24 óra, 1990. augusztus (1. évfolyam, 98-123. szám)

1990-08-01 / 98. szám

a maga nemében szép a tornaterem Őszre kihajt a fű Talán mindenkinél jobban várta Mészá­ros András, a Tatai Eötvös Gimnázium igazgatója azt a napot, amikor kivonul­nak az iskolából az építők, és végre bir­tokába vehetik a gyerekek a tornatermet. Még a legjobb időpontban, hiszen szep- temberre a frissen parkosított belső ud­■MMBMMHI KOMAROM- ESZTERGOM MEGYEI iDOLGOZÓK k LAPJA 1990. augusztus 1., szerda Ara: 4,30 forint I. évf., 98. szám Anti-loop a betörők ellen ) 3. oldal 5 1 ' A magyar maffia ... 4. olcfal ... törvénytervezet a termőföldtulajdon rendezésének egyes kérdéseiről 5. oldal Hagyomány a hagyománytalansághan Megnyílt a VI. Nemzetközi Dzsessz Tábor Tatabányán Privatizáció — minél előbbi ciós irányelveivel. A bi­zottság szükségesnek tartja azt is, hogy a törvényja­vaslat kiegészítésével pár­huzamosan készüljön hatás- vizsgálat arról, hogy a privatizáció miként érinti a lakosság ellátását, hogyan befolyásolja a foglalkozta­tás alakulását, a munka- nélküliek számának növe­lését. A bizottság vélemé­nye szerint egyébként egye­lőre hiányoznak a törvény végrehajtásának feltételei, a Vagyonügynökség ugyanis még nem készült fel több tízezer kereskedelmi egység magántulajdonba adására. Végül, a testület állásfog­lalásában arra is Jcitért, hogy a törvény csak akkor léphet hatályba, ha azzal Az Országgyűlés Költség- vetési Bizottsága támogat­ja, hogy a kormány minél előbb hozzákezdjen az ál­lami kiskereskedelem, ven­déglátás és szolgáltatás pri­vatizációjához, ám az ezzel kapcsolatos törvényjavaslat még sok kiegészítésre szo­rul — állapították meg a bizottság keddi ülésén a Parlamentben. A testület úgy foglalt ál­lást, hogy a kormány tör­vényjavaslatát csak általá­nos vitára tartják alkal­masnak, azt ugyanis össz­hangba kell még hozni a kapcsolódó jogszabályokkal, többek között az adópoliti­kai koncepcióval, a hitelpo­litikai irányelvekkel, vala­mint a kormány privatizá­Velencébe utazott a magyar kormányfő Antall József kormányfő és Jeszenszky Géza /Külügyminiszter kedd délután Velencébe utazóit. A magyar vezetők a Duna—Adria re­gionális együttműködés kétnapos csúcstalálko­zóján vesznek részt az olasz városban. Kedden este a Duna-Ad- ria együttműködés öt tagál­lama, Olaszország, Auszt­ria, Magyarország, Jugo­szlávia és Csehszlovákia külügyminisztereinek rövid találkozójával megnyílik Ve­lencében a közép-európai' regionális együttműködés csúcstalálkozója. A Duna— Adria kooperáció csaknem nyolc hónapos alapító sza­kaszának végére érvé" az öt állam politikai dokumen­tumban körvonalazza a re­gionális együttműködés cél­jait, feladatait, s három év­re szóló munkaprogramot dolgoz ki az elképzelések valóra váltására. .Iglképes értékű gesztusként a helsin­ki záróokmány aláírásának 15-ik évfordulóján a Du­na—Adria együttműködés tagjai üzenetet intéznek a helsinki folyamat részes államainak vezetőihez. A kormányfők és a külügyek irányítóinak részvételével folyó velencei csúcsot kö­zép-európai kulturális fó­rum kíséri, amelyen az öt részt vevő állam művészeti, tudományos életének neves személyiségei vitatják fneg az európai együttműködés jövőjével összefüggő kérdé­seket. egy időben nyilvánosságra hozzák a privatizáció pá­lyázati feltételeit. A magán- tulajdonba adás ugyanis csak pályázatok útján, nyil­vános versenytárgyalások révén történhet, s e téren szigorítani kell a feltétele­ket, a korrupció veszélyé­nek csökkentése érdekében. Mindezek alapján a bizott­ság általános vitára alkal­masnak tartotta a törvény- tervezetet. A bizottság ezután két másik törvényjavaslatot vi­tatott meg a társadalmi szervezetek kezelői jogának megvonásáról, valamint va­gyonelszámoltatásukról. A testület mindkét törvény- javaslattal egyetértett. VI. INTERNAT.IONAL JAZZ CAMP var, a járdákat szegélyező rézsű kizöldell. Az elvetett fűmag ígéretét addigra számon kérhetik... Június végén volt már egy átadási kí­sérlet, de a hiánylista, a kívánalmak, pót­lások sora még egy hónapot követelt. Az elaprózott feladatok, a sokféle kivitelező, végül is a fináléban összetalálkozott. Teg­nap a több nézőpontból szemrevételező bi­zottság, elégedetten járta végig a terepet. A ragasztott, íves faszerkezetű tornaterem — ahogy az igazgató fogalmazott — a ma­ga nemében szép, jól használható, nyűhe- tő is lesz. Fotó: Haraszti (Folytatás a 2. oldalon) Kánikulában A balkáni lustaság rátelepedett a városra, a magas épületek ontják magukból a meleget, Perzsel a levegő, fonnyadtan, kókadtan szo- morkodnak a kiskertek kardvirágai és rózsái, az emberek bénán várják a menetrend szerin­ti járatokat, építkeznek, kereskednek. Az élet nem áll meg, pedig harminc Celsius-fok felett az ember hajlandó hülyeségekre, és azt szeret­né, ha lenne egy közeli eszkimó barátja, aki­nek vendégszeretetét élvezhetné néhány na­pig­Hiányzik az eszkimó barát, tehát nincs más választásom, mint hogy fotós kollégámmal be­üljek az olvasztótégely forróságú gépkocsiba, és elinduljak feltérképezni a város néhány munkahelyének a hangulatát. Riportunk a 3. oldalon. Magyarellenes vádak (Tudósításunk a 2. oldalon.) Az MSZP a Horthy-hadseregröl Elfogadhatatlannak minősítette az MSZP Elnöksége Kéri Kálmán képviselő hétfői parlamenti megnyilatkozását, amely szerint a Horthy Magyarország hadserege igazságos háborút folytatott a Szovjetunió, a kommunizmus ellen — hangzott el többek között a pártelnökség keddi üléséről szóló sajtótájékoztatón. A testület sajnálatosnak tartotta, hogy a parlament elnöke szó nélkül hagyta a kijelentést, s nem adott lehetőséget a reagálásra. Horn Gyula pártelnök az elnökség napirendjén szereplő témákról szólva hangsúlyoz­ta: a testület megállapítása szerint a népszavazás kimenete­le az előzetes becslésektől és várakozásoktól is eltérő ered­ményt hozott, hiszen a mintegy 14 százalékos részvételi arány csalódás azok számára, akik felkarolták a kezdemé­nyezést. A szocialista párt véleménye szerint az átalakulási folyamatban a nép által választott köztársasági elnök min­denképpen stabilizálóbb szerepet játszhatna. Hozzátette: - a többi parlamenti párt negatív hozzáállása is hozzájárult a sikertelenséghez, s az időpont is alkalmatlan volt egy ilyen horderejű vállalkozás lebonyolítására. A társadalmi szerve­zetek kezelői jogával kapcsolatban az MSZP Elnöksége ál­lást foglalt abban, hogy az indítvány olyan kitételt is tar­talmaz, amely diszkriminatív, s elfogadhatatlan a párt szá­mára. tatasAnva Tizenegy ország dzsessz­muzsikusainak részvételé­vel megnyílt Tatabányán, a Dózsa György úti diákcent­rumban a VI. International Jazz Camp; kurzusain az idén is nemzetközi hírű előadóművészek és művész­tanárok tanítanak. A város polgárai nevében Szikora Henrikné, a tanács elnökhelyettese köszöntötte a vendégeket, kiemelve, hogy büszkék vagyunk a rendezés jogára, és ezzel a továbbiakban is a jó gaz­da módjára kívánunk élni. Tatabánya mesterségesen, egy belügyminiszteri ren­delettel életre hívott város, ahol nincsenek művészeti hagyományok; a dzsessz- művészetnek ez a fórum pedig nem/etküzi hírnevet Népszabadság Rt. Részvénytársaságként mű­ködik tovább a Népszabad­ság. Az ország legnagyobb példányszámú napilapja hét­főn a német Bertelsmann AG-val kötött „házasságot”. Az rt. további tagjai: a Sza­bad Sajtó Alapítvány — a lap korábbi tulajdonosa, amely a lappal kapcsolatos összes jogot átruházta az rt.- re. Szikora Henrikné megnyitja a Nemzetközi Dzsessztábort. (A kép -bal oldalán Benkő Benedek és Gonda János) jelent, kilépést a kulturális elszigeteltségből. Megnyitó beszédében mél­tatta a kitűnő dzsesszpeda- gógusok áldozatvállalását, külön is említve Gonda Já­nosét, a Bartók Béla Ze­neművészeti Szakiskola dzsessztanszakának vezető- jéét, aki hatodszor a tábor művészeti vezetője, s kérte, hogy művészeti hagyomány - teremtő törekvéseiben to­vábbra is segítse a várost. Szeretnék, ha a dzsesszmű- vészetnek nemzetközi köz­pontja alakulhatna ki Ta­tabányán, vagy egy mű­vészképző főiskola kaphatna otthont. Az ünnepélyes megnyitót követően a kurzus tanárait Benkő Benedek, a városi művelődési központ igazga­tója, a tábor szervezője szintén a város lakossága nevéber: köszöntötte. —csk­Kinevezések A Miniszterelnöki Sajtótitkárság közli: Göncz Árpád ideiglenes köztársasági elnök, An­tall József miniszterel­nök javaslatára, 1990. augusztus 1-jei hatály- lyal kinevezte Hankiss Elemért a Magyar Tele­vízió elnökévé és Gom­bár Csabát a Magyar Rádió elnökévé. A két újonnan kineve­zett, valamint Csépi La­jos, az Állami Vagyon­ügynökség néhány nap­pal korábban kinevezett ügyvezető igazgatója kedden délelőtt a mi­niszterelnök előtt letet­te a hivatali esküt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom