24 óra, 1990. október (1. évfolyam, 149-174. szám)

1990-10-01 / 149. szám

Petöfi-szobor Ungvárott Göncz Árpád hazautazott Ukrajnából Magyarnak lenni sorsvállalás Göncz Árpád köztársasági elnök hivatalos ukrajnai látogatásának záró napján, szombaton Beregszászra láto­gatott Gngvárról. Az államfő kíséretéhez Kárpátalján csatlakozott Kom- lós Attila, a Magyarok Világszövetségének megbízott fő­titkára, Gönc Lászlónak, a Túra-vidéki Magyar Nemzeti­ségi Közösség titkárának, valamint Nagy Bélának, a Ro­mániai Magyar Demokrata Szövetség Bihar megyei elnöké­nek társaságában. Bár a magyar államfő­nek a feszített program mi­att Munkácson áthaladva nem jutott ideje arra, hogy megtekintse a várat, Göncz Árpád arra azért talált mó­dot, hogy kezet rázzon a köszöntésére nemzetiszínű lobogókkal összesereglett magyarokkal. A Bereg­szász felé vezető úton fel­lobogózott ünneplő magya­rok gyakran állították meg az államfői konvojt. Bereg­szászra érkezve a város és a helyi magyarság képvise­lői fogadták Göncz Árpádot. Megmutatták a magas ran­gú vendégnek Petőfi Sán­dor emléktábláját, és Illyés Gyula mellszobrát is. A magyar államfőt kísérő több ezres gyülekezet, bú­csúzásképpen Göncz Ár­páddal együtt elénekelte a Himnuszt. Az út következő állo­mása a magyar határ tő- szomszédságában fekvő Ti- szaújlak volt, ahol Göncz Árpád a megemlékezés vi­rágait helyezte el a Rákóczi Ferenc kuruc csapatainak emléket állító turulmadaras emlékműnél. (Az 1712-ben állított emlékművet 1946­(Folytatás a 2. oldalon) így választottunk A községekben nagyobb aktivitás Lapzárta előtti percek — szeptember 30-a, vasárnap este. A megyei tanács épületében, a választási munkabizottság iro­dáiban sűrűn csengenek a te­lefonok — érkeznek az első eredmények, elsősorban a kis­községekből, ahol gyorsabban sikerült összesíteni az eredmé­nyeket és negyven százaléknál nagyobb volt a részvételi arány . .. A délutáni helyzetkép tehát reménytkeltően megváltozott — már ami a községeket illeti. A városok előzetes közlései le­hangolóak — több helyen alig­ha lesz meg a negyven száza­lék részvételi arány . .. A legelső eredmény: Tardos- bányán Moravcsik Máriát, a régi tanácselnököt polgármes­terré választották. Vértestolnán TATABÁNYA: Lesz közös nemzeti park Antall lózsef Bécsben Antall József, a Magyar Demokrata Fórum elnöke, miniszterelnök szombat dél­előtt Bécsben részt vett és felszólalt az Osztrák Nép­párt, a kormányon lévő, ke­reszténydemokrata irányza­tú ÖVP választási gyűlé­sén, amelyet az október 7- re kitűzött országos parla­menti választás kampányá­nak utolsó központi ÖVP- rendezvényeként tartottak az Operaház előtti téren. Beszédében a magyar politi­kus az Osztrák Néppárt más testvérpártjainak jelenlévő képviselői nevében is üdvö­zölte a gyűlés többezres lét­számú közönségét. A választási gyűlésen a fő szónok Josef Riegler, az ÖVP elnöke, Ausztria alkan- cellárja, Erhard Busek nép­párti alelnök, tudomány- és kutatásügyi miniszter mél­tatta Antall József részvéte­lének jelentőségét. A rendezvényen ott volt Keresztes K. Sándor, az MDF elnökségének tagja, környezetvédelmi és terület- fejlesztési miniszter is, aki a Fertő-tavi közös nemzeti park létrehozásáról szóló magyar—osztrák nyilatko­zat aznapi aláírása alkalmá­ból tartózkodott szombaton az osztrák fővárosban. Antall József a kora dél­utáni órákban hazautazott Bécsből. Egyesülés vagy bekebelezés ? Szombaton életbe lépett az NDK és az NSZK' között kötött egyesülési szerződés, amely biztosítja a Jogi elő­feltételét annak, hogy az