Dolgozók Lapja, 1990. március (40. évfolyam, 51-76. szám)

1990-03-01 / 51. szám

im ORSZÁGGYŰLÉSRŐL JELENTJÜK K (Folytatás az 1. oldalról) gendően ahhoz, hogy a többségi szavazáshoz hatá­rozatképes legyen a Tisztelt Ház, A szavazásnál végül is -nem iött össze a minimáli­san. szükséges 252 igenlő szavazat, összesen 229-en tá­mogatták a törvénymódosí­tó javaslatot, 34-en ellene voltak, 35-en pedig tartóz­kodtak. így az oktatási tör­vény módosításáról szóló javaslatot az Országgyűlés elvetette. Később visszatértek az Oktatási törvény vitájára. Horn Péter (Somogy m. 1. vk.) nagy tetszéssel foga­dott rövid hozzászólásában elmondta: ha a londoni parlamentben megoldható, hogy a szavazást megelőző­en a ikömyék összes kocs­májában megszólaljon egy figyelmeztető csengő, meg­engedhetetlen, hogy nálunk egy alikotmányerejű tör­vény feletti határozathoza­tal idején bizottsági ülése­ket tartsanak. Véleménye szerint előre tájékoztatni kell a képviselőket, melyik kérdésről mikor lesz a sza­vazás, hogy mindenki jelen lehessen. Ezután az elnök indítvá­nyára a plénum úgy dön­tött, hogy mivel a csütörtö­kön reggel szavazásra bo­csátandó alkotmányt módo­sító törvényekhez egyéb­ként is minősített többség szükséges, azt követően is­mét szavaznak az oktatási törvény módosításáról. Tóth Attiláné (Budapest, 52. vk.) -azt kérte: ameny- nyiben csütörtökön sem lesz meg a szükséges szavazati arány, tartsák tiszteletben, s ne semmisítsék meg a parlament szerdai döntését. Felhívás Komárom-Esztergom megye országgyűlési képviselőihez Tisztelt Képviselők! Arra kérjük Önöket, hogy csatlakozzanak a Sportegyes illetek Szövetsége nevében Fodor István­nak, az Országgyűlés megbízott elnökének 1990. feb­ruár 26-án átadott petíciójához, mely azt kéri, hogy az Országgyűlés minél előbb tűzze napirendre a ma­gyar sport helyzetét, s ne várjanak arra, hogy meg­szülessen az új sporttörvény. Ezt az indokolja, hogy sportéletünk helyzete mélypontra került. Mindez megyénkre is igaz. Sportegyesületeink az anyagi csőd szélén állnak. A keddi nagy viharban a tatabányai sportuszoda már össze is roppant. A mil­liós anyagi veszteség mellett szerencsére emberélet­ben nem esett kár. De ennek a műanyagsátomak az összeomlása előhírnöke és jelképe lehet a magyar sportélet összeomlásának, amennyiben nem történik gyors és hatékony intézkedés az egészséges élet, az egyetemes magyar sport érdekében. Az MSZP Tatabánya Városi Szervezete nevében: Zsíros László képviselőjelölt Napirendről levéve Menet közben két téma is lekerült a napirendről: az egyik a társadalombiztosí­tás irányításáról és szerve­zetéről szóló javaslat, a má­sik a földtörvény módosítá­sáról szóló javaslat volt. Közben egy másik témában ugyancsak elnapolták a ha­tározathozatalt. A társadalombiztosítás irányításáról benyújtott jog­szabálytervezethez a be­nyújtó bizottság elnöke, Szirtesné Tomsits Erika fű­zött szóbeli kiegészítést. Furcsa volt ez a kiegészítés, mert a bizottság nevében azt indítványozta, hogy a törvényjavaslat részletes vi­táját most ne folytassa le a parlament. Véleményük sze­rint ugyanis most idő hiá­nyában nem lennének képe­sek arra, hogy megváltoz­tassák az alkotmány és a jogalkotásról szóló törvény azon paragrafusait, amelyek jelenleg még akadályozzák a társadalombiztosítási ön­kormányzat érdemi tevé­kenységét. A fentiek értel­mében a törvényjavaslatról nem is született döntés. Mint ahogy lekerült a napi­rendről a földtörvényt mó­dosító javaslat is, bár e té­mában igen élénk volt a vita. Szülessék először egy önkormányzati törvény! Le­gyen törvény az általános tulajdonrefoirmokról, csak ezt követően alkosson ma­radandó, az igazi népakara­tot kifejező törvényt az új Országgyűlés a földről. Ezt a javaslatot támogatta a többség, így a földtörvény módosítása lekerült a napi­rendről. Földet vissza nem adunk! Az Országgyűlés többsége úgy határozott, hogy nem tárgyal újra a földkérdésről. A másként szava­zók egyike, dr. Séra János volt, Kisbér és térségének képviselője, aki véleményét a következőkkel támasz­totta alá: — Álláspontom szerint célszerű lett volna a földforgalmazás korlátozása az általános tulajdonre­formig. Már csak azért is foglalkozni kellene ezzel, mert a földek eladásának lehetősége erősen megosztja a vidéken élőket. A földeladás párhónapos „befa­gyasztása” segíthetné a valódi tulajdonosi törvény realizálását, a békés átmenetet, mert félő, hogy eb­ben a kérdésben elszabadulnak az indulatok. Több helyen tapasztalható ugyanis — főleg az alföldi me­gyékben —, hogy a pozíciókban lévő vezetők vissza­élőiéinek a földvásárlás lehetőségével s kedvezőbb helyzetbe kerülnek, mint mások. Márpedig a bizonyít­ható eilentmondásokat nagyon nehéz lesz megszün­tetni, hiszen az új tulajdonosok — még ha inkorrek­ten is — de joggal mondhatják majd: Földet vissza nem adunk! Pál—i Ugyancsak nagy vita volt a deregulációs törvényjavaslat körül is, amelyet Kulcsár Kálmán igazságügyi mi­niszter terjesztett elő. A miniszter mondandóját úgy summázta, hogy a végleges megoldást egy új vállalati, illetve csődtörvény megal­kotása jelentené, de addig is a jelenlegi deregulációs javaslat előrelépést jelent­het. Határozat e témában sem született, mert a mi­niszter és Cselőtei László között vita bontakozott ki a törvény hatályba lépésének idejéről. Ezt a vitát az el­nöklő Horváith Lajos azzal zárta le, hogy a jogi, igaz­gatási és igazságügyi bi­zottság ismét tárgyalja a témát. A plénum közfelkiál­tással úgy döntött, hogy a törvényjavaslatról csütörtö­kön szavaznak. Néhány témában sikerült dönteni Az ebédszünet után az el­nöklő Fodor István bejelen­tette, hogy az átalakulási- törvény-módosítások feletti vitájával folytatják munká­jukat. A törvényjavaslat elő­terjesztője Biacs Péter (Budapest, 30. vk.) kért szót. Elmondotta, hogy húsz képviselőtársával közösen terjesztette elő a javaslatot, amelynek lénye­ge: el kívánják törölni az átalakulási törvény 30. pa­ragrafusa 4. bekezdésének előírását. Az érintett szö­vegrész kimondja, hogy a mezőgazdasági termelést folytató gazdálkodó szerve­zetek az élelmiszeripari részvénytársasággá átalaku­ló vállalatoktól azok alap­tőkéjének 50 százalékáig meghitelezett részvényt igé­nyelhetnek. Mivel a törvény- javaslat vitájához egyetlen képviselő sem kívánt hozzá­szólni, így határozathozatal következett. A képviselők el­fogadták a gazdálkodó szer­vezetek és gazdasági társa­ságok átalakulásáról szóló törvény módosításáról a törvényjavaslatot. Az ülésszak második munkanapján egyébként sok más téma mellett az Állami Számvevőszék jelentése is felkeltette a képviselők vi­tatkozó kedvét — ez újból választások előtti párthar­cokra adott módot. Mint is­meretes, az Országgyűlés megbízta az Állami Számve­vőszéket azzal, hogy vizs­gálja meg az MSZP — az MSZMP jogutódjának — va­gyonelszámolását. A kérdés kapcsán egyéb témák is szóba kerültek, például az, hogy az MSZMP miért nem részesült az MSZP kezelésé­be átment vagyonból. Végül is a képviselők elfogadták a Számvevőszék jelentését, és nem tartották szükséges­nek a hiányos vagyonelszá­molás megismétlését. Döntöttek továbbá a ház­szabályok módosításáról, el­fogadták az ország pénzügyi helyzetéről szóló beszámo­lót, és a társadalmi szerve­zetek támogatását elbíráló bizottság jelentését; ez utóbbit a narlamentbe nem­rég bekerült Roszik Gábor ellenzéki képviselő ismer­tette. Az Országgyűlés Maróthy László képviselő interpellá­ciójának megtárgyalásával fejezte be szerdai munka­napját. Az ülésszak csütörtö­kön alkotmányerejű tör­vényjavaslatok feletti sza­vazással folytatódik. Az SZDSZ véleménye Az Országgyűlés módosí­tani kívánja országunk al­kotmányát. Sehol a világon nem fordulhatna elő, hogy három héttel a választások előtt a távozó parlament alaptörvényt módosítson. Az ország politikai pártjai az elmúlt időkben ismételten kifejezésre juttatták, hogy a távozó parlamentnek már csak olyan döntéseket len­ne szabad hoznia, amelyek halaszthatatlanok. Az alkot­mány tervezett módosításai nyilvánvalóan nem ilyen kérdések. A szabaddemokraták az elnökválasztást elhalasztó népszavazás után azonnal bejelentették: elfogadják, hogy a közvélemény meg­osztottságára való tekintet­tel a szabadon megválasz­tott új parlament a végle­ges alkotmány megalkotása során visszatérjen az elnök- választás kérdésére. A je­lenlegi parlament azonban nem rendelkezik azzal a né­pi felhatalmazással, amely egy ennyire alapvető kér­dés végleges rendezéséhez szükséges. Hasonlóképpen nem fo­gadható el az sem, hogy a távozó parlament elsietve módosítsa az alkotmányt egy olyan bonyolult kérdés­ben, mint a nemzeti kisebb­ségek parlamenti képvise­lete. Parlamenti felvételeinket Fodor Zsolt készítette Mongóliából is. Ulánbátorban szerdán megkezdődtek a tárgyalások a szovjet csapatok Mongó­liából történő teljes kivoná­sának menetrendjéről. A szovjet delegációt Klejme- nov vezérezredes, a mongolt pedig Zsadamba altábor­nagy, a mongol védelmi mi­niszter első helyettese, a mongol fegyveres erők ve­zérkari főnöke vezeti. A Mongol Népi Forradal­mi Párt rövidesen megvi­tatja a párt irányító szere­pére vonatkozó cikkely tör­lését az ország alkotmányá­ból. A mongol kormánypárt politikai bizottsága keddi ülésén döntött úgy, hogy a kérdést a központi bizott­ság soron következő ülése elé terjeszti. A politikai bi­zottság ülésén megvitatják továbbá egy rendkívüli pártkongresszus összehívá­sának a lehetőségét is. Rizskov az elnöki hatalomról Az elnöki hatalom beveze­tését a törvényhozói és a végrehajtói hatalom egyen­súlyának megteremtése, azaz az állam normális működé­sének biztosítása indokolja — hangsúlyozta Nyikolaj Rizskov szovjet miniszterel­nök a Szovjetszkaja Rosszi- jában megjelent nyilatkoza­tában. A kormányfő közölte, hogy nem tartozik azok kö­zé, akik a jelenlegi körülmé­nyek nyomására, a rend megerősítésére tett lépésként javasolják az elnöki hata­lom bevezetését. Szerinte az elnöki rendszer feladata, hogy hosszú távon biztosítsa az állam működőképességét. A kormányfő azt is elis­merte, hogy a legfelső szin­tű hatalmi szervekre vonat­kozó legutóbbi törvénymó­dosítások során nem gondol­ták végig az államfői jogkör kérdését. Á Legfelsőbb Ta­nács elnöke lényegében az ülések levezetésének funk­cióját tölti be, amit pedig más is elláthatna. Gyorslista Nyeremény jegyzék az 1990. február 27-én megtartott február havi lottó tárgynyeremény-sorsolásról, melyen az 5. heti szelvé­nyek vettek részt. A nyeremény jegyzékben az alábbi rövidítése­ket használtuk: A Vásárlási utalvány (3000 forint); B Wartburg Standard tip. személygépkocsiba szóló utalvány; C Dácia 1310 TLX. tip. személygépkocsira szóló utalvány; D Trabant Llm. Spec. tip. személygépkocsira szóló utalvány; E MTC színes tv videomagnóval; F Artech rádiómagnó; G Gold Star színes tv videomagnóval; H Gold Star mikrohullámú sütő; I Varia-utalvány (75 000 forint); J Hang-fény-utalvány (50 000 forint); K Otthon-lakberendezési utalvány (50 000 forint); L Szerencse-utalvány (40 000 forint); M Iparcikk-utalvány (25 000 forint); N Zenesarok-utalvány (20 000 forint); O Vásárlási utalvány (10 000 forint); P Vásárlási utalvány (9000 forint); Q Vásárlási utalvány (7000 forint). A nyertes szelvényeket 1990. március 25-ig kell a totó-lottó-ki- rendeltségek, az OTP-fiókok, vagy posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (1875 Budapest, Münnieh Ferenc u. 15.) eljuttatni. A hivatalos tárgynyeremény-jegyzék március 5-től meg­tekinthető az OTP-fi ókokban, a totó-lottó-kirendeltségekben és a postahivatalokban. Listánkban csak a megyénkben vásárolt szel­vények közül kihúzott számok szerepelnek. (Listánk közvetlenül a sorsolás után készült, az esetleges számhibákért felelősséget nem vállalunk). Egymillió Kilencmillió 332 582 K 343 728 Q 364 874 Q 377 186 Q 393 885 M 406 031 Q 416 177 Q 438 469 P 466 334 E 477 480 M 494 199 P 510 918 J 527 637 G 538 783 K 556 502 O 572 221 P 583 367 M 594 513 M 605 650 L 616 805 P 633 524 N 650 243 P (666 962 P 683 681 Q 694 827 Q 711 546 M 728 265 P 739 411 M 778 422 O 795 141 Q 806 287 Q 828 579 Q 839 726 Q 800 871» O 862 017 Q 878 736 N 896 456 P 906 601 P 9L7 747 M 934 466 P 951 185 P 962 331 P 705 661 O 733 526 P 744 672 J 755 818 I 766 964 O 783 683 O 800 402 O 839 413 Q 856 132 P 867 278 N 878 424 M 895 143 P 911 862 O 923 008 P 939 727 M 950 873 O 973 165 Q 984 311 O 995 457 K 338 156 Q 349 301 Q 366 020 Q 382 739 Q 399 458 Q 