24 óra, 1990. július (1. évfolyam, 72-97. szám)

1990-07-02 / 72. szám

Német valutaunió Folytatják a honatyák Változatlan témabőség Az Országgyűlés megbízott elnöke — az alkot­mány 22. paragrafusának (3) bekezdése alapján — összehívta a rendkívüli ülésszak következő ülését, amely ma — hétfőn — délelőtt kezdődik. Az ülésen a képviselők várhatóan az alábbi elő­terjesztéseket tárgyalják meg: — törvényjavaslat a Magyar Köztársaság alkotmányának módosításáról (az önkormányzatok kérdésében); — törvényjavaslat a helyi önkormányzatokról; — törvényjavaslat a Magyar Köztársaság alkotmányának módosításáról (a címer kérdésében) ; — törvényjavaslat a népszavazásról és a népi kezdemé­nyezésről szóló 1989. évi XVII. törvény módosításáról; — törvényjavaslat az országgyűlési képviselők válasz­tásáról szóló 1989. évi XXIV. törvény módosításáról; — országgyűlési határozati javaslat a népszavazás el­rendeléséről ; — törvényjavaslat az állam- és közbiztonságról szóló 1974. évi 17. törvényerejű rendelet módosításáról; — törvényjavaslat az Állalmi Vagyonügynökségről és a hozzá tartozó vagyon kezeléséről és hasznosításáról szóló 1990. évi VII. törvény módosításáról; — az elektronikus és nyomtatott sajtó privatizációs el­járásait vizsgáló bizottság (közbenső) jelentése tevékenysé­géről. A testület ezen túl személyi kérdésben is dönt, megvá­lasztja az Alkotmánybíróság további öt tagját. Nem rémálom a pártszakadás (írásunk a 2. oldalon.) ■ ■ ■■ orom Berlinben Történelmi pillanat kö­szöntött be szombat éjfélkor német földön: a keletnémet márka megszűnt hivatalos fizetőeszköz lenni, az NDK- ban is a nyugatnémet már­ka lett a hivatalos pénznem, A gazdasági, pénzügyi és szociális unió életbe lépése mérföldkövet jelent a két német állam teljes egyesülé­se felé vezető úton. Berlin belvárosában éjfél­kor előszilveszteri hangulat uralkodott. Petárdák durro­gása» autókürtök zengése jelezte a keletnémet lakos­ság afelett érzett örömét, hogy végre valódi „kemény” fizetőeszköz lehet a birtoká­ban. A pénzügyi unió napjával megszűnt mindennemű el­lenőrzés a két német állam belső határán, illetve az NDK és Nvugal-Berlin kö­zötti határátlépő-helyeken. 11 helyettes forgalmista túszul esell A káosz megszűnt Komáromban Utasok a síneken Szombaton a szlovákiai ko­máromi csehszlovák—magyar vasúti átkelőhelynél reggel hat órakor csehszlovák terü­letről magyar t ér ü let re akar­ták visszaküldeni a „Bem” nemzetközi gyorsvonatot, mert magyar részről — té­vesen — egy másik vonat helyett indították el az expresszi, és ezen nem vé­gezték még el a vámvizsgá­latot. A szerelvény visszaküldé­sének szándékáról értesülve a vonaton utazó lengyel tu­risták a sínekre fekve meg­akadályozták, hogy a vonal visszatérhessen magyar te­rületre. Más vonatokat ha­sonló módon feltartóztattak. több mint ötvenen meg­szállták a forgalmi irodát is. Ezután tárgyalások kez­dődtek a vasútállomás ve­zetői és a lengyel turisták megbízottai között. A fe­szült helyzet úgy oldódott meg, hogy a prágai közpon­ti szervek mégis engedélyt adtak a Bem-expressz to­vábbhaladására. A lengyel turisták csak úgy voltak hajlandók szabaddá tenni az utat. hogy a komáromi vas­útállomás helyettes forgal­mistáját túszként magukkal vitték a petrovicei határát­kelőhelyig, majd ott szaba­don engediék. Varsányi József, a ma­I Kereszténydemokrata