24 óra, 1990. augusztus (1. évfolyam, 98-123. szám)

1990-08-15 / 110. szám

Hangszerbolt a megyeszékhelyen Á szájharmonikától az orgonáig Mint azt a 24 ÓRA hirdetésében olvashat­ták: a tatabányai Skála Sztráda valutás áru­házában augusztus elején — a nemzetközi dzsessztá borral egyidöben — megnyílt a hangszershop. Az időzítés nem volt véletlen. A városban egyidejűleg ritkán van ennyi mu­zsikus, az első vásárlók is a táborlakók vol­tak. Pótolhatták az elszakadt húrokat és az erősítők hibás kábeleit. Volt, aki az értékes hangszereknek nem tudott ellenállni... Az üzlet a helyi zenészek igényein tűi or­szágos keresletet próbál kielégíteni. Ezt a vá­rakozást az egész országra kiterjedő alapos piackutatás látszik igazolni. Az árukészletet is ez alapján állították össze. A hangszerbolt pillanatnyilag a valutás áruház egy sarkában „lakik”, de szeptember közepétől száz négyzetméteres területen na­gyobb árukészlettel csalogathatják a vevőket. Itt már hangszigetelt „süketszobákban” ki is próbálhatóak az áhított hangszerek, és a száj­harmonikától a templomi orgonáig terjedhet a kínálat. (-olt) Alapiok volt a belépő-oatm igibbo Nyelvtanulás — játékosan Többek között a nyelvtanulás az, amit nem lehet elég korán kezdeni. Gondolom, nem is szorul magyarázatra, hogy mekkora előny, ha gyermekeink már az általános iskolában elsajátítanak egy vagy több nyelvet. Ettől a gondolattól ve­zérelve vette (el a kapcsolatot a Megyei Úttörőelnökség az NSZK-beli Marburg-Biedenkopf Landhreis tartomány ifjúsá­gi felelősével, Reinhold Beck úrral, aki már évek óta kül­földön táboroztál gyermekeket, kettős céllal: hogy nyelvet tanulhassanak, s hogy gyarapithassák földrajzi ismereteiket. Egy találkozón vehettünk részt a minap Tatán. A tár bori élet • kellős közepébe 1s csöppentünk, hiszen két hé­tig NSZK-beli gyerekek tar­tózkodnak Tatán, ismerked­nek a nem könnyű magyar nyelvvel és megyénkkel. Azokat a magyar gyerekeket is meghívták egy délutánra, akik nemrég érkeztek meg Marburg-Biedenkopf Landh­reis tartományból, hadd be­szélgethessenek a lurkók egy nagyot eddigi élményeikről. Mosolygó Tünde leányvá­ri és Balogh Lívia — doro­gi lányok — egymás szavá­ba vágva sorolják: — Nagyon klassz helyen laktunk. Egy hétig egy erdő közepén, majd egy hétig, a tengerparton. A vendéglátó­ink bőven gondoskodtak programról. Az erdei lakhe­lyünkön lovak is voltak, de voltunk állatkertben, vi­dámparkban is. Közben per­sze, lest'ik a divatot is, ott most a kapucnis póló a me­nő. Természetesen állandó­an gyakorolhattuk a német nyelvet, hiszen feltétele volt a kinti táborozásnak az alapfokú nyelvtudás. Jámbor Balázs, Ászárról: — Egy-egy napot NSZK- beli családoknál tölthettünk — meséli. — Akiknél én voltam, rám szánták az egész napot. A szülők még a munkahelyüket is megmu­tatták. Anika Hermreck örül, hogy Magyarországon tábo­rozhat. Érdekli ez az ország, Tata különösen tetszik ne­ki. Üröm az örömben, hogy a kezével egy kis baleset történt. Eltörött az ujja. De ez csak egy napra szegte a kedvét. Benjámin Entingert Lyp- kének hívják a barátai, az NDK-beli ismert rajzfilm után. Állandóan viccelődik, még a szeme se áll jól. Még jó, vallja, hogy a magyar gyerekek, sőt a felnőttek is értékelik a humort. Az övét is. Persze, a viccelődések kö­zepette a táborban komoly munka folyik. Nyelvtanulás, amúgy játékosan. (Képün­kön: Fényképeket nézeget­nek.) M. Zs. Gyémánt oklevél Kun Lajosnak Bensőséges ünnepség szín­helye volt Tatabányán a Gyermekek Háza. Hubayné Szaniszló Ildikó, a városi tanács művelődési osztályá­nak vezetője ekikor adta át a gyémánt