410 604 Q 427 323 N 444 042 P 471 907 Q 483 063 O 506 345 Q 522 064 P 533 210 Q 549 929 P 566 648 K 577 794 P 588 940 O 600 086 P 611 232 O 627 951 P 639 097 P 655 816 K 678 «08 J 689 254 Q 705 973 N 722 692 O 733 838 N 772 849 P 783 995 N 800 714 I 811 860 Q 834 152 O 845 298 O 856 444 Q 867 590 K 884309 M 901 02« P 912 174 O 923 320 O 945 612 O 956 758 P 673 477 Q 727 953 O *739 099 O 750 245 O 761 391 L 778 110 P 794 829 M 828 267 N 850 559 O 861 705 O 872 851 O 889 570 G 906 289 N 917 435 N 934 154 L 945 300 O 962 019 K 978 738 O 989 884 L 001 030 Q 012 176 Q 023 322 P 062 333 Q 106 917 K 123 636 P 140 355 L 162 647 M 179 366 P 218 377 P 229 523 P 246 242 Q 257 388 K 313 118 I 324 264 O 346 596 O 363 275 Q '385 567 O 402 286 N 446 870 Q 474 735 J 485 881 P 508 173 M 575 049 L 597 341 P 619 633 N 636 352 O 647 498 M 664 217 P 680 936 M 70G 228 O 719 947 P 742 239 N 750 385 P 764501 Q 775 677 I 792 396 O 1800 542 N 814 688 N 836 980 Q 848 126 M 859 272 P «70 418 P 887 1 37 N 915 002 Q 926 14« N 942 867 O 004 419 Q 015 565 P 032 284 N 043 430 Q 064 376 Q 065 722 Q 082 441 L 110 306 Q 121 450 M 132 59« N 149 317 O 160 463 P 006 603 L 017 749 Q 051187 I 073 479 Q 112 490 Q 129 209 N 145 928 L 168 220 P 184 939 J 223 950 Q 235 096 O 251 815 K 262 961 O 318 691 O 340 983 N 352 129 M 379 994 Q 391 140 P 413 432 P 452 443 J 480 308 P 497 027 Q 569 476 K 580 622 N 614 060 K 630 779 O 641 925 Q 653 071 O 669 790 Q 692 082 N 708 801 M 731' 096 M 747 812 P 758 958 Q 770104 N 781 250 P 797 969 O 809 115 L 831 407 N 842 553 Q «53 699 N 864 840 Q 875 991 Q 909 429 O 920 575 N 937 294 Q 948 440 M 009 992 Q 026 711 O 037 857 P 049 003 I 060 149 Q 071 295 Q 088 014 L 115 879 P 127 025 Q 143 744 M 154 890 ÍL 166 036 Q l7l 609 Q 188 328 I 210 620 K 221 766 J 232 912 M 249 631 O 260 777 P 271 923 P 288 642 N 316 507 P 327 653 M 344 372 N 361 091 N 372 237 Q 383 383 Q 400 1X12 Q 420 394 L 433 540 P 444 686 Q 461 405 Q 478 124 O 494 843 P 511,562 H 522 708 Q 533 854 Q 545 000 Q 57« 438 Q 617 449 P 639 741 Q 662 033 O 689 898 J 717 763 N 745 62« Q 762 347 Q 773 493 L 601 437 P 640 448 L 657 167 O 668 313 P 679 459 P 696 106 K 701 751 O 718 470 Q 729 616 O 740 762 I 751,90« P 763 054 K 785 346 N 807 638 O 81« 7184 M 829 930 O 841 076 O 852 222 P 868 941 I 885 660 N 896 806 N 907 952 O 919 098 P 935 817 N 969 265 N 985 974 P 182 755 N 193 901 O 216 193 P 227 339 P 244 058 P 255 204 N 266 350 Q 277 496 Q 310 934 O 322 080 N 333 226 N 349 945 M 366 664 P 377 810 K 388 956 O 411 24« O 427 967 M 439 113 P 450 259 M 472 551 N 489 270 N 600 416 M 517 135 P 028 281 Q 539 427 N 561 719 O 606 303 N 634 168 P 656 460 O 667 606 P 701 044 P 734 482 Q 751 201 P 767 920 O 779 066 Q 634 876 M 651 594 M 662 740 P 673 886 P 685 032 P 696 178 Q 712 897 Q 724 043 Q 735 189 N 746 335 P 757 481 P 774 200 Q 802 065 K 813 211 O 824 357 P 835 503 N 846 649 O 863 368 I 880 087 P 891 233 K 902 379 N 913 525 N 930 244 K 963 682 P 980 401 P 997 100 P* Nyolcmillió ötvennyolc­millió Hatvanmillió OOLOOZÖK 1990. március 1., csütörtök

Next

/
Oldalképek
Tartalom