NDK október 3-án csatla­kozzék az NSZK-höK * Több. mint 15 ezren — többségükben nők — tün­tettek szombaton Berlinben a két Németország Közelgő egyesítése ellen. A baloldali pártok és nőszervezetett ál­tal kezdeményezett menet Kelet-Berlinből vonult át a város nyugati felébe. Ä tüntetés résztvevői sze­rint az egyesítés lényegében az NDK bekebelezését je­lenti. Követelték, hogy az egységes Németországban is maradjanak érvényben a mai NDK-ban elért szociális vívmányok, elsősorban a nőket és a gyerekekét meg­illető kedvezmények. A fel­vonulók ellenezték, hogy az NDK liberális aburlasz- törvényét felváltsák az NSZK-ban érvényes, sokkal szigorúbb szabályozással. Berlini rendőrségi forrá­sok szerint a szerdán ér­vénybe lépő egyesülésig még számos hasonló tünte­tést szerveznek, s a hatósá­gok felkészültek „a rend megóvására”. * Szombatra virradóra a Népi Kamara jóváhagyta a részleges amnesztiáról szó­ló törvényjavaslatot. Ennek értelmében egy- harmadával csökkentik mindazok szabadságveszté­sét, akiket 1990. július 1 -je előtt ítéltek "'el jogerősen. Nem terjed ki a közkegye­lem háborús és a náciz­mussal összefüggő bűncse­lekmények elkövetőire, gyilkosság, nemi erőszak miatt elítéltekre. A fentiek értelmében azon személyek, akiknek a harmadolás következtében lejár börtönbüntetésük, már október 3-ától kezdve elbo­csáthatók a fegyintézetek­ből. Cseh—lengyel—magyar „csúcs” Nemzeti hadseregeket! A Zakopane melletti Kos- cieliskáfoan pénteken este véget értek Raffay Ernő honvédelmi államtitkár, Bronislaw Komorowski lengyel nemzetvédelmi mi­niszterhelyettes és Antonin Rasek csehszlovák nemzet- védelmi miniszterhelyettes hivatalos tárgyalásai. A há­romoldalú megbeszélések­ről kiadott közös közlemény szerint a felek tájékoztatták egymást az országaikban és hadseregeikben végbemenő változásokról, * ' fegyveres erők nemzeti identitásának helyreállításáról, nemzeti védelmi doktrínának való alárendeléséről, és alkal­massá tételükről a parla­menti demokrácia keretein belüli működésre. Megálla­pították, hogy a három or­szág hadserege átalakulá- (Folytatás a 2. oldalon.) Mégsem volt puccs ? A katonai puccskísérletről szóló híreszteléseket mester­ségesen szítják azok a nép­ellenes erők, amelyek a nép sorsát teszik kockára saját politikai érdekeik kedvéért, a hatalom megszerzése, a jelenlegi rendszer megdönté­se érdekében. A hadsereg most keresztezi útjukat, hi­szen hatalmas erőt képvisel, amely híven szolgálja a né­pet, a szovjethatalmat, s akadályozza terveik megva­lósítását — nyilatkozta Dmitrij Jazov. A szovjet vé­delmi miniszter — akárcsak korábbi parlamenti beszé­deiben — határozottan cá­folta a szeptemberi puccs­kísérletről keringő híreket. A marsall ismételten meg­erősítette, hogy a hadgya­korlatok terveit még au­gusztus 25-én fogadta el a vezérkar, ugyanakkor nem szokás mindenki orrára köt­ni ezeket a csapatmozdulato­kat. Nem felel meg a valóság­nak, hogy harckészültségbe helyezték és Moszkvába irá­nyították a KGB vityebszki deszant-hadosztályát — hangoztatta interjújában Jazov miniszter. Az öregek a fiatalosabbak ? Tisch József, a tűzoltó egyesü­let jelöltje lett a polgármester. Sárisápon dr. Szilárd Erzsébe­tet, az MSZMP és a Vállalkozók Pártja közös jelöltjét választot­ták polgármesternek ... A legelső adatokból az derült ki: a községekben bíztak az eddigi tanácsi vezetőkben: Mo- csán, Kömlődön, Bakonyszom- batbelyen, Kesztölcön, Bakony- sárkányban, Szomódon, Súron, Acsteszéren a régi tanácsi ve­zető lett az új polgármester ... A teljes kép természetesen csak hétfőn áll össze, így ked­den már a választás tanulsága­it is összegezhetjük. De néz­zük a részleteket !... Ügyeletes szerkesztőnk a következő utasítással bo­csátott útunkra bennünket: „Ha lehet, fényképezzetek tömeget, ahogy vonulnak a választásra.” — A kérés teljesítése me­gyeszékhelyünkön „nem jött össze”. A jó idő, az igazi indiánnyár ellenére a sza- vazókörzetekbe csak szál­lingóztak a választók. Erről megerősített ben­nünket Kis István és Var- gáné Veres Erzsébet, a ta­taibányai 13-as választóke­rület elnöke, illetve titkára. — Bár még csak tíz óra. van, de már most' látha­tó, hogy a tavaszi választá­sokhoz képest gyenge lesz az eredmény. És ami a leg­jellemzőbb: túlnyomórészt az idősebb állampolgárok járulnak inkább az urnák elé. A középkorúak már kevesebben jönnek, a fiata­lokra pedig egyértelműen mondhatjuk: közömbösek. E tényt megerősítette az újvárosi 11-es választóke­rületben gyűjtött tapaszta­latunk: ott-tartózkodásunk (Folytatás a 3. oldalon.) Előléptetések, koszorúzások A Magyar Honvédség fegyveres erők napi közpon­ti ünnepségére szombaton délelőtt került sor a Ma­gyar Honvédség Művelődési Házában. A rendezvényen részt vett Szabad György, az Országgyűlés elnöke, aki a köztársasági elnök nevé­ben vezérőrnaggyfi nevezte ki Keczer Imre, Makai Sándor és Szegedi Tibor ez­redeseket. Az ünnepségen Für Lajos honvédelmi mi­niszter huszonegy honvéd­tisztet ezredessé léptetett elő. A résztvevők megkoszo­rúzták a 13 mártírhalált halt honvédtábornoknak a Ezt követően került sor a művelődési házban lévő központi koszorúzási ün- pannóját. _ — —.» népségre a Hősök terén. samoMBi A döntetlen csak a kibiceknek volt jé Több munkahely, több export, több kér 160 milliós tranzakció Klausz (fehérben) jól játszott a Siófok ellen, nem raj­ta múlott, hogy a Tatabánya nem két ponttal térhetett ha­za a Balaton partjáról. Tudósításunk a 7. oldalon olvasható. (Fotó: Nagy Károly) Formálisnak tekinthető a tatai Hűtőtechnika Kisszö­vetkezet küszöbön álló ok­tóberi közgyűlése, amelyen a vezetőség, a nyugatnémet Güntner GmbH-val fele-fele arányban létesített vegyes vállalatának — minden fó­rumot sikerrel megjárt — alaptőke-emeléséről szóló javaslatát terjeszti elő. A magyar és a német tulajdo­nosok még május végén szándéknyilatkozatban rög­zítették az akciót, amely azt jelentené, hogy a Tata— Güntner vegyes vállalat alaptőkéje megduplázódna, és tevékenységét Iff kiter­jesztenék az ammóniás üzemű hűtőrendszerek kom­ponenseinek gyártására. Az együttműködés a műszaki fejlesztés területén már megindult, egy közösen lét­rehozott — magyar—német egyetemi szakértőkből álló — fejlesztőcsoport az első munkaindító értekezleten is túl van. A közös elképzelések sze­rint az alaptókeftsnelés nagysága mind magyar, mind német részről 80—80 millió forintot tesz ki, és a tatai vegyes vállalat emel­lett licenceket és piacokat is kap a külföldi tulajdo­nostól, amely arra is köte­lezettséget vállalt, hogy az ammóniás üzemű termékek fürstenfelbrucki gyártását beszünteti, és a már kiépí­tett piacot Tatáról elégíti ki. A 160 millió forintos tranzakció több előnnyel is kecsegtet: a korszerű ter­melés meghonosítása és a válható 10 millió márkás exporttöbblet mellett új munkahelyek jöhetnek létre, s nem utolsósorban a dol­gozók hó végi borítékai iát megvastagodhatnak. Malsgámunkban! Választottunk 3. oldal Megyei művészek Ausztriában 4. oldal Balesetek, katasztrófák, törött csontok 5. oldal Európai ligaértekezlet 7. oldal I \

Next

/
Oldalképek
Tartalom