oklevelet Kun Lajos tanító bácsinak, aki 60 éve szerezte meg a taná­ri képesítést Egerben. A szinte páratlan pályafutást ismerte el az Esztergomi Vi­téz János Tanítóképző Fő­iskola által kiállított okle­vél. Lajos bácsi elérzékenyül- ve a meghatottságtól kö­szönte meg az elismerést, s elmondta, hogy 81 évéből 52-őt töltött a gyermekek között, és szentelt az egyik legszebb hivatásnak, az új nemzedék okításának. A magunk részéről is jó Piliscsév is ünnepel Süftői hagyomány Szobrok és képek a klubban Egész napos program kere­tében ünnepel Piliscsév la­kossága augusztus 19-én. A szervezők a helyi SZDSZ- csoport, a községi tanács és a Piliscsév Sportegyesület szeretettel vár minden ér­deklődőt délelőtt 10 órától késő estig. A részletes prog­ram: 10.00: kispályás foci­bajnokság, 13.30: erőemelő verseny, 15.00: focidöntő, 16.00: Német János plébános úr kenyérünnepi beszédet mond, 17.00: nagypályás fo­ci, 19.00: versenyek, vetél­kedők eredményhirdetése, díjkiosztás, 20.30: szabadtéri diszkó. Napközben folyama­tosan különböző vetélkedők­re, ügyességi versenyekre lehet nevezni (tizenegyes­rúgás, motoros ügyességi verseny stb.). A süttői községi tanács is­mét megrendezi az immár hagyományos süttői képző- művészeti alkotótábor részt­vevőinek a kiállítását. A már országos hírű alkotókö­zösség bemutatkozásával egy­időben Szabó Andrásné, Tóth M. Zsuzsanna és Kin­Kráter Üstökös- vagy kisbolygó­becsapódás következtében keletkezett tengermélyi krá­tert fedeztek fel kanadai ge­ológusok Űj Skócia partjai­tól 200 kilométernyire dél­keletre. A tengermélyi óriá#kráter 45 kilométer át­mérőjű, 2,7 kilométer mély, esés Balázs amatőr festők képei láthatók lesznek au­gusztus 20-ától, naponta reggel 8-tól este 6-ig. A tár­latot augusztus 19-én este 6 órakor Horváth Anikó vb- titkár nyitja meg az idősek klubjában. és feltehetően 50—56 millió évvel ezelőtt keletkezett. A tudományos kutatók a krá­tert ütő test nagyságát — ez a becsapódáskor feltehetően felrobbant — 2—3 kilomé­terre becsülik. A kráter pe­reme mintegy 120 méteres vízmélységben helyezkedik el, így viszonylag könnyű a tudományos munka a tér­ségben. Hírünk az országban 1990. július 30—augusztus 5. M. G.: Ki blöffölt Márkus­hegyen? — Népszabadság, 177. sz. 1; 4. 1. — Czakó Ignác márkushegyi munkástanács elnöke, palko- vics Imre országgyűlési képvi­selő. IMINDSZENTY bíboros földi maradványait az esztergomi bazilika kriptájában helyezik el.] JHír.] = Mai Nap, 176. sz. S. 1.; Népszabadság, 177. sz. 1. 1. RABLÁS éjjel-nappal: Krimi­krónika. = Mai Nap, 176. sz. 24. 1. — Benne: Szombaton Tata­bányán halálos kimenetelű bal­eset történt. A TERVEK szerint jövő má­jusban. Hazahozzák Mínd- szenty hamvait. = Népszava, 177. sz. 5. 1. — Paskai László bíboros, esz­tergomi érsek tárgyalása a Mindszenty-alapítvány kül­döttségével. SÜLYOS autóbaleset történt a Komárom megyei Tát falu­nál. Dorog térségében. ]Hir.) = Magyar Nemzet, 177. sz. 10. 1.: Népszabadság, 177. sz. 10. 1. V. J.: A márkushegyi mun­kástanács sajtótájékoztatója. indulatos igazságkeresés. = Népszava, 118. évf. 177. sz. 4. 1. ' K. B.: Sztrájk^ — ötvenmil­lióért. Márkushegy: antikom- munista műszakok? = Népsza­badság, 178. sz. 5. 1. K1PRICH is kölcsönben?: Há­rom mérkőzés, nyolc gól. = Mai Nap, 177. sz. 22. 1. KISERT a „korszerű bánya- rém”. Népszava, 178. sz. — Tatabányai Szénbányák el­ső félévi eredményei. MILYEN lesz a Suzuki-prog- ram? = Népszabadság, 178. sz. 11. 1. TATABANYA talpra áll. = Népszabadság, 178. sz. 5. 1. — Tatabányai Bányák a sza­nálás óta most először működik állami támogatás nélkül. Vas László vezérigazgató. UNGAR Tamás: Ignácz, a Czakó. 