Dolgozók Lapja, 1990. február (40. évfolyam, 27-50. szám)

1990-02-01 / 27. szám

/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­KOMAROM-ESZTERGOM MEGYEI DOLGOZÓK ■\ FÜGGETLEN NAPILAP ^ 1990. február 1„ CSÜTÖRTÖK XLV. évf., 27. szám Ára: 4,30 forint J Mai számunkban: Rém álmos rémálom Pénteki focifarsang Európai rend (őrség) 4. oldal 7. oldal 8. oldal Folytatta munkáját az Országgyűlés II kultúra lelke — a lélek kultúrája Legyen nemzeti média a megyei iap! Az NSZK-beli Hessen tartomány Main-Kinzig já­rásának háromtagú kül­döttsége (képünkön balra) kereste fel január 31-én a megyei tanács vezetőit azzal a céllal, hogy part­nerkapcsolat kiépítésének lehetőségeit vizsgálják meg. Tatabányán, a Komá- rom-Esztergom Megyei Ta­nács székházában dr. Var­ga Gyula (képünkön jobb­ra) megyei tanácselnök fo­gadta a delegációt, s mu­tatta be a megyét. Kari Eyerkaufer tartományi ta­nácsos a küldöttség nevé­ben a következőkkel indo­kolta érkezésüket: — Számunkra igen szim­patikus, ahogyan Önök, ma­gyarok a reformok útjára léptek, ezeknek a hitelét éppen a vasfüggöny lebon­tása adta meg. Ügy gondol­juk, a konkrét együttmű­ködés, a partnerkapcsolat, a kultúra, a sport terüle­tén indulhatna meg, egye­sületek, iskolák között, de ha jobban megismertük egymást, a gazdasági élet­re is kiterjeszthetnénk azt. A megyei tanácson tett látogatás után a német vendégek délután Tatával ismerkedtek, pártok képvi­selőivel találkoztak. A köl­csönös tájékozódás érdeké­ben szó esett arról is, hogy jó lenne, ha a Maip-Kin- zig-i járást a Komárom- Esztergom megyeiek is megismernék. — wér — Február elsejém Drágább lesz a lakás—a víz — a közlekedés — a telefon több élelmiszer — szolgáltatás — még a Túré Rudi is A Minisztertanács ez év január 8-án hozta nyilvános­ságra az Országgyűlés által jóváhagyott gazdaságpolitikai program és állami költségvetés alapján elhatározott idei fo- * gyasztói áremeléseket. Ennek megfelelően csütörtöktől emelkednek a lakbérek, a vízdíjak, a helyi közlekedés tari­fái, a vasúti és a közúti személyszállítási díjak, továbbá egyes távközlési szolgáltatások árai. Ugyancsak február 1- jén újabb élelmiszeripari termékek és szolgáltatások árai növekednek. (Részletes tájékoztatás a 2. oldalon) Finom szín, ritmusérzék Franz Bucher svájci festőművész Esztergomban A svájci Zug kantonnal örvendetesen színesedő kul­turális'kapcsolatok újabb ál- .lomásaként Franz Bucher festőművész képeiből nyi­tottak kiállítást az esztergo­mi Balassa Bálint Múzeum­ban. A tárlatot dr. Pogány Ödön Gábor, a Magyar Nemzeti Galéria nyugalma­zott főigazgatója a művész jelenlétében nyitotta meg. A több művészi periódus­ra osztható életút eddigi legfontosabb műveit hozta el Franz Bucher Esztergomba. Kiforrt kézműves kultúra, finom szín és nagy formá­tumú ritmusérzék jelzi a fő­leg meditativ elemekből fel­épített képeket. Bucher ké­pes a szinte megfoghatat- lanra, a csupán felületes szemlélésre, ellentmondá­sosra: a fekete-fehér színek variálásával elért „színes­ségre”. Két szín, a fekete és fehér árnyalatainak, rítu­sainak alkalmazása teszi mozgalmassá Franz Bucher- műveit. — esni — Kapcsolatkeresök Hessenböl A fontosabb törvényjavaslatok már kezdetkor „elakadtak” n Magyar Népművelők Egyesülete megyei szakmai napja Esztergomban Érdektelenség miatt zárva, avagy a képviselő) magányos sága Szerdán délelőtt, néhány perccel 10 óra után folytatta januári ülésszakát az Országgyűlés. Az el­nöklő Jakab Róbertné először a plénum határozatké­pességét állapította meg. A teremben 273 képviselő — a törvényhozó testület 72 százaléka — foglalt he­lyet. Az Országgyűlés szer- ; dán és csütörtökön azo-; kát a törvényj avaslato-1 kát, illetve országgyűlési határozattervezeteket, képviselői indítványokat,* interpellációkat és kérdé-j seket kívánja megtár- j gyalni, .amelyekre a! múlt héten nem maradt! idő. Ez a terv. De nem; biztos, hogy megvalósul, hiszen már a csupán csak ■ döntésre váró téma, a: képviselők jogállására vonatkozó alkotmányere­jű törvényjavaslat nem kapta meg a szükséges minősített többséget: a 252 helyett 242 volt a jó­váhagyó szavazat. A 10 hiányzó voks miatt, má­ra, csütörtökre tolódott a határozathozatal. Ugyancsak „elakadt” a családjogi törvény módo­sítása. Módosult viszont a sajtótörvény, ennek lényégét a második olda­lon olvashatják. Azok a témák, ame­lyek elfogadásához nem kellett a minősített több­ség, viszonylag köny- nyen „átmentek”. A parlament tegnapi mun­kanapja viszonylag ha­mar befejeződött. Ennek oka az volt, hogy a Ház öt óra utánra a képvise­lők folyamatos fogyatko­zása miatt határozatkép­telenné vált. Beszámolóink a 2—3. oldalon. Tőkés László alapítvány A világ különböző orszá­gaiban élő magyar kisebbsé­gek támogatására Tőkés Lászlóról elnevezett alapít­ványt létesített a Magyar Demokrata Fórum kisvárdai szervezete. A gyárak, válla­latok, szövetkezetek, intéz­mények és magánszemélyek által felajánlott összegből az anyanyelv megőrzéséhez kí­vánnak segítséget adni. Rendhagyó helyszínen, Esztergomban, a prímási pa­lotában tartották kedden tisztújítással egybekötött szakmai napjukat a Magyar Népművelők Egyesülete Ko- márom-Esztergom megyei szervezetének tagjai. A ta­nácskozás helyszínének ki­választása természetesen Annyira jól prosperálnak az ipari szövetkezetek, hogy balgaság lenne feltételezni a szövetkezeti mozgalom­ban bármilyen nehézséget, vagy válságot. De a tények mást mutatnak. Nevezete­sen azt. hogy e sok ezres, Aláírásgyűjtést kezdemé­nyeznek a Sajtószervezet és a megyei MÜOSZ-csoportok titkárai a jelenleg MSZP- tulajdonban lévő megyei la­pok státusának megváltozta­tására. A Sajtószervezet Tit­kári Tanácsa szerdai kibőví­tett ülésén felhívást foga­dott el, amelyben a megyei sajtó olvasóihoz fordul tá­mogatásáért. A felhívás megállapítja: a hiteles tájékoztatáshoz ma elengedhetetlenül szükséges, hogy a megyei lapok a szel­nem volt esetleges. Ez alka­lommal a katolikus és a protestáns egyházak műve­lődési-közművelődési és ka­ritatív munkáját tekintették át a tanácskozás résztvevői. A szakmai napon dr. Sze- pesdi Ervin esztergomi érse­ki helynök és dr. Tőkéczky László egyetemi adjunktus, jó hírű mozgalmat szintén utolérték a krízisjelensé­gek. Egyesek vészhelyzetről beszélnek, és abban re­ménykednek, hogy a közel­gő, februári országos kong­(Folytatás a 2. oldalon) lemi önállóságon túl gazda­ságilag is a pártoktól füg­getlenekké váljanak. A szerkesztőségek eddigi kezdeményezései rendre meghiúsultak. A népi kezde­ményezéssel azt akarják el­érni, hogy a több mint 1,2 millió példányban megjelenő megyei lapokat az Ország- gyűlés nyilvánítsa nemzeti médiákká, felügyeletüket pe­dig a mindenkori parlament által kijelölt központi állam- igazgatási szerv vegye kezé- be.­a Magyar Protestánsok Köz- művelődési Egyesülete intéző- bizottságának tagja, a „Hi­tel” című folyóirat rovatve­zetője tartott vitaindító elő­adást. (Képünkön dr. Sze- pesdi Ervin érseki helynök.) (A szakmai napról részle­tes tudósításunkat a 4. olda­lon olvashatják.) A lemondási hír alaptalan Mihail Gorbacsov szerdán kategorikusan cáfolta, hogy szándékában állna lemonda­ni pártvezetői tisztségéről, és alaptalannak nevezte a CNN amerikai tévéállomás erre vonatkozó keddi értesülését. Gorbacsov Fernando Collor de Mello megválasztott bra­zil elnökkel tartott találko­zója előtt válaszolt az új­ságírók kérdéseire. Eudárd Sevardnadze is minden alapot nélkülözőnek nevezte és határozottan cá­folta szerdán a Mihail Gor­bacsov lemondásával kap­csolatos híreket. A szovjet külügyminiszter — aki egy­ben a legfelsőbb szovjet pártvezetés tagja is — ezt Geraszimov külügyi szóvivő útján tudatta a sajtóval. A szóvivő arra a kérdés­re, hogy vajon a Politikai Bizottságban felvetődött-e a főtitkári és államfői tisztsé­gek szétválasztásának kér­dése, kifejtette: jelenleg a következő, nagy jelentősé­gű KB-ülés előkészületei folynak, s ennek keretében az SZKP platformjának megvitatása is végső szaka­szába érkezett. Kongresszusi „vihar” előtt az ipari szövetkezetek? A szövetkezeti mozgalom jövöje a tét Délután határozatképtelenre „soványodott” a Ház

Next

/
Oldalképek
Tartalom