóljon. Itteni je­lenléte a Közép- és Kelet- Európában az utóbbi hóna­pok folyamán lezajlott nagy­szabású fordulatoknak is kö­szönhető. „Az eltelt tizenkét hónapban öreg kontinensünk arculata többet változott, mint előtte 40 év alatt. A Vasfüggöny már a múlté. A Szovjetunió Irakkal kapcsolatos hírszerzési érte­süléseket ajánlott fel az Egyesült Államoknak, ame­lyek segíthetnek Szaddám Húszéin iraki elnök meg­döntésében — írta szomba­ton a The New York Times. A lap külpolitikai kom­mentátorának értesülése sze­rint a Szovjetunió kész megosztani ismereteit, ame­lyek Irakkal való, régi kele­tű politikai és katonai együttműködéséből szár­maznak. Az Egyesült Álla­mok nem mutat ugyan ér­deklődést a hírszerzési ada­tok cseréje iránt, de kész — moszkvai nagykövetsége útján — átvenni az Irakra vonatkozó adatokat. — Hú­széin már sok, ellene irá­nyuló puccskísérletet brutá­lisan elfojtott, de Moszkva sokat tud arról, hogy az el­Külügyminiszterek Eduard Sevardnadze szov­jet külügyminiszter szom­baton az ENSZ székházában találkozott Enrique Silva chilei külügyminiszterrel. A két ország között 17 év óta nem került sor ilyen szintű megbeszélésre. nők környezetében ki kicso­da, s hogy mi lehetséges. Moszkvának magának is jó okai vannak rá, hogy a vál­ság harc nélküli megoldását kívánja — írta a lap. * George Bush amerikai el­nök szombaton háromnapos New York-i látogatásra ér­kezett, ahol húsznál több, az ENSZ-közgyűlés ülésszakán részt vevő állam- és kor­mányfővel találkozik. Fe­hérházi értesülések szerint az elnök fő célja, hogy ki­puhatolja : hogyan foglalná­nak állást az ENSZ tagálla­mai, ha Washington Irak el­leni katonai lépésekre tenne javaslatot. James Baker amerikai külügyminiszter szombaton kijelentette: kül­földi kollégáival folytatott tanácskozásainak tanulsága, hogy a korábbinál többen támogatnának — szükség esetén — katonai lépéseket is Irak ellen. * Szombaton az ENSZ szék­helyén megbeszélést folyta­tott Eduard Sevardnadze szovjet és Ali Akbar Velaja- ti iráni külügyminiszter. A találkozó egyik központi té­mája — a kétoldalú kapcso­latok kérdései mellett — az Öböl-menti válság volt. Az Öböl menti Együttmű­ködési Tanács hat tagorszá­gának külügyminiszterei szombaton Velajati részvéte­lével tanácskoztak New Yorkban. Egy iráni szóvivő közlése szerint egyetértettek abban, hogy Iraknak ki kell vonnia csapatait Kuvaitból, s tárgyalások útján kell hosszú távú megoldást ta­lálni a térség biztonságának helyreállítására. Szakmai és szülői szövetség A Raoul Wallenberg Egyesület támogatásával szomba­ton megalakult a dyslexiás és ezzel kapcsolatos tanulási zavarokkal küzdők szakmai és szülői szövetsége. A szövet­ség kezdeményezi a kutatói és módszertani háttér megte­remtését, dyslexiás gyermekeket nevelő és oktató önálló iskola, vagy iskolai csoportok kialakítását. A szövetség megválasztotta vezető tisztségviselőit, és megalakította állandó munkabizottságait. Az érdeklődők jelentkezését várja a szövetség. Címe: 1088, Baross u. 15., telefon: hétfőtől—'péntekig: 13-39-368. Támogat, de... Előtérben a kis- és középvállalkozások Magyar—olasz együttműködés TATA. Minőségileg új szakaszába lépett Komárom- Esztergom megyei — innovációval, gazdaságfejlesztéssel foglalkozó — KOMINVEST Kft. és az olasz KYRA 1MPEX kereskedelmi, tanácsadó cég egyéves múltra visszatekintő kapcsolata. A két cég képviselői a közelmúltban tárgyalá­sokat kezdtek Tatán, magyar és olasz kis- és középvállal­kozások együttműködésének lehetőségeiről. A találkozó azért is rendkívüli, mert kevés pél- dá van arra, hogy „alulról jövő” kezdeményezésként essék szó a hazai kisvál­lalkozások menedzseléséről. A KOMINVEST korábban terjedelmes ajánlati listát küldött a Kelet kapujának számító Friuli—Venezia Gi­ulia terület vállalkozóinak. Érdeklődésüket fejezi ki az udinei központú cég veze­tőinek mostani látogatása is, akiket elsősorban a magyar ajánlatok között szereplő tételek konkretizálása és a helyszíni tapasztalatszerzés vezérelt. A tárgyalásokon szó esett többek között ve­gyes vállalatok alapításá­ról, magyar—olasz termé­kek kölcsönös vételéről-el- adásáról. Gianni Lorigtiola, a KYRA IMPEX elnöke szerint: az olasz kis- és kö­zépvállalkozásoknak is fon­tos a Magyarország felé nyitás, hisz kár lenne elsza­lasztani az együttműködés­ben rejlő lehetőségeket, a komparatív előnyöket. A hosszú távú kapcsolatokat viszont a magyar gazdaság- politika határozza majd meg, az, hogy mennyire, si­kerül a kisebb méretű vál­lalkozásoknak teret nyerni­ük a hazai gazdasági élet­ben. (Az olasz üzletemberrel készített interjúnkat későb­bi lapszámunkban Közöl­jük.) — miskei — Egyértelműen támogatja Ma­gyarország felvételi kérelmét, ugyanakkor több helyen is kri­tikai megjegyzéseket is tesz Peter Schieder osztrák szocia­listapárti képviselő abban a terjedelmes és enciklopédikus igényű jelentésben, amelyet az Európa Tanács parlamenti köz­gyűlésének keddi magyar vitá­jához készített. AUSZTRIA LOTTO Az Ausztria lottó 39. heti ered­ményei a következők: leadott szelvény összesen 2 034 424 darab, ez 71 549 197 schilling Ausztria lottó fogadási díjat jelent. A teljes Ausztria lottó nyere­ményösszeg 35 774 598 schilling, ebből a hatosra 10 732 379 schil­ling jut. Az e heti nyerőszámok a következők; 5, 18, 25, 37, 38, 44. Pótszám: 3. A teljes Joker fogadási díj 15 846 996 schilling. Ez az első nyerőosztály a Joker 2 377 04fr schillinggel való dotációját je-» lenti. Jokerszám: 480117. 24 »R A* 1990. október 1., hétfő

Next

/
Oldalképek
Tartalom