Internacionálé csúcstalálkozója FIDESZ-akciá a tárházért... A beteg egészségügyről — Lyukas a szociális védőháló Üzenet Kelet-Eurőgának BUDAPEST. — Záróüzenet elfogadásával befejeződött a Kereszténydemokrata Inter- nacionálé első csúcsértekez­lete. Az 54 ország keresztény- demokrata pártjait tömörítő szervezet, a Keresztényde­mokrata Internacionálé csúcsértekezletének témája­ként a Kelet- és Közép-Eu- rópa jövője, valamint a ke­reszténydemokrácia szerepe a térségben végbemenő vál­tozásokban gondolatkört je­lölték meg a szervezők. A tanácskozásra Budapestre jöttek négy kontinens veze­tő politikusai: államfők, al­elnökök, kormányfők. A résztvevők között üdvözöl­hette a magyar főváros Hel­mut Kohl nyugatnémet kancellárt, Giulio Andreotti olasz, Wilfried Martens bel­ga, Fenech Adami máltai, Jacques Santer luxemburgi, Ruud Lubbers holland mi­niszterelnököt, valamint 27 ország kereszténydemokrata pártjainak vezetőit. A Ma­gyar Demokrata Fórumon kívül a világkonferencia há­zigazdája volt a Keresztény- demokrata Néppárt, valamint a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt. + A tanácskozáson elfogadott üzenet kifejezésre juttatja a l kereszténydemokrata. pártok ] szolidaritását a magyar ven- \ elégiátokkal és a többi közép- kelet-európaj keresztényde- ; mokrata párttal, s elismeréséről biztosítja ezek tevékenységét. | A dokumentum üdvözli a tér- j ség országaiban végbemenő vál- ! tozásokat, s ezen belül méltatja j a kereszténydemokrata pártok ; e folyamatban játszott szere- ; cét. Üdvözli Európa és ezen 1 belül az európai keresztényde- j mokrácia törekvéséit, hogy az ; Európai Gazdasági és Pénzügyi j Uniót megvalósítsák £s .a poli- j tikai uniót a világbékét elő- , mozdító eszközként kívánja fel- \ használni. Megállapítja az üze- ! net. hogy a közép-kelet-euró- \ pai demokráciák számára elv- j ben alapvetően nyitva áll az s út az európai intézményekbe ] való belépés felé. Talán a tataiak sem em­lékeznek még egy olyan napra, amikor ennyi „men­tőcsoda” — két autó és egy helikopter — állt volna a SZOMBATON REGGEL 7 óra 45 perckor Ányos Gá­bor 38 éves kőműves kis­iparos, tatai lakos Lada személygépkocsijával Tata felől Kömye irányába ha­ladt. Talán a kezdődő hő­ség, talán a virtus adta a bátorságot ahhoz, hogy Ányos Gábor figyelmen kí­vül hagyja a záróvonalat, s a bukkanó takarásában előz­ni kezdje a K. V. által ve­zetett Ladát, amelyet le­szorított az árokba. Az elő­zés közben Ányos Gábor gépkocsijával frontálisan ütközött a vele szemben szabályosan közlekedő Tóth Gábor 33 éves oroszlányi lakos által vezetett Dacia személygépkocsival. A fron­tális ütközés következtében Ányos Gábor és utasa Lé­nán Ferenc tatai lakos a helyszínen életét vesztette. Tóth Gábor olyan súlyosan megsérült hogy a kórházba szállítás közben a mentő­ben elhunyt. A balesetet követő per­cekben, mintha csak a sors akart volna segítséget nyúj­tani a helyszínre érkezett dr. Árendás József környei körzeti orvos. — Mit sem sejtve halad­tam Tatáról Környe felé — emlékezik a szörnyű tragé­diára Árendás doktor. — Előttem egy kis teherautó hajtott. Ök érkeztek első­nek a helyszínre. Azonnal poroltóért rohantak, mert félő volt, hogy felrobbannak a gépkocsik. Megdöbben­tem a látványtól. A Dacia elejét szétzúzta a Lada. Azonnal a sérültekhez lép­tem. Két fiatal férfin már nem lehetett segíteni. Tóth Gábor ekkor még eszméle­A Ladában a harmadik utas, a halál volt. város művelődési háza előtt. Az elmúlt hét szombatján az AEROCARITAS és Ta­(Folytatás a 2. oldalon) tén volt. „Nem akarok meg­halni!” ezt kiáltozta. Sajnos már a rohammentőfcen meg­halt. A súlyos sérülteket igyekeztem gyorsan ellátni. Szerencsére sebész vagyok, kilenc évig dolgoztam kór­házban, s bőven volt nálam felszerelés, így módom volt segíteni a sérülteken. Az egyik eszméletlen utas nyel­ve hátraszorult, ha nem Kap gyors segítséget, megfulladt volna. Infúzió, lélegeztető, szívó berendezés volt ná­lam. így ez az eszméletlen fiatalember megúszta, sike­rült á légutat szabaddá tennem. Egy nyolc év kórü­li kisfiú Tóth Gábor utasa. Tóth Norbert) combtörést szenvedett. Szinte derék­szögben állt a combja. Kö- nyörgött, hogy ne nyúljad hozzá, de muszáj volt a tö­rést ellátnom. Nagyon szen­vedett a kicsi. Borbély László a tragédia helyszínére kiérkező roham­mentő mentő-ápolója így emlékezik: — Már hazaindultak vol­na azok, akiknek lejárt a szolgálatuk, de a tömeges baleset hírére azonnal a helyszínre siettek ők is. Amikor mi a helyszínre ér­keztünk, a tatai mentők már dolgoztak. A két halottat a tűzoltók szedték ki a Lada roncsából. Megérkezett az AEROCARITAS helikoptere, gyarországi komáromi vas­útállomás főnöke vasárnap délelőtt készségesen nyilat­kozott lapunknak az ese­ményről, arról, az ügyről, ami tulajdonképpen pánté? ken este, 20.52 perckor kez­dődött. Ekkor persze még senki sem gondolta, hogy a Bem- expressz érkezése milyen tortúrát okoz a vasútállo­máson. — Ügy kezdődött az egész — emlékezett vissza az ál­lomásfőnök, aki pénteken éjjel ügyeletes volt —, hogy a csehszlovák vámosok nem voltak hajlandóak megcsi­(Folytatás a 2. oldalon) Péter-Pál a politikában A régi nemzeti parasztpár­ti hagyományokhoz híven Péter—Pál napjához kap­csolódóan szombaton buda­pesti székházában tartotta országos gyűlését a Magyar Néppárt. Az országos gyűlés résztvevői arról döntöttek, hogy a néppárt változtassa meg a nevét, s ettől a pap­tól Magyar Néppárt Nemze­ti Parásztpárt legyen az el­nevezése. * Szombaton Gyöngyös fő­terén tartották a Független Kisgazdapárt Péter—Pál na­pi országos nagygyűlését, amelyre az ország minden részéből érkeztek vendégek, mintegy ötszázan. A tábornok megszólalt Mihail Gorbacsov elnöki rendeletével megfosztották állami kitüntetéseitől az Állambiztonsági Bizottság volt tábornokát, Oleg Kalu- gint. A döntés indoka, hogy Kalugin tevékenységével be­sározta a KGB munkatár­sainak becsületét, méltósá­gát. Oleg Kalugin személye az elmúlt hetekben került a közvélemény érdklődésének homlokterébe, amikor is a tartalékos tábornok több in­terjúban !— napi- és hetila­pokban, a televízióban — arról beszélt, hogy a KGB módszerei lényegében nem változtak, most is a politi­kai rendőrség szerepét tölti be. Ebbe már nem ülhet többé, aki vezette, pedig o vétlen volt . . IFoto: Fodor) (Folytátas a oldalon.) Összecsapás a határon Csehszlovák rendőrök és lengyel turisták csap­tak össze pénteken a csehszlovák—lengyel ha­táron, az észak-morva- országi petrovicei határ­átkelőhelyen. Az incidens amiatt robbant ki, hogy a csehszlovák hatóságok leszállítottak helyjegy nélkül utazó lengyel tu­ristákat két nemzetközt gyorsvonatról. A vereke­désben négy rendőr meg­sebesült.

Next

/
Oldalképek
Tartalom