111. = Népszabadság, 178. sz. 7. 1. — Czakó Ignácz, a márkus­hegyi sztrájk szószólója. (b. h.) (BÁNYÁSZ Hédii: Templom Jehova tanúinak. = Szövetkezet, 30. sz. 9. I. — Tatabányán. CÁFOL a főmérnök. = Nép­szava. 179. Sz. 4. 1. — A márkushegyi bánya munkástanácsának júl. 31-én megjelent nyilatkozatában a rá vonatkozókat cáfolja Katies Ferenc. KRISTA GABOR: Templom épül a Műcsarnokban. (Kép.] = Magyar Hírlap, 179. sz. 7. 1. — Mujdicza Péter és Ferenc Tatán álló templomuk makett­Je. NEMZETKÖZI dzsessztábor nyílt Tatabányán. = Magyar Nemzet, 179. sz. 6. 1.; Népsza­badság, 179. sz. 10 . 1.; Nép­szava, 179. sz. 6. 1. — 6. alkalommal. VVAN Gizella: A „piszkos ti­zenkettő”. Dorog és a dugó- stratégia. = Népszava. 180. sz. 7. 1. — Dorog környezetszennye­zettsége. SZTRÁJKKAL fenyegetőzték. Béremelés helyett fegyelmit kaptak. = Népszabadság, 180. sz. 5. 1. — Füstös Zsolt, Kis László. Szilaj Tamás a nyergesüjfalui Magyar Viscosagyár dolgozói. Bakucz Miklós vezérigazgató. — beb —: A rajongók zaj­ártalmai. Dzsessztábor Tatabá­nyán. = Kurír. 29. sz. 3. 1. — aug. 1—10. HÜSZ rajz. = Mai Nap, 180. sz. 16. 1. — Szécsi Magda festőművész kiállítása az esztergomi „Zöld házban”. KAPOLYI László: A bányá­szat lehetőségei. = Tallózó, 31. sz. 1472^-1473. 1. — Tatabánya, HALDEX. Oroszlány. KERESZTÉNY művészeti ta­lálkozót rendeznek Esztergom­ban augusztus 14-e és 18-a kö­zött. [Hír.] = Magyar Hírlap, 181. sz. 13. 1. — Preludium KFT. A MUNKASTANACS kezde­ményezésére. Közös erőfeszítés Márkushegyen a veszteségfor­rások csökkentésére. = Ma­gyar Nemzet, 181. sz. 6. 1. — Vállalati érdekegyeztető ta­nácsok az Oroszlányi Szénbá­nyáknál. NYÁRI színházi esték. = Mai Nap, 180. sz. melléklet, 1. 1. — A Majki Nyár és az Esz­tergomi Várszínház programja. PALFALVI Gábor: Ritka fegyverek a Bagolyvárban ... = Szabad Föld, 32. sz. 17. 1. — Barsi Sándor fegyvergyűj­teménye Ácson, a Gyár u. C. sz. alatt. SZABÓ Zoltán: Már az egy­háznál is lopnak? Kegyes nő­vér, nagy zsákkal. = Tallózó, 31. sz. 1474—1475 1. — Dr. Ferenczy Miklós or­vos Almásneszmélyen, a Re­formátus Egészségügyi Gyer­mekotthon igazgatója volt. Érdekvédelmi unió >9«. |Hir.| = Népszabadság, 182. sz. 10. 1. — Szakszervezeti rendezvény- sorozat Tatabányán aug, 17-ig. (ERDÉLYI állami' gondozott gyerekek nyaralnak Esztergom­ban.] (Hír.) = Népszabadság, 182. sz. 10. 1. KONDOR elnevezéssel sze­mély- és vagyonvédelmi kisvál­lalkozás alakult Tatán. = Ma­gyar Nemzet, 182. sz. 12. 1.; Népszabadság, 182. sz. 10. 1. P. E.: Márkushegyen vége a kizsákmányolásnak. Bá­nyászbecsület. = Aréna, 31. sz. 3. 1. A TATABANYAI Bányász SC NB I-es ifjúsági labdarúgó- csapatát a soron következő bajnokságra Csapó Károly, ké­szíti fel. (Hír.) = Nemzeti (Nép) Sport, 142. sz. 2. 1. A TATABANYAI OAZIS- strandon rendezik meg szom­baton a megyei strandröplab­da-bajnokságot. (Hír.) = Nem­zeti (Nép) Sport, 142. sz. 2. L THORD AY Zoltán. Szerződés magyar módra. TBSC kontra BVSC. = Aréna, 31. sz. 16. 1. — A Tatabányai Bányász SC és a Budapesti Vasutas SC 1988-ban kötött szerződéséről, ami a párbajtőrözők átigazolá­sáról köttetett. [PESKO Endre orgonahang­versenye Tatán.] |Hír.] = Va­sárnapi Hirek, 31. sz. 11. I. (tereny): „Volt huszonkét évem”. = Nemzeti (Nép) Sport, 143. sz. 6. 1. — Persely József tatabányai vízilabda-játékos. JÓZSEF ATTILA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLATA. 24éRAE 1990. augusztus 15., szerda ígészséget kívánunk neki, s a vasdiploma átadásánál is. •eméljük, hogy ott lehetünk ' Fotó: Haraszti

Next

/
Oldalképek
